Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №5(92), 2018

Back to issue

Biomedical ethics as an integral part of the physician’s outlook

Authors: Кобеляцький Ю.Ю., Канчура Т.В., Петрашенок Є.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В даній статті розглянуто вплив біомедичної етики на формування професійного світогляду лікаря-анестезіолога. Висвітлено основні положення біоетики і те, як вони впливають на процес прийняття клінічних рішень, формують відносини рівня «лікар — пацієнт», «лікар — лікар», сприяють постійному самовдосконаленню спеціалістів медичного профілю.

В данной статье рассмотрено влияние биомедицинской этики на формирование профессионального мировоззрения врача-анестезиолога. Освещены основные положения биоэтики и то, как они влияют на процесс принятия клинических решений, формируют отношения уровня «врач — врач», «врач — пациент», способствуют постоянному самосовершенствованию специалистов медицинского профиля.

This article examines the impact of biomedical ethics on the formation of a professional outlook of an ­anesthesiologist. The main provisions of bioethics are co­vered and how they influence the process of making clinical decisions, form the doctor-patient and doctor-doctor relationship, promote the permanent self-improvement of medical specialists.


Keywords

біомедична етика; професійний світогляд

биомедицинская этика; профессиональное мировоззрение

biomedical ethics; professional outlook


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Деонтологія в медицині: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н. М. — Харків, 2014. — 258 с.
2. Підручник з лікарської етики / Переклад з 2-го англійського видання 2009 р. / За ред. Л.А. Пиріг, Ю.І. Кундієв, С.В. Нечаїв, В.Д. Радчук, О.С. Мусій, Н.А. Крушинська. — К.: БФ «Третє Тисячоліття», 2009.
3. Біоетика та біобезпека: підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв — К., 2013. — 456 с.
4. Медсестринська етика і деонтологія: підручник для мед. ВНЗ І–ІІІ рів. акред. — 3-тє вид., випр. Затверджено МОЗ / Касевич Н.М. — К., 2013. — 200 с.
5. Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку / Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. // Український медичний часопис. — 2006. — № 5(55). — С. 5–10.

Similar articles

Управління етичним розвитком персоналу медичної організації
Authors: Літвак А.І., к.м.н., доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса, Україна
"News of medicine and pharmacy" 11 (623) 2017
Date: 2017.11.01
Sections: Medicine. Doctors. Society
Authors: Лембрик І.С., Синоверська О.Б. Івано-Франківський державний медичний університет
"Child`s Health" 2(17) 2009
Date: 2009.07.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Розвиток етичної думки в медицині
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.м.н.

"News of medicine and pharmacy" №11 (698), 2019
Date: 2019.10.24
Sections: Specialist manual
Етичність поведінки медичного персоналу
Authors: Аким Літвак,
доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

"News of medicine and pharmacy" №1 (678), 2019
Date: 2019.02.21
Sections: Specialist manual

Back to issue