Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

The treatment of osteoporosis in Parkinson’s disease patients

Authors: Поворознюк В.В.(1), Бистрицька М.А.(1), Балацька Н.І.(2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Моторні та немоторні прояви хвороби Паркінсона (ХП) збільшують ризик падінь, що у поєднанні з остеопорозом значно підвищує ризик переломів, зокрема переломів шийки стегнової кістки. Мета. Оцінка ефективності та безпечності комплексної терапії остеопорозу у пацієнтів із ХП. Матеріали та методи. Було обстежено 38 чоловіків і жінок віком 55–75 років із системним остеопорозом та ХП. Серед них 18 пацієнтів отримували комплексну терапію остеопорозу, 20 пацієнтів становили групу порівняння. Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) визначали за методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії. Результати. Під час досліджень встановлено, що у пацієнтів групи порівняння втрата кісткової маси на рівні всього скелета була 1,8 ± 0,8 %, на рівні шийки — 4,5 ± 0,6 %, проксимального відділу стегнової кістки — 3,6 ± 1,1 % та на рівні нижніх кінцівок — 3,1 ± 1,2 %. Внаслідок проведеного лікування із застосуванням комплексної терапії, що включала препарати кальцію, вітаміну D та ризедронової кислоти, у пацієнтів групи І зареєстрована стабілізація МЩКТ на рівні всього скелета та нижніх кінцівок, збільшення МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта — на 4,0 ± 2,2, верхніх кінцівок — на 4,8 ± 2,1 %, шийки та проксимального відділу стегнової кістки — на 1,8 ± 0,8 % і 1,3 ± 0,7 % відповідно. Висновки. Застосування комплексної терапії остеопорозу у пацієнтів із ХП сприяє вірогідному збільшенню МЩКТ на рівні стегнової кістки, поперекового відділу хребта та верхніх кінцівок, а також стабілізації кісткової маси на рівні нижніх кінцівок і всього скелета, що зменшує ризик переломів.

Актуальность. Моторные и немоторные проявления болезни Паркинсона (БП) увеличивают риск падений, что в сочетании с остеопорозом значительно повышает риск переломов, в частности переломов шейки бедренной кости. Цель. Оценка эффективности и безопасности комплексной терапии остеопороза у пациентов с БП. Материалы и методы. Обследованы 38 мужчин и женщин в возрасте 55–75 лет с системным остеопорозом и БП. Среди них 18 пациентов получали комплексную терапию остеопороза, 20 пациентов составили группу сравнения. Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) определяли методом двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии. Результаты. Во время исследований установлено, что у пациентов группы сравнения потеря костной массы на уровне всего скелета составила 1,8 ± 0,8 %, на уровне шейки — 4,5 ± 0,6 %, проксимального отдела бедренной кости — 3,6 ± 1,1 % и на уровне нижних конечностей — 3,1 ± 1,2 %. В результате проведенного лечения с применением комплексной терапии, включающей препараты кальция, витамина D и ризедроновой кислоты, у пациентов группы I зарегистрирована стабилизация МПКТ на уровне всего скелета и нижних конечностей, а также увеличение МПКТ на уровне поясничного отдела позвоночника — на 4,0 ± 2,2 %, верхних конечностей — на 4,8 ± 2,1 %, шейки и проксимального отдела бедренной кости — на 1,8 ± 0,8 % и 1,3 ± 0,7 % соответственно. Выводы. Применение комплексной терапии остеопороза у пациентов с БП приводит к достоверному увеличению МПКТ на уровне бедренной кости, поясничного отдела позвоночника и верхних конечностей, способствует стабилизации костной массы на уровне нижних конечностей и всего скелета, а также уменьшению риска переломов.

Background. Motor and non-motor symptoms in Parkinson’s disease increase the risk of falls, which in combination with osteoporosis significantly increases the risk of fractures, in particular the femoral neck fractures. The purpose of the study was to evaluate the efficacy and safety of combination osteoporosis therapy in patients with Parkinson’s disease. Materials and methods. Thirty eight men and women aged 55–75 years with osteoporosis and Parkinson’s disease were examined. Eighteen of them received combination therapy for osteoporosis, and 20 patients were included in the comparison group. Bone mineral density (BMD) was determined by dual-energy X-ray absorptiometry. Results. The performed studies found that in patients of the comparison group, bone loss was 1.8 ± 0.8 % of the total body, 4.5 ± 0.6 % of the femoral neck, 3.6 ± 1.1 % of the proximal femur and 3.1 ± 1.2 % of the lower extremities. As a result of treatment with the use of combination therapy including calcium, vitamin D and risedronate, the BMD of the total body and lower extremities was stabilized, and the BMD of the lumbar spine increased by 4.0 ± 2.2 %, the upper extremities — by 4.8 ± 2.1 %, the femoral neck and proximal femur — by 1.8 ± 0.8 % and 1.3 ± 0.7 %, respectively, in group I. Conclusions. The use of combination osteoporosis therapy in patients with Parkinson’s disease leads to a significant increase in BMD of the femur, lumbar spine and upper extremities, and also helps stabilize bone mass of the lower extremities and the total body that contributes to reducing the risk of fracture.


Keywords

остеопороз; хвороба Паркінсона; кальцій; вітамін D; ризедронова кислота

остеопороз; болезнь Паркинсона; кальций; витамин D; ризедроновая кислота

osteoporosis; Parkinson’s disease; calcium; vitamin D; risedronic acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Dennison E.M. Effect of comorbidities on fracture risk: findings from the glow study / E.M. Dennison, M. Premaor, J. Flahive et al. // Osteoporos Int. — 2011. — N 22. — P. 529-530.
2. Shribman S. A service development study of the assessment and management of fracture risk in Parkinson’s disease / S. Shribman, K. Torsney, A. Noyce et al. // J. Neurol. — 2014. — N 261. — P. 1153-1159. — doi 10.1007/s00415-014-7333-8.
3. Tan L. Parkinson’s disease and risk of fracture: a meta-analysis of prospective cohort studies / L. Tan, Y. Wang, L. Zhou et al. // PLoS ONE. — N 9(4). — doi:10.1371/journal.pone.0094379.
4. Voaklander D.C. Incidence of hip fracture in Parkinson disease: a population-based study in British Columbia, Canada / D.C. Voaklander, W. Martin, P. King-Jesso et al. // Injury Prevention. — 2010. — N 16. (Suppl 1). — A1-A289. — doi: 10.1136/ip.2010.029215.903.
5. Поворознюк В.В. Статеві особливості мінеральної щільності кісткової тканини в пацієнтів із хворобою Паркінсона / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Біль. Суглоби. Хребет. — 2018. — № 8(1). — С. 161-166. http://dx.doi.org/10.22141/2224-1507.8.1.2018.130695
6. Cosman F. Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis / F. Cosman, S.J. de Beur, M.S. LeBoff et al. // Osteoporos Int. — 2014. — 25(8). — doi: 10.1007/s00198-014-2794-2.
7. Metta V. Osteoporosis: a hidden nonmotor face of parkinson’s disease / V. Metta, T. Sanchez, C. Padmakumar // Int. Rev. Neurobiol. — 2017. — N 134. — P. 877-890. — doi: 10.1016/bs.irn.2017.05.034. 
8. Van den Bos F. Parkinson's disease and osteoporosis / F. Van den Bos, A. Speelman, M. Samson et al. // Age Ageing. — 2013. — 42(2). — P. 156-162. — doi: 10.1093/ageing/afs161.
9. Povoroznyuk V. Bone mineral density and vitamin D status in patients with Parkinson’s disease / V. Povoroznyuk., M. Bystrytska, N. Balatska // Gerontologija (подано до друку).
10. Mischley L. Role of Diet and Nutritional Supplements in Parkinson's Disease Progression / L. Mischley, R. Lau, R. Bennet // Oxid. Med. Cell. Longev. — 2017. — Published online 2017 Sep 10. — doi: 10.1155/2017/6405278
11. Пат. 112357 Україна МПК51А61К31/592 (2006.01). Спосіб індивідуальної цільової терапії дефіциту вітаміну D у пацієнтів із захворюваннями кістково-м’язової системи / Поворознюк В.В., Балацька Н.І., Дзерович Н.І., Муц В.Я., Синенький О.В.; власник ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», заявл. 12.12.2014; опублік. 25.08.2016, Бюл. № 16. — 4 с.
12. Monaco M. Type of hip fracture in patients with Parkinson disease is associated with femoral bone mineral density / M. Monaco, F. Vallero, R. Di Monaco et al. // Arch. Phys. Med. Rehabil. — 2008. — Vol. 89. — P. 2297-2301.
13. Van den Bos F. Comorbidities in Parkinson’s disease, cause or consequence? — Ridderprint B.V., Ridderkerk, the Netherlands, 2017. — 181 р.
14. Sato Y. Once-weekly risedronate for prevention of hip fracture in women with Parkinson's disease: a randomised controlled trial / Y. Sato, J. Iwamoto, Y. Honda // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. — 2011. — 82(12). — P. 1390-1393. — doi: 10.1136/jnnp.2011.244574. 
15. Sato Y. Risedronate and ergocalciferol prevent hip fracture in elderly men with Parkinson disease / Y. Sato, J. Iwamoto, Y. Honda // Neurology. — 2007. — 20; 68(12). — P. 911-915.
16. Sato Y. Alendronate and vitamin D2 for prevention of hip fracture in Parkinson's disease: a randomized controlled trial / Y. Sato, J. Iwamoto, Y. Honda et al. // Mov. Disord. — 2006. — 21(7). — P. 924-929.
17. Поворознюк В.В. Ризедроновая кислота в лечении постменопаузального остеопороза / В.В. Поворознюк, Н.И. Дзерович, Н.И. Балацкая, Вас.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2011. — № 4. — С. 65-70. 
18. Gu J. The efficacy and safety of weekly 35-mg risedronate dosing regimen for Chinese postmenopausal women with osteoporosis or osteopenia: 1-year data / J. Gu, L. Wang, H. Lin et al. // Acta Pharmacolю Sin. — 2015. — 36(7). — P. 841-846.
19. Boonen S. Evidence for safety and efficacy of risedronate in men with osteoporosis over 4 years of treatment: Results from the 2-year, open-label, extension study of a 2-year, randomized, double-blind, placebo-controlled study / S. Boonen, R.S. Lo–renc, D. Wenderoth et al. // Bone. — 2012. — 51(3). — P. 383-388. — doi: 10.1016/j.bone.2012.06.016.
 

Similar articles

Gender peculiarities of bone mineral density in patients with Parkinson’s disease
Authors: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Карабань І.М., Карасевич Н.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №1, 2018
Date: 2018.06.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
25(ОН)D level, 10-year probability of major osteoporotic fractures, bone mineral density and quality, fat and lean mass in pre- and postmenopausal women
Authors: Поворознюк В.В., Іваник O.C.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр проблем остеопорозу НАМН України, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 16, №3, 2020
Date: 2020.07.08
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Treatment of osteoporosis in patients with spinal cord injury
Authors: Поворознюк В.В., Бистрицька М.А., Балацька Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Reference indices of hip structural analysis in Ukrainian women
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Поворознюк Вас.В., Зубач О.Б.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Date: 2018.02.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue