Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

Osteoporosis in men: state of the problem, risk factors, diagnosis, modern approaches to treatment

Authors: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2)
1 - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
2 - ГУ «Днепропетровская государственная медицинская академия» МЗ Украины, г. Днепр, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Остеопороз (ОП) у чоловіків — це гетерогенне захворювання, якому сьогодні приділяється мало уваги. Традиційно ОП вважався захворюванням, вражаючим лише жінок. Сформоване ставлення до чоловічого ОП як до рідкісної патології, тому відсутність настороженості призводить до того, що багато пацієнтів залишаються без лікування. Однак під час проведених досліджень установлено, що третина всіх переломів проксимального відділу стегна припадає на частку чоловічого населення, зумовлюючи високий рівень інвалідизації та первинної смертності. Проблема діагностики й лікування ОП останнім часом стає все актуальнішою у зв’язку зі старінням населення та виникненням ускладнень, властивих цій хворобі. Частота ОП-асоційованих переломів у чоловіків аналогічна частоті інфаркту міокарда і перевершує навіть частоту карциноми легенів і раку передміхурової залози. Результати для чоловіків-пацієнтів після перелому стегна виглядають гнітюче: одна третина (32 %) помирає протягом першого року, і тільки 21 % здатні самостійно жити в суспільстві через рік після перелому. Ця проблема найпоширеніша в осіб старше 70 років. Етіологія ОП у чоловіків може бути ідіопатичною або вторинною внаслідок гіпогонадизму, дефіциту вітаміну D і недостатнього вживання кальцію, гормонального лікування раку передміхурової залози, супутньої патології, використання лікарських препаратів, що впливають на метаболізм кісток. У даному огляді на основі сучасних європейських та американських рекомендацій розглянуті питання епідеміології ОП у чоловіків, основні принципи діагностики захворювання, засновані на даних оцінки клінічних проявів, анамнезу, включаючи цілеспрямований скринінг. Використання алгоритму FRAX дозволяє призначити лікування пацієнтам на етапі, коли показники мінеральної щільності кісткової тканини знаходяться в ме­жах остеопенічних значень і наявні додаткові фактори ризику. Детально описані методи інструментального та лабораторного обстеження пацієнтів. Підкреслені основні методи лікування, препаратами першого вибору для лікування ОП у чоловіків є бісфосфонати (алендронат, ризендронат, золедронова кислота) і терипаратид, другої лінії — деносумаб. Незважаючи на те, що доказова база цих препаратів саме в чоловіків є малою, сучасні дані не передбачають наявності гендерної різниці результатів лікування при аналогічних значеннях мінеральної щільності кісткової тканини. Своєчасна діагностика та профілактика ОП у чоловіків сприятимуть більш ранньому його виявленню, дозволять розпочати адекватну терапію та зменшити кількість переломів у таких пацієнтів.

Остеопороз (ОП) у мужчин — это гетерогенное заболевание, которому в настоящее время уделяется мало внимания. Традиционно ОП считался заболеванием, поражающим только женщин. Сформировавшееся отношение к мужскому ОП как к редкой патологии и отсутствие настороженности приводят к тому, что многие пациенты остаются без лечения. Однако в ходе исследований установлено, что треть всех переломов проксимального отдела бедра приходится на долю мужского населения, что обусловливает высокий уровень инвалидизации и преждевременной смертности. Проблема диагностики и лечения ОП в последние годы становится все актуальнее в связи со старением населения и теми осложнениями, которые характерны для этого заболевания. Частота ОП-ассоциированных переломов у мужчин аналогична частоте инфаркта миокарда и превосходит частоту карциномы легкого и рака предстательной железы. Исходы для мужчин-пациентов после перелома бедра выглядят удручающе: одна треть (32 %) умирает в течение первого года перелома бедра, и только 21 % способны самостоятельно жить в обществе через год после перелома. Эта проблема наиболее распространена у людей старше 70 лет. Этиология ОП у мужчин может быть идиопатической или вторичной вследствие гипогонадизма, дефицита витамина D и недостаточного потребления кальция, гормонального лечения рака предстательной железы, сопутствующей патологии, использования лекарственных препаратов, которые влияют на метаболизм костей. В настоящем обзоре на основе современных европейских и американских рекомендаций рассмотрены вопросы эпидемиологии ОП у мужчин, основные принципы диагностики заболевания, основанные на данных оценки клинических проявлений, анамнестических сведений, включая целенаправленный скрининг. Применение алгоритма FRAX позволяет начать лечение пациентам на этапе, когда показатели минеральной плотности костной ткани находятся в пределах остеопенических значений и присутствуют дополнительные факторы риска. Подробно описаны методы инструментального и лабораторного обследования пациентов. Подчеркнуты основные методы лечения, препаратами первого выбора для лечения ОП у мужчин являются бисфосфонаты (алендронат, ризендронат, золедроновая кислота) и терипаратид, второго выбора — стронция ранелат и деносумаб. Несмотря на то, что доказательная база по этим препаратам именно у мужчин недостаточная, современные данные не предполагают наличия гендерных различий результатов лечения при аналогичных значениях минеральной плотности костной ткани. Своевременная диагностика и профилактика ОП у мужчин могут способствовать более раннему его выявлению, позволят начать адекватную терапию и уменьшить число переломов у таких больных.

Osteoporosis (OP) in men is a heterogeneous disease that has received little attention. Traditionally, OP was considered a di­sease affecting only women. The developed attitude towards male OP as a rare pathology and the lack of alertness lead to the fact that many patients remain untreated. However, one third of the worldwide hip fractures occur in the male population, which results in a high level of disability and premature mortality. The problem of diagnosis and treatment of OP in recent years is becoming increasingly relevant in connection with the population ageing and those complications that are typical for this disease. The frequency of OP-associated fractures in men is similar to the frequency of myocardial infarction and is superior to the incidence of lung carcinoma and prostate cancer. Outcome for male patients after a hip fracture looks frustrating: one third (32 %) dies during the first year after the hip fracture, and only 21 % are able to live independently in society for one year after the fracture. This problem is most common in people over 70 years old. The etiology of male OP can be idiopathic or secondary due to hypogonadism, vitamin D deficiency and inadequate calcium intake, hormonal treatment of prostate cancer, concomitant pathologies, the use of drugs that affect the bone metabolism. In the present review, based on the European and American current guidelines, the issues of male OP epidemiology, the main principles of the disease diagnosis are reviewed, based on the evaluation data of clinical mani-festations, anamnesis information, including targeted screening. The algorithm FRAX application allows patients to start treatment at a stage when bone mineral density is within the range of osteopenic values and there are additional risk factors. Methods of instrumental and laboratory examination of patients are described in detail. The main methods of treatment are highlighted, first-line drug for the treatment of males are bisphosphonates (alendronate, risedronate, zoledronic acid) and teriparatide, the second line is denosumab. Despite the fact that the evidence base for these drugs is precisely small in men, modern data do not suggest gender differences in treatment outcome with similar values of bone mineral density. All these agents inhibit bone resorption, with the exception of teriparatide, which promotes a new bone growth. Timely diagnosis and prophylaxis of OP in men may contribute to early detection, will allow the initiation of the adequate therapy and reduce the number of fractures in such patients.


Keywords

огляд; остеопороз у чоловіків; чинники ризику; діагностика; лікування

обзор; остеопороз у мужчин; факторы риска; диагностика; лечение

male osteoporosis; risk factors; diagnosis; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Головач И.Ю. Новая цель таргетной терапии остеопороза — ингибитор RANKL деносумаб // Укр. ревматол. журнал. — 2013. — 51(1). — С. 12-20.
2. Головач И.Ю. Современная стратегия диагностики и долговременного лечения постменопаузального остео-пороза // Укр. ревматол. журнал. — 2018. — 72(2). — С. 9-16. 
3. Лесняк О.М. Остеопороз у мужчин — проблема, недооцененная клинической медициной // Эффективная фармакотерапия. — 2016. — 17. — С. 28-32.
4. Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H. Українська версія FRAX: від створення до валідизації // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2016. — 3(23). — С. 6-14.
5. Adler R.A. Osteoporosis in men: recent progress // Endocrine. — 2013. — 44(1). — С. 40-46. DOI: 10.1007/s12020-013-9880-7.
6. Amin S., Khosla S. Sex- and age-related differences in bone microarchitecture in men relative to women assessed by high-resolution peripheral quantitative computed tomo–graphy // J. Osteoporos. — 2012. — 2012. — 129760. DOI: 10.1155/2012/129760.
7. Aubert R.E., Herrera V., Chen W., Haffner S.M., Pendergrass M. Rosiglitazone and pioglitazone increase fracture risk in women and men with type 2 diabetes // Diabetes Obes. Metab. — 2010. — 12(8). — Р. 716-721. doi: 10.1111/j.1463-1326.2010.01225.x.
8. Ballane G., Cauley J.A., Luckey M.M., El-Hajj Fuleihan G. Worldwide prevalence and incidence of osteoporotic vertebral Fractures // Osteoporos Int. — 2017. — 28(5). — Р. 1531-1542. DOI: 10.1007/s00198-017-3909-3
9. Binkley N. A perspective on male оsteoporosis // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. — 2009. — 23(6). — Р. 755–768. doi: 10.1016/j.berh.2009.10.001.
10. Binkley N. Osteoporosis in men // Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. — 2006. — 50(4). — Р. 764-774.
11. Boonen S., Orwoll E., Magaziner J. et al. Once-yearly zoledronic acid in older men compared with women with recent hip fracture // J. Am. Geriatr. Soc. — 2011. — 59. — 2084e90. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2011.03666.x.
12. Boonen S., Orwoll E.S., Wenderoth D., Stoner K.J., Eusebio R., Delmas P.D. Once-weekly risedronate in men with osteoporosis: results of a 2-year, placebocontrolled, double-blind, multicenter study // J. Bone Miner. Res. — 2009. — 24. — 719e25. DOI: 10.1359/jbmr.081214.
13. Boonen S., Reginster J.Y., Kaufman J.M. et al. Fracture risk and zoledronic acid therapy in men with osteoporosis // N. Engl. J. Med. — 2012. — 367. — 1714e23. DOI: 10.1056/NEJMoa1204061.
14. Canalis E. Mechanisms of glucocorticoid-induced osteoporosis // Curr. Opin. Rheumatol. — 2003. — 15(4). — Р. 454-7. PMID: 12819474.
15. Carruthers M., Trinick T.R., Jankowska E., Traish A.M. Are the adverse effects of glitazones linked to induced testoste-rone deficiency? // Cardiovasc. Diabetol. — 2008. — 7. — Р. 30. doi: 10.1186/1475-2840-7-30.
16. Coluzzi F., Pergolizzi J., Raffa R.B., Mattia C. The unsolved case of “bone-impairing analgesics”: the endocrine effects of opioids on bone metabolism // Ther. Clin. Risk Manag. — 2015. — 11. — Р. 515-523. doi: 10.2147/TCRM.S79409.
17. Compston J., Bowring C., Cooper A. et al. National Osteoporosis Guideline Group Diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women and older men in the UK: National Osteoporosis Guideline Group (NOGG) update 2013 // Maturitas. — 2013. — 75(4). — Р. 392-396. doi: 10.1016/j.maturitas.2013.05.013.
18. Davey D.A. Osteoporosis, osteopenia and fracture risk: Widening the therapeutic horizons // S. Afr. Med. J. — 2012. — 102(5). — Р. 285-288.
19. Farhat G., Yamout B., Mikati M.A., Demirjian S., Sawaya R., El-Hajj Fuleihan G. Effect of antiepileptic drugs on bone density in ambulatory patients // Neurology. — 2002. — 58(9). — Р. 1348-1353. 
20. Finkelstein J.S., Hayes A., Hunzelman J.L., Wyland J.J., Lee H., Neer R.M. The effects of parathyroid hormone, alendronate, or both in men with osteoporosis // N. Engl. J. Med. — 2003. — 349. — 1216e26. DOI: 10.1056/NEJMoa035725.
21. Finkelstein J.S., Leder B.Z., Burnett S.M. et al. Effect of teriparatide, alendronate, or both on bone turnover in osteoporotic men // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2006. — 91. — 2882e7. DOI: 10.1210/jc.2006-0190.
22. Gennari L., Bilezikian J.P. Osteoporosis in men: pathophysiology and treatment // Curr. Rheumatol. Rep. — 2007. — 9(1). — Р. 71-77.
23. Golds G., Houdek D., Arnason T. Male Hypogona-dism and Osteoporosis: The Effects, Clinical Consequences, and Treatment of Testosterone Deficiency in Bone Health // Int. J. Endocrinol. — 2017. — 2017. — 4602129. doi: 10.1155/2017/4602129. 
24. Gonnelli S., Cepollaro C., Montagnani A. et al. Alendronate treatment in men with primary osteoporosis: a three-year // Calcif. Tissue Int. — 2003. — 73(2). — Р. 133-139. DOI: 10.1007/s00223-002-1085-7.
25. Hannan M.T., Felson D.T., Dawson-Hughes B. et al. Risk factors for longitudinal bone loss in elderly men and women: the Framingham Osteoporosis Study // J. Bone Mi-ner. Res. — 2000. — 15(4). — Р. 710-720. DOI: 10.1359/jbmr.2000.15.4.710.
26. Harvey N., Dennison E., Cooper C. Osteoporosis: impact on health and economics // Rev. Rheumatol. — 2010. — 6. — 99e105. DOI: 10.1007/s11657-014-0182-3.
27. Hernlund E., Svedbom A., Ivergård M. et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemio-logy and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA) // Arch. Osteoporos. — 2013. — 8(1–2). — Р. 136. doi: 10.1007/s11657-013-0136-1.
28. Herrera A., Lobo-Escolar A., Mateo J., Gil J., Ibarz E., Gracia L. Male osteoporosis: a review // World J. Orthop. — 2012. — 3(12). — Р. 223-234. doi: 10.5312/wjo.v3.i12.223.
29. IOF World Congress on Osteoporosis and 10th European Congress of Clinical and Economic aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis // Osteoporosis Int. — 2010. — 21(5). — Р. 1-6. doi: 10.1007/s00198-010-1244-z.
30. Jackson S.A., Tenenhouse A., Robertson L., the CaMos Study Group. Vertebral Fracture Definition from Population. Based Data: Preliminary Results from the Canadian Multicenter Osteoporosis Study (CaMos) // Osteoporos. Int. — 2000. — 11. — Р. 680-687. DOI: 10.1007/s001980070066.
31. Johnell O., Kanis J.A. An estimate of the worldwide pre-valence and disability associated with osteoporotic fractures // Osteoporos Int. — 2006. — 17. — 1726e33. — DOI: 10.1007/s00198-006-0172-4.
32. Kanis J.A., Bianchi G., Bilezikian J.P. et al. Towards a diagnostic and therapeutic consensus in male osteoporosis // Osteoporos Int. — 2011. — 22(11). — Р. 2789-2798. doi: 10.1007/s00198-011-1632-z.
33. Kanis J.A., Johansson H., Oden A., Cooper C., McCloskey E.V. Epidemiology and Quality of Life Working Group of IOF. Worldwide uptake of FRAX // Arch. Osteoporos. — 2014. — 9. — Р. 166. DOI: 10.1007/s11657-013-0166-8.
34. Kanis J.A., Johansson H., Oden A. et al. A meta-analysis of prior corticosteroid use and fracture risk // J. Bone Miner. Res. — 2004 Jun. — 19(6). — Р. 893-9. doi: 10.1359/jbmr.040134.
35. Kanis J.A., Johnell O., Oden A., De Laet C., Mellstrom D. Epidemiology of osteoporosis and fracture in men // Calcif. Tissue Int. — 2004. — 75(2). — Р. 90-9. DOI: 10.1007/s00223-004-0287-6.
36. Kanis J.A., Melton L.J., Christiansen C., Johnston C.C., Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis // J. Bone Miner. Res. — 1994. — 9(8). — Р. 1137-1141.
37. Kanis J.A., Oden A., Johnell O. et al. The use of clinical risk factors 2007 enhances the performance of BMD in the prediction of hip and osteoporotic fractures in men and wo–men // Osteoporos Int. — 2007. — 18(8). — Р. 1033-1046. DOI: 10.1007/s00198-007-0343-y.
38. Kaufman J.M., Orwoll E., Goemaere S. et al. Teriparatide effects on vertebral fractures and bone mineral density in men with osteoporosis: treatment and discontinuation of therapy // Osteoporos. Int. — 2005. — 16(5). — Р. 510-516. DOI: 10.1007/s00198-004-1713-3.
39. Khan A.A., Hodsman A.B., Papaioannou A., Kendler D., Brown J.P., Olszynski W.P. Management of osteoporosis in men: an update and case example // CMAJ. — 2007. — 176(3). — Р. 345-348. doi: 10.1503/cmaj.050816.
40. Khosla S. Update in male osteoporosis // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2010. — 95(1). — Р. 3-10. doi: 10.1210/jc.2009-1740.
41. Lambert J.K., Zaidi M., Mechanick J.I. Male osteoporosis: epidemiology and the pathogenesis of aging bones // Curr. Osteoporos. Rep. — 2011. — 9(4). — Р. 229-36. doi: 10.1007/s11914-011-0066-z.
42. Leder B.Z., LeBlanc K.M., Schoenfeld D.A., Eastell R., Finkelstein J.S. Differential effects of androgens and estrogens on bone turnover in normal men // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2003. — 88(1). — Р. 204-210. DOI: 10.1210/jc.2002-021036.
43. Lewis C.E., Ewing S.K., Taylor B.C. et al. Predictors of non-spine fractures in elderly men: the MrOS study // J. Bone Miner. Res. — 2007. — 22(2). — Р. 211-219. DOI: 10.1359/jbmr.061017.
44. Lirani-Galvão A.P., Lazaretti-Castro M. Physical approach for prevention and treatment of osteoporosis // Arq. Bras. Endocrinol. Metabol. — 2010 Mar. — 54(2). — Р. 171-8.
45. Litman H.J., Bhasin S., Link C.L., Araujo A.B., McKinlay J.B. Serum androgen levels in black, Hispanic, and white men // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2006. — 91(11). — Р. 4326-4334. DOI: 10.1210/jc.2006-0037.
46. Looker A.C., Sarafrazi I.N., Fan B., Shepherd J.A. Trends in osteoporosis and low bone mass in older US adults, 2005–2006 through 2013–2014 // Osteoporos. Int. — 2017 Jun. — 28(6). — Р. 1979-1988. doi: 10.1007/s00198-017-3996-1.
47. Lyles K.W., Colon-Emeric C.S., Magaziner J.S. et al. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture // N. Engl. J. Med. — 2007. — 357. — 1799e809. DOI: 10.1056/NEJMoa074941.
48. MacLean C., Newberry S., Maglione M. et al. Systema-tic review: comparative effectiveness of treatments to prevent fractures in men and women with low bone density or osteoporosis // Ann. Intern. Med. — 2008. — 148(3). — Р. 197-213.
49. Meier C., Nguyen T.V., Handelsman D.J. et al. Endogenous Sex Hormones and Incident Fracture Risk in Older Men. The Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study // Arch. Intern. Med. — 2008. — 168. — Р. 47-54. doi: 10.1001/archinternmed.2007.2.
50. Mellstrom D., Vandenput L., Mallmim H. et al. Older men with low serum estradiol and high serum SHBG have an increased risk of fractures // J. Bone Miner. Res. — 2008. — 23. — 1552e60. DOI: 10.1359/jbmr.080518.
51. Mittan D., Lee S., Miller E., Perez R.C., Basler J.W., Bruder J.M. Bone loss following hypogonadism in men with prostate cancer treated with GnRH analogs // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2002. — 87. — 3656e66. DOI: 10.1210/jcem.87.8.8782.
52. Mohr B.A., Guay A.T., O’Donnell A.B., McKinlay J.B. Normal, bound and nonbound testosterone levels in normally ageing men: results from the Massachusetts Male Ageing Study // Clin. Endocrinol. (Oxf.) — 2005. — 62(1). — Р. 64-73. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2004.02174.x.
53. Muller M., den Tonkelaar I., Thijssen J.H., Grobbee D.E., van der Schouw Y.T. Endogenous sex hormones in men aged 40–80 years // Eur. J. Endocrinol. — 2003. — 149(6). — Р. 583-589.
54. Murad M.H., Drake M.T., Mullan R.J. et al. Clinical review. Comparative effectiveness of drug treatments to prevent fragility fractures: a systematic review and network meta-analysis // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — 97(6). — Р. 1871-1880. doi: 10.1210/jc.2011-3060.
55. National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis.Washington, DC: National Osteoporosis Foundation; 2014. — Available from: http://nof.org/hcp/clinicians-guide. — Accessed: April 11, 2014.
56. Niimi R., Kono T., Nishihara A. et al. Analysis of daily teriparatide treatment for osteoporosis in men // Osteoporos. Int. — 2015. — 26(4). — Р. 1303-9. doi: 10.1007/s00198-014-3001-1. 
57. Olszynski W.P., Davison K.S., Ioannidis G. et al. Effectiveness of alendronate and etidronate in the treatment of osteoporosis in men: a prospective observational study // Osteoporos. Int. — 2006. — 17(2). — Р. 217-224. DOI: 10.1007/s00198-005-1965-6.
58. Orwoll E., Ettinger M., Weiss S. et al. Alendronate for the treatment of osteoporosis in men // N. Engl. J. Med. — 2000. — 343(9). — Р. 604-610. DOI: 10.1056/NEJM200008313430902.
59. Orwoll E., Teglbjærg C.S., Langdahl B.L. et al. A randomized, placebo-controlled study of the effects of denosumab for the treatment of men with low bone mineral density // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012 Sep. — 97(9). — Р. 3161-9. doi: 10.1210/jc.2012-1569. 
60. Orwoll E.S., Miller P.D., Adachi J.D. et al. Efficacy and safety of a once-yearly i.v. infusion of zoledronic acid 5 mg versus a once-weekly 70-mg oral alendronate in the treatment of male osteoporosis: a randomized, multicenter, double-blind, active-controlled study // J. Bone Miner. Res. — 2010. — 25. — 2239e50. DOI: 10.1002/jbmr.119.
61. Papaioannou A., Morin S., Cheung A.M. et al. Scientific Advisory Council of Osteoporosis Canada. 2010 clinical practice guidelines for the diagnosis and management of osteoporosis in Canada: summary // CMAJ. — 2010. — 182(17). — Р. 1864-73. doi: 10.1503/cmaj.100771.
62. Pasco J.A., Henry M.J., Korn S., Nicholson G.C., Kotowicz M.A. Morphometric vertebral fractures of the lower thoracic and lumbar spine, physical function and quality of life in men // Osteopor. Int. — 2009. — 20. — 787e92. doi: 10.1007/s00198-008-0744-6.
63. Reginster J., Minne H.W., Sorensen O.H. et al. Vertebral Efficacy with Risedronate Therapy (VERT) Study Group Randomized trial of the effects of risedronate on vertebral fractures in women with established postmenopausal osteoporosis // Osteoporos Int. — 2000. — 11. — Р. 83-91.
64. Rochira V., Balestrieri A., Madeo B., Zirilli L., Granata A.R., Carani C. Osteoporosis and male age-related hypogonadism: role of sex steroids on bone (patho)physiology // Eur. J. Endocrinol. — 2006. — 154(2). — Р. 175-85.
65. Romagnoli E., Del Fiacco R., Russo S. et al. Secondary osteoporosis in men and women: clinical challenge of an unresolved issue // J. Rheumatol. — 2011 Aug. — 38(8). — Р. 1671-9. doi: 10.3899/jrheum.110030. 
66. Sardone L.D., Renlund R., Willett T.L., Fantus I.G., Grynpas M.D. Effect of rosiglitazone on bone quality in a rat model of insulin resistance and osteoporosis // Diabetes. — 2011. — 60(12). — Р. 3271-3278. doi: 10.2337/db10-1672.
67. Schuit S.C., van der Klift M., Weel A.E. et al. Fracture incidence and association with bone mineral density in elderly men and women: the Rotterdam Study // Bone. — 2004. — 34(1). — Р. 195-202.
68. Schwarz P., Jorgensen N.R., Mosekilde L., Vestergaard P. The evidence for efficacy of osteoporosis treatment in men with primary osteoporosis: a systematic review and meta-analysis of antiresorptive and anabolic treatment in men // J. Osteoporos. — 2011. — 2011. — 259818. Doi: 10.4061/2011/259818.
69. Seeman E., Bianchi G., Khosla S., Kanis J.A., Orwoll E. Bone fragility in men — where are we // Osteoporos Int. 2006. — 17(11). — Р. 1577–1583.
70. Shahinian V.B., Kuo Y.F., Freeman J.L., Goodwin J.S. Risk of fracture after androgen deprivation for prostate cancer // N. Engl. J. Med. — 2005. — 352(2). — Р. 154-164. DOI: 10.1056/NEJMoa041943.
71. Sheu A., Diamond T. Bone mineral density: testing for osteoporosis // Aust. Prescr. — 2016. — 39(2). — Р. 35-39. doi: 10.18773/austprescr.2016.020. 
72. Silverman S., Agodoa I., Kruse M.,  Parthan A.,  Orwoll E.Denosumab for Elderly Men with Osteoporosis: A Cost-Effectiveness Analysis from the US Payer Perspective // J. Osteoporos. — 2015. — Article ID: 627631. doi: 10.1155/2015/627631
73. Sinnesael M., Boonen S., Claessens F., Gielen E., Vanderschueren D. Testosterone and the male skeleton: a dual mode of action // J. Osteoporos. — 2011;. — 2011. — 240328. Doi: 10.4061/2011/240328.
74. Smith M.R., Egerdie B., Hernandez Toriz N. et al. Denosumab in men receiving androgen-deprivation therapy for prostate cancer // N. Engl. J. Med. — 2009. — 361. — 745e55. DOI: 10.1056/ NEJMoa0809003.
75. Sözen T., Özışık L., Çalık Başaran N. An overview and management of osteoporosis // Eur. J. Rheumatol. — 2017. — 4(1). — Р. 46-56. doi: 10.5152/eurjrheum.2016.048.
76. Van Pottelbergh I., Goemaere S., Zmierczak H., Kaufman J.M. Perturbed sex steroid status in men with idiopathic osteoporosis and their sons // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2004. — 89(10). — Р. 4949-4953. DOI: 10.1210/jc.2003-032081.
77. Van Staa T.P., Leufkens H.G., Abenhaim L. et al. Use of oral corticosteroids and risk of fractures // J. Bone Miner. Res. — 2000 Jun. — 15(6). — Р. 993-1000. doi: 10.1359/jbmr.2000.15.6.993.
78. Van Staa T.P., Leufkens H.G., Cooper C. The epidemiology of corticosteroid-induced osteoporosis: a meta-analysis // Osteoporos. Int. — 2002. — 13(10). — Р. 777-87. doi: 10.1007/s001980200108.
79. Vanderschueren D., Vandenput L., Boonen S., Lindberg M.K., Bouillon R., Ohlsson C. Androgens and bone // Endocr. Rev. — 2004. — 25. — 389e425. DOI: 10.1210/er.2003-0003.
80. Wald M., Meacham R.B., Ross L.S., Niederberger C.S. Testosterone replacement therapy for older men // J. Androl. — 2006. — 27(2). — Р. 126-32.
81. Watts N.B., Adler R.A., Bilezikian J.P. et al. Endocrine Society Osteoporosis in men: an Endocrine Society clinical practice guideline // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2012. — 97(6). — Р. 1802-1822. doi: 10.1016/j.jocd.2013.08.001. 
82. Watts N.B., Leslie W.D., Foldes A.J., Miller P.D. 2013 International Society for Clinical Densitometry Position Development Conference: Task Force on Normative Databases // J. Clin. Densitom. — 2013. — 16(4). — Р. 472-481.
83. Willson T., Nelson S.D., Newbold J., Nelson R., LaFleur J. The clinical epidemiology of male osteoporosis: a review of the recent literature // Clin. Epidemiol. — 2015. — 7. — Р. 65-76. doi: 10.2147/CLEP.S40966.
84. Yeap B.B. Testosterone and ill-health in aging men // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. — 2009. — 5(2). — Р. 113-121. doi: 10.1038/ncpendmet1050.

Similar articles

Dysmobility syndrome: a paradigm shift in fracture prevention
Authors: Neil Binkley, Diane Krueger
University of Wisconsin Osteoporosis Clinical Research Program, Madison, WI, USA

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №1, 2017
Date: 2017.06.21
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Bone mineral density, T- and Z-scores in young men with juvenile idiopathic arthritis
Authors: V.V. Povoroznyuk(1), M.B. Dzhus(2)
(1) — State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine”, Kyiv, Ukraine
(2) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Frequency and localization of osteoporotic fractures depending on age, bone mineral density  and trabecular bone score in postmenopausal women of Ukrainian cohort
Authors: V. Povoroznyuk, N. Grygorieva, T. Orlyk
State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Ukrainian Scientific Medical Center of Osteoporosis Problems, Kyiv, Ukraine

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №2, 2018
Date: 2018.07.27
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Condition of locomotor system in patients with diabetes mellitus
Authors: Щубелка Х.М., Олексик О.Т., Ганич Т.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №6, 2017
Date: 2017.11.13
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue