Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №6, 2018

Back to issue

Personalized approach to perioperative anaesthetic management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis

Authors: Tarasenko S.O., Dubrov S.O., Tovkay O.O., Lishhynskyi P.O., Kvitka D.M., Kunatovskyi M.V.
Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Робота присвячена вирішенню актуального завдання сучасної тиреоїдної хірургії — поліпшенню результатів хірургічного лікування пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу. Мета дослідження — розробити персоніфікований підхід до вибору методу загальної анестезії (ЗА) та періопераційного знеболювання із застосуванням комплексу збалансованої аналгезії та сучасних методів контролю за перебігом анестезії. Матеріали та методи. На першій стадії проведено ретроспективний і проспективний аналіз (2016–2017) 440 випадків і карт пацієнтів з тиреотоксикозом, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу тиреоїдектомії в 2015–2017 рр., для ідентифікації супутньої патології, визначення особливостей загальної анестезії залежно від виду анестезії та її ускладнень. Друга стадія полягала в проспективному дослідженні за участю 175 пацієнтів із тиреотоксикозом після тиреоїдектомії. Результати. Синдром тиреотоксикозу погіршує фізичний статус пацієнта за критеріями Американської асоціації анестезіологів. Як інгаляційна, так і тотальна внутрішньовенна анестезія негативно впливають на показники гемодинаміки та доставку кисню. Встановлено, що поєднана анестезія із білатеральною блокадою поверхневого шийного сплетення на тлі застосування інгаляційної низькопотокової або тотальної внутрішньовенної анестезії забезпечує кращий рівень знеболювання порівняно з моноанестезією. Найкращою антиеметичною схемою є використання ЗА на тлі базової анестезії пропофолом із додаванням метоклопраміду перед індукцією анестезії. Індивідуалізація подання та корекція дози газового або внутрішньовенного анестетиків під контролем BIS-моніторингу дають змогу досягнути персоніфікації загальної анестезії. Найбільш економічно доцільним є використання ІА севофлураном за мінімально-потоковим контуром (FGF = 400 мл/хв). Висновки. Розроблено алгоритм анестезіологічного менеджменту в пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу при тиреоїдектоміях із обґрунтуванням використання інгаляційної низькопотокової або тотальної внутрішньовенної анестезії. Отримані нові вірогідні дані дозволили розробити персоніфікований підхід до вибору методу загальної анестезії та періопераційного знеболювання із застосуванням комплексу ЗА та сучасних методів контролю за перебігом анестезії.

Актуальность. Работа посвящена решению актуальной задачи современной тиреоидной хирургии — улучшению результатов хирургического лечения пациентов с синдромом тиреотоксикоза. Цель исследования — разработать персонифицированный подход к выбору метода общей анестезии (ОА) и периоперационного обезболивания с применением комплекса сбалансированной аналгезии и современных методов контроля за ходом анестезии. Материалы и методы. На первой стадии проведен ретроспективный и проспективный анализ (2016–2017) 440 случаев и карт пациентов с тиреотоксикозом, которые находились на стационарном лечении по поводу тиреоидэктомии в 2015–2017 гг., для идентификации сопутствующей патологии, определения особенностей общей анестезии в зависимости от вида анестезии и ее осложнений. Вторая стадия заключалась в проспективном исследовании при участии 175 пациентов с тиреотоксикозом после тиреоидэктомии. Результаты. Синдром тиреотоксикоза ухудшает физический статус пациента согласно критериям Американской ассоциации анестезиологов. Как ингаляционная, так и тотальная внутривенная анестезия негативно влияет на показатели гемодинамики и доставку кислорода. Установлено, что комбинированная анестезия с билатеральной блокадой поверхностного шейного сплетения на фоне применения ингаляционной низкопотоковой или тотальной внутривенной анестезии обеспечивает лучший уровень обезболивания по сравнению с моноанестезией. Лучшей антиэметической схемой является использование OA на фоне базовой анестезии пропофолом с добавлением метоклопрамида перед индукцией анестезии. Индивидуализация подачи и коррекция дозы газового или внутривенного анестетиков под контролем BIS-мониторинга позволяют достичь персонификации общей анестезии. Наиболее экономически целесообразным является использование ИА севофлураном по минимально-потоковому контуру (FGF = 400 мл/мин). Выводы. Разработан алгоритм анестезиологического менеджмента у пациентов с синдромом тиреотоксикоза при тиреоидэктомиях с обоснованием использования ингаляционной низкопотоковой или тотальной внутривенной анестезии. Полученные новые достоверные данные позволили разработать персонифицированный подход к выбору метода общей анестезии и периоперационного обезболивания с применением комплекса ИА и современных методов контроля за ходом анестезии.

Background. The multiplicity of target organ damages among the patients with thyrotoxicosis, indecisive benefits of inhalation anaesthesia (IA) or total intravenous anaesthesia (TIVA) in thyroidectomy, advantages or disadvantages of using regional anaesthesia, the lack of data about the IA and TIVA effects on central haemodynamics in thyrotoxicosis patients during thyroid surgery require further research, improvement of anaesthetic management in the perioperative period, and the development of a patient-oriented approach. The purpose of the study was to improve the results of anaesthesia organisation in surgical treatment of thyrotoxicosis patients by choosing the anaesthesia method and optimizing perioperative anaesthesia. Materials and methods. At the first stage, the study concentrated on retrospective (2015) and prospective analysis (2016–2017) of 440 cases and ­anaesthetic maps of thyrotoxicosis patient who underwent thyroid surgery in 2015–2017 in order to identify the type of concomitant pathology and its incidence, the specific features of general anaesthesia depending on the type of anaesthesia (TIVA or IA) and its complications. The second stage included a prospective study involving 175 thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy. Results. The evidence from this study suggests that the overwhelming majority of thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy (67.7 %) are the persons with diffuse toxic goitre (DTG), 23.6 % — with multinodular goitre (MNG) and thyrotoxicosis syndrome; 5.0 % — with toxic thyroid adenoma; the rest were the patients with recurrent DGT or MNG and individuals with combined thyroid pathology (thyroid cancer due to DGT or toxic MNG). According to American Society of Anesthesiologists (ASA) only 105 patients (23.9 %) of the total amount had a minimal anaesthetic risk — ASA I, the rest — ASA II–IV. The number of patients with ASA III was as follows: 33.7 % in the MNG group, 50.0 % in the MNG group with papillary cancer and 13.8 % in the group with DTG. Conclusions. The results of this study indicate that thyrotoxicosis deteriorates the physical status of the patient according to ASA. 76.1 % of 440 patients with thyrotoxicosis had ASA II–IV. 21.1 % of patients were at high risk — ASA III and IV. The study shows the negative impact of IA with sevoflurane and TIVA with propofol on the hemodynamics and oxygen delivery. Our investigations in this field seem likely to confirm the hypothesis that combined anaesthesia with bilateral superficial cervical plexus block performed as a pre-emptive analgesia using minimal flow inhalation anaesthesia with sevoflurane or TIVA with propofol provides statistically (p < 0.05) significant improvement in pain relief compared to monoanaesthesia.


Keywords

тиреотоксикоз; анестезіологічний менеджмент; збалансована аналгезія; білатеральна блокада поверхневого шийного сплетення; інгаляційна анестезія; тотальна внутрішньовенна анестезія

тиреотоксикоз; анестезиологический менеджмент; сбалансированная аналгезия; билатеральная блокада поверхностного шейного сплетения; ингаляционная анестезия; тотальная внутривенная анестезия

thyrotoxicosis; anaesthetic management; balanced analgesia; bilateral superficial cervical plexus block; inhalation anaesthesia; total intravenous anaesthesia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Паньків В.І. Практична тиреоїдологія. — Донецьк: Видавничий дім «Заславський», 2011. — 224 с.
2. Черенько М.С. Сучасні погляди на діагностку та лікування гіпертиреозу та інших форм тиреотоксикозу: огляд останніх рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (2016) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2016. — № 4(56). — С. 87-93. http://doi.org/10.24026/1818-1384.4(56). 2016.87324.
3. Klein I., Danzi S. Thyroid disease and the heart // Current Problem in Cardiology. — 2016. — Vol. 41(2). — P. 65-92. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2015.04.002.
4. Osuna P.M., Udovcic M., Sharma M.D. Hyperthyroidism and the Heart // Methodist DeBakey Cardiovascular Journal. — 2017. — Vol. 13(2). — P. 60-63. http://doi.org/10.14797/mdcj-13-2-60.
5. Sundaresh V., Brito J.P., Wang Z., Prokop L.J., Stan M.N., Murad M.H., Bahn R. Comparative Effectiveness of Therapies for Graves’ Hyperthyroidism: A Systematic Review and Network Meta-Analysis // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2013. — Vol. 98(9). — P. 3671-3677. https://doi.org/10.1210/jc.2013-1954.
6. Kale S., Shipra A., Vineet S. Evaluation of the Analgesic Effect of Bilateral Superficial Cervical Plexus Block for Thyroid Surgery: A Comparison of Presurgical with Postsurgical Block // Indian Journal of Surgery. — 2015. — Vol. 77(3). — P. 1196-1200.
7. Hall G.M., Hunter J.M., Cooper M.S. Core Topics in Endocrinology in Anaesthesia and Critical Care. — Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom, 2010. — 202 p. ISBN: 978-0-521-50999-2.
8. Bajwa S.J.S., Sehgal V. Anesthesia and thyroid surgery: The never ending challenges // Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. — 2013. — Vol. 17(2). — P. 228-234. http://doi.org/10.4103/2230-8210.109671.
9. Purdon P.L., Zhou D.W., Akeju O., Brown E.N. The electroencephalogram: a missing piece in personalized anesthesia care // Anesthesiology. — 2015. — Vol. 123(3). — P. 725-728. http://doi.org/10.1097/ ALN.0000000000000794.
10. Ларін О.С. Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: оптимізация опіоїд-зберегаючого та антиеметичного компонентів [Текст] / О.С. Ларін, С.М. Черенько, С.О. Тарасенко, С.О. Дубров, М.Б. Горобейко, І.О. Куліш // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. — 2016. — № 2. — С. 5-18. doi: http://dx.doi.org/10.25284/2519-2078.2(75).2016.83981.
11. Permpikul C., Leelayuthachai T. Non-invasive estimated continuous cardiac output (escCO) during severe sepsis and septic shock resuscitation // Journal of Medical Association of Thailand. — 2014. — Vol. 97(3). — P. 184-188.
12. Terada T., Oiwa A., Maemura Y. et al. Comparison of the ability of two continuous cardiac output monitors to measure trends in cardiac output: estimated continuous cardiac output measured by modified pulse wave transit time and an arterial pulse contour-based cardiac output device // Journal of Clinical Monitoring and Computing. — 2015. — Vol. 30(5). — P. 621-627. doi: 10.1007/s10877-015-9772-x.
13. Boswell M.V., Cole B.E. Weiner’s pain management: a practical guide for clinicians. — 7th ed. — CRC Press, Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, 2006. — 1612 p.
14. Apfel C.C., Laara E., Koivuranta M., Greim C.A., Roewer N. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting: conclusions from cross-validations between two centers // Anesthesiology. — 1999. — Vol. 91(3). — P. 693-700. doi: 10.1097/00000542- 199909000-00022.
15. Лісний І.І., Закальська Х.А., Стрепетова О.В. Економічні складові різних видів анестезії // Хірургія України. — 2016. — № 1. — С. 103-108.
16. Biro P. Calculation of volatile anaesthetics consumption from agent concentration and fresh gas flow // Acta anaesthesiologica Scandinavica. — 2014. — Vol. 58(8). — P. 968-972. doi: 10.1111/aas.12374.
17. Dion P. The cost of anaesthetic vapours // Canadian Journal of Anaesthesia. — 1992. — Vol. 39(6). — P. 633-633.
18. Тарасенко С.О. Витрати інгаляційного анестетика: методи оцінки та кореляція між ними / С.О. Тарасенко, С.О. Дубров, М.В. Кунатовський, В.А. Смоляр // –Біль, знеболення та інтенсивна терапія. — 2017. — № 1. — С. 5-18. doi: http://dx.doi.org/10.25284/2519-2078.1(78). 2017.103518.

Similar articles

Authors: S.O. Tarasenko(1), O.A. Tovkai(1), S.O. Dubrov(2), M.V. Kunatovskiy(1), O.O. Yefimova(1), V.L. Rudenko(1)
(1) — Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Intraoperative Dynamics of Circulatory Indices under Different Methods of General Anesthesia during Surgery in the Prone Position
Authors: Rud O.A. - SSI «Scientific Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» of SAA, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.23
Sections: Clinical researches
Comparison of hemodynamic and ventilation parameters using various methods of anesthesia for laparoscopic cholecystectomy
Authors: Машин О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №1, 2020
Date: 2020.03.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue