Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

Results of total ankle arthroplasty according to national registers: a meta-analysis

Authors: Омельченко Т.М.(1), Бур’янов О.А.(1), Лябах А.П.(2), Котова М.В.(1), Турчин О.А.(2)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: провести систематичний огляд і метааналіз результатів тотального ендопротезування гомілковостопного суглоба за показниками виживаності різних конструкцій ендопротезів, часу й кількості ревізій, характеру ускладнень. Матеріали та методи. Використані дані відкритих національних медичних реєстрів країн Скандинавії (Норвегії, Швеції, Фінляндії), Нової Зеландії, Австралії та ін.; статті, наукові публікації в спеціалізованих фахових виданнях, реферати, відкриті електронні бази даних, бази даних Національної медичної бібліотеки США Medline за останні 15 років. Застосовувався статистичний аналіз з урахуванням оцінки виживаності й ревізій методом Каплана — Мейєра, дисперсійний аналіз, непараметричний аналіз рангової кореляції Спірмена. Результати. Загальні тенденції, що виявляються в проведеному дослідженні, вказують на прогнозовану можливість ревізії в 10–15 % пацієнтів до кінця 5-річного періоду і до 20–30 % — до кінця 10-річного періоду. Більшість досліджень розглядала ревізійне ендопротезування або артродез як кінцеву точку при обчисленні показників виживання. Проте якщо проміжок часу до ревізії розглядається як кінцева точка для негативного результату, то показники виживання ендопротеза ще більше знижуються. Крім асептичної нестабільності й інфекційних ускладнень, прогресуючий больовий синдром є ще однією проблемою, що може поставити під загрозу клінічні результати. Висновки. Трикомпонентні протези з мобільною поліетиленовою вставкою й безцементним типом фіксації дають кращі результати й характеризуються більшою виживаністю порівняно з протезами минулих поколінь. Ключовими елементами сучасного дизайну є мінімально можлива резекція кістки й покращене багатокомпонентне пористе покриття. При виборі тактики лікування важливо враховувати індивідуальні особливості пацієнта, такі як індекс маси тіла, статус куріння, коморбідність та інші змінні, що можуть допомогти прогнозувати результати й виживання імплантів. Крім того, вибір тактики лікування й протеза має бути зумовлений обізнаністю хірурга з конструктивними особливостями протезів, а також повинен враховувати їх наявність.

Цель: провести систематический обзор и мета-анализ результатов тотального эндопротезирования голеностопного сустава по показателям выживаемости различных конструкций эндопротезов, времени и количества ревизий, характера осложнений. Материалы и методы. Использованы данные открытых национальных медицинских реестров стран Скандинавии (Норвегии, Швеции, Финляндии), Новой Зеландии, Австралии и др.; статьи, научные публикации в специализированных профессиональных изданиях, рефераты, открытые электронные базы данных, базы данных Национальной медицинской библиотеки США Medline за последние 15 лет. Применялся статистический анализ с учетом оценки выживаемости и ревизий методом Каплана — Мейера, дисперсионный анализ, непараметрический анализ ранговой корреляции Спирмена. Результаты. Общие тенденции, проявляющиеся в проведенном исследовании, указывают на прогнозируемую возможность ревизии у 10–15 % пациентов к концу 5-летнего периода после эндопротезирования и до 20–30 % — к концу 10-летнего периода. В большинстве исследований ревизионное эндопротезирование или артродез рассматривались как конечная точка при определении показателей выживания. Однако если промежуток времени до ревизии рассматривается как конечная точка для отрицательного результата, то показатели выживаемости эндопротеза еще больше снижаются. Кроме асептической нестабильности и инфекционных осложнений, еще одной проблемой является прогрессирующий болевой синдром, который может поставить под угрозу клинические результаты. Выводы. Трехкомпонентные протезы с мобильной полиэтиленовой вставкой и бесцементным типом фиксации дают лучшие результаты и характеризуются большей выживаемостью по сравнению с протезами прошлых поколений. Ключевыми элементами современных дизайнов являются минимально возможная резекция кости и улучшенное многокомпонентное пористое покрытие. При выборе тактики лечения важно учитывать индивидуальные особенности пациента, такие как индекс массы тела, статус курения, коморбидность и другие переменные, которые могут помочь прогнозировать результаты и выживание имплантов. Кроме того, выбор тактики лечения и протеза должен быть ­обусловлен осведомленностью хирурга в конструктивных особенностях протезов, а также должен учитывать их на-
личие.

Background. The purpose was to conduct a systematic review and meta-analysis of the results of total ankle arthroplasty in terms of survival rates of various implants, the time and number of revisions, the nature of complications. Materials and methods. Data from open national medical registers of Scandinavian countries (Norway, Sweden, Finland), New Zealand, Australia, etс. were used, as well as articles, scientific works in specialized professional publications, abstracts, open electronic databases, databases of the USA National Library of Medicine — Medline for the last 15 years. Statistical analysis was used taking into account survival and revision evaluations by the Kaplan-Meier method, dispersion analysis, nonparametric analysis of the Spearman rank correlation. Results. The general trends shown in the study indicate a predictable risk of revision in 10–15 % of patients by the end of 5 years after arthroplasty and in up to 20–30 % — by the end of 10 years. In most studies, revision arthroplasty or arthrodesis were considered as the endpoint in determining survival rates. However, if the period of time before the revision is considered as the endpoint for a negative result, the survival rates of the endoprosthesis are further reduced. In addition to aseptic instability and infectious complications, progressive pain syndrome is another problem that can jeopardize the clinical outcomes. Conclusions. Three-component prostheses with mobile polyethylene insert and cementless type of fixation have better results and are characterized by greater survival in comparison with prostheses of the previous generations. The key elements of modern designs are the minimally possible bone resection and improved multicomponent porous coating. When choosing treatment, it is important to take into account the individual characteristics of the patient, such as body mass index, smoking status, comorbidity and other variables that can help predict the results and survival of implants. In addition, the choice of treatment and prosthesis should be conditioned by the knowledge of the surgeon about the constructive features of the prosthesis, as well as their availability.


Keywords

ендопротезування гомілковостопного суглоба; систематичний огляд; метааналіз

эндопротезирование голеностопного сустава; систематический обзор; метаанализ

ankle joint arthroplasty; systematic review; meta-analysis


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kofoed H. Scandinavian Total Ankle Replacement (STAR) // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2004. — 424. — 73-79. [PubMed].
2. Bonasia D.E., Dettoni F., Femino J.E. et al. Total ankle replacement: why, when and how? // Iowa Orthop. J. — 2010. — 30. — 119-130.
3. Cenni F., Leardini A., Belvedere C. et al. Kinematics of the three components of a total ankle replacement: in vivo fluoroscopic analysis // Foot Ankle Int. — 2012. — 33(4). — 290-300.
4. Leardini A., O’Connor J., Catani F. et al. Mobility of the human ankle and the design of total ankle replacement // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2004. — 424. — 39-46.
5. Cracchiolo A. 3rd, DeOrio J.K. Design features of current total ankle replacements: implants and instrumentation // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2008. — 16(9). — 530-540.
6. Leszko F., Komistek R.D., Mahfouz M.R. et al. In vivo kinematics of the salto total ankle prosthesis // Foot Ankle Int. — 2008. — 29(11). — 1117-1125.
7. Chou L.B., Coughlin M.T., Hansen S. Jr et al. Osteoarthritis of the ankle: the role of arthroplasty // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2008. — 16(5). — 249-259.
8. Giannini S., Romagnoli M., O’Connor J.J. et al. Total ankle replacement compatible with ligament function produces mobility, good clinical scores, and low complication rates: an early clinical assessment // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2010. — 468(10). — 2746-2753.
9. McGarvey W.C., Clanton T., Lunz D. Malleolar fracture after total ankle arthroplasty: a comparison of two designs // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2004. — 424. — 104-110.
10. Murnaghan J.M., Warnock D.S., Henderson S.A. Total ankle replacement. Early experiences with STAR prosthesis // Ulster Med. J. — 2005. — 74(1). — 9-13.
11. Newton S.E. 3rd. Total ankle arthroplasty. Clinical study of fifty cases // J. Bone Joint Surg. Am. — 1982. — 64(1). — 104-111.
12. Wood P.L., Deakin S. Total ankle replacement. The results in 200 ankles // J. Bone Joint Surg. Br. — 2003. — 85(3). — 334-341.
13. Henricson A., Skoog A., Carlsson A. The Swedish ankle arthroplasty register: an analysis of 531 arthroplasties between 1993 and 2005 // Acta Orthop. — 2007. — 78(5). — 569-574.
14. Saltzman C.L., Mann R.A., Ahrens J.E. et al. Prospective controlled trial of STAR total ankle replacement versus ankle fusion: initial results // Foot Ankle Int. — 2009. — 30(7). — 579-596.
15. Myerson M., Mroczek K. Perioperative complications of total ankle arthroplasty // Foot Ankle Int. — 2003. — 24(1). — 17-21.
16. National Joint Registry for England, Wales and Northern Ireland // NJR 14th annual report. — 2017. — http://www.njrcentre.org.uk/njrcentre/NewsandEvents/NJR14thAnnualReportrecordnumberofproceduresduring201617/tabid/1453/Default.aspx. Аccessed: 11 January 2017. [Ref list].
17. Australian Orthopaedic Association. Demographics and Outcome of Ankle Arthroplasty. 2016. — https://aoanjrr.sahmri.com/annual-reports-2016/supplementary. Аccessed: 15 June 2017. [Ref list].
18. Wood P.L., Sutton C., Mishra V. et al. A randomised, controlled trial of two mobile-bearing total ankle replacements // J. Bone Joint Surg. Br. — 2009. — 91(1). — 69-74.
19. Fevang B.T., Lie S.A., Havelin L.I. et al. 257 ankle arthroplasties performed in Norway between 1994 and 2005 // Acta Orthop. — 2007. — 78(5). — 575-583.
20. Hosman A.H., Mason R.B., Hobbs T. et al. A New Zealand national joint registry review of 202 total ankle replacements followed for up to 6 years // Acta Orthop. — 2007. — 78(5). — 584-591.
21. Skytta E.T., Koivu H., Eskelinen A. et al. Total ankle replacement: a population-based study of 515 cases from the Finnish Arthroplasty Register // Acta Orthop. — 2010. — 81(1). — 114-118.

Similar articles

The evolution of the total knee arthroplasty for the last 50 years
Authors: Зазірний І.М., Рижков Б.
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Date: 2019.10.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
Authors: Гайко Г.В., Торчинський В.П., Сулима О.М., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Галузинський А.А., Козак Р.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №1, 2014
Date: 2014.04.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії
Authors: Полулях М.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях Д.М., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №5, 2014
Date: 2015.01.30
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
The influence of changes in the length of hip abductor moment arm after hip replacement on the features of patients’ walking (analytical review of literature)
Authors: Фіщенко О.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue