Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

International journal of endocrinology Том 14, №6, 2018

Back to issue

Influence of recombinant human thyroid-stimulating hormone of and radioiodine therapy on the function of cells of innate immunity in patients with thyroid cancer

Authors: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Гулеватий С.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: дослідити вплив радіойодотерапії (РЙТ) на цитотоксичну активність NK-клітин та метаболічну активність нейтрофілів (НФ) у хворих на диференційований рак щитоподібної залози (ДРЩЗ) на тлі відміни гормоносупресивної терапії (гіпотиреоз) або застосування рекомбінантного тиреотропного гормона людини (рлТТГ) — препарату тироген (еутиреоз). Матеріали та методи. Визначали імунологічні показники у двох групах радикально прооперованих хворих на ДРЩЗ за різних умов проведення РЙТ. У групу A (із відміною L-тироксину) увійшли 28 пацієнтів віком від 24 до 60 років. Пацієнти отримали 1 чи 2 курси РЙТ. Групу В (із використанням тирогену) становили 23 пацієнти віком від 14 до 66 років. Пацієнти групи В отримали від одного до трьох курсів РЙТ. Імунологічне дослідження проводили напередодні та через 5 або 6 діб після прийому 131І активністю від 2180 до 6000 МБк. Контрольні групи складалися з донорів відповідного віку і статі. Цитотоксичну активність NК-клітин проти індикаторних клітин-мішеней визначали, використовуючи спектрофотометрію, метаболічну активність НФ — у стандартному тесті відновлення НСТ (нітросиній тетразолій). Результати. Після РЙТ активність NК-клітин у хворих із відміною L-тироксину (група А) істотно не змінюється і залишається на низькому рівні, а метаболічна активність НФ значно перевищує початковий показник. У хворих із використанням тирогену (група В) активність NК-клітин після РЙТ значно збільшується відносно початкового значення, а активність НФ не зазнає значної зміни. Активність NК-клітин у хворих групи В статистично значуще (р < 0,001) більша, а активність НФ нижча (р < 0,001) за активність цих клітин у хворих групи А. Висновки. Порівняльний аналіз результатів показав, що активність NК-клітин та метаболічна активність НФ у хворих на ДРЩЗ відрізняються залежно від умов проведення РЙТ. У хворих на ДРЩЗ у стані еутиреозу після РЙТ активність NК-клітин більша, а НФ нижча за активність цих клітин у пацієнтів у стані гіпотиреозу. Підготовка до РЙТ із використанням рлТТГ (тирогену) позитивно впливає на функціональні показники клітин вродженого імунітету у хворих на ДРЩЗ, опромінених радіойодом.

Цель: исследовать влияние радиойодтерапии (РЙТ) на цитотоксическую активность NK-клеток и метаболическую активность нейтрофилов (НФ) у больных дифференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) на фоне отмены гормоносупрессивной терапии (гипотиреоз) или применения рекомбинантного тиреотропного гормона человека (рчТТГ) — препарата тироген (эути­реоз). Материалы и методы. Определяли иммунологические показатели в двух группах радикально прооперированных больных ДРЩЖ в различных условиях проведения РЙТ. В группу А (с отменой L-тироксина) вошли 28 пациентов в возрасте от 24 до 60 лет. Пациенты получили 1 или 2 курса РЙТ. Группу В (с использованием тирогена) составили 23 пациента в возрасте от 14 до 66 лет. Пациенты группы В получили от одного до трех курсов РЙТ. Иммунологическое исследование проводили накануне и через 5 или 6 дней после приема 131І активностью от 2180 до 6000 МБк. Контрольные группы состояли из доноров соответствующего возраста и пола. Цитотоксическую активность NК-клеток против индикаторных клеток-мишеней определяли, используя спектрофотометрию. Метаболическую активность НФ — в стандартном тесте восстановления НСТ (нитросиний тетразолий). Результаты. После РЙТ активность NК-клеток у больных с отменой L-тироксина (группа А) существенно не меняется и остается на низком уровне, а метаболическая активность НФ значительно превышает исходный показатель. У больных с использованием тирогена (группа В) активность NК-клеток после РЙТ значительно увеличивается относительно исходного значения, а активность НФ не претерпевает значительного изменения. Активность NК-клеток у больных группы В статистически значимо (р < 0,001) больше, а активность НФ ниже (р < 0,001), чем активность этих клеток у больных группы А. Выводы. Сравнительный анализ результатов показал, что активность NК-клеток и метаболическая активность НФ у больных ДРЩЖ отличается в зависимости от условий проведения РЙТ. У больных ДРЩЖ в состоянии эутиреоза после РЙТ активность NК-клеток больше, а НФ ниже, чем активность этих клеток у пациентов в состоянии гипотиреоза. Подготовка к РЙТ с использованием рчТТГ (тирогена) положительно влияет на функциональные показатели клеток врожденного иммунитета у больных ДРЩЖ, облученных радиойодом.

Background. The effect of radioiodine therapy (RIT) on the cytotoxic activity of NK cells and the metabolic activity of neutrophils (NF) in patients with differentiated thyroid cancer (DTC) was studied on the background of thyroid hormone withdrawal (hypothyroidism) and the use of recombinant human thyroid-stimulating hormone — thyrogen (euthyroidism). Materials and methods. The immunological indices were determined in 2 groups of patients with DTC, who underwent radical surgery, in different conditions of the RIT. Group А (with thyroid hormone withdrawal) included 28 patients aged 24 to 60 years. Patients received 1 or 2 courses of RIT. Group В (with the use of thyrogen) comprised 23 patients aged 14 to 66 years. Patients of group В received 1 to 3 courses of RIT. Immunological examination was conducted the day before and 5 or 6 days after taking 131I with activity from 2180 to 6000 MBq. The control groups consisted of donors of the corresponding age and sex. The cytotoxic activity of NK cells against indicator target cells was determined using spectrophotometry. Metabolic activity of NF was evaluated in the standard nitroblue tetrazolium test. Results. After RIT, the activity of NK cells in patients with thyroid hormone withdrawal (group А) does not change significantly and remains at a low level, and the metabolic activity of NF significantly exceeds the baseline value. In patients, who received thyrogen (group В), the activity of NK cells after RIT is significantly increased relative to the baseline value, and the activity of NF does not undergo significant changes. The activity of NK cells in patients of group В is statistically significant (p < 0.001) higher, and the activity of NF is lower (p < 0.001) than the activity of these cells in patients of group А (withdrawal). Conclusions. A comparative analysis of the results showed that the activity of NK cells and the metabolic activity of NF in patients with DTC differ depending on the conditions of the RIT. In euthyroid patients with DTC after RIT, the activity of NK cells is greater, and NF is lower than that of these cells in hypothyroid patients. Preparation for RIT using recombinant human thyroid-stimulating hormone (thyrogen) positively influences the functional indices of innate immunity cells in patients with DTC treated with radioiodine.


Keywords

рак щитоподібної залози; радіойодотерапія; рлТТГ; активність NK-клітин; метаболічна активність нейтрофілів

рак щитовидной железы; радиойодтерапия; рчТТГ; активность NK-клеток; метаболическая активность нейтрофилов

thyroid cancer; radioiodine therapy; recombinant human thyroid-stimulating hormone; the activity of NK cells; metabolic activity of neutrophils


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Piruzan E., Haghighatafshar M., Faghihi R., Entezarmahdi S.M. Calculation of blood dose in patients treated with 131I using MIRD, imaging, and blood sampling methods // Medicine (Baltimore). — 2016. — Vol. 95, № 11. — P. 3154. 
2. Frigo A., Dardano A., Danese E. et al. Chromosome translocation frequency after radioiodine thyroid remnant ablation: a comparison between recombinant human thyrotropin stimulation and prolonged levothyroxine withdrawal // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2009. — Vol. 94, № 9. — P. 3472-3476. 
3. Hong C.M., Kim C.Y., Son S. et al. I-131 biokinetics of remnant normal thyroid tissue and residual thyroid cancer in patients with differentiated thyroid cancer: comparison between recombinant human TSH administration and thyroid hormone withdrawal // Ann. Nucl. Med. — 2017. — Vol. 31, № 8. — P. 582-589. 
4. Ravichandran R., Al Balushi N. Radioactive (131) Iodine body burden and blood dose estimates in treatment for differentiated thyroid cancer by external probe counting // World. J. Nucl. Med. — 2016. — Vol.15, № 3. — P. 153-160.
5. Мальцева В.Н., Сафронова B.Г. Неоднозначность роли нейтрофила в генезе опухоли // Цитология. — 2009. — T. 51, № 6. — С. 467-474.
6. Vrndić O.B., Milošević-Djordjević O.M., Mijatović Teodorović L.C. et al. Correlation between micronuclei frequency in peripheral blood lymphocytes and retention of 131-I in thyroid cancer patients // Tohoku J. Exp. Med. — 2013. — Vol. 229, № 2. — P. 115-124. 
7. Yang G., Kong Q., Wang G. et al. Low-dose ionizing radiation induces direct activation of natural killer cells and provides a novel approach for adoptive cellular immunotherapy // Cancer. Biother. Radiopharm. — 2014. — № 29. — P. 428-434.
8. Bogdandi E.N., Balogh A., Felgyinszki N. et al. Effects of low-dose radiation on the immune system of mice after total-body irradiation // Radiat. Res. — 2010. — Vol. 174. — P. 480-489. 
9. Wilkins R.C., Wilkinson D., Maharay H.P. et al. Diffe–rential apoptotic response to ionizing radiation in subpopulations of human white blood cells // Mutat. Res. — 2002. — Vol. 513, № 1–2. — P. 27-36.
10. Takeshima T., Pop L.M., Laine A. et al. Key role for neutrophils in radiation-induced antitumor immune responses: Potentiation with G-CSF // Proc. Natl Acad. Sci. UA. — 2016. — Vol. 4, № 113(40). — P. 11300-11305.
11. Arenas M., Sabater S., Hernández V. Anti-inflammatory effects of low-dose radiotherapy. Indications, dose, and radiobiological mechanisms involved // Strahlenther. Onkol. — 2012. — Vol. 188, № 11. — P. 975-981.
12. Rödel F., Frey B., Gaipl U. et al. Modulation of inflammatory immune reactions by low-dose ionizing radiation: molecular mechanisms and clinical application // Curr. Med. Chem. — 2012. — Vol. 19, № 12. — P. 1741-1750.
13. Gogali F., Paterakis G., Rassidakis G.Z. et al. CD3(-)CD16(-)CD56(bright) immunoregulatory NK cells are increased in the tumor microenvironment stages in patients with papillary thyroid cancer // Thyroid. — 2013. — Vol. 23, № 12. — P. 1561-1568. 
14. Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Гулеватий С.В., Джужа Д.О. Динаміка активності натуральних кілерних клітин у хворих на рак щитовидної залози різних вікових груп після радіойодотерапії // Ендокринологія. — 2013. — Т. 18, № 1. — С. 9-13. 
15. Botella-Caretero J.L., Prados A., Manzano L. et al. The effects of thyroid hormones on circulating markers of cell-mediated immune response, as studied in patients with differentiated thyroid carcinoma before and during thyroxine withdrawal // Eur. J. Endocrinol. — 2005. — Vol. 153, № 2. — P. 223-230.
16. Kim H.W., Kim J.E., Hwang M.H. et al. Enhancement of natural killer cell by sodium/iodide symporter gene-mediated radioiodine pretreatment in breast cancer cells // PLoS One. — 2013. — Vol. 8, № 8. — P. 70194. 
17. Kojima S. Induction of glutathione and activation of immune functions by low-dose, whole-body irradiation with gamma-rays // Yakugaku Zasshi. — 2006. — Vol. 126, № 10. — P. 849-857.
18. Vrndic O.B., Radivojevic S.D., Jovanovic M.D. et al. Oxi–dative stress in patients with differentiated thyroid cancer: early effects of radioiodine therapy // Indian. J. Biochem. Biophys. — 2014. — Vol. 51, № 3. — P. 223-229.
19. Bonnema S.J., Stovgaard E.S., Fast S. et al. Systemic oxidative stress to nucleic acids is unaltered following radioiodine therapy of patients with benign nodular goiter // Eur. Thyroid J. — 2015. — Vol. 4, № 1. — P. 20-25.
 

Back to issue