Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

Middle molecules of different fractions and middle-molecular osteoassociated hormones in gouty arthritis

Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Чистяков Д.А.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Подагричний артрит є найчастішим запальним захворюванням суглобів у чоловіків. Окрім порушень пуринового обміну, прозапальних цитокінів, матриксних металопротеїназ та ейкозаноїдів, в патогенезі захворювання можуть брати участь різні середньомолекулярні сполуки (гормони, пептиди, ліпіди), але їх значущість залишається невивченою. Мета дослідження: оцінити клініко-патогенетичну значущість молекул середньої маси (МСМ) різних фракцій і середньомолекулярних остеоасоційованих гормонів при подагричному артриті. Матеріали та методи. Під наглядом перебувало 105 хворих на первинну подагру, серед яких було 92 % чоловіків і 8 % жінок віком від 26 до 76 років (у середньому 51 рік), причому жінки були на 8 років старше. Середня тривалість захворювання становила 12 років. Першою ознакою подагри у 91 % від числа хворих був суглобовий криз, а в інших випадках — ниркова коліка. Співвідношення частоти інтермітуючої і хронічної форм артриту становило 2 : 1, латентний тип нефропатії мав місце в 66 % спостережень, уролітіазний — у 34 %, при цьому співвідношення I, II, III і IV стадій хронічної хвороби нирок було 4 : 2 : 1 : 1. Вивчали вміст в сироватці крові МСМ амінопептидної фракції (АФ), пептидної (ПФ), нуклеотидної (НФ), хроматофорної (ХФ) та інтегрального середньомолекулярного індексу (СМІ), а також середньомолекулярних остеоасоційованих гормонів (інсуліну (Ins), кальцитоніну (CT), остеокальцину (OC)). Використовували спектрофотометр СФ-46 (Росія), біоаналізатор Olympus-AU640 (Японія), комп’ютерний тензіометр МPT2-Lauda (Німеччина) та рідер PR2100-Sanofi diagnostic pasteur (Франція). Хворі були обстежені після загострення артриту. Результати. Первинна подагра перебігає з порушеннями метаболізму сечової кислоти, оксипуринолу, пуринових основ, ферментів обміну пуринів і пуринасоційованих мікроелементів, інтегральні зміни яких залежать від форми суглобового синдрому, наявності периферійних і кісткових тофусів, визначають кістково-деструктивні артикулярні ушкодження, при цьому прогнознегативним чинником щодо тяжкості артропатії є високий рівень в крові пуринових основ. Вірогідно зростають сироваткові концентрації АФ на 15 %, ПФ — на 16 %, НФ — на 31 %, ХФ — на 15 % і СМІ — на 10 %, що спостерігається відповідно у 67, 53, 64, 25 і 31 % від числа хворих, а вміст АФ тісно пов’язаний з тяжкістю перебігу суглобового синдрому, визначає ступінь звуження суглобових щілин і субхондрального склерозу, розвиток остеоузур та змін менісків, а показники МСМ різних фракцій мають кореляційні зв’язки з деякими параметрами пуринового метаболізму (сечовою кислотою, аденіном, гуаніном, ксантином, ксантиндезаміназою, аденозиндезаміназою, молібденом і свинцем). У хворих на подагру спостерігається вірогідне підвищення в крові концентрацій Ins на 92 % і ОС в 3 рази при зменшенні вмісту CT на 51 %, що встановлено у 53, 99 і 83 % відповідно від числа обстежених хворих, взаємопов’язано з тяжкістю суглобового синдрому, наявністю периферичних і кісткових тофусів, а при хронізації артриту зростають показники ОС, причому існують щільні взаємовідносини середньомолекулярних остеоасоційованих гормонів з кістково-деструктивними артикулярними змінами, з параметрами пуринового метаболізму та інтегральним рівнем МСМ різних фракцій, а значення Ins мають практичну значущість. Висновки. Вивчені середньомолекулярні сполуки беруть участь в клініко-патогенетичних побудовах подагричного артриту і мають прогностичну значущість.

Актуальность. Подагрический артрит является самым частым воспалительным заболеванием суставов у мужчин. Помимо нарушений пуринового обмена, провоспалительных цитокинов, матриксных металлопротеиназ и эйкозаноидов, в патогенезе заболевания могут участвовать различные среднемолекулярные соединения (гормоны, пептиды, липиды), но их значимость остается неизученной. Цель исследования: оценить клинико-патогенетическую значимость молекул средней массы (МСМ) разных фракций и среднемолекулярных остеоассоциированных гормонов при подагрическом артрите. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 105 больных первичной подагрой, среди которых было 92 % мужчин и 8 % женщин в возрасте от 26 до 76 лет (в среднем 51 год), причем женщины были на 8 лет старше. Средняя продолжительность заболевания составила 12 лет. Первым признаком подагры у 91 % от числа больных был суставной криз, а в остальных случаях — почечная колика. Соотношение частоты интермиттирующей и хронической форм артрита составило 2 : 1, латентный тип нефропатии имел место в 66 % наблюдений, уролитиазный — в 34 %, при этом соотношение I, II, III и IV стадий хронической болезни почек было 4 : 2 : 1 : 1. Изучали содержание в сыворотке крови МСМ аминопептидной фракции (АФ), пептидной (ПФ), нуклеотидной (НФ), хроматофорной (ХФ) и интегрального среднемолекулярного индекса (СМИ), а также среднемолекулярных остеоассоциированных гормонов (инсулина (Ins), кальцитонина (CT), остеокальцина (OC)). Использовали спектрофотометр СФ-46 (Россия), биоанализатор Olympus-AU640 (Япония), компьютерный тензиометр МPT2-Lauda (Германия) и ридер PR2100-Sanofi diagnostic pasteur (Франция). Больные были обследованы вне обострения артрита. Результаты. Первичная подагра протекает с нарушениями метаболизма мочевой кислоты, оксипуринола, пуриновых оснований, ферментов обмена пуринов и пуринассоциированных микроэлементов, интегральные изменения которых зависят от формы суставного синдрома, наличия периферических и костных тофусов, определяют костно-деструктивные артикулярные повреждения, при этом прогнознегативным фактором в отношении тяжести артропатии является высокий уровень в крови пуриновых оснований. Достоверно возрастают сывороточные концентрации АФ на 15 %, ПФ — на 16 %, НФ — на 31 %, ХФ — на 15 % и СМИ — на 10 %, что наблюдается соответственно у 67, 53, 64, 25 и 31 % от числа больных, а содержание АФ тесно связано с тяжестью течения суставного синдрома, определяет степень сужения суставных щелей и субхондрального склероза, развитие остеоузур и изменений менисков, а показатели МСМ разных фракций имеют корреляционные связи с некоторыми параметрами пуринового метаболизма (мочевой кислотой, аденином, гуанином, ксантином, ксантиндезаминазой, аденозиндезаминазой, молибденом и свинцом). У больных подагрой наблюдается достоверное повышение в крови концентраций Ins на 92 % и ОС в 3 раза при уменьшении содержания CT на 51 %, что установлено у 53, 99 и 83 % соответственно от числа обследованных больных, взаимосвязано с тяжестью суставного синдрома, наличием периферических и костных тофусов, а при хронизации артрита возрастают показатели ОС, причем существуют тесные взаимоотношения среднемолекулярных остеоассоциированных гормонов с костно-деструктивными артикулярными изменениями, с параметрами пуринового метаболизма и интегральным уровнем МСМ разных фракций, а значения Ins имеют практическую значимость. Выводы. Изученные среднемолекулярные соединения участвуют в клинико-патогенетических построениях подагрического артрита и обладают прогностической значимостью.

Background. Gouty arthritis is the most common inflammatory disease of joints in men. In addition to disorders of purine metabolism, pro-inflammatory cytokines, matrix metalloproteinases and eicosanoids, various middle-molecular compounds (hormones, peptides, lipids) may participate in the pathogenesis of the disease, but their significance remains to be explored. The purpose of the study was to evaluate the clinical and pathogenetic significance of middle molecules (MM) of different fractions and middle-molecular osteoassociated hormones in gouty arthritis. Materials and ­methods. 105 patients with primary gout were examined, 92 % of men and 8 % of women aged 26 to 76 years (51 years on average), and women were 8 years older. The average duration of the disease was 12 years. The first sign of gout among 91 % of the patients was the joint crisis, and in the remaining cases — renal colic. The ratio of the frequency of intermittent and chronic forms of arthritis was 2 : 1, the latent type of nephropathy occurred in 66 % of cases, urolithiasis — in 34 %, and the ratio of stages I, II, III and IV of chronic kidney disease was 4 : 2 : 1 : 1 The content of the aminopeptide (AF), peptide (PF), nucleotide (NF), chromatophoric fractions (CF) and integral middle-molecular index (MMI) was investigated, as well as middle-molecular osteoassociated hormones (insulin (Ins), calcitonin (CT), osteocalcin (OC)). A spectrophotometer SF-46 (Russia), Olympus-AU640 bioanalyzer (Japan), MPT2-Lauda computer tensiometer (Germany), and PR2100-Sanofi Diagnostic Pasteur reader (France) were used. Only patients without exacerbation of arthritis were ­examined. Results. Primary gout occurs with disturbances in the metabolism of uric acid, oxypurinol, purine bases, purine metabolism enzymes and purine-associated microelements, the integral changes of which depend on the type of the joint syndrome, the presence of peripheral and bone tofi, determine bone-destructive articular lesions, while prognostic factor for the severity of arthropathy is the high blood level of purine bases. In cases of gout, serum AF concentrations increase by 15 %, PF — by 16 %, NF — by 31 %, CF — by 15 %, average fraction — by 17 % and MMI — by 10 %, which is observed in 67, 53, 64, 25, 62 and 31 % of patients, respectively. Meanwhile, the AF content is closely related to the severity of the joint syndrome, it determines the degree of joint space narrowing and subchondral sclerosis, the development of bone erosions and meniscus changes, and the MM of different fractions have correlation links with the parameters of purine metabolism (uric acid, adenine, guanine, xanthine, xanthine deaminase, adenosine deaminase, molybdenum and lead). Patients with gout were characterized by the significant increase in the concentration of Ins in the blood by 92 % and OC by 3 times combined with the decrease in the CT content by 51 %, which is respectively found in 53, 99 and 83 % of examined patients. It correlated with severity of the joint syndrome, the presence of peripheral and bone tofi. And in cases of the chronicity of arthritis, OC indicators increase, and there are close relationships of middle-molecular osteoassociated hormones with bone-destructive articular changes, parameters of purine metabolism and integral level of MM of different fractions. The indicators of Ins are of practical importance. Conclusions. The studied middle-molecular compounds are involved in clinical and pathogenetic formation of gouty arthritis and have prognostic significance.


Keywords

подагра; артрит; патогенез; клініка; середньомолекулярні сполуки

подагра; артрит; патогенез; клиника; среднемолекулярные соединения

gout; arthritis; pathogenesis; clinical picture; middle-molecular compounds


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Gonzalez-Rozas M., Prieto de Paula J.M., Franco Hidalgo S., Lopez Pedreira M.R. Chronic tophaceous gout // Semergen. — 2013. — 39(6). — Р. 29-34.
2. Martillo M.A., Nazzal L., Crittenden D.B. The crystallization of monosodium urate // Curr. Rheumatol. Rep. — 2018. — 16(2). — Р. 400-5. doi: 10.1136/jim-2018-000728.
3. Steiger S., Harper J.L. Mechanisms of spontaneous resolution of acute gouty inflammation // Curr. Rheumatol. Rep. — 2017. — 16(1). — Р. 392-6. doi: 10.1038/nrrheum.2017.155.
4. Bolzetta F., Veronese N., Manzato E., Sergi G. Chronic gout in the elderly // Aging. Clin. Exp. Res. — 2013. — 25(2). — Р. 129-37.
5. Manara M., Bortoluzzi A., Favero M., Prevete I., Scire C.A., Bianchi G. et al. Italian society of rheumatology re–commendations for the management of gout // Reumatismo. — 2018. — 65(1). — Р. 4-21. doi: 10.1074/jbc.M115.649855.
6. Manger B. Gout and other crystal-induced arthritides // Dtsch. Med. Wochenschr. — 2012. — 137(31–32). — Р. 1579-81.
7. Hayward R.A., Rathod T., Roddy E., Muller S., Hi–der S.L., Mallen C.D. The association of gout with socioeconomic status in primary care: a cross-sectional observational study // Rheumatology. — 2013. — 52(11). — Р. 2004-8.
8. Kuo C.F., Grainge M.J., See L.C., Yu K.H., Luo S.F., Zhang W., Doherty M. Epidemiology and management of gout in Taiwan: a nationwide population study // Arthritis Res. Ther. — 2016. — 23(17). — Р. 13-9. doi: 10.1186/s13075-015-0522-8.
9. Crişan T.O., Cleophas M.C.P., Novakovic B., Erler K., van de Veerdonk F.L., Stunnenberg H.G. et al. Uric acid priming in human monocytes is driven by the AKT-PRAS40 autophagy pathway // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2017. — 114(21). — Р. 5485-90. doi: 10.1073/pnas.1620910114.
10. Lee J.H., Yang J.A., Shin K., Lee G.H., Lee W.W., Lee E.Y. et al. Elderly patients exhibit stronger inflammatory responses during gout attacks // J. Korean Med. Sci. — 2017. — 32(12). — Р. 1967-73. doi: 10.3346/jkms.2017.32.12.1967.
11. Tao J.H., Cheng M., Tang J.P., Dai X.J., Zhang Y., Li X.P. et al. Single nucleotide polymorphisms associated with P2X7R function regulate the onset of gouty arthritis // PLoS One. — 2017. — 12(8). — 0181685. doi: 10.1371/journal.pone.0181685.
12. Vanheule V., Boff D., Mortier A., Janssens R., Petri B., Kolaczkowska E. et al. CXCL9-derived peptides differentially inhibit neutrophil migration in vivo through interference with glycosaminoglycan interactions // Front. Immunol. — 2017. — 7(8). — 00530. doi: 10.3389/fimmu.2017.00530.
13. Carneiro L., Geller S., Hébert A., Repond C., Fioramonti X., Leloup C. et al. Hypothalamic sensing of ketone bo-dies after prolonged cerebral exposure leads to metabolic control dysregulation // Sci. Rep. — 2016. — 6(6). — Р. 34909. doi: 10.1038/srep34909.

Similar articles

Metabolic factors determining the effectiveness of hypouricemic treatment of gouty arthritis
Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Пилипенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №3, 2018
Date: 2018.11.13
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Clinical and pathogenetic importance of hormonal natriuretic peptides in gout
Authors: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Пилипенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

International journal of endocrinology Том 14, №5, 2018
Date: 2018.10.24
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
The changes in purine metabolism in osteoarticular form of lung cancer
Authors: Синяченко О.В., Алиев Р.Ф., Ермолаева М.В., Бондарь В.Г.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 20, №5, 2019
Date: 2019.12.20
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Клинико-патогенетическое значение нарушений содержания микроэлементов в организме больных подагрическим артритом
Authors: Н.А. Володкина, В.Н. Петрова, О.В. Синяченко, Г.А. Игнатенко - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
"Тrauma" Том 9, №2, 2008
Date: 2011.09.01
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue