Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №3, 2018

Back to issue

Features of metabolic changes treatment at type 2 diabetes mellitus, obesity and arterial hypertension in patients with osteoarthritis taking into account indicators of genotypes of gene of anti-inflammatory interleukin-10 (IL-10, C592A)

Authors: Сердулець Ю.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Низка досліджень вказує на причетність хронічного системного запалення до патогенезу та прогресування метаболічного синдрому (цукровий діабет 2 типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією) з остеоартрозом. Його інтенсифікація за такої поліморбідності призводить до порушення мікроциркуляції, структури колагену і сприяє прогресуванню дегенеративного процесу в суглобових тканинах, де певну роль відіграє білок позаклітинного матриксу матрилін-3. Доведено, що він асоціюється з рівнем відповідних генотипів прозапальних і протизапальних генів. Метою дослідження було вивчити зміни показників генотипів гена протизапального інтерлейкіну-10 (IL-10, C592A) під впливом лікування у хворих на остеоартроз за поєднання з цукровим діабетом 2 типу, ожирінням, артеріальною гіпертензією. Матеріали та методи. Обстежені 116 пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, ожирінням та артеріальною гіпертензією, віком від 16 до 65 років (середній вік — 40,5 року). Для аналізу ефективності лікування залежно від генотипів гена протизапального інтерлейкіну-10 проводили поділ обстежених на групи з урахуванням цих генотипів. Результати. Установлено, що використання запропонованого способу лікування сприяло зменшенню больових відчуттів на 70,6 %, поліпшило рухливість у суглобах, зменшило показник індексу НОМА більше ніж у 20 % хворих у ІІІ групі. Артеріальний тиск суттєво не змінювався. Завдяки лікуванню вірогідно знижувалась активність пероксидації ліпідів (ефективніше у носіїв С-алелі гена IL-10 (C592A)) та тлі невірогідного зростання протиоксидантного захисту, що не мало залежності від поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). Концентрація прозапального цитокіна ІL-18 зменшувалась у носіїв СС-генотипу на 25,6 %, СА-генотипу — на 18,58 %, АА-генотипу — на 15,37 % (р > 0,05). А вміст протизапального ІL-10, навпаки, зростав — на 11,69, 18,0 та 23,08 % (р > 0,05) відповідно. Установлено незначне підвищення позаклітинного матриксного білка матриліну-3 в носіїв СС-генотипу на 4,4 %, СА-генотипу — на 13,5 % та АА-генотипу гена IL-10 (C592A) — на 13,8 % (р > 0,05). Висновки. Установлено вірогідне зниження активності показників пероксидації ліпідів (ефективніше в носіїв С-алелі гена IL-10 (C592A)) та тлі невірогідного зростання протиоксидантного захисту, що не залежало від поліморфних варіантів гена IL-10 (rs1800872). Під впливом терапії концентрація ІL-18 зменшувалась у носіїв СС-генотипу та СА-генотипу, а вміст ІL-10, навпаки, зростав у носіїв АА-генотипу гена IL-10 (C592A). Саме у цих хворих поліпшувалися показники матриліну-3. Подальше дослідження буде стосуватися вивчення впливу запропонованого способу лікування на стан протеолітичної та колагенолітичної активності в пацієнтів із метаболічним синдромом та остеоартрозом.

Актуальность. Ряд исследований указывает на причастность хронического системного воспаления к патогенезу и прогрессированию метаболического синдрома (сахарный диабет 2 типа, ожирение, артериальная гипертензия) с остеоартрозом. Его интенсификация при такой полиморбидности приводит к нарушению микроциркуляции, структуры коллагена и способствует прогрессированию дегенеративного процесса в суставных тканях, где определенную роль играет белок внеклеточного матрикса матрилин-3. Установлено, что он ассоциируется с уровнем соответствующих провоспалительных и противовоспалительных генов. Целью исследования было изучение изменения показателей гена противовоспалительного интерлейкина-10 (IL-10, C592A) в связи с лечением больных с остеоартрозом и сахарным диабетом 2 типа, ожирением, артериальной гипертензией. Материалы и методы. Обследованы 116 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, ожирением и артериальной гипертензией в возрасте от 16 до 65 лет (средний возраст составил 40,5 года). Для анализа эффективности лечения в зависимости от генотипов гена интерлейкина-10 (IL-10, C592A) обследованных распределили на группы. Результаты. Благодаря лечению предложенным способом достоверно снижалась активность пероксидации липидов (эффективнее у носителей С-аллели гена IL-10 (C592A)) на фоне недостоверного повышения антиоксидантной защиты, что не зависело от полиморфных вариантов IL-10 (rs1800872). Концентрация провоспалительного цитокина IL-18 уменьшалась у носителей СС-генотипа на 25,6 %, СА-генотипа — на 18,58 %, АА-генотипа — на 15,37 % (р > 0,05). А содержание противовоспалительного IL-10, наоборот, возрастало — на 11,69, 18,0 та 23,08 % (р > 0,05) соответственно. Установлено незначительное повышение внеклеточного матриксного белка матрилина-3 у носителей СС-генотипа на 4,4 %, СА-генотипа — на 13,5 % и АА-генотипа гена IL-10 (C-592A) — на 13,8 % (р > 0,05). Выводы. Установлено достоверное снижение активности показателей пероксидации липидов (эффективнее у носителей С-аллели гена IL-10 (C592A)) на фоне недостоверного увеличения антиоксидантной защиты, не имевшей зависимости от полиморфных вариантов гена IL-10 (rs1800872), концентрация провоспалительного цитокина IL-18 уменьшалась у носителей СС-генотипа и СА-генотипа, а противовоспалительного IL-10, наоборот, увеличивалась у носителей АА-генотипа гена IL-10 (C592A). Именно у этих пациентов в большей степени улучшались показатели матрилина-3.

Background. A number of studies demonstrate the involvement of chronic systemic inflammation to the pathogenesis and progression of metabolic syndrome (type 2 diabetes mellitus with obesity and arterial hypertension) in patients with osteoarthritis. Its exacerbation associated with polymorbidity leads to a violation of the microcirculation, structure of collagen and promotes the degenerative process in the articular tissues, where the protein of the extracellular matrix matrilin-3 plays a role. It is proved to be associated with the level of the corresponding genotypes of pro-inflammatory and anti-inflammatory genes. The purpose of the study was to study changes in the genotypes of genes of anti-inflammatory interleukin-10 (IL-10, C592A) provoked by the treatment in patients with osteoarthritis combined with type 2 diabetes mellitus, obesity, arterial hypertension. Materials and methods. One hundred and sixteen patients with type 2 diabetes mellitus, obesity and arterial hypertension aged 16 to 65 years (mean age 40.5 years) were examined. To analyze the effectiveness of treatment depending on the genotype of the anti-inflammatory interleukin-10 (IL-10, C592A) the surveyed patients were divided into groups depending on those genotypes. Results. Due to the treatment, lipid peroxidation activity significantly decreased (more effective in carriers of the C-allele of the IL-10 gene (C592A)) against the background of not significant increase in antioxidant protection, which did not correlate with polymorphous variants of the IL-10 gene (rs1800872). The concentration of pro-inflammatory cytokine IL-18 reduced by 25.6 % in the CC-genotype carriers, in CA-genotype carriers — by 18.58 %, in AA-genotype patients — by 15.37 % (p > 0.05). And the level of anti-inflammatory IL-10, on the contrary, increased by 11.69, 18.0 and 23.08 %, respectively (p > 0.05). A slight increase in the extracellular matrix protein matrilin-3 was established in the CC-genotype carriers by 4.4 %, in the CA-genotype patients — by 13.5 %, and in the carriers of AA-genotype of the gene of IL-10 (C592A) — by 13.8 % (p > 0.05). Conclusions. The results of the treatment demonstrated a decrease in the activity of the lipid peroxidation (more effective in carriers of the C-allele of the IL-10 gene (C592A)) against the background of not significant increase in antioxidant protection, which did not correlate with polymorphous variants of the IL-10 gene (rs1800872). The therapy resulted in great reduction of the concentration of pro-inflammatory cytokine IL-18 in CC-genotype and CA-genotype patients, and increase in the level of anti-inflammatory IL-10 in carriers of the AA-genotype of the gene IL-10 (C592A). These patients experienced the improvement in matrilin-3 indices. The following study will be related to the effect of this treatment algorithm on proteolytic and collagenolytic activity in patients with metabolic syndrome and osteoarthrosis.


Keywords

цукровий діабет; ожиріння; артеріальна гіпертензія; генотипи гена інтерлейкіну-10 (IL-10, C592A); аторвастатин; L-аргінін

сахарный диабет; ожирение; артериальная гипертензия; генотипы гена интерлейкина-10 (IL-10, C592A); аторвастатин; L-аргинин

diabetes mellitus; obesity; arterial hypertension; genotypes of interleukin 10 genes (IL-10, C592A); atorvastatin; L-arginine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Marengoni A. Prevalence of disability according to multimorbidity and disease clustering: a population based-study // J. Comorbidity. — 2011. — 1(1). — 11-18.
2. Журавльова Л.В., Олійник М.О. Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу // Буковинський медичний вісник. — 2015. — 19(4). — 66-70. — doi: https://doi.org/10.24061/58606.
3. Танас О.В., Хухліна О.С. Динаміка показників цитокінового та оксидантного гомеостазу при лікуванні діацереїном у пацієнтів з остеоартрозом та коморбідними захворюваннями // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — 3. — 241-4.
4. Коваленко В.М. Коморбідність і шляхи раціональної фармакотерапії в ревматології // Укр. ревматол. журн. — 2014. — 2(56). — 12-13.
5. Otte A., Maier-Lenz H., Dierckx R.A. Good clinical practice: historical background and key aspects // Nuclear Medicine Communication. — 2005. — 26(7). — 563-574.
6. Schoukens P. The right to access health care: health care according to European social security law instruments // Medical Law. — 2008. — 27(3). — 501-533.
7. Abbing H.D. Developments in international // European Journal Health Law. — 2009. — 16(1). — 81-88.
8. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологической мембране // Тер. арх. — 1999. — 6. — 62-65. 
9. Мещишен И.Ф. Окисление и восстановление в организмах крыс при введении этония // Укр. биохим. журн. — 1983. — 4. — 571-573. 
10. Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K., Redón J., Zanchetti A., Böhm M. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). — doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc.
11. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S. et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) // European Heart J. — 2016. — 37. — 2315-2381. — doi: 10.1093/eurheartj/ehw106.
12. Наказ МОЗ України № 564 від 13.06.2016 «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах «Профілактика серцево-судинних захворювань» / МОЗ. — К.: МОЗ, 2016. — Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html
13. Minafra L., Bravatà V., Saporito M., Cammarata F.P., Forte G.I., Caldarella S. et al. Genetic, clinical and radiographic signs in knee osteoarthritis susceptibility // Arthritis Res. Ther. — 2014 Apr 9. — 16(2). — R91. — doi: 10.1186/ar4535.
14. Moudi B., Heidari Z., Mahmoudzadeh-Sagheb H., Hashe–mi M., Malihe Metanat M. et al. Association Between IL-10 Gene Promoter Polymorphisms (-592 A/C, -819 T/C, -1082 A/G) and Susceptibility to HBV Infection in an Iranian Population // Hepat. Mon. — 2016 Feb. — 16(2). — e32427.
15. Корж І.В. Застосування аторвастатину в лікуванні хворих на остеоартроз, що поєднується з артеріальною гіпертензією та ожирінням // Вісник проблем біології і медицини. — 2013. — 2(101). — 123-127.

Back to issue