Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

Pain influence on the functioning of muscles stabilizing sacroiliac joint in patients with sacroiliac joint dysfunction

Authors: Стауде В.А.(1), Радзишевская Е.Б.(2), Дуплий Д.Р.(1)
1 - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
2 - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: вивчити вплив сторони локалізації болю на біоелектричну активність (БЕА) м’язів, що забезпечують стабільність крижово-клубового суглоба (ККС) під час утримування вертикальної пози при двохопорному й одноопорному стоянні у хворих із дисфункцією ККС залежно від рентгенометричних параметрів крижів та таза. Матеріали та методи. Було досліджено 50 пацієнтів із дисфункцією ККС. Критеріями включення були: локалізація болі в ділянці posterior spinae iliaca superior, що іррадіює в пах, сідниці та стегно; анамнез болю більше ніж 3 місяці; безуспішність попереднього консервативного лікування; позитивні мінімум 4 із 6 провокаційних тестів. Критерієм виключення була наявність тільки 1 або 2 позитивних провокаційних тестів. Пацієнтам проводили електроміографічне дослідження м’язів, підтримуючих стабільність ККС при двохопорному та одноопорному стоянні (Stork тест). Усі пацієнти були обстежені рентгенологічно. На отриманих рентгенограмах вимірювали: кут нахилу краніальної пластинки крижі; кут нахилу таза; кут ротації крижі; ширину суглобових щілин крижово-клубового суглоба в трьох відділах: вентральному, медіальному та дорсальному. Отримані результати були оброблені статистично. Результати. У результаті кластерного аналізу рентгенометричних параметрів всі пацієнти були розподілені на 4 кластери. У пацієнтів 1-го рентгенометричного кластера при двохопорному стоянні було підвищення біоелектричної активності m. Obliques abdominis externus на стороні, контрлатеральній стороні локалізації болю. У положенні стоячи на одній нозі при локалізації болю на опорній стороні це викликало підвищення БЕА m. Gluteus medius на контрлатеральній стороні. БЕА m. Biceps femoris, m. Rectus femoris підвищувалась на стороні локалізації болю. У пацієнтів 2-го кластера вірогідно змінилась БЕА m. Erector spinae, m. Gluteus medius. Локалізація болю на опорній стороні вірогідно підвищує БЕА цих м’язів на цій стороні. Висновки. БЕА м’язів-стабілізаторів ККС і вертикального положення залежала від сторони локалізації болю в пацієнтів із дисфункцією ККС найбільш сприятливих 1-го та 2-го рентгенометричних кластерів. Локалізація болю вірогідно впливала на показники БЕА m. Obliquus abdominis externus, m.m. Gluteus medius, m. Biceps femoris, m. Rectus femoris у пацієнтів 1-го рентгенометричного кластера и m. Gluteus, m. Erector spinae в пацієнтів 2-го рентгенометричного кластера. У всіх пацієнтів була асиметрична рухомість ККС. БЕА м’язів-стабілізаторів ККС и вертикального положення не залежала від сторони локалізації болю в пацієнтів із дисфункцією ККС найбільш несприятливих 3-го і 4-го рентгенометричних кластерів.

Цель: изучить влияние стороны локализации боли на биоэлектрическую активность (БЭА) мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава (КПС) и вертикальной позы у пациентов с дисфункцией КПС в зависимости от рентгенометрических параметров крестца и таза при двухопорном и одноопорном стоянии. Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с дисфункцией КПС. Критериями включения были: локализация боли в области posterior spinae iliaca superior, иррадиирующей в пах, ягодицы и бедро; анамнез боли более 3 месяцев; безуспешность предыдущего консервативного лечения; положительные 4 и более из 6 провокативных тестов. Критерием исключения было наличие только 1 или 2 положительных провокативных тестов. Пациентам проводили электромиографическое исследование мышц, обеспечивающих стабильность КПС при двухопорном и одноопорном стоянии (Stork тест). Все пациенты были обследованы рентгенологически. На полученных рентгенограммах измеряли: угол наклона краниальной пластинки крестца; угол наклона таза; угол ротации крестца; ширину суставных щелей КПС в трех отделах: вентральном, медиальном и дорсальном. Полученные результаты были обработаны статистически. Результаты. В результате кластерного анализа рентгенометрических параметров все пациенты были разделены на 4 кластера. У пациентов 1-го рентгенометрического кластера при двухопорном стоянии было повышение биоэлектрической активности m. Obliques abdominis externus на стороне, контрлатеральной стороне локализации боли. В положении стоя на одной ноге при локализации боли на опорной стороне наблюдалось повышение БЭА m. Gluteus medius на контрлатеральной стороне. БЭА m. Biceps femoris, m. Rectus femoris повышалась на стороне локализации боли. У пациентов 2-го кластера достоверно изменялась БЭА m. Erector spinae, m. Gluteus medius. Локализация боли на опорной стороне достоверно повышает БЭА этих мышц на этой стороне. Выводы. БЭА мышц-стабилизаторов КПС и вертикального положения тела зависела от стороны локализации боли у пациентов с дисфункцией КПС наиболее благоприятных 1-го и 2-го рентгенометрических кластеров. Локализация боли достоверно влияла на показатели БЭА m. Obliques abdominis externus, m. Gluteus medius, m. Biceps femoris, m. Rectus femoris у пациентов 1-го рентгенометрического кластера и m. Gluteus medius, m. Erector spinae у пациентов 2-го рентгенометрического кластера. У всех пациентов была асимметричная подвижность КПС. БЭА мышц-стабилизаторов КПС и вертикального положения тела не зависела от стороны локализации боли у пациентов с дисфункцией КПС наиболее неблагоприятных 3-го и 4-го рентгенометрических кластеров.

Background. The purpose was to investigate the influence of pain localization on electromyographic (EMG) activity of muscles stabilizing sacroiliac joint (SIJ) and trunk vertical stability in two-leg standing and one-leg standing in patients with SIJ dysfunction depending on the pelvic tilt, sacral base tilt in frontal plane, sacral rotation, sacroiliac joint space width asymmetry. Materials and methods. Fifty patients with SIJ dysfunction were examined. Inclusion criteria were: pain in the area of spina iliaca posterior superior irradiated to groin, buttocks, hip; more than 3-month history of pain; failure of the previous conservative treatment; 4 to 6 positive provocative tests. Exclusive criterion: a positive result of only 1 or 2 of provocative tests. All patients were examined by X-ray, standing in anatomical position. On X-rays we measured: sacral base tilt in frontal plane; pelvic tilt in frontal plane; angle of sacral rotation around axial line; sacroiliac joint space width in three parts: ventral, medial and dorsal. EMG activity of muscles stabilizing SIJ was studied in one- and two-leg standing (Stork test). Results. After analysis of X-ray parameters, all patients were divided in four clusters. Patients of cluster 1 had increasing EMG activity of m.obliquus abdominis externus on the side contralateral to the side of pain localization in two-leg standing. During one-leg standing, these patients had increasing EMG activity of m.gluteus medius on the side contralateral to the side of pain localization. EMG activity of m.biceps femoris, m.rectus femoris increased on the side of pain localization. Patients from cluster 2 had changes in EMG activity of m.erector spinae, m.gluteus medius. EMG acti-vity of these muscles increases on the side of pain localization and loading side. Conclusions. EMG activity of muscles stabilizing SIJ and erect posture in patients of clusters 1 and 2 depends on the side of pain localization. EMG activity of muscles stabilizing SIJ and erect posture in patients of clusters 3 and 4 does not depend on the side of pain localization.


Keywords

дисфункція крижово-клубового суглоба; електроміографічна активність; одноопорне стояння; асиметрія суглобових щілин

дисфункция крестцово-подвздошного сустава; электромиографическая активность; одноопорное стояние; асимметрия суставных щелей

sacroiliac joint dysfunction; bioelectrical activity; one-leg standing; joint space width asymmetry


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Мaigne J.Y., Aivaliklis A., Pfefer F. Results of sacroiliac joint double block and value of sacroiliac pain provocation tests in 54 patients with low back pain // Spine. — 1996. — 21. — Р. 1889-1892.
2. Schwarzer A.C., Aprill C.N., Bogduk N. The sacroiliac joint in chronic low back pain // Spine. — 1995. — 20. — Р. 31-37.
3. Perlman R., Golan J., Lugo M. Diagnosis of sacroiliac joint syndrome in low back/pelvic pain: reliability of 3 key clinical signs // 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Singapore October 31 — November 4. — 2016. — P. 408-409.
4. Irvin R.E. Why and how to optimize posture // A. Vle-eming, V. Mooney, R. Stoeckart. Lumbopelvic Pain Integration of Research and Therapy. — Chyrchill Livingstone, Edinburg, 2007. — Chapter 16. — P. 239-251.
5. Корж Н.А., Стауде В.А., Кондратьев А.В., Карпинский М.Ю. Напряженно-деформированное состояние кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника — крестец — таз» при асимметрии суставных щелей крестцово-подвздошного сустава // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2015. — 3(600). — С. 5-14.
6. Корж Н.А., Стауде В.А., Кондратьев А.В., Карпинский М.Ю. Напряженно-деформированное состояние системы «поясничный отдел позвоночника — крестец — таз» при фронтальном наклоне таза // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2016. — 1(602). — С. 54-62.
7. Hammer N., Steinke H., Lingslebe U. Ligamentous influence in pelvic load distribution // Spine J. — 2013. — Vol. 13(10). — P. 1321-1330. doi: 10.1016/j.spinee.2013.03.050.
8. Стауде В.А., Радзишевская Е.Б., Златник Р.В. Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — 3(608). — С. 54-62.
9. Hungerford B., Gilleard W. The pattern of intrapelvic motion and lumbopelvic muscle recruitment alters in the presence of pelvic girdle pain // A. Vleeming, V. Mooney, R. Sto-eckart. Movement Stability & Lumbopelvic Pain. Integration of Research and Therapy. — Churchill Livingstone, Edinburg, 2007. — Chapter 25. — P. 361-376.
10. Hungerford B., Gilleard W., Hodges P. Evidence of altered lumbo-pelvic muscle recruitment in the presence of sacroiliac joint pain // Spine. — 2003. — 28. — Р. 1593-1600. 
11. Стауде В.А., Котульский И.В., Дуплий Д.Р., Карпинская Е.Д. Особенности функционирования мышц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. erector spinae // Травма. — Т. 18, № 4. — С. 63-66. 
12. Стауде В.А., Котульский И.В., Дуплий Д.Р., Карпинская Е.Д. Особенности функционирования мышц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости. Сообщение 2. Исследование активности m. Gluteus medius, m. Obliques abdominis externus, m. Biceps femoris, m. Rectus femoris // Травма. — Т. 18, № 5. — С. 64-72. 
13. Стауде В.А., Радзишевская Е.Б., Златник Р.В. Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости у здоровых волонтеров // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — 2(607). — С. 52-61 
14. Fortin J., Dwyer A., West S. et al. Sacroiliac joint referral patterns upon application of a new injection/arthrography technique. 1: Asymptomatic volunteers // Spine. — 1994. — 19. — Р. 1475-1482.
15. Vleeming A., de Vries H.J., Mens J.M., van Wingerden J.P. Possible role of the long dorsal sacroiliac ligament in women with peripartum pelvic pain // Acta Obstetrics Gynecology Scandinavica. — 2002. — 81. — Р. 430.
16. Фениш Ханц (при участии В. Даубера). Карманный атлас человека на основе Международной номенклатуры. — Минск: Выщэйшая школа, 1996. — 466 с.
17. Jacob H., Kissling R. The mobility of the sacroiliac joints in healthy volunteers between 20 and 50 years of age // Clinical Biomechanics. — 1995. — 10. — Р. 352-361.
18. Mens J., Vleeming A., Snijders C.J. et al. The active straight leg raising test and mobility of the pelvic joints // European Spine Journal. — 1999. — 8. — Р. 468-473. 
19. Sturesson B., Uden A., Vleeming A. A radiological analysis of movements of sacroiliac joint during the standing hip fle-xion test // Spine. — 2000. — 25. — Р. 364-368. 
20. Buyruk H.M., Snijders C.J., Vleeming A. et al. Measurements of sacroiliac joint stiffness in peripartum pelvic patients with Doppler imaging of vibrations // European Journal of Radiology. — 1999. — 83. — Р. 159-163. 
21. Damen I., Buyruk H.M., Guler-Uysal F. et al. Pelvic pain during pregnancy is associated with asymmetric laxity of the sacroiliac joints // Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. — 2001. — 80. — Р. 1019-1024.
22. Ravin T. Visualization of pelvic biomechanical dysfunction // Lumbopelvic Pain Integration of Research and Therapy / A. Vleeming, V. Mooney, R. Stoeckart. — Chyrchill Livingstone, Edinburg, 2007. — Chapter 20. — P. 335.
23. McGill S.M., Grenier S., Kavic N., Cholewicki J. Coordination of muscle activity to assure stability of the lumbar spine // Journal of Electromyography and Kinesiology. — 2003. — 13. — Р. 353-359.
24. Don Tigny R.L. A detailed and critical biomechanical analysis of the sacroiliac joints and relevant kinesiology // Lumbopelvic Pain Integration of Research and Therapy / A. Vleeming, V. Mooney, R. Stoeckart. — Churchill Livingstone, Edinburg, 2007. — Chapter 19. — P. 290-293.
25. Palesy P.D. Tendon and ligament insertions — a possible source of musculoskeletal pain // J. Craniomandibular Practic. — 1997. — 15. — Р. 194-202.
26. Benjamin M. et al. Where tendons and ligaments meet bone; attachment sites (enthesis) in relation to exercise and/or mechanical load // J. Anat. — 2006. — 208. — Р. 471-490.
27. McKay Unique mechanism for lumbar musculoskeletal pain defined from primary care research into periosteal enthesis response to biomechanical stress and formation of small fibre polyneuropathy // 9th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain, Singapore October 31 — November 4, 2016. — P. 384.
28. Oxland T.R., Crisco J.J., Panjabi M.M. et al. The effect of injury on rotational coupling at the lumbosacral joint. A biomechanical investigation // Spine. — 1997. — 17. — Р. 74-80.
29. Panjabi M.M. A hypothesis of chronic back pain: ligament subfailure injuries lead to muscle control dysfunction // Eur. Spine J. — 2006. — 15. — Р. 668-676. 

Similar articles

EMG activity of stabilizing muscles in sacroiliac joint in patients with sacroiliac dysfunction
Authors: Стауде В.А.(1), Радзишевская Е.Б.(2), Дуплий Д.Р.(1)
1 - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
2 - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

"Тrauma" Том 19, №4, 2018
Date: 2018.09.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Features of the functioning of global stabilizer muscles in persons with pelvic  and sacral frontal plane asymmetry Report 2. Studying the activity of m. gluteus medius, m. obliquus externus,  m. biceps femoris, m. rectus femoris
Authors: Стауде В.А., Котульский И.В., Дуплий Д.Р., Карпинская Е.Д.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко
Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

"Тrauma" Том 18, №5, 2017
Date: 2017.11.21
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Features of the functioning of global stabilizer muscles in persons with pelvic and sacral frontal plane asymmetry. Report 1. Study of m.erector spinae activity
Authors: Стауде В.А., Котульский И.В., Дуплий Д.Р., Карпинская Е.Д.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина

"Тrauma" Том 18, №4, 2017
Date: 2017.09.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Evaluation of changes in statographic parameters and muscle strength in patients with sacroiliac joint dysfunction after special exercises
Authors: Стауде В.А., Карпінська О.Д.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue