Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Ukrainian journal of surgery 2 (37) 2018

Back to issue

Long-term results of laparoscopic gastric plication in obese patients (three-year follow-up)

Authors: Гавриш Р.Я., Лукавецький О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проблема зайвої ваги, ожиріння та викликаних ними захворювань становить нову небезпеку для людства у ХХІ сторіччі. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, починаючи з 1975 року середня маса тіла людини збільшується на 1,5 кг кожні 10 років. До 2016 року кількість людей із морбідним ожирінням потроїлась порівняно із 1975 роком. Головною небезпекою ожиріння є хвороби, які воно провокує. Мета: вивчити та проаналізувати віддалені результати лапароскопічної гастроплікації у пацієнтів з ожирінням протягом трьох років. Матеріали та методи. Із листопада 2010 року до березня 2015 року нами було виконано 29 лапароскопічних гастроплікацій у пацієнтів із ожирінням, які були під трирічним спостереженням. Середня передопераційна маса тіла становила 131,0 ± 5,2 кг, індекс маси тіла — 45,5 ± 1,6 кг/м2, середня зайва вага — 65,8 ± 4,9 кг. Результати. Тривалість операції становила від 90 до 140 хвилин (у середньому — 114,0 ± 2,7 хв). Індекс маси тіла в середньому становив 36,80 ± 1,05 % через 6 місяців, 33,90 ± 0,82 % — через 1 рік та 32,80 ± 0,72 % — через 3 роки спостереження. Відсоток втрати зайвої ваги в середньому становив 41,1 ± 0,3 % через 6 місяців, 54,3 ± 0,6 % — через 1 рік та 58,0 ± 0,9 % — через 3 роки спостереження. Висновки. Порівнявши наші дані із літературними джерелами, можна стверджувати, що втрата зайвої маси тіла через рік після гастроплікації в середньому становить 55 %. Це більше, ніж при бандажуванні шлунка, але менше, ніж при вертикальній резекції чи шлунковому шунтуванні. Проте, зважаючи на відсутність при гастроплікації серйозних ускладнень, її можна рекомендувати до використання. Відсутність у пацієнтів після гастроплікації ускладнень, пов’язаних із травматизацією шлунка, є вагомим аргументом на користь даної операції. Отримані нами результати та дані літературних джерел вказують на високу ефективність даної операції та її безпечність при морбідному ожирінні. У подальшому тільки нагромадження інформації про результати гастроплікації визначить її роль та місце в шерензі рестриктивних операцій — або як самостійну операцію, або як один із етапів подальших комбінованих хірургічних методів.

Актуальность. Проблема избыточного веса, ожирения и вызванных ими заболеваний составляет новую опасность для человечества в XXI веке. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, начиная с 1975 года средняя масса тела человека увеличивается на 1,5 кг каждые 10 лет. К 2016 году количество людей с морбидным ожирением утроилось по сравнению с 1975 годом. Главной опасностью ожирения являются болезни, которые оно провоцирует. Цель: изучить и проанализировать отдаленные результаты лапароскопической гастропликации у пациентов с ожирением в течение трех лет. Материалы и методы. С ноября 2010 года по март 2015 года нами было выполнено 29 лапароскопических гастропликаций у пациентов с ожирением, которые после проведенной операции находились под наблюдением на протяжении трех лет. Средняя предоперационная масса тела составляла 131,0 ± 5,2 кг, индекс массы тела — 45,5 ± 1,6 кг/м2, средний избыточный вес — 65,8 ± 4,9 кг. Результаты. Продолжительность операции составляла от 90 до 140 минут (в среднем — 114,0 ± 2,7 мин). Индекс массы тела в среднем составлял 36,80 ± 1,05 % через 6 месяцев, 33,90 ± 0,82 % — через 1 год и 32,80 ± 0,72 % — через 3 года наблюдения. Процент потери избыточного веса в среднем составлял 41,1 ± 0,3 % через 6 месяцев, 54,3 ± 0,6 % — через 1 год и 58,0 ± 0,9 % — через 3 года наблюдения. Выводы. Сравнив наши данные с литературными источниками, можно утверждать, что потеря избыточного веса через год после гастропликации в среднем составляет 55 %. Это больше, чем при бандажировании желудка, но меньше, чем при вертикальной резекции или желудочном шунтировании. Однако ввиду отсутствия при гастропликации серьезных осложнений ее можно рекомендовать к использованию. Отсутствие у пациентов после гастропликации осложнений, связанных с травматизацией желудка, является весомым аргументом в пользу данной операции. Полученные нами результаты и данные литературных источников указывают на высокую эффективность данной операции и ее безопасность при морбидном ожирении. В дальнейшем только накопление информации о результатах гастропликации определит ее роль и место в шеренге рестриктивных операций — или как самостоятельную операцию, или как один из этапов дальнейших комбинированных хирургических методов.

Background. The problem of overweight, obesity and diseases caused by them presents a new danger to humanity in the 21st century. According to World Health Organization data, since 1975, the average human weight is increased by 1.5 kg every 10 years. By 2016, the number of people with morbid obesity tripled compared to 1975. The main danger of obesity is the illness that it provokes. To study and analyze long-term results of laparoscopic gastric plication in obese patients for three years was the purpose of our work. Materials and methods. From November 2010 to March 2015, we performed 29 laparoscopic gastric plications in obese patients who were under 3 years of follow-up. The average preoperative weight was 131.0 ± 5.2 kg, body mass index — 45.5 ± 1.6 kg/m2, and the average excess weight was 65.8 ± 4.9 kg. Results. Duration of operation was from 90 to 140 minutes, with average of 114.0 ± 2.7 minutes. Average body mass index was 36.80 ± 1.05 % after 6 months, 33.90 ± 0.82 % after 1 year, and 32.80 ± 0.72 % after 3 years of follow-up. The percentage of average excess weight loss was 41.1 ± 0.3 % after 6 months, 54.3 ± 0.6 % after 1 year, and 58.0 ± 0.9 % after 3 years of follow-up. Conclusions. Comparing our data with literary sources, it can be argued that average excess weight loss one year after gastric plication is 55 %. This is more than in gastric banding, but less than in sleeve gastrectomy or gastric bypass. However, due to the absence of serious complications during gastric plication, it can be recommended for use. The absence of complications in patients after gastric plication associated with traumatic stomach serves as a powerful argument in favor of this operation. Our results and data from literary sources indicate the high efficiency of this surgical method and its safety in morbid obesity patients. In the future, only the accumulation of information about the results of gastric plication will determine its role and place among restrictive operations. It can be used as an independent operation, or as one of the stages of further combined surgical methods.


Keywords

гастроплікація; баріатрична хірургія; ожиріння; метаболічний синдром

гастропликация; бариатрическая хирургия; ожирение; метаболический синдром

gastric plication; bariatric surgery; obesity; metabolic syndrome


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Angrisani L. Bariatric Surgery Worldwide 2013 / L. Angrisani, A. Santonicola, P. Iovino, G. Formisano, H. Buchwald, N. Scopinaro // Obesity Surgery. — 2015. — № 25. — P. 1822-1832.

2. Atlas H. Is There a Future for Laparoscopic Gastric Greater Curvature Plication (LGGCP)? A Review of 44 Patients / H. Atlas, T. Yazbek, P. Garneau, N. Safa, R. Denis // Obes. Surg. — 2013. — № 9. — P. 1397-1403.

3. Buchwald H. Introduction and current status of bariatric procedures / H. Buchwald // Surg. Obes. Relat. Dis. — 2008. — № 4. — P. 1-6.

4. Cawley J. The medical care costs of obesity: an instrumental variables approach / J. Cawley, C. Meyerhoefer // J. Health Econ. — 2012. — № 31(1). — P. 219-230.

5. DeMaria E. Bariatric surgery for morbid obesity / E. DeMaria // N. Engl. J. Med. — 2007. — № 356(21). — P. 2176-83.

6. Ewart W. A case of dilatation of the stomach treated by an operation believed to be new / W. Ewart, W. Bennett // Lancet. — 1896. — № 148. — P. 3801.

7. Finer N. Medical consequences of obesity / N. Finer // Medicine. — 2015. — № 43. — P. 88-93.

8. Fried M. Laparoscopic Greater Curvature Plication (LGCP) for Treatment of Morbid Obesity in a Series of 244 Patients / M. Fried, K. Dolezalova // Obes. Surg. — 2012. — № 8. — P. 1298-1307.

9. Kelly T. Global burden of obesity in 2005 and projections to 2030 / T. Kelly, W. Yang, C. Chen, K. Reynolds, J. He // Int. J. Obes. — 2008. — № 32. — P. 431-1437.

10. Kirk R. An experimental trial of gastric plication as a means of weight reduction in the rat / R. Kirk // Br. J. Surg. — 1969. — № 56. — P. 930-9333.

11. Ramos A. Laparoscopic Greater Curvature Plication: Initial Results of an Alternative Restrictive Bariatric Procedure / A. Ramos, N. Galvao, M. Galvao, L. Evangelista, J. Campos, A. Ferraz // Obes. Surg. — 2010. — № 7. — P. 913-918.

12. Renehan A. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies / A. Renehan, M. Tyson, M. Egger, R. Heller, M. Zwahlen // Lancet. — 2008. — № 371. — P. 569-578.

13. Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial — a prospective controlled intervention study of bariatric surgery / L. Sjöström // Intern. Med. — 2013. — № 273. — P. 219-234.

14. Talebpour M. Laparoscopic Total Gastric Vertical Plication in Morbid Obesity / M. Talebpour, B. Amoli // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. — 2007. — № 6. — P. 793-798.

15. Talebpour M. Twelve year experience of laparoscopic gastric plication in morbid obesity: development of the technique and patient outcomes / M. Talebpour, S. Motamedi, A. Talebpour, H. Vahid // Ann. Surg. Innov. Res. — 2012. — № 6. — P. 7-23.

16. Tretbar L. Weight reduction. Gastric plication for morbid obesity / L. Tretbar, T. Taylor, E. Sifers // J. Kans. Med. Soc. — 1976. — № 11. — P. 488-490.

17. Yanovski S. Obesity / S. Yanovski, J. Yanovski // N. Engl. J. Med. — 2002. — № 346. — P. 591-602.

18. ASMBS Clinical Issues Committee. Updated position statement on sleeve gastrectomy as a bariatric procedure // Surg. Obes. Relat. Dis. — 2012. — № 8. — P. 21-26.

19. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

Similar articles

Complications of gastric plication. Methods of prevention and correction methods
Authors: Милица К.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Ukrainian journal of surgery 1 (32) 2017
Date: 2017.05.12
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
The content of calcium and vitamin D3 in patients with morbid obesity before and after surgical treatment depending on the type of surgery
Authors: Березницький Я.С., Дука Р.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
The role of metabolic surgery in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus
Authors: Тронько М.Д. (1), Орленко В.Л. (1), Саволюк С.І. (2), Крестьянов М.Ю. (2), Добровинська О.В. (1), Глаголева А.Ю. (2), Іваськіва К.Ю. (1), Лисенко В.М. (2), Завертиленко Д.С. (2)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International journal of endocrinology Том 15, №3, 2019
Date: 2019.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
The experience of using nalbuphine hydrochloride in the intraoperative multimodal analgesia scheme as a part of the Enhanced Recovery after Surgery protocol in bariatric surgery
Authors: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue