Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №6, 2018

Back to issue

Frequency of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus depending on antihyperglycemic therapy

Authors: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета роботи — встановити частоту серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії. Матеріали та методи. Пацієнти були розподілені на 3 групи: у першу групу ввійшли всі хворі на ЦД, які брали участь у дослідженні (1999 осіб), у другу групу — хворі (n = 201) на ЦД з першої групи з інфарктом міокарда, у третю — хворі на ЦД з першої групи з інсультом (n = 155). Результати. Встановлено, що фактично кожен другий хворий другої групи мав стенокардію (48,3 %), що в 2,7 раза більше аналогічного показника у першій групі (18,2 %) та в 1,7 раза — у третій групі (29 %). Кожен п’ятий хворий у другій і третій групах мав порушення серцевого ритму (у першій групі — 11,2 %, у другій — 20,9 %, у третій групі — 20,7 %), найбільше у чоловіків цієї групи (27,7 та 23,1 % відповідно). Гіпертонічна хвороба перебуває на третьому місці у структурі супутньої серцево-судинної патології у хворих на ЦД, частіше у хворих третьої групи (у першій групі — 74,6 %, у другій — 76,6 %, у третій групі — 80,7 %), найбільше у жінок у кожній групі (78,7, 84,3 та 84,4 % відповідно). Аортокоронарне шунтування проведене 38 хворим, частка серед інших оперативних втручань по групі найбільша у другій групі (у першій групі — 11,9 %, у другій — 12,7 %, у третій групі — 9,8 %). Висновки. Частка хворих, які отримували монотерапію препаратами інсулінів, найбільша у другій групі (17,4 %), фактично на одному рівні — у першій і третій групах (12,8 та 12,3 % відповідно). Монотерапію пероральними цукрознижуючими препаратами (ПЦЗП) отримувала переважна більшість хворих першої групи (56,2 проти 46,2 % у другій групі та 49,7 % — у третій групі) за рахунок збільшення частки хворих на монотерапії інсулінами. Комбіновану терапію інсулінами та ПЦЗП отримує кожен третій хворий другої і третьої групи (34,3 та 34,8 % відповідно).

Цель работы — установить частоту сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа в зависимости от вида антигипергликемизирующей терапии. Материалы и методы. Пациенты были распределены на 3 группы: в первую группу вошли все больные СД, которые участвовали в исследовании (1999 лиц), во вторую группу — больные (n = 201) СД из первой группы с инфарктом миокарда, в третью — больные СД из первой группы с инсультом (n = 155). Результаты. Установлено, что фактически каждый второй больной второй группы имел стенокардию (48,3 %), что в 2,7 раза больше аналогичного показателя в первой группе (18,2 %) и в 1,7 раза — в третьей группе (29 %). Каждый пятый больной во второй и третьей группах имел нарушение сердечного ритма (в первой группе — 11,2 %, во второй — 20,9 %, в третьей группе — 20,7 %), больше всего у мужчин этой группы (27,7 и 23,1 % соответственно). Гипертоническая болезнь находится на третьем месте в структуре сопутствующей сердечно-сосудистой патологии у больных СД, чаще у больных третьей группы (в первой группе — 74,6 %, во второй — 76,6 %, в третьей группе — 80,7 %), больше всего у женщин в каждой группе (78,7, 84,3 и 84,4 % соответственно). Аортокоронарное шунтирование проведено 38 больным, среди других оперативных вмешательств по группе наибольшая частота установлена во второй группе (в первой группе — 11,9 %, во второй — 12,7 %, в третьей группе — 9,8 %). Выводы. Часть больных, которые получали монотерапию препаратами инсулинов, наибольшая во второй группе (17,4 %), фактически на одном уровне — в первой и третьей группах (12,8 и 12,3 % соответственно). Монотерапию пероральными сахаропонижающими препаратами (ПСПП) получали подавляющее большинство больных первой группы (56,2 против 46,2 % во второй группе и 49,7 % — в третьей группе) за счет увеличения части больных на монотерапии инсулинами. Комбинированную терапию инсулинами и ПСПП получает каждый третий больной второй и третьей группы (34,3 и 34,8 % соответственно).

Background. The purpose of the study was to determine the frequency of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) depending on the type of antihyperglycemic therapy. Materials and methods. Patients were divided into 3 groups: first group — all patients with type 2 DM included in the study (n = 1999), second group were patients (n = 201) with DM with myocardial infarction from the first group, third group were patients with DM with stroke from the first group (n = 155). Results. It was found that actually every second patient in the second group had angina pectoris — 48.3 % that is 2.7 times higher of the same index in the first group (18.2 %) and 1.7 times — in the third group (29.0 %). Every fifth patient in the second and third groups had heart rhythm disorder (in the first group — 11.2 %, in the second group — 20.9 %, in the third group — 20.7 %), its incidence was highest in men of this group (27.7 and 23.1 %, respectively). Arterial hypertension is the third common in the structure of concomitant cardiovascular pathology in patients with DM, more often in patients of the third group (in the first group — 74.6 %, in the second group — 76.6 %, in the third group — 80.7 %), most often in women in every group (78.7, 84.3 and 84.4 %, respectively). Coronary artery bypass surgery is conducted in 38 patients, the proportion among other operative interventions is highest in the second group (in the first group — 11.9 %, in the second group — 12.7 %, in the third group — 9.8 %). Conclusions. The proportion of patients who received monotherapy with insulin preparations is highest in the second group (17.4 %), actually at one level — in the first and third groups (12.8 and 12.3 %, respectively). The majority of patients in the first group received monotherapy with oral hypoglycemic agents (56.2 against 46.2 % in the second group and 49.7 % — in the third group), due to an increase in the proportion of patients with insulin monotherapy. Every third patient in the second and third groups (34.3 and 34.8 %, respectively) received combined therapy with insulins and oral hypoglycemic preparations.


Keywords

цукровий діабет 2-го типу; лікування; серцево-судинні захворювання

сахарный диабет 2-го типа; лечение; сердечно-сосудистые заболевания

type 2 diabetes mellitus; treatment; cardiovascular diseases


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. National Diabetes Statistics Report: Estimates of Diabetes and its Burden in the United States [Internet]. 2014 [cited 2018 Jun 20]. — Available from: https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/2014-report-estimates-of-diabetes-and-its-burden-in-the-united-states.pdf.
2. Beckman J.A., Paneni F., Cosentino F., Creager M.A. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part II // Eur. Heart J. — 2013. — Vol. 34(31). — P. 2444-2452. doi: 10.1093/eurheartj/eht142.
3. Халимов Ю.Ш., Салухов В.В. Кардиоваскулярная безопасность современных инсулинов: есть ли повод для оптимизма? // Эндокринология: новости, мнения, обучение. — 2014. — № 3. — С. 24-29. 
4. Introduction: Standards of Medical Care in Diabetes — 2018 // Diabetes Care. — 2018. — Vol. 41(1). — P. 1-2. doi: 10.2337/dc18-Sint01.
5. Zheng Y., Ley S.H., Hu F.B. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications // Nat. Rev. Endocrinol. — 2018. — Vol. 14(2). — P. 88-98. doi: 10.1038/nrendo.2017.151. 
6. Low W.C.C., Hess C.N., Goldfine A.B. Clinical update: cardiovascular disease in diabetes mellitus: atherosclerotic cardiovascular disease and heart failure in type 2 diabetes mellitus — mechanisms, management, and clinical considerations // Circulation. — 2016. — Vol. 133. — 24.10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022194.
7. Sokolova L.A., Ievskaya E.V. Insulin resistance as risk factor of cardiovascular diseases // Translational medicine. — 2015. — 2. — Р. 32-38 (in Russian).
8. Benjamin E.J., Blaha M.J., Chiuve S.E. et al. Heart di–sease and stroke statistics-2017 update: a report from the American Heart Association // Circulation. — 2017. — 135. — Р. 146-603. 10.1161/CIR.0000000000000485.
9. Collaboration Emerging Risk Factors. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular di–sease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies // Lancet. — 2010. — 375(9733). — Р. 2215-2222. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60484-9.
10. Shu L., Chan K.H.K., Zhang G. et al. Shared genetic regulatory networks for cardiovascular disease and type 2 diabetes in multiple populations of diverse ethnicities in the United States // PLoS Genet. — 2017. — 13(9). — Р. 1007040. doi: 10.1371/journal.pgen.1007040.
11. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) / Davies M.J., D’Alessio D.A., Fradkin J., Kernan W.N., Mathieu C., Mingrone G., Rossing P., Tsapas A., Wexler D.J., Buse J.B. // Diabetes Care. — 2018. — dci180033. https://doi.org/10.2337/dci18-0033.
12. Safety and Efficacy of Exenatide Once Weekly Plus Dapagliflozin Once Daily Versus Exenatide or Dapagliflozin Alone in Patients With Type 2 Diabetes Inadequately Controlled With Metformin Monotherapy: 52-Week Results of the DURATION-8 Randomized Controlled Trial / Jabbour S.A., Frías J.P., Hardy E., Ahmed A., Wang H., Öhman P., Guja C. // Diabetes Care. — 2018. — 41(10). — Р. 2136-2146. https://doi.org/10.2337/dc18-0680.
13. Wanner C., Marx N. SGLT2 inhibitors: the future for treatment of type 2 diabetes mellitus and other chronic diseases // Diabetologia. — 2018. — 61(10). — Р. 2134-2139. 
14. Inzucchi S.E., Zinman B., Fitchett D. et al. How does empagliflozin reduce cardiovascular mortality? Insights from a mediation analysis of the EMPA-REG OUTCOME trial // Diabetes Care. — 2018. — 41. — Р. 356-363.

Similar articles

Epidemiology and socio-economic features of myocardial infarction and stroke  in patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018
Date: 2018.10.24
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Voglibose in Combination of Three Hypoglycemic Agents in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus
Authors: Паньків В.І.(1), Чернявська І.В.(2)
(1) — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

International journal of endocrinology 6 (78) 2016
Date: 2016.11.17
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Prevalence of Оsteoporosis and Low Bone Mineral Density in Ukrainian Women with Obesity and Metabolic Syndrome
Authors: Поворознюк В.В. - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна; Мартинюк Л.П. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
International journal of endocrinology 3 (75) 2016
Date: 2016.07.05
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue