Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №5(92), 2018

Back to issue

Using epidural anesthesia with preserved spontaneous breathing in oncological patients during long-term gynecological laparoscopic interventions

Authors: M.V. Krasnoselskiy(1), Ye.M. Krutko(1), M.V. Shulga(1), V.G. Seredenko(1), Ye.V. Shulga(2)
(1) — State Institution “Grigoriev Institute for Medical Radiology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
(2) — V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Для збереження спонтанного дихання при забезпеченні комфортної анестезії з використанням епідурального знеболювання під час годинних оперативних втручань є необхідність більш досконально вивчити можливість її проведення з метою запобігання вірогідним ускладненням та забезпечення комфортного стану пацієнток. Мета роботи: вивчення та обґрунтування доцільності використання епідуральної анестезії з проведенням седації на спонтанному диханні в онкохворих при тривалих гінекологічних лапароскопічних втручаннях для забезпечення анестезії з випере­джаючою терапією імовірних ускладнень та досягнення більш комфортного стану пацієнток. Матеріали та методи. Проведено дослідження 64 жінок віком 62,6 ± 2,1 року, хворих на рак яєчників, тіла і шийки матки при гінекологічних лапароскопічних втручаннях I та II класу за шкалою ASA, яких було стратифіковано залежно від типу анестезіологічного забезпечення: група А (контро­льна; n = 25 осіб) — комбінована загальна анестезія з епідуральним знеболюванням за стандартними протоколами та група Б (n = 39) — епідуральна анестезія на спонтанному диханні з проведенням седації. Концентрації цитокінів інтерлейкіну-6 та -8 у плазмі вимірювали до втручання та через 4 i 24 години після операції. Загальну якість життя, пов’язану зі здоров’ям, оцінювали із застосуванням стандартного короткого опитувальника оцінки статусу здоров’я SF-36 за методологією Evidence. Результати. Отримані результати свідчать про те, що в групі з проведенням анестезії за нашою методикою спостерігалося покращання якості життя та показників клітинного імунітету. Важливою є відсутність суттєвих ускладнень при використанні цього виду наркозу. Висновки. Таким чином, епідуральна анестезія з додаванням пропофолової або тіопенталової інфузії на спонтанному диханні забезпечує мінімальну інвазивність при тривалих втручаннях, є більш комфортною для пацієнток, виправданою як психоемоційно, так й економічно, що свідчить про її пріоритетне використання.

Актуальность. Для сохранения спонтанного дыхания с целью обеспечения комфортной анестезии с использованием эпидурального обезболивания при многочасовых оперативных вмешательствах существует необходимость досконально изучить возможность ее проведения с целью предотвращения возможных осложнений и обеспечения комфортного состояния пациенток. Цель работы: изучение и обоснование целесообразности использования эпидуральной анестезии с проведением седации на спонтанном дыхании у онкобольных при длительных гинекологических лапароскопических вмешательствах для обеспечения анестезии с опережающей терапией возможных осложнений и достижения более комфортного состояния пациенток. Материалы и методы. Проведено исследование 64 женщин возрастом 62,6 ± 2,1 года с раком яичников, тела и шейки матки при гинекологических лапароскопических вмешательствах I и II класса по шкале ASA, которые были стратифицированы в зависимости от типа анестезиологического обеспечения: группа А (контрольная; n = 25) — комбинированная общая анестезия с эпидуральным обезболиванием по стандартным протоколам и группа Б (n = 39) — эпидуральная анестезия на спонтанном дыхании с проведением седации. Концентрации в плазме цитокинов интерлейкина-6 и -8 измеряли до вмешательства и через 4 и 24 часа после операции. Общее качество жизни, связанное со здоровьем, оценивали с применением стандартного краткого опросника оценки статуса здоровья SF-36 по методологии Evidence. Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в группе с проведением анестезии по нашей методике наблюдалось улучшение качества жизни и показателей клеточного иммунитета. Важным является отсутствие существенных осложнений при использовании этого вида наркоза. Выводы. Таким образом, эпидуральная анестезия с добавлением пропофоловой или тиопенталовой инфузии на спонтанном дыхании обеспечивает минимальную инвазивность при длительных вмешательствах, является более комфортной для пациенток, оправданной как психоэмоционально, так и экономически, что свидетельствует о ее приоритетном использовании.

Background. To maintain spontaneous breathing with comfortable anesthesia using epidural ane­sthesia for many hours of surgery, it is necessary to study more thoroughly the possibility of conducting it with advanced therapy of possible complications and a comfortable state for patients. Objective: studying and justification of the expediency of using epidural anesthesia with sedation on spontaneous breathing in cancer patients during prolonged gynecological laparoscopic interventions to provide anesthesia with advanced the­rapy of possible complications and obtain a more comfortable condition of patients. Materials and methods. A study was carried out among 64 patients aged 62.6 ± 2.1 years with ovarian, uterine and cervical cancer with gynecological laparoscopic interventions, ASA I and II, whо were stratified depending on anesthesia: group А (control; n = 25) — combined general anesthesia with epidural analgesia according to standard protocols, and group B (n = 39) — epidural anesthesia on spontaneous breathing with sedation. Plasma concentrations of interleukin-6 and -8 cytokines were measured before and 4 and 24 hours after the operation. Health-related quality of life was evaluated with the help of the standard Short Health Status Assessment Questionnaire (SF-36), using the Evidence methodology. Results. The results show that in the group with anesthesia according to our method, there is an improvement both in the quality of life and the indices of cellular immunity. The absence of significant complications during this type of anesthesia is important. Conclusions. Thus, epidural anesthesia with the addition of propofol or thiopental infusion on spontaneous breathing provides minimal invasiveness in long-term interventions. It is more comfortable for patients and both psychoemotional and economically justified, which indicates its priority use.


Keywords

гінекологічна лапароскопія; бупівакаїн; комбінована загальноепідуральна анестезія

гинекологическая лапароскопия; бупивакаин; комбинированная общеэпидуральная анестезия

gynecological laparoscopy; bupivacaine; combined general epidural anesthesia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gutt C.N., Oniu T., Mehrabi A., Schemmer P., Kashfi A., Kraus T. et al. Circulatory and respiratory complications of carbon dioxide insufflation // Dig. Surg. 2004; 21(2): 95-105. doi: 10.1159/000077038.
2. Zuckerman R.S., Heneghan S. The duration of hemodynamic depression during laparoscopic cholecystectomy // Surg. Endosc. 2002 Aug; 16(8): 1233-6. doi: 10.1007/s00464-001-9152-0.
3. Rauh R., Hemmerling T.M., Rist M., Jacobi K.E. Influence of pneumoperitoneum and patient positioning on respiratory system compliance // J. Clin. Anesth. 2001 Aug; 13(5): 361-5. PMID: 11498317.
4. Bajwa S.J., Kulshrestha A. Anaesthesia for laparoscopic surgery: general vs regional anaesthesia // J. Minim. Access Surg. 2016 Jan-Mar; 12(1): 4-9. doi: 10.4103/0972-9941.169952.
5. Mazdisnian F., Palmieri A., Hakakha B., Hakakha M., Cambridge C., Lauria B. et al. Office microlaparoscopy for female sterilization under local anesthesia. A cost and clinical analysis // J. Reprod. Med. 2002 Feb; 47(2): 97-100. PMID: 11883359.
6. Thwaites A., Edmends S., Smith I. Inhalation induction with sevoflurane: a double-blind comparison with propofol // Br. J. Anaesth. 1997 Apr; 78(4): 356-61. PMID: 9135350.
7. Iwama H., Obara S., Ozawa S., Furuta S., Ohmizo H., Watanabe K. et al. A survey of combined epidural-propofol ane–sthesia with noninvasive positive pressure ventilation as a minimally invasive anesthetic protocol // Med. Sci. Monit. 2003 Jul; 9(7): CR316-23. PMID: 12883451.
8. Lin E., Calvano S.E., Lowry S.F. Inflammatory cytokines and cell response in surgery // Surgery. 2000 Feb; 127(2): 117-26. doi: 10.1067/msy.2000.101584.
9. Ozcan S., Ozer A.B., Yasar M.A., Erhan O.L. Effects of combined general anesthesia and thoracic epidural analgesia on cytokine response in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy // Niger. J. Clin. Pract. 2016 Jul-Aug; 19(4): 436-42. doi: 10.4103/1119-3077.183308.
10. Zabolotskikh I., Trembach N. Safety and efficacy of combined epidural/general anesthesia during major abdominal surgery in patients with increased intracranial pressure: a cohort study // BMC Anesthesiol. 2015, May 15; 15: 76. doi: 10.1186/s12871-015-0056-2.
11. Pei L., Tan G., Wang L., Guo W., Xiao B., Gao X. et al. Comparison of combined general-epidural anesthesia with general anesthesia effects on survival and cancer recurrence: a meta-ana–lysis of retrospective and prospective studies // PLoS One. 2014, Dec 30; 9(12): e1146-67. doi: 10.1371/journal.pone.0114667.
12. Xu Q., Zhang H., Zhu Y.M., Shi N.J. Effects of combined general/epidural anesthesia on hemodynamics, respiratory function, and stress hormone levels in patients with ovarian neoplasm undergoing laparoscopy // Med. Sci. Monit. 2016, Nov 8; 22: 4238-46. doi: 10.12659/MSM.897430.
13. Karlsen R.V., Frederiksen K., Larsen M.B., von Heymann-Horan A.B., Appel C.W., Christensen J. et al. The impact of a breast cancer diagnosis on health-related quality of life. A prospective comparison among middle-aged to elderly women with and without breast cancer // Acta Oncol. 2016 Jun; 55(6): 720-27. doi: 10.3109/0284186X.2015.1127415.
14. Ishikawa S., Makita K., Sawa T., Toyooka H., Amaha K. Ventilatory effects of laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia // J. Anesth. 1997 Sep; 11(3): 179-183. doi: 10.1007/BF02480034.

Similar articles

Comparison of combined general anesthesia with and without epidural morphine on the background of redox therapy in cancer patients with multiorgan resections
Authors: M.V. Krasnoselskiy(1), Ye.M. Krutko(1), E.S. Protcenko(2), Ye.V. Shulga(2), M.V. Shulga(1)
(1) — State Institution "Grigoriev Institute for Medical Radiology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv, Ukraine
(2) — V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Multimodal approach to perioperative anesthesia in children
Authors: Mishchuk V.R., MD. PhD. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.21
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Features of epidural anesthesia for endovascular embolization of the uterine arteries
Authors: Dziuba D.A., Nedashkivskyi S.M., Galushko A.A., Vereschagin S.V.
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue