Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №5 (61), 2018

Back to issue

Management of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis

Authors: Ханюков О.О., Єгудіна Є.Д., Калашникова О.С.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Ревматоїдний артрит (РА) — це хронічне системне запальне захворювання, що призводить до пошкодження суглобів і фізичної неповноцінності. Поширеність серцево-судинних захворювань (ССЗ) у пацієнтів з РА помітно більша, ніж у популяції. Важливою сполучною ланкою між РА та ССЗ є запалення, оскільки воно відіграє ключову роль на всіх стадіях атеросклерозу: від ендотеліальної дисфункції до розриву бляшок тромбозу. Запалення також впливає на деякі традиційні серцево-судинні фактори ризику, такі як дисліпідемія, артеріальна гіпертензія, ожиріння й інсулінорезистентність, вони дуже поширені серед пацієнтів з РА й підвищують ризик серцево-судинної патології так само, як і в населення без РА. Останні рекомендації Європейської ліги проти ревматизму (EULAR) пропонують негайний і активний менеджмент традиційних кардіоваскулярних факторів ризику, крім контролю активності РА, для зменшення вірогідності ССЗ. Для клінічного застосування доступні кілька калькуляторів оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань, більшість із них не враховують наявність РА. Коефіцієнт множення 1,5 рекомендується для більш точного прогнозування ССЗ у хворих на РА. Хоча існуючі дані свідчать про кардіопротекторний ефект небіологічних і біологічних хворобомодифікуючих препаратів у пацієнтів з РА, для більш точного визначення цього ефекту необхідні додаткові дані. У цьому огляді будуть розглянуті питання, що стосуються серцево-судинного ризику при РА й управління ним, згідно з даними, що містяться в останніх дослідженнях, і на підставі власного досвіду.

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое системное воспалительное заболевание, приводящее к повреждению суставов и физической неполноценности. Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с РА заметно больше, чем в популяции. Важным соединительным звеном между РА и ССЗ является воспаление, поскольку оно играет ключевую роль на всех стадиях атеросклероза: от эндотелиальной дисфункции до разрыва бляшек и тромбоза. Воспаление также влияет на некоторые традиционные сердечно-сосудистые факторы риска, такие как дислипидемия, артериальная гипертензия, ожирение и инсулинорезистентность, эти факторы широко распространены среди пациентов с РА и способствуют возникновению сердечно-сосудистой патологии в равной мере, как и у пациентов без РА. Последние рекомендации Европейской лиги против ревматизма (EULAR) предлагают немедленный и активный менеджмент традиционных кардиоваскулярных факторов риска, помимо контроля активности РА, для уменьшения вероятности ССЗ. Для клинического применения доступны несколько калькуляторов оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, большинство из них не учитывают наличие РА. Коэффициент умножения 1,5 рекомендуется для более точного прогнозирования ССЗ у больных с РА. Хотя имеющиеся данные свидетельствуют о кардиопротекторном эффекте небиологических и биологических болезнь-модифицирующих препаратов у пациентов с РА, для более точного определения этого эффекта необходимы дополнительные данные. В этом обзоре будут рассмотрены вопросы, касающиеся сердечно-сосудистого риска при РА и его менеджмента, в соответствии с данными, содержащимися в последних исследованиях, и на основании собственного опыта.

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory condition which leads to joint damage and physical disability. The incidence of cardiovascular diseases (CVD) is markedly increased in patients with rheumatoid arthritis. A very important link between rheumatoid arthritis and CVD is inflammation as it plays a key role in all stages of atherosclerosis: from endothelial dysfunction to plaque rupture and thrombosis. It also has an influence on some traditional cardiovascular risk factors, such as dyslipidaemia, arterial hypertension, obesity and insulin resistance. The latter are also very common among patients with RA and increase CVD risk the same way as in the non-RA population. However, recent guidelines of the European League against Rheumatism recommend aggressive management of traditional risk factors, in addition to RA activity control, to decrease the CVD risk. Several calculators are available for clinical use to stratify the risk of developing CVD. Most of them do not take into account the presence of RA; thus, a multiplication factor of 1.5 is recommended to predict the risk more accurately. While current data suggests a protective effect of biologic and non-biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs in terms of cardiovascular events among patients with RA, more data is needed to define this effect more precisely. In this review, issues regarding cardiovascular risk in RA and its management will be addressed, according to evidence presented in the latest studies and our own experience-based opinion.


Keywords

серцево-судинні захворювання; ревматоїдний артрит; запалення; атеросклероз; профілактика; лікування

сердечно-сосудистые заболевания; ревматоидный артрит; воспаление; атеросклероз; профилактика; лечение

cardiovascular diseases; rheumatoid arthritis; inflammation; atherosclerosis; prevention; treatment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Radner H. Incidence and prevalence of cardiovascular risk factors among patients with rheumatoid arthritis, psoriasis, or psoriatic arthritis / H. Radner, T. Lesperance, N.A. Accortt, D.H. Solomon // Arthritis Care Res (Hoboken). — 2017. — Vol. 69, № 10. — P. 1510–8.

2. Peters M. Does rheumatoid arthritis equal diabetes mellitus as an independent risk factor for cardiovascular disease? A prospective study / M. Peters, V. van Halm, A. Voskuyl [et al.] // Arthritis Rheum. — 2009. — Vol. 61. — P. 1571–1579.

3. Sparks J.A. Rheumatoid arthritis and mortality among women during 36 years of prospective follow–up: results from the Nurses’ health study / J.A. Sparks, S.C. Chang, K.P. Liao [et al.] // Rheumatoid. Arthritis Care Res (Hoboken). — 2016. — Vol. 68, № 6. — P. 753–62.

4. del Rincon I.D. High incidence of cardiovascular events in a rheumatoid arthritis cohort not explained by traditional cardiac risk factors / I.D. del Rincon, K. Williams, M.P. Stern [et al.] // Arthritis Rheum. — 2001. — Vol. 44, № 12. — P. 2737–45.

5. Maradit–Kremers H. Increased unrecognized coronary heart disease and sudden deaths in rheumatoid arthritis: a popu–lation–based cohort study / H. Maradit–Kremers, C.S. Crowson, P.J. Nicola [et al.] // Arthritis Rheum. — 2005. — Vol. 52, № 2. — P. 402–11.

6. Karpouzas G.A. Prevalence, extent and composition of co–ronary plaque in patients with rheumatoid arthritis without symptoms or prior diagnosis of coronary artery disease / G.A. Karpouzas, J. Malpeso, T.Y. Choi [et al.] // Ann Rheum Dis. — 2014. — Vol. 73, № 10. — P. 1797–804.

7. Van Doornum S. Increased case fatality rates following a first acute cardiovascular event in patients with rheumatoid arthritis / S. Van Doornum, C. Brand, B. King, V. Sundararajan // Arthritis Rheum. — 2006. — Vol. 54, № 7. — P. 2061–8.

8. Arts E.E. The effect of disease duration and disease activity on the risk of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis patients / E.E. Arts, J. Fransen, A.A. den Broeder [et al.] // The Ann. Rheum. Dis. — 2015. — Vol. 74, № 6. — P. 998–1003.

9. Agca R. EULAR recommendations for cardiovascular di–sease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update / R. Agca, S.C. Heslinga, S. Rollefstad [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2017. — Vol. 76, № 1. — P. 17–28.

10. Chung C. Prevalence of traditional modifiable cardiovascular risk factors in patients with rheumatoid arthritis: comparison with control subjects from the multi–ethnic study of atherosclerosis / C. Chung, J. Giles, M. Petri [et al.] // Semin Arthritis Rheum. — 2012. — Vol. 41. — P. 535–544.

11. Gonzalez–Gay M.A. HLA–DRB1 and persistent chronic inflammation contribute to cardiovascular events and cardiovascular mortality in patients with rheumatoid arthritis / M.A. Gonzalez–Gay, C. Gonzalez–Juanatey, M.J. Lopez–Diaz [et al.] // Arthritis Rheum. — 2007. — Vol. 57, № 1. — Р. 125–32.

12. Sattar N. Explaining how “high–grade” systemic inflammation accelerates vascular risk in rheumatoid arthritis / N. Sattar, D. McCarey, Н. Capell, І. McInnes // Circulation. — 2003. — Vol. 108, № 24. — P. 2957–2963.

13. Goodson N. Baseline levels of C–reactive protein and prediction of death from cardiovascular disease in patients with inflammatory polyarthritis: a ten–year followup study of a primary care–based inception cohort / N. Goodson, D. Symmons, D. Scott [et al.] // Arthritis Rheum. — 2005. — Vol. 52, № 8. — P. 2293–2299.

14. Gabriel S. Cardiovascular morbidity and mortality in rheumatoid arthritis / S. Gabriel // Am. J. Med. — 2008. — Vol. 121, № 10. — P. 9–14.

15. Skeoch S. Atherosclerosis in rheumatoid arthritis: is it all about inflammation? / S. Gabriel, I.N. Bruce // Nat. Rev. Rheumatol. — 2015. — Vol.11, № 7. — P. 390–400.

16. del Rincon I. Systemic inflammation and cardiovascular risk factors predict rapid progression of atherosclerosis in rheumatoid arthritis / I. del Rincon, J.F. Polak, D.H. O’Leary [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2015. — Vol. 74, № 6. — P. 1118–23.

17. Cavagna L. Atherosclerosis and rheumatoid arthritis: more than a simple association / L. Cavagna, N. Boffini, G. Cagnotto [et al.] // Mediators Inflamm. — 2012. — Article ID 147354.

18. Farragher T. Association of the HLA–DRB1 gene with premature death, particularly from cardiovascular disease, in patients with rheumatoid arthritis and inflammatory polyarthritis / T. Farragher, N. Goodson, H. Naseem et al. // Arthritis Rheum. — 2008. — Vol. 58, № 2. — P. 359–69.

19. Sodergren A. Atherosclerosis in early rheumatoid arthritis: very early endothelial activation and rapid progression of intima media thickness / A. Sodergren, K. Karp, K. Boman [et al.] // Arthritis Res Ther. — 2010. — Vol. 12, № 4. — P. R158.

20. Kerola A. How early in the course of rheumatoid arthritis does the excess cardiovascular risk appear? / A. Kerola, M. Kauppi, T. Kerola, T. Nieminen // Ann. Rheum. Dis. — 2012. — Vol. 71, № 10. — P. 1606–1615.

21. Myasoedova E. Total cholesterol and LDL levels decrease before rheumatoid arthritis / E. Myasoedova, C. Crowson, H. Kremers [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2010. — Vol. 69, № 7. — P. 1310–1314.

22. van de Stadt L. Dyslipidaemia in patients with seropositive arthralgia predicts the development of arthritis / L. van de Stadt, A. van Sijl, D. van Schaardenburg, M. Nurmohamed // Ann. Rheum. Dis. — 2012. — Vol. 71, № 11. — P. 1915–1916.

23. Dessein P. Cardiovascular risk in rheumatoid arthritis versus osteoarthritis: acute phase response related decreased insulin sensitivity and high–density lipoprotein cholesterol as well as clustering of metabolic syndrome features in rheumatoid arthritis / P. Dessein, A. Stanwix, B. Joffe // Arthritis Res. — 2002. — Vol. 4, № 5. — P. 5.

24. Choi H.K. Lipid profiles among US elderly with untreated rheumatoid arthritis–the third National Health and nutrition examination survey / H.K. Choi, J.D. Seeger // J. Rheumatol. — 2005. — Vol. 32, № 12. — P. 2311–6.

25. Georgiadis A. Atherogenic lipid profile is a feature charac–
teristic of patients with early rheumatoid arthritis: effect of early treatment — a prospective, controlled study / A. Georgiadis, E. Papavasiliou, E. Lourida [et al.] // Arthritis Res Ther. — 2006. — Vol. 8, № 3. — P. 82.

26. Han C. Cardiovascular disease and risk factors in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis / C. Han, D. Robinson, M. Hackett [et al.] // J. Rheumatol. — 2006. — Vol. 33, № 11. — P. 2167–2172.

27. van Halm V. Lipids and inflammation: serial measurements of the lipid profile of blood donors who later developed rheumatoid arthritis / V. van Halm, M. Nielen, M. Nurmohamed [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2007. — Vol. 66, № 2. — Vol. 184–188.

28. Mancuso C. Comparison of energy expenditure from lifestyle physical activities between patients with rheumatoid arthritis and healthy controls / C. Mancuso, M. Rincon, W. Sayles, S. Paget // Arthritis Rheum. — 2007. — Vol. 57, № 4. — P. 672–678.

29. Chung C. Prevalence of the metabolic syndrome is increased in rheumatoid arthritis and is associated with coronary atherosclerosis / C. Chung, A. Oeser, J. Solus [et al.] // Atherosclerosis. — 2008. — Vol. 196, № 2. — P. 756–763.

30. Rizzo M. Atherogenic lipoprotein phenotype and LDL size and subclasses in drug–naive patients with early rheumatoid arthritis / M. Rizzo, G. Spinas, M. Cesur [et al.] // Atherosclerosis. — 2009. — Vol. 207, № 2. — P. 502–506.

31. Shahin D. Insulin resistance in early untreated rheumatoid arthritis patients / D. Shahin, E. Eltoraby, A. Mesbah, M. Houssen // Clin. Biochem. — 2010. — Vol. 43, № 7–8. — P. 661–665.

32. Mattey D.L. Relationship between pack–year history of smo–king and response to tumor necrosis factor antagonists in patients with rheumatoid arthritis / D.L. Mattey, A. Brownfield, P.T. Dawes // J. Rheumatol. — 2009. — Vol. 36, № 6. — P. 1180–7.

33. Crowson C.S. Impact of risk factors associated with cardiovascular outcomes in patients with rheumatoid arthritis / C.S. Crowson, S. Rollefstad, E. Ikdahl [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2018. — Vol. 77, № 1. — P. 48–54.

34. Dougados M. Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring: results of an international, cross–sectional study (COMORA) / M. Dougados, M. Soubrier, A. Antunez [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2014. — Vol. 73, № 1. — P. 62–8.

35. Panoulas V. Hypertension in rheumatoid arthritis / V. Panoulas, G. Metsios, A. Pace [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2008. — Vol. 47, № 9. — P. 1286–1298.

36. Baghdadi L.R. The impact of traditional cardiovascular risk factors on cardiovascular outcomes in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta–analysis / L.R. Baghdadi, R.J. Woodman, E.M. Shanahan, A.A. Mangoni // PLoS One. — 2015. — Vol. 10, № 2. — P. 0117952.

37. Roman M.J. Arterial stiffness in chronic inflammatory diseases / M.J. Roman, R.B. Devereux, J.E. Schwartz [et al.] // Hypertension. — 2005. — Vol. 46, № 1. — P. 194–9.

38. Solak Y. Hypertension as an autoimmune and inflammatory disease / M.J. Roman, R.B. Devereux, J.E. Schwartz [et al.] // Hypertens. Res. — 2016. — Vol. 39, № 8. — P. 567–73.

39. Sesso H.D. C–reactive protein and the risk of develo–ping hypertension / H.D. Sesso, J.E. Buring, N. Rifai [et al.] // JAMA. — 2003. — Vol. 290, № 22. — P. 2945–51.

40. Morrison A. Systematic review of trials of the effect of continued use of oral non–selective NSAIDs on blood pressure and hypertension / A. Morrison, D.R. Ramey, J. van Adelsberg, D.J. Watson // Curr. Med. Res Opin. — 2007. — Vol. 23, № 10. — P. 2395–404.

41. Panoulas V.F. Long–term exposure to medium–dose glucocorticoid therapy associates with hypertension in patients with rheumatoid arthritis / V.F. Panoulas, K.M. Douglas, A. Stavropoulos–Kalinoglou [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2008. — Vol. 47(1). — Р. 72–5. DOI: 10.1093/rheumatology/kem311.

42. van Breukelen–van der Stoep D.F. Marked underdiagnosis and undertreatment of hypertension and hypercholesterolaemia in rheumatoid arthritis / D.F. van Breukelen–van der Stoep, D. van Zeben, B. Klop [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2016. — Vol. 55, № 7. — P. 1210–6.

43. Nguyen–Oghalai T.U. Factors that impact decision making among rheumatologists in the initiation of treatment for hypertension in rheumatoid arthritis / T.U. Nguyen–Oghalai, S.E. Hunnicutt, S.T. Smith [et al.] // Journal of clinical rheumatology: practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases. — 2007. — Vol. 13, № 6. — P. 307–12.

44. Singh G. Consequences of increased systolic blood pressure in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis / G. Singh, J.D. Miller, D.M. Huse [et l.] // J. Rheumatol. — 2003. — Vol. 30, № 4. — P. 714–9.

45. Nadkarni A. The risk for cardiovascular events associated with hyperlipdemia among patients with and without rheumatoid arthritis / A. Nadkarni, M. You, H. Resuehr, J.R. Curtis // J. Arthritis. — 2015. — Vol. 4, № 4. — P. 178.

46. Boffa M.B. Lipoprotein (a): truly a direct prothrombotic factor in cardiovascular disease? / M.B. Boffa, M.L. Koschinsky // J. Lipid Res. — 2016. — Vol. 57, № 5. — P. 745–57.

47. Rizzo M. Atherogenic lipoprotein phenotype and LDL size and subclasses in drug–naive patients with early rheumatoid arthritis / M. Rizzo, G. Spinas, M. Cesur [et al.] // Atherosclerosis. — 2009. — Vol. 207. — P. 502–506.

48. Myasoedova E. Lipid paradox in rheumatoid arthritis: the impact of serum lipid measures and systemic inflammation on the risk of cardiovascular disease / E. Myasoedova, C.S. Crowson, H.M. Kremers [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2011. — Vol. 70, № 3. — P. 482–7.

49. Zhang J. The association between inflammatory markers, serum lipids and the risk of cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis / J. Zhang, L. Chen, E. Delzell [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2014. — Vol. 73, № 7. — P. 1301–8.

50. Robertson J. Changes in lipid levels with inflammation and therapy in RA: a maturing paradigm / J. Robertson, M.J. Peters, I.B. McInnes, N. Sattar // Nat. Rev. Rheumatol. — 2013. — Vol. 9, № 9. — P. 513–23.

51. Emery P. IL–6 receptor inhibition with tocilizumab improves treatment outcomes in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti–tumour necrosis factor biologicals: results from a 24–week multicentre randomised placebo–controlled trial / P. Emery, E. Keystone, H.P. Tony [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2008. — Vol. 67, № 11. — P. 1516–23.

52. Van Lenten B.J. Understanding changes in high density lipoproteins during the acute phase response / B.J. Van Lenten, S.T. Reddy, M. Navab, A.M. Fogelman // Arterioscler. Thromb Vasc. Biol. — 2006. — Vol. 26, № 8. — P. 1687–8.

53. Mottillo S., Filion K.B., Genest J., Joseph L., Pilote L., Poirier P. et al. The metabolic syndrome and cardiovascular risk a systematic review and metaanalysis / S. Mottillo, K.B. Filion, J. Genest [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. — 2010. — Vol. 56, № 14. — P. 1113–32.

54. da Cunha V.R., Brenol C.V., Brenol J.C., Fuchs S.C., Arlindo E.M., Melo I.M. et al. Metabolic syndrome prevalence is increased in rheumatoid arthritis patients and is associated with di–sease activity / V.R. da Cunha, C.V. Brenol, J.C. Brenol [et al.] // Scand. J. Rheumatol. — 2012. — Vol. 41, № 3. — P. 186–91.

55. Hallajzadeh J. Metabolic syndrome and its components among rheumatoid arthritis patients: a comprehensive updated systematic review and meta–analysis / J. Hallajzadeh, S. Safiri, M.A. Mansournia [et al.] // PLoS One. — 2017. — Vol. 12, № 3. — e0170361.

56. Movahedi M. Risk of incident diabetes mellitus associated with the dosage and duration of oral glucocorticoid therapy in patients with rheumatoid arthritis / M. Movahedi, M.E. Beauchamp, M. Abrahamowicz [et al.] // Arthritis & rheumatology. — 2016. — Vol. 68, № 5. — P. 1089–98.

57. Dessein P.H. Insulin resistance and impaired beta cell function in rheumatoid arthritis / P.H. Dessein, B.I. Joffe // Arthritis Rheum. — 2006. — Vol. 54, № 9. — P. 2765–75.

58. Stavropoulos–Kalinoglou A. Associations of obesity with modifiable risk factors for the development of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis / A. Stavropoulos–Kalinoglou, G.S. Metsios, V.F. Panoulas [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2009. — Vol. 68, № 2. — P. 242–5.

59. Mathieu P. Obesity, inflammation, and cardiovascular risk / P. Mathieu, I. Lemieux, J. Despres. // Clin. Pharmacol. Ther. — 2010. — Vol. 87, № 4. — P. 407–416.

60. Escalante A. Paradoxical effect of body mass index on survival in rheumatoid arthritis: role of comorbidity and systemic inflammation / A. Escalante, R. Haas, I. del Rincón // Arch. Intern. Med. — 2005. — Vol. 165, № 14. — P. 1624–1629.

61. Rall L. Rheumatoid cachexia: metabolic abnormalities, mechanisms and interventions / Rall L., Roubenoff R. // Rheumatology (Oxford). — 2004. — Vol. 43. — P. 1219–1223.

62. Walsmith J. Cachexia in rheumatoid arthritis / J. Walsmith, R. Roubenoff // Int. J. Cardiol. — 2002. — Vol. 85. — P. 89–99.

63. Giles J. Abdominal adiposity in rheumatoid arthritis: association with cardiometabolic risk factors and disease characteristics / J. Giles, M. Allison, R. Blumenthal [et al.] // Arthritis Rheum. — 2010. — Vol. 62. — P. 3173–3182.

64. La Montagna G. Insulin resistance is an independent risk factor for atherosclerosis in rheumatoid arthritis / G. La Montagna, F. Cacciapuoti, R. Buono [et al.] // Diab. Vasc. Dis. Res. — 2007. — Vol. 4, № 2. — P. 130–5.

65. Walsmith J. Tumor necrosis factor–alpha production is associated with less body cell mass in women with rheumatoid arthritis / J. Walsmith, L. Abad, J. Kehayias, R. Roubenoff // J. Rheumatol. — 2004. — Vol. 31, № 1. — P. 23–29.

66. Metsios G. Association of physical inactivity with increased cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis / G. Metsios, A. Stavropoulos–Kalinoglou, V. Panoulas, M. Wilson [et al.] // Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil. — 2009. — Vol. 16. — P. 188–194.

67. Metsios G.S. Individualized exercise improves endothelial function in patients with rheumatoid arthritis / G.S. Metsios, A. Stavropoulos–Kalinoglou, J.J. Veldhuijzen van Zanten [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2014. — Vol. 73, № 4. — P. 748–51.

68. Stevens R. The UKPDS risk engine: a model for the risk of coronary heart disease in Type II diabetes (UKPDS 56) / R. Stevens, V. Kothari, A. Adler, I. Stratton // Clin. Sci (Lond). — 2001. — Vol. 101. — P. 671–679.

69. Booth G. Relation between age and cardiovascular dise–ase in men and women with diabetes compared with non–diabetic people: a population–based retrospective cohort study / G. Booth, M. Kapral, K. Fung, J. Tu // Lancet. — 2006. — Vol. 368, № 9529. — P. 29–36.

70. Lindhardsen J. The risk of myocardial infarction in rheumatoid arthritis and diabetes mellitus: a Danish nationwide cohort study / J. Lindhardsen, O. Ahlehoff, G. Gislason [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2011. — Vol. 70, № 6. — P. 929–934.

71. Kerekes G. Endothelial dysfunction and atherosclerosis in rheumatoid arthritis: a multiparametric analysis using imaging techniques and laboratory markers of inflammation and autoimmunity / G. Kerekes, Z. Szekanecz, H. Dér [et al.] // J. Rheumatol. — 2008. — Vol. 35, № 3. — P. 398–406.

72. Provan S. Remission is the goal for cardiovascular risk management in patients with rheumatoid arthritis: a cross–sectional comparative study / S. Provan, A. Semb, J. Hisdal [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2011. — Vol. 70, № 5. — P. 812–817.

73. Solomon D.H. Disease activity in rheumatoid arthritis and the risk of cardiovascular events / D.H. Solomon, G.W. Reed, J.M. Kremer [et al.] // Arthritis & rheumatology. — 2015. — Vol. 67, № 6. — P. 1449–55.

74. Arts E.E. Low disease activity (DAS28 ≤ 3.2) reduces the risk of first cardiovascular event in rheumatoid arthritis: a time–dependent Cox regression analysis in a large cohort study / E.E. Arts, J. Fransen, A.A. Den Broeder [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2017. — Vol. 76, № 10. — P. 1693–9.

75. Liao K.P. The association between reduction in inflammation and changes in lipoprotein levels and HDL cholesterol efflux capacity in rheumatoid arthritis / K.P. Liao, M.P. Playford, M. Frits [et al.] // J. Am. Heart Assoc. — 2015. — Vol. 30, № 4. — P. e001588.

76. Ljung L. Response to biological treatment and subsequent risk of coronary events in rheumatoid arthritis / L. Ljung, S. Rantapää–Dahlqvist, L.T. Jacobsson, J. Askling // Ann. Rheum. Dis. — 2016. — Vol. 75, № 12. — P. 2087–94.

77. Marks J. Protective effect of methotrexate in patients with rheumatoid arthritis and cardiovascular comorbidity / J. Marks, C. Edwards // Ther. Adv. Musculoskelet. Dis. — 2012. — Vol. 4, № 3. — P. 149–157.

78. Micha R. Systematic review and meta–analysis of metho–trexate use and risk of cardiovascular disease / R. Micha, M. Imamura, F. Wyler von Ballmoos, D.H. Solomon [et al.] // Am. J. Cardiol. — 2011. — Vol. 108, № 9. — P. 1362–70.

79. O’Neill F. Anti–inflammatory treatment improves high–density lipoprotein function in rheumatoid arthritis / F. O’Neill, M. Charakida, E. Topham [et al.] // Heart. — 2017. — Vol. 103, № 10. — P. 766–73.

80. Hornung N. Folate, homocysteine, and cobalamin status in patients with rheumatoid arthritis treated with methotrexate, and the effect of low dose folic acid supplement / N. Hornung, T. Ellingsen, K. Stengaard–Pedersen, J. Poulsen // J. Rheumatol. — 2004. — Vol. 31, № 12. — P. 2374–2381.

81. Naranjo A. Cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: results from the QUEST–RA study / A. Naranjo, T. Sokka, M. Descalzo, J. Calvo–Alen [et al.] // Arthritis Res. Ther. — 2008. — Vol. 10, № 2. — P. 30.

82. van Halm V. Disease–modifying antirheumatic drugs are associated with a reduced risk for cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: a case control study / van Halm, M. Nurmohamed, J. Twisk [et al.] // Arthritis Res Ther. — 2006. — Vol. 8, № 5. — P. 151.

83. Atzeni F. The effect of pharmacological therapy on the cardiovascular system of patients with systemic rheumatic diseases / F. Atzeni, M. Turiel, R. Caporali [et al.] // Autoimmun. Rev. — 2010. — Vol. 9. — P. 835–839.

84. Westlake S. Tumour necrosis factor antagonists and the risk of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature review / S. Westlake, A. Colebatch, J. Baird [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2011. — Vol. 50, № 3. — P. 518–531.

85. Peters M. The effects of tumor necrosis factor inhibitors on cardiovascular risk in rheumatoid arthritis / M. Peters, A. van Sijl, A. Voskuyl [et al.] // Curr. Pharm. Des. — 2012. — Vol. 18, № 11. — P. 1502–1511.

86. Kim S.C. Cardiovascular Safety of Tocilizumab Versus Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Patients With Rheumatoid Arthritis: A Multi–Database Cohort Study / S.C. Kim, D.H. Solomon, J.R. Rogers [et al.] // Arthritis Rheumatol. — 2017. — Vol. 69, № 6. — P. 1154–1164.

87. Souverein P. Use of oral glucocorticoids and risk of cardiovascular and cerebrovascular disease in a population based case–control study / P. Souverein, A. Berard, T. Van Staa [et al.] // Heart. — 2004. — Vol. 90. — P. 859–865.

88. Avina–Zubieta J. Risk of cerebrovascular disease associated with the use of glucocorticoids in patients with incident rheumatoid arthritis: a population–based study / J. Avina–Zubieta, M. Abrahamowicz, H. Choi [et al.] // Ann Rheum Dis. — 2011. — Vol. 70. — P. 990–995.

89. Avina–Zubieta J. Immediate and past cumulative effects of oral glucocorticoids on the risk of acute myocardial infarction in rheumatoid arthritis: a population–based study / J. Avina–Zubieta, M. Abrahamowicz, M. De Vera [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2013. — Vol. 52, № 1. — P. 68–75.

90. Movahedi M. Risk of incident diabetes mellitus associated with the dosage and duration of oral glucocorticoid therapy in patients with rheumatoid arthritis / M. Movahedi, M.E. Beauchamp, M. Abrahamowicz [et al.] // Arthritis & rheumatology. — 2016. — Vol. 68, № 5. — P. 1089–98.

91. Roubille C. The effects of tumour necrosis factor inhibitors, methotrexate, non–steroidal anti–inflammatory drugs and corticosteroids on cardiovascular events in rheumatoid arthritis, psoriasis and psoriatic arthritis: a systematic review and meta–analysis /
C. Roubille, V. Richer, T. Starnino [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2015. — Vol. 74, № 3. — P. 480–9.

92. Schmidt M. Non–steroidal anti–inflammatory drug use and risk of venous thromboembolism / M. Schmidt, C. Christiansen, E. Horvath–Puho [et al.] // J. Thromb. Haemost. — 2011. — Vol. 9, № 7. — P. 1326–1333.

93. Nissen S.E. Cardiovascular safety of celecoxib, naproxen, or ibuprofen for arthritis / S.E. Nissen, N.D. Yeomans, D.H. Solomon [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2016. — Vol. 375, № 26. — P. 2519–29.

94. Lindhardsen J. Non–steroidal anti–inflammatory drugs and risk of cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study / J. Lindhardsen, G.H. Gislason, S. Jacobsen [et al.] // Ann. Rheum. Dis. — 2014. — Vol. 73, № 8. — P. 1515–21.

95. Jafri K. Management of hyperlipidemia among patients with rheumatoid arthritis in the primary care setting / K. Jafri, L. Taylor, M. Nezamzadeh [et al.] // BMC Musculoskelet Di–sord. — 2015. — Vol. 16. — P. 237.

96. Catapano AL. 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemia / A.L. Catapano, I. Graham, G. De Backer // European Heart Journal. — 2016. — Vol. 37. — P. 2999–3058.

97. Sheng X. Effectiveness of statins on total cholesterol and cardiovascular disease and all–cause mortality in osteoarthritis and rheumatoid arthritis / X. Sheng, M. Murphy, T. Macdonald, L. Wei // J. Rheumatol. — 2012. — Vol. 39, № 1. — P. 32–40.

98. An J. Cardiovascular outcomes associated with lowering low–density lipoprotein cholesterol in rheumatoid arthritis and matched nonrheumatoid arthritis / J. An, E. Alemao, K. Reynolds [et al.] // J. Rheumatol. — 2016. — Vol. 43, № 11. — P. 1989–96.

Similar articles

Perioperative management of patients with rheumatoid arthritis
Authors: Синяченко О.В. (1), Головач И.Ю. (2), Егудина Е.Д. (3)
1 - Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины, г. Лиман, Украина
2 - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
3 - Образовательный центр Клиники современной ревматологии, г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №3, 2019
Date: 2019.10.21
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Risk and predictors of arterial hypertension in patients with systemic scleroderma
Authors: Курята О.В.(1), Лисунець Т.К.(2), Семенов В.В.(1)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова», м. Дніпро, Україна

"Hypertension" 3 (53) 2017
Date: 2017.07.21
Categories: Cardiology
Sections: Clinical researches
Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного артриту
Authors: Поворознюк В.В.(1), Синенький О.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016
Date: 2017.01.05
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Changes of lipid metabolism in patients with rheumatoid arthritis and concomitant arterial hypertension, abdominal obesity and diabetes mellitus type 2 depending on the gene polymorphism T-786C of endothelial nitric oxide synthase
Authors: Букач О.П., Федів О.І., Сидорчук Л.П.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International journal of endocrinology Том 13, №1, 2017
Date: 2017.04.14
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue