Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №5, 2018

Back to issue

Determination of risk factors for negative results of total hip replacement using Physiohip trabecular bionic leg

Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Карпінська О.Д.(3), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Мета: визначення факторів ризику й оцінка їх негативного впливу на результати тотального ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip. Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 63 хворих із дегенеративно-дистрофічними захворюваннями кульшового суглоба після операцій тотального ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip. Пацієнти були поділені на дві групи: І група (37 пацієнтів) отримувала лікування за стандартною методикою ведення й планування операції ендопротезування; у ІІ групі (26 пацієнтів) лікування відбувалося за удосконаленою методикою підбору показань для проведення операції ендопротезування й ведення пацієнтів після неї. Результати. Аналіз результатів лікування І групи дав змогу визначити фактори ризику розвитку негативних результатів ендопротезування й розрахувати відповідний ризик: вік — 0,58; індекс маси тіла — 0,63; знижена щільність кісток — 0,8; соматичні захворювання — 0,75; раннє навантаження — 0,32. Враховуючи отримані дані, до ІІ групи включили хворих більш молодого віку, з ідіопатичним коксартрозом і асептичним некрозом голівки стегна, без зайвої ваги (понад 120 кг), без вираженого остеопорозу й соматичних захворювань, що дозволило уникнути незадовільних результатів і збільшити кількість відмінних. Але, незважаючи на удосконалення методик, виявилося, що за наявності остеопорозу й соматичних захворювань ризик розвитку ускладнень не знижується. Висновки. Отримані дані щодо факторів, що можуть негативно впливати на результат ендопротезування кульшового суглоба при застосуванні ендопротезів із трабекулярно-біонічною ніжкою Physiohip, дають можливість оцінити ризик розвитку негативного результату майбутнього ендопротезування й уникнути його шляхом застосування спеціальних заходів.

Цель: определение факторов риска и оценка их негативного воздействия на результаты тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с применением трабекулярно-бионической ножки Physiohip. Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 63 больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава после операций тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с применением трабекулярно-бионической ножки Physiohip. Пациенты были разделены на 2 группы: I группа (37 пациентов), которая получала лечение по стандартной методике ведения и планирования операции эндопротезирования, во II группе (26 пациентов) осуществлялось лечение по усовершенствованной методике подбора показаний о проведении операции эндопротезирования и ведения пациентов после нее. Результаты. Анализ результатов лечения I группы дал возможность определить факторы риска развития негативных результатов эндопротезирования и рассчитать соответствующий риск: возраст — 0,58; индекс массы тела — 0,63; сниженная плотность костей — 0,8; соматические заболевания — 0,75; ранние нагрузки — 0,32. Учитывая полученные данные, во II группу включили больных более молодого возраста, с идио-патическим коксартрозом и асептическим некрозом головки бедра, без избыточной массы тела (более 120 кг), без выраженного остеопороза и соматических заболеваний, что позволило избежать неудовлетворительных результатов и увеличить количество отличных. Но, несмотря на усовершенствование методик, при наличии остеопороза и соматических заболеваний риск развития осложнений не снижается. Выводы. Полученные данные о факторах, которые могут отрицательно влиять на результат эндопротезирования тазобедренного сустава при применении эндопротезов с трабекулярно-бионической ножкой Physiohip, дают возможность оценить риск развития отрицательного результата будущего эндопротезирования и избежать его путем применения специальных мер.

Background. The purpose of the work was to identify and assess the impact of risk factors on negative results of total hip arthroplasty with the use of the trabecular bionic leg Physiohip. Materials and methods. The results of treatment were analyzed in 63 patients with degenerative-dystrophic diseases of the hip joint after total hip arthroplasty using trabecular bionic leg Physiohip. Patients were divided into 2 groups: group I (n = 37) received treatment according to the standard method of arthroplasty conducting and planning, group II (n = 26) was treated using improved technique of selecting indications for hip replacement and the management of patients after it. Results. Based on the analysis of treatment outcomes in group I, the following factors and risks for negative endoprosthetic results were determined: age — 0.58; body mass index — 0.63; decreased bone mineral density — 0.8; somatic diseases — 0.75; early load — 0.32. Taking into account the obtained data, group II included patients of the younger age, persons with idiopathic coxarthrosis and avascular necrosis of the femoral head, without excessive weight (more than 120 kg), without significant osteoporosis and somatic diseases that made it possible to avoid unsatisfactory results and to increase the number of excellent ones. But despite the improved methods, in the presence of osteoporosis and somatic diseases, the risk of complications does not reduce. Conclusions. Obtained data about the factors that can influence the negative result of hip arthroplasty when using endoprostheses with trabecular bionic leg Physiohip make it possible to assess the risk of negative outcomes in future arthroplasty, and to avoid it by using special measures.


Keywords

ендопротезування; кульшовий суглоб; трабекулярно-біонічна ніжка Physiohip

эндопротезирование; тазобедренный сустав; трабекулярно-бионическая ножка Physiohip

arthroplasty; hip joint; trabecular bionic leg Physiohip


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Holz U., Copf F., Thielemann F. Die Implantation der trabekular orientierten Hlifttotalendoprothese // Operat. Orthop. Traumatol. — 1991. — Vol. 3. — Р. 1-16.
2. Патент України № 75843 U, А61В17/56 (2006.01). Спосіб ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip / Бурянов О.А., Косяков О.М., Бондар В.К.; заявка № u201208024; Заявл. 27.06.2012; Опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
3. Косяков А.Н., Розенберг О.А., Бондарь В.К., Гребенников К.А., Сохань С.В., Ульянчич Н.В. Биосовместимость материалов эндопротеза нового поколения при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2010. — № 4. — С. 105-115.

Similar articles

Our clinical experience of the justified use of hip joint endoprosthesis with trabecular bionic stem Physiohip in patients with coxarthrosis degree III–IV
Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Improving technologies for hip replacement using trabecular bionic stem Physiohip
Authors: Бондар В.К.
Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Clinical results of the olecranon fracture treatment using intramedullary fixation
Authors: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(2), Дацюк О.І.(1), Майко В.М.(2), Гребенюк Д.І.(1), Карпінська О.Д.(3)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 18, №3, 2017
Date: 2017.07.11
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Biomechanical walking features in patients with coxarthrosis by the GAITRite system data  Part 1. The geometric parameters of walking
Authors: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Карпінська О.Д.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.16
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue