Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №5(92), 2018

Back to issue

Functional status as a predictor of cardiac complications after abdominal surgery in obese patients

Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Зв’язок між передопераційним функціональним станом і післяопераційними ускладненнями дуже добре описаний в абдомінальній хірургії в пацієнтів похилого віку та хірургії шийного відділу хребта. Однак щодо пацієнтів з ожирінням таких даних немає. Мета: оцінити інцидентність кардіальних ускладнень після планових абдомінальних операцій у пацієнтів з ожирінням і визначити, чи є рівень передопераційного функціонального стану предиктором їх розвитку. Матеріали та методи. У ретроспективно-проспективному дослідженні був проведений аналіз госпітальних післяопераційних кардіальних ускладнень у 770 пацієнтів з індексом маси тіла > 30 кг/м2, прооперованих на органах черевної порожнини й передній черевній стінці в період з 2007 по 2018 рік. Інцидентність кардіальних ускладнень порівнювали з прогнозованими за індексом Lee (Revised Cardiac Risk Index — RCRI) та калькулятором American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) величинами, визначали їх зв’язок з вихідним рівнем функціонального стану пацієнтів (незалежний, частково залежний, повністю залежний, метаболічний еквівалент (MET) < 4, MET > 4) і видом хірургічного втручання (лапароскопія, лапаротомія, поверхнева хірургія). Статистичну обробку результатів проведено за допомогою t-тесту Стьюдента, U-тесту Манна — Уїтні, критерію χ2, точного критерію Фішера, регресійного аналізу. Результати. Прогнозований ризик кардіальних ускладнень за RCRI становив 0,9 % [0,9; 6,6], а за калькулятором ACS-NSQIP — 0,4 % [0; 3,2] (p < 0,05). Інцидентність інфаркту міокарда й зупинки серця була нульовою й відрізнялась від прогнозованої (p < 0,01), нефатальні кардіальні ускладнення спостерігались у 2,8–3,6 % пацієнтів. Понад 96 % пацієнтів проспективної частини дослідження (n = 490) були функціонально незалежними, мали гарну функціональну спроможність та інцидентність кардіальних ускладнень на рівні 2 %. У частково залежних пацієнтів цей показник підвищувався до 23,5 % (співвідношення шансів (СШ) 14,76; 95% довірчий інтервал (ДІ) 4,09–53,32), а в пацієнтів із MET < 4 — до 36,4 % (СШ 17,45; 95% ДІ 4,73–64,33). Висновки. У пацієнтів з ожирінням після планових операцій на органах черевної порожнини й передній черевній стінці відсоток великих кардіальних ускладнень є вірогідно меншим від прогнозованого за RCRI та калькулятором ACS-NSQIP. Частково залежний функціональний стан пацієнтів і MET < 4 є факторами підвищеного ризику післяопераційних нефатальних кардіальних ускладнень.

Актуальность. Связь между предоперационным функциональным состоянием и послеоперационными осложнениями очень хорошо описана в абдоминальной хирургии у пациентов пожилого возраста и в хирургии шейного отдела позвоночника. Однако для пациентов с ожирением таких данных нет. Цель: оценить инцидентность кардиальных осложнений после плановых абдоминальных операций у пациентов с ожирением и определить, является ли уровень предоперационного функционального состояния предиктором их развития. Материалы и методы. В ретроспективно-проспективном исследовании был проведен анализ госпитальных послеоперационных кардиальных осложнений у 770 пациентов с индексом массы тела > 30 кг/м2, перенесших операции на органах брюшной полости и передней брюшной стенке в период с 2007 по 2018 год. Инцидентность кардиальных осложнений сравнивали с прогнозируемыми по индексу Lee (Revised Cardiac Risk Index — RCRI) и калькулятору American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) величинами, определяли их связь с исходным уровнем функционального состояния пациентов (независимый, частично зависимый, полностью зависимый, метаболический эквивалент (MET) < 4, MET > 4) и видом хирургического вмешательства (лапароскопия, лапаротомия, поверхностная хирургия). Статистическая обработка результатов проведена с помощью t-теста Стьюдента, U-теста Манна — Уитни, критерия χ2, точного критерия Фишера, регрессионного анализа. Результаты. Прогнозируемый риск кардиальных осложнений по RCRI составил 0,9 % [0,9; 6,6], а по калькулятору ACS-NSQIP — 0,4 % [0; 3,2] (p < 0,05). Инцидентность инфаркта миокарда и остановки сердца была нулевой и отличалась от прогнозируемой (p < 0,01), нефатальные кардиальные осложнения наблюдались у 2,8–3,6 % пациентов. Более 96 % пациентов проспективной части исследования (n = 490) были функционально независимыми, имели хорошую функциональную способность и инцидентность кардиальных осложнений на уровне 2 %. У частично зависимых пациентов этот показатель повышался до 23,5 % (соотношение шансов (СШ) 14,76; 95% доверительный интервал (ДИ) 4,09–53,32), а у пациентов с MET < 4 — до 36,4 % (СШ 17,45; 95% ДИ 4,73–64,33). Выводы. У пациентов с ожирением после плановых операций на органах брюшной полости и передней брюшной стенке процент больших кардиальных осложнений достоверно меньше прогнозируемого по RCRI и калькулятору ACS-NSQIP. Частично зависимое функциональное состояние пациентов и MET < 4 являются факторами повышенного риска послеоперационных нефатальных кардиальных осложнений.

Background. The correlation between preoperative functional state and postoperative complications is very well described in abdominal surgery in the elderly and in the surgery of the cervical spine. However, there is no such data for patients with obesity. The purpose of our study was to evaluate the incidence of cardiac complications after elective abdominal operations in obese patients and to determine whether the level of preoperative functional status is a predictor of their development. Materials and methods. In a retrospective and prospective study, an analysis of hospital postoperative cardiac complications was performed in 770 patients with body mass index > 30 kg/m2, who underwent surgeries on the abdominal organs and the anterior abdominal wall in 2007–2018. The incidence of cardiac complications was compared with values predicted by the Lee index (Revised Cardiac Risk Index — RCRI) and the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) calculator. The correlation of these values with the baseline functional status of patients (independent, partially dependent, completely dependent, metabolic equivalent (MET) < 4, MET > 4) and type of surgical intervention (laparoscopy, laparotomy, superficial surgery) was determined. Statistical processing of the results was performed using Student’s t-test, Mann-Whitney U-test, χ2 criterion, Fisher’s exact criterion, regression analysis. Results. The predicted risk of cardiac complications by RCRI was 0.9 % [0.9; 6.6], and according to the ACS-NSQIP calculator — 0.4 % [0; 3.2] (p < 0.05). The incidence of myocardial infarction and cardiac arrest was zero and differed from the predicted one (p < 0.01), non-fatal cardiac complications were observed in 2.8–3.6 % of patients. More than 96 % of patients in the prospective study (n = 490) were functionally independent, had good functional capacity, and the incidence of cardiac complications was 2 %. In partially dependent patients, this value increased to 23.5 % (odds ratio (OR) 14.76; 95% confidence interval (CI) 4.09–53.32), and in patients with MET < 4 — up to 36.4 % (OR 17.45; 95% CI 4.73–64.33). Conclusions. In obese patients after elective surgery on the abdominal organs and anterior abdominal wall, the percentage of major cardiac complications is significantly lower than that of predicted by the RCRI and the ACS-NSQIP calculator. The partially dependent functional status of patients and MET < 4 are factors of increased risk of postoperative non-fatal cardiac complications.


Keywords

ожиріння; кардіальні ускладнення; функціональний статус

ожирение; кардиальные осложнения; функциональный статус

obesity; cardiac complications; functional status


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. WHO. Obesity and overweight. Fact sheet № 311. — Geneva: WorldHealth Organization, 2015.
2. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 192 million participants // Lancet. — 2016. — Vol. 387. — P. 1377-96.
3. Williams E.P. Overweight and Obesity: Prevalence, Consequences, and Causes of a Growing Public Health Problem / E.P. Williams, M. Mesidor, K. Winters, P.M. Dubbert, S.B. Wyatt // Current Obesity Reports. — 2015. — Vol. 4. — P. 363-370.
4. Ortiz V.E. Obesity: physiologic changes and implications for preoperative management / V.E. Ortiz, J. Kwo // BMC Anesthesioogy. — 2015. — Vol. 15. — P. 97.
5. Ward D.T. Complications of morbid obesity in total joint arthroplasty: risk stratification based on BMI / D.T. Ward, L.N. Metz, P.K. Horst, H.T. Kim, A.C. Kuo // J. Arthroplasty. — 2015. — Vol. 30. — P. 42-46.
6. Sood A. The effect of body mass index on perioperative outcomes after major surgery: results from the National Surgical Quality Improvement Program (ACS-NSQIP) 2005–2011 / A. Sood, F. Abdollah, J.D. Sammon, K. Majumder, M. Schmid, J.O. Peabody [et al.] // World J. Surg. — 2015. — Vol. 39. — P. 2376-2385. 
7. Duceppe E. Canadian Cardiovascular Society Guidelines on Perioperative Cardiac Risk Assessment and Management for Patients Who Undergo Noncardiac Surgery / E. Duceppe, J. Parlow, P. MacDonald, K. Lyons, M. McMullen, S. Srinathan [et al.] // Canadian Journal of Cardiology. — 2017. — Vol. 33, № 1. — P. 17-32.
8. Lee T.H. Derivation and prospective validation of a simple index for prediction of cardiac risk of major noncardiac surgery / T.H. Lee, E.R. Marcantonio, C.M. Mangione, E.J. Thomas, C.A. Polanczyk, E.F. Cook [et al.] // Circulation. — 1999. — Vol. 100, № 10. — P. 1043-9.
9. Fleisher L.A. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients under going noncardiac surgery: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines / L.A. Fleisher, K.E. Fleischmann, A.D. Auerbach, S.A. Barnason, J.A. Beckman, B. Bozkurt [et al.] // Circulation. — 2014. — Vol. 130, № 24. — P. 2215-2245. 
10. Tjeertes E.E.K.M. Obesity — a risk factor for postoperative complications in general surgery? / E.E.K.M. Tjeertes, S.S.E. Hoeks, S.S.B.J.C. Beks, T.T.M. Valentijn, A.A.G.M. Hoofwijk, R.J.R.J. Stolker // BMC Anesthesiology. — 2015. — Vol. 15. — P. 112.
11. Gupta P.K. Development and validation of a risk calculator for prediction of cardiac risk after surgery / P.K. Gupta, H. Gupta, A. Sundaram, M. Kaushik, X. Fang, W.J. Miller [et al.] // Circulation. — 2011. — Vol. 124. — P. 381-387.
12. Saraiva M.D. Functional Status is a Predictor of Postoperative Complications After Cancer Surgery in the Very Old / M.D. Saraiva, T. Karnakis, L.A. Gil-Junior, J.C. Oliveira, C.K. Suemoto, W. Jacob-Filho // Ann. Surg. Oncol. — 2017. — Vol. 24, № 5. — P. 1159-1164.
13. Minhas S.V. Pre-operative functional status as a predictor of morbidity and mortality after elective cervical spine surgery / S.V. Minhas, A.S. Mazmudar, A.A. Patel // Bone Joint J. — 2017. — Vol. 99-B, № 6. — P. 824-8.
14. https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/index.jsp
15. Buck D.L. Influence of body mass index on mortality after surgery for perforated peptic ulcer / D.L. Buck, M.H. Møller // Br. J. Surg. — 2014. — Vol. 101. — P. 993-999.
16. Merkow RP. Effect of body mass index on short-term outcomes after colectomy for cancer / R.P. Merkow, K.Y. Bilimoria, M.D. McCarter, D.J. Bentrem // Journal of the American College of Surgeons. — 2009. — Vol. 208, № 1. — P. 53-61.
17. Yasunaga H. Body mass index and outcomes following gastrointestinal cancer surgery in Japan / H. Yasunaga, H. Horiguchi, S. Matsuda, K. Fushimi, H. Hashimoto, J.Z. Ayanian // British Journal of Surgery. — 2013. — Vol. 100, № 10. — P. 1335-1343.
18. Melis M. Body mass index and perioperative complications after oesophagectomy for adenocarcinoma: a systematic database review / M. Melis, J. Weber, R. Shridhar, S. Hoffe, K. Almhanna, R.C. Karl [et al.] // BMJ Open. — 2013. — Vol. 3. — P. e001336. doi: 10.1136/bmjopen-2012-001336.

Similar articles

Assessing and minimization of perioperative risk in cardiologic patient in non-cardiac surgery
Authors: Гарбар М.О.(1), Підгірний Я.М.(1), Світлик Ю.О.(1), Світлик Г.В.(1), Надольни К.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — University of Strategic Planning in Dabrowa Górnicza, Medical University of Białystok, Польща

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Питання профілактики серцево-судинних ускладнень анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань
Authors: Площенко Ю.О. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.14
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Manuals
Non-invasive respiratory CPAP ventilation of obese patients before laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Воротинцев С.І.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue