Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №5(92), 2018

Back to issue

The didactic basis of choosing the method of training on “Emergencies” module for preparation to the licensed examination “Step 3”

Authors: Клигуненко О.М., Муризіна О.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical education

print version


Summary

Актуальність. За визначенням державного центру тестування при МОЗ України, професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання й розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Мета: науково обґрунтувати способи конструювання педагогічного процесу під час практичних занять модуля «Невідкладні стани» в інтернів усіх спеціальностей, застосовуючи методи й прийоми сучасної дидактики вищої медичної школи. Матеріали та методи. В основу проспективного ініціативного педагогічного систематичного дослідження покладені дані аналізу проведених у 2011–2018 рр. практичних занять навчального модуля «Невідкладні стани» в інтернів усіх спеціальностей із підготовки до ліцензованого іспиту «Крок 3». Результати. Особливість модуля — домінуюче місце фахової навчальної задачі з відпрацюванням освітньої технології «прийняття лікарського рішення» при наданні допомоги пацієнту; методична основа — технологія компетентнісного (діяльнісного) підходу в навчанні. Опанування змісту модуля відбувалося через послідовне розв’язання тематичних задач: тих, що відтворюють знання, «за зразком», реконструктивно-варіативних, частково пошукових. Відповідно до навчальних можливостей кожного інтерна здійснювалося диференційоване навчальне ускладнення: спочатку — вміння комбінувати раніше відомі знання й способи дії, надалі — встановлювати зв’язки між наявними знаннями і новим завданням, що сприяло засвоєнню мультидисциплінарного навчального матеріалу й способів діяльності. Педагогічну ситуацію конструювали так, щоб інтерни не отримували рішення в готовому вигляді, а через самостійне здобування знань і їх переопрацювання в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності обґрунтовано визначали розв’язання навчальної фахової задачі й спосіб дій — лікарську компетенцію. Під час занять модуля відбувалося перетворення вихідних академічних предметних знань і теоретичних умінь кожного змістовного розділу в інтегроване відпрацювання прийняття інтерном фахового рішення в цілому для забезпечення допомоги хворому. Висновки. Методика застосування системи завдань з поступовим зростанням складності й проблемності розв’язуваних задач, з використанням фахового міждисциплінарного узагальнення на основі діяльнісного дидактичного підходу викладача й організації педагогічних умов для активної пізнавальної діяльності тих, хто навчається, підвищує якість підготовки лікарів-інтернів, виконуючи освітню, розвиваючу й виховну функцію.

Актуальность. Согласно определению государственного центра тестирования при МЗ Украины, профессиональная компетентность диагностируется как умение применять знания и понимание фундаментальных биомедицинских наук и основных медицинских дисциплин, которые являются важнейшими для обеспечения помощи больному под наблюдением более опытного врача. Цель: научно обосновать способы конструирования педагогического процесса у интернов всех специальностей во время практических занятий модуля «Неотложные состояния», применяя методы и приемы современной дидактики высшей медицинской школы. Материалы и методы. В основе проспективного инициативного педагогического систематического исследования представлены данные анализа практических занятий, проведенных в 2011–2018 гг. у интернов всех специальностей, учебного модуля «Неотложные состояния» при подготовке к лицензионному экзамену «Крок 3». Результаты. Особенность модуля — доминирующее место профессиональной учебной задачи в образовательной технологии «принятие врачебного решения» при оказании помощи пациенту; методическая основа — компетентностный (деятельностный) подход в обучении. Овладение содержанием модуля происходило через последовательное решение тематических задач: воспроизводящих опорные знания, «по образцу», реконструктивно-вариативных, частично поисковых. Учитывая индивидуальные учебные возможности каждого интерна, дифференцированно осуществляли учебное усложнение: сначала — умение комбинировать ранее известные знания и способы действия, в последующем — устанавливать связи между имеющимися знаниями и новыми задачами ,что способствовало усвоению мультидисциплинарного учебного материала и способов профессиональной деятельности. Педагогическую ситуацию конструировали так, чтобы интерны не получали решения в готовом виде, а через самостоятельное приобретение знаний и дальнейшую их переработку в процессе собственной учебно-познавательной деятельности обоснованно определяли решение учебной профессиональной задачи и выбор действий — врачебной компетенции. Во время практических занятий происходило преобразование исходных академических предметных знаний и теоретических умений каждого содержательного раздела модуля в интегрированное умение принять профессиональное решение в целом для обеспечения помощи больному. Выводы. Методика применения системы задач с постепенным увеличением их сложности и проблемности, использованием профессионального междисциплинарного обобщения на основе деятельностного дидактического подхода и организации педагогических условий для активной познавательной деятельности учащихся повышает качество подготовки врачей-интернов, выполняя образовательную, развивающую и воспитательную функцию.

Background. According to the definition of the state testing center at the Ministry of Health of Ukraine, professional competence is the ability to apply knowledge and understanding of fundamental biomedical sciences and basic medical disciplines that are most important for providing patient’s care under the supervision of a more experienced physician. Purpose of the research: to substantiate scientifically the ways of creating a pedagogical process during practical classes on “Emergencies” module in interns of all specialties, applying methods and techniques of modern didactics of the higher medical school. Materials and methods. The basis of the prospective initiative pedagogical systematic study is the data of the analysis of the practical classes on the educational mo­dule “Emergencies” conducted in 2011–2018 in the interns of all specialties on preparation for the licensed examination “Step 3”. Results. The feature of the module is the dominant place of a professional educational task with the development of educational technology of “making a medical decision” when assis­ting the patient; methodical basis — the technology of competence (activity) approach to the teaching. Mastering the content of the module was carried out through a consistent solution of thematic tasks: those that reproduce knowledge, “according to the model”, reconstructive-variational, partially explo­ratory. In accordance with the educational capabilities of each intern, a differentiated educational complicacy was performed: at first — the ability to combine previously known knowledge and methods of action, in the future — to establish links between existing knowledge and new tasks — multidisciplinary educational material and methods of action. The pedagogical situation was rebuilt so that the interns did not receive the solution in the finished form, and through independent acquisition of knowledge and their re-development in the process of own educational and cognitive activity reasonably determined the decision of the professional specialty problem and the way of action — medical competence. During the course of the mo­dule, there was a transformation of the original academic subject knowledge and theoretical skills of each content section in the integrated development of the internment of the professional decision in general to provide assistance to the patient. Conclusions. The method of application of the system of tasks with the gradual increase in the complexity and problem sol­ving of the tasks to be solved, using the interdisciplinary ge­neralization based on the activity of the teacher’s didactic approach and the organization of pedagogical conditions for the active cognitive activity of the learners, increases the quality of the training of interns, performing educational, developing and educational function.


Keywords

дидактика вищої медичної школи; методи навчання; ліцензований іспит; професійна лікарська компетентність і відповідальність

дидактика высшей медицинской школы; методы обучения; лицензированный экзамен; профессиональная врачебная компетентность и ответственность

higher medical school didactics; teaching methods; licensed examination; professional medical competence and responsibility


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Петухова Л.Є. Основні питання сучасної дидактики вищої школи / Петухова Л.Є., Співаковський О.В. // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2011. — № 3. — С. 13-15.
2. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. 
3. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. — 360 с. 
4. Бондар В.І. Дидактика: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.І. Бондар. — К.: Либідь, 2005. — 264 с.
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник для вузів / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. — К.: Знання, 2006. — 311 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 
6. Єхалов В.В. Міжпредметна інтеграція в тематичному тестуванні при підготовці лікарів-інтернів різних спеціальностей до ліцензійного іспиту «Крок-3» / В.В. Єхалов, Т.В. Святенко, Н.В. Хоботова // Молодий вчений. — 2016. — № 8(35). — С. 198-201.

Similar articles

Дидактика навчання гістології, цитології та ембріології: роль комп’ютерних технологій
Authors: Барінов Е.Ф., Сулаєва О.М., Ніколенко О.Г., Бондаренко Н.Н., Гатіна К.І. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 7 (50) 2013
Date: 2013.12.12
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Medical education
Dynamics of the indicators of educational motivation  of medical students at different stages of learning
Authors: Мишина Н.В., Ільченко С.І., Єфанова А.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 14, №2, 2019
Date: 2019.05.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Principles of Multidisciplinary Integration and A Priori Motivation in Urgent Medicine
Authors: Yekhalov V.V., Kravets O.V. - SI «Dnipropetrovsk Medacal Academy of MH of Ukraine», Ukraine
"Emergency medicine" 6 (69) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue