Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №6, 2018

Back to issue

Essential microelement contents in the blood plasma of children with biologically inactive growth hormone syndrome

Authors: Спринчук Н.А., Пахомова В.Г., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Метою роботи було підвищення ефективності лікування дітей і підлітків із синдромом біологічно неактивного гормона росту (СБНГР) на основі вивчення вмісту есенціальних мікроелементів (ЕМ) у плазмі крові. Матеріали та методи. В дослідження включено 206 дітей і підлітків з різними формами низькорослості. Діти, хворі на СБНГР, увійшли до групи з 29 осіб (14,08 %): 21 хлопчик (72,41 %) і 8 дівчаток (27,59 %), відставання у зрості яких становило від –2,0 до –4,6 SD. Середній вік дітей — 9,01 ± 0,60 року. Діагноз СБНГР підтверджений наявністю нормальних/підвищених показників гормона росту (ГР) на тлі проведення стимуляційних тестів, різким зниженням рівня інсуліноподібного фактора росту 1 (ІФР-1) та позитивною пробою на чутливість до ГР. Мікроелементний статус оцінювали шляхом визначення рівнів ЕМ (цинку, селену, марганцю, хрому, міді) у плазмі крові методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії за допомогою спектрометра ElvaX-med (Україна). Рівні ІФР-1 в плазмі крові визначали імунорадіометричним методом за допомогою стандартних наборів IRMA IGF-1 (Immunotech® kit, Чеська Республіка). Результати. В групі дітей з СБНГР рівень цинку становив 0,57 ± 0,04 мкг/мл, селену — 0,05 ± 0,01 мкг/мл, що вірогідно нижче, ніж у загальній групі дітей з низькорослістю (р < 0,001 та р < 0,05 відповідно). Середні рівні хрому та міді в плазмі крові були зниженими порівняно з показниками дітей з іншими формами низькорослості й становили 0,040 ± 0,003 мкг/мл і 0,79 ± 0,05 мкг/мл відповідно, та були вірогідно нижчими, ніж у дітей контрольної групи (р < 0,001). Середній рівень марганцю в плазмі крові становив 0,06 ± 0,02 мкг/мл, що дещо нижче, ніж у контрольній групі, але невірогідно (р > 0,01). Висновки. У пацієнтів із СБНГР встановлено вірогідне зниження рівнів цинку, селену, хрому та міді у плазмі крові. Отже, на наш погляд, до комплексу обстеження дітей з низькорослістю доцільно включати визначення рівнів ЕМ. При виявленні знижених рівнів ЕМ рекомендовано комбіноване лікування препаратами рекомбінантного ГР та такими, які містять відповідні ЕМ, що значно підвищує ефективність ріст-корегуючої терапії.

Целью работы было повышение эффективности лечения детей и подростков с синдромом биологически неактивного гормона роста (СБНГР) на основе изучения содержания эссенциальных микроэлементов (ЭМ) в плазме крови. Материалы и методы. В обследование включено 206 детей и подростков с различными формами низкорослости. Дети, страдающие СБНГР, вошли в группу из 29 человек (14,08 %): 21 мальчик (72,41 %) и 8 девочек (27,59 %), отставание в росте составляло от –2,0 до –4,6 SD. Средний возраст детей — 9,01 ± 0,60 года. Диагноз СБНГР подтвержден наличием нормальных/повышенных показателей гормона роста (ГР) на фоне проведения стимулирующих тестов, резким снижением показателей инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), положительной пробой на чувствительность к ГР. Микроэлементный статус оценивали путем определения уровней ЭМ (цинка, селена, марганца, хрома, меди) в плазме крови методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с помощью спектрометра ElvaX-med (Украина). Уровни ИФР-1 в плазме крови определяли иммунорадиометрическим методом с помощью стандартных наборов IRMA IGF-1 (Immunotech® kit, Чешская Республика). Результаты. В группе детей с СБНГР уровень цинка составлял 0,57 ± 0,04 мкг/мл, селена — 0,05 ± 0,01 мкг/мл, что достоверно ниже показателей в общей группе детей с низкорослостью (р < 0,001 и р < 0,05 соответственно). Средние уровни хрома и меди в плазме крови были сниженными по сравнению с показателями у детей с другими формами низкорослости и составляли 0,040 ± 0,003 мкг/мл и 0,79 ± 0,05 мкг/мл соответственно, и были достоверно более низкими, чем у детей контрольной группы (р < 0,001). Средний уровень марганца в крови составил 0,06 ± 0,02 мкг/мл, что несколько ниже по сравнению с контрольной группой, однако недостоверно (р > 0,01). Выводы. У пациентов с СБНГР установлено достоверное снижение уровней цинка, селена, хрома и меди в плазме крови. Таким образом, на наш взгляд, в комплекс обследования детей с низкорослостью целесообразно включать определение уровней ЭМ. При обнаружении сниженных уровней ЭМ рекомендовано комбинированное лечение препаратами рекомбинантного ГР и такими, которые содержат соответствующие микро­элементы, что значительно повышает эффективность рост-корригирующей терапии.

Background. The purpose was to increase the effectiveness of treatment in children and adolescents with biologically inactive growth hormone syndrome (BIGHS) based on studying the content of essential microelements (EM) in the blood plasma. Materials and methods. The study included 206 children and adolescents with different forms of short sta­ture. Group with BIGHS consisted of 29 children (14.08 %): 21 boys (72.41 %) and 8 girls (27.59 %), with growth retardation from –2.0 to –4.6 SD. The average age of children was 9.01 ± 0.60 years. Diagnosis of BIGHS was confirmed by the presence of normal/elevated growth hormone parameters against the background of stimulation tests, a sharp decrease in the level of insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and positive test for growth hormone sensitivity. The microelement status was assessed by determining the levels of EM (zinc, selenium, manganese, chromium, copper) in the blood plasma by X-ray fluorescence spectrometry using the ElvaX-med spectrometer (Ukraine). Plasma levels of IGF-1 were evaluated by immunoradiometric assay (IRMA) using standard IRMA IGF-1 kits (Immunotech® kit, Czech Republic). Results. In the group of children with BIGHS, the levels of zinc and selenium were 0.57 ± 0.04 μg/ml and 0.05 ± 0.01 μg/ml, respectively, that is significantly lower than in the general group of children with short stature (p < 0.001 and p < 0.05, respectively). The average plasma levels of chromium and copper were lower than those in children with other forms of short stature and amounted to 0.040 ± 0.003 μg/ml and 0.79 ± 0.05 μg/ml, respectively, but were significantly lower than in the control group (р < 0.001). The average level of manganese in the blood plasma was 0.06 ± 0.02 μg/ml, which is somewhat lower than in the control group, but not significantly (p > 0.01). Conclusions. Patients with BIGHS were found to have potentially lower levels of zinc, selenium, chromium and copper in the blood plasma. Thus, in our opinion, it is advisable to include the determination of EM levels in a comprehensive examination of children with short stature. When detecting lower levels of EM, a combined treatment with recombinant growth hormone preparations and those containing appropriate EM is recommended that significantly increases the effectiveness of growth-correction therapy.


Keywords

діти; низькорослість; синдром біологічно неактивного гормона росту; есенціальні мікроелементи

дети, низкорослость; синдром биологически неактивного гормона роста; эссенциальные микроэлементы

children; short stature; biologically inactive growth hormone syndrome; essential microelements


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Погорєлов М.В. Макро- та мікроелементи (обмін, патологія та методи визначення): Монографія / М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер, Г.Ф. Ткач [та ін.]. — Суми: Вид-во СумДУ, 2010. — 147 с.
2. Concentration of selected metals in whole blood, plasma, and urine in short stature and healthy children / M. Klatka, A. Błażewicz, M. Partyka [et al.] // Biol. Trace Elem. Res. — 2015. — Vol. 166, № 2. — P. 142-148. 
3. Growth hormone-releasing factor affects macronutrient intake during the anabolic phase of zinc repletion: total hypothala–mic growth hormone-releasing factor content and growth hormone-releasing factor immunoneutralization during zinc repletion / T.M. Rains, H.F. Mangian, T. Liang [et al.] // Nutr. Neurosci. — 2001. — Vol. 4, № 4. — P. 283-293. 
4. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age / Mayo-Wilson J.A. Junior, A. Imdad [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. — 2014. — 5. — CD009384. 
5. Козаренко В. Дефицит цинка у детей. Влияние на темпы роста и полового развития / В. Козаренко. — Изд-во: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. — 156 с.
6. Біологічна роль цинку і необхідність забезпечення адекватного рівня його споживання людиною / М.Д. Тронько, М.О. Полумбрик, В.М. Ковбаса [та ін.] // Вісник НАН України. — 2013. — № 6. — С. 21-31.
7. Zinc deficiency: a contributing factor of short stature in growth hormone deficient children / Z. Siklar, C. Tuna, Y. Dallar, G. Tanyer // J. Trop. Pediatr. — 2003. — Vol. 49, № 3. — P. 187-188. 
8. Большова О.В. Вміст есенціальних мікроелементів у волоссі дітей з низькорослістю внаслідок соматотропної недостатності / О.В. Большова, В.Г. Пахомова // ScienceRise: Medical Science. — 2016. — № 4/3(21). — С. 58-64. 
9. Большова О.В. Вміст інсуліноподібного фактора росту 1 та есенціальних мікроелементів у плазмі крові в дітей із різними формами низькорослості / О.В. Большова, В.Г. Пахомова // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2016. — № 3(75). — С. 70-75.
10. Exogenous recombinant human growth hormone effects during suboptimal energy and zinc intake / R. Rising, J.F. Scaglia, C. Cole [et al.] // Nutr. Metab. (Lond.). — 2005. — Vol. 7, № 2(1). — P. 10.
11. Copper availability contributes to iron perturbations in human nonalcoholic fatty liver disease / E. Aigner, I. Theurl, H. Haufe [et al.] // Gastroenterology. — 2008. — Vol. 35, № 2. — P. 680-688. 
12. Selenium deficiency and the effects of supplementation on preterm infants / R.G. Freitas, R.J. Nogueira, M.A. Antonio [et al.] // Rev. Paul Pediatr. — 2014. — Vol. 32, № 1. — P. 126-135. 
13. Schweizer U. Disorders of selenium metabolism and selenoprotein function / U. Schweizer, N. Dehina, L. Schomburg // Curr. Opin. Pediatr. — 2011. — P. 23, № 4. — P. 429-435. 
14. Association of plasma selenium concentrations with total IGF-1 among older community-dwelling adults: the InCHIANTI study / M. Maggio, G.P. Ceda, F. Lauretani [et аl.] // Clin. Nutr. — 2010. — Vol. 29, № 5. — P. 674-677. 
15. Diet, body composition, and physical fitness influences on IGF-I bioactivity in women / K.J. Philip, J.A. Alemany, C. Koenig [et al.] // Growth Horm. IGF Res. — 2009. — Vol. 19, № 6. — P. 491-496. 
16. Selenium deficiency-induced growth retardation is associated with an impaired bone metabolism and osteopenia / R. Moreno-Reyes, D. Egrise, J. Nève [et al.] // J. Bone Miner. Res. — 2001. — Vol. 16, № 8. — P. 1556-1563. 
17. Скальная М.Г. Микроэлементы: биологическая роль и значение для медицинской практики. Сообщение 3. Марганец / М.Г. Скальная, А.В. Скальный // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. — 2015. — № 3. — С. 14-25.
18. Wood R.J. Manganese and birth outcome / R.J. Wood // Nutr. Rev. — 2009. — Vol. 67, № 7. — P. 416-420. 
19. Wit J.M. ESPE classification of paediatric endocrine diagnosis. 1. Short stature / J.M. Wit, M.B. Ranke, C.J.H. Kelnar // Horm. Res. — 2007. — Vol. 68(Suppl. 2). — P. 1-5.
20. Takahashi Y. Clinical significance and molecular me–chanisms of bioinactive growth hormone (review) / Y. Takahashi, K. Chihara // Int. J. Mol. Med. — 1998. — Vol. 2, № 3. — P. 287-291. 
21. Wit J.M. Spectrum of insulin-like growth factor deficiency / J.M. Wit, W. Oostdijk, M. Losekoot // Endocr. Dev. — 2012. — Vol. 23. — P. 30-41. 
22. Спринчук Н.А. Клініко-діагностичні особливості та лікування синдрому біологічно неактивного гормону росту / Н.А. Спринчук, О.Я. Самсон // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2010. — № 3. — С. 58-61.
23. Вміст есенціальних мікроелементів в організмі дітей з відставанням у зрості в залежності від ступеня низькорослості / О.В. Большова, В.Г. Пахомова // ScienceRise: Medical Science — 2016. — № 6(2). — С. 50-56.
24. Большова О.В. Вміст цинку в організмі дітей та підлітків з соматотропною недостатністю / О.В. Большова, В.Г. Пахомова, Н.А. Спринчук // Лікарська справа. — 2013. — № 5. — С. 70-75. 
25. Hauck S.J. Effects of growth hormone on hypothalamic catalase and Cu/Zn superoxide dismutase / S.J. Hauck, A. Bartke // Free Radic. Biol. Med. — 2000. — Vol. 28, № 6. — P. 970-978. 
 

Similar articles

The Content of Insulin-Like Growth Factor 1 and Essential Trace Elements in the Blood Plasma of Children with Different Forms of Short Stature
Authors: Большова О.В., Пахомова В.Г. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
International journal of endocrinology 3 (75) 2016
Date: 2016.07.07
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Застосування препарату Цинкіт у комплексному лікуванні хворих на низькорослість
Authors: Большова О.В., Пахомова В.Г., ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», відділ дитячої ендокринної патології, м. Київ
International journal of endocrinology 1 (49) 2013
Date: 2013.03.22
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ghrelin content in blood plasma of children with syndrome of biologically inactive growth hormone
Authors: Спринчук Н.А., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018
Date: 2018.10.24
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Authors: Маркевич В.Е., Тарасова І.В., Маркевич В.В., Турова Л.О., Медичний інститут Сумського державного університету
"Child`s Health" 6(21) 2009
Date: 2010.07.13
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue