Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №5(92), 2018

Back to issue

Emergency medicine: the formation of clinical thinking on the basis of objective structured clinical examination

Authors: Болонська А.В., Сорокіна О.Ю., Буряк Т.О.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical education

print version


Summary

Об’єктивний структурований клінічний екзамен став викликом для сучасної української освіти, але і створив нові можливості для розвитку викладацького складу кафедри, мотивації для лікарів-інтернів, успішно зайнявши своє гідне місце в системі оцінки знань та умінь. Для успішної реалізації цього довготривалого проекту змін необхідно обов’язково обмінюватися досвідом з іншими кафедрами, спеціалістами, менеджерами охорони здоров’я. Підтримувати зворотний зв’язок із студентами, лікарями-інтернами та випускниками, які найбільш ефективно та глибоко оцінюють результати такої атестації. Залучати до роботи під час екзамену лікарів, що пішли на пенсію, військових із реальним досвідом бойових дій, волонтерів, інших студентів, які навчаються в академії і виявляють бажання брати участь у таких заходах. Об’єктивний структурований клінічний екзамен дає можливість об’єднати наші зусилля для реформування клінічного мислення майбутніх лікарів-спеціалістів, яке необхідне для їхньої відповідальної та надзвичайно важкої роботи в реальних умовах.

Объективный структурированный клинический экзамен стал вызовом для современного медицинского образования, но и создал новые возможности для развития преподавательского состава кафедры, мотивации врачей-интернов, успешно занял достойное место в системе оценки знаний и умений. Для успешной реализации этого длительного проекта изменений следует обязательно обмениваться опытом с другими кафедрами, специалистами, менеджерами здравоохранения. Поддерживать обратную связь со студентами, врачами-интернами и выпускниками, которые эффективно и глубоко оценивают результаты такой аттестации. Привлекать к работе во время экзамена врачей, вышедших на пенсию, военных с реальным опытом боевых действий, волонтеров, других студентов, которые обучаются в академии и проявляют желание участвовать в подобных мероприятиях. Объективный структурированный экзамен предоставляет возможность объединить наши усилия для реформирования клинического мышления будущих врачей-специалистов, что необходимо для их ответственной и очень тяжелой работы в реальных условиях.

Objective structured clinical examination became a challenge for modern medical education, but also created new opportunities for the development of the teaching staff of the department, motivation for interns, successfully took a worthy place in the system of assessing knowledge and skills. In order to successfully implement this long-term project of changes, it is necessary to share experience with other departments, specialists, health managers; to maintain feedback from students, interns and graduates who effectively and deeply evaluate the results of such certification; to involve into examinations the retired doctors, military men with real combat experience, volunteers, other students who study in the academy and want to participate in such events. Objective structured clinical examination provides an opportunity to combine our efforts to reform the clinical thinking of future specialists, which is just necessary for their responsible and very hard work in real conditions.


Keywords

об’єктивний структурований клінічний екзамен; лікарі-інтерни; медицина невідкладних станів; методологія викладання

объективный структурированный клинический экзамен; врачи-интерны; медицина неотложных состояний; методология преподавания

objective structured clinical examination; interns; emergency medicine; teaching methodology


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. https://www.oscehome.com/What_is_Objective-Structured-Clinical-Examination_OSCE. html
2. Harden R.M., Gleeson F.A. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE) // Med. Educ. 1979 Jan; 13(1): 41-54. 10.1111/j.1365-2923.1979.tb00918.x
3. Jain S.S., DeLisa J.A., Eyles M.Y., Nadler S., Kirshblum S., Smith A. Further experience in development of an objective structured clinical examination for physical medicine and rehabilitation residents // Am. J. Phys. Med. Rehabil. 1998 Jul-Aug; 77(4): 306-310. 10.1097/00002060-199807000-
00009
4. Novack D.H., Volk G., Drossman D.A., Lipkin M. Jr. Me–dical interviewing and interpersonal skills teaching in US medical schools. Progress, problems, and promise // JAMA. 1993 Apr; 269(16): 2101-2105. 10.1001/jama.269.16.2101
5. Hubbard J.P., Levit E.J., Schumacher C.F., Schnabel T.G. Jr. An objective evaluation of clinical competence // N. Engl. J. Med. 1965 Jun; 272: 1321-1328. 10.1056/NEJM196506242722505
6. Barman A. Critiques on the Objective Structured Clinical Examination // Ann. Acad. Med. Singapore. 2005 Sep; 34(8): 478-482.

Similar articles

Three-year experience in implementing the OSCE for intermediate certification of interns specialized in the anesthesiology and intensive care
Authors: Шпонька І.С., Снісарь В.І., Клигуненко О.М., Єхалов В.В., Седінкін В.А., Халімончик В.В., Кравець О.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical education
Структурований клінічний іспит з анестезіології у Великобританії: досвід впровадження в Україні
Authors: Пилипенко М.М. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ; Рибінкіна І. – Госпіталь Брайтона, East Sussex, Великобританія; Бондар М.В., Шлапак І.П. – НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Ways of Improving the Training of Interns Pediatricians and General Practitioners — Family Physicians in «Pediatrics» Discipline
Authors: Mokiia-Serbina S.A., Lytvynova T.V., Chechel V.V. - State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kryvyi Rih, Ukraine
"Child`s Health" 6 (66) 2015
Date: 2016.01.27
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue