Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018

Back to issue

The status of actual nutrition in students of boarding physical training school

Authors: Пластунова О.Б., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вивченню харчування дітей-спортсменів різних спортивних профілів, які відрізняються між собою за рівнем навантажень, у літературі не приділялося належної уваги. Мета. Оцінка стану фактичного харчування вихованців училища-інтернату фізичної культури віком 12–17 років і розробка рекомендацій із його оптимізації. Матеріали та методи. За даними 28 меню-розкладок осіннього та весняного сезонів розраховані енергоцінність і нутрієнтний склад харчових раціонів вихованців. Результати. Фактичне харчування вихованців є нераціональним, незбалансованим, особливо за вмістом вітамінів і мінеральних речовин, недиференційованим за видом спорту, статтю та віком вихованців, мінливим за енергоцінністю, нутрієнтним складом і режимом у різні дні тижня з нижчими показниками енергоцінності та вмісту нутрієнтів у суботу-неділю. Висновки. За енергоцінністю, вмістом білків, жирів і вуглеводів харчування дівчат усіх досліджуваних спортивних профілів і вікових груп, а також хлопців — стрільців, лучників, ватерполістів, борців — усіх вікових груп (метаболічний еквівалент (МЕТ) ≤ 4,0), 12–14-річних боксерів, саночників, фехтувальників (МЕТ 5,0–6,0), 12–13-річних п’ятиборців, велосипедистів, футболістів, легкоатлетів, гребців (МЕТ > 6,0) є надлишковим, 15–17-річних хлопців спортивних профілів із МЕТ > 6,0 — недостатнім.

Актуальность. Изучению питания детей-спортсменов разных спортивных профилей, отличающихся между собой уровнем нагрузок, в литературе не уделялось должного внимания. Цель. Оценка состояния фактического питания 12–17-летних воспитанников училища-интерната физической культуры и разработка рекомендаций по его оптимизации. Материалы и методы. По данным 28 меню-раскладок осеннего и весеннего сезонов рассчитаны энергоценность и нутриентный состав пищевых рационов воспитанников. Результаты. Фактическое питание воспитанников является нерациональным, несбалансированным, особенно по содержанию витаминов и минеральных веществ, недифференцированным в зависимости от вида спорта, пола и возраста воспитанников, изменчивым по энергоценности, нутриентному составу и режиму в разные дни недели с более низкими показателями энергоценности и содержания нутриентов в субботу-воскресенье. Выводы. По энергоценности, содержанию белков, жиров и углеводов питание девочек всех исследованных спортивных профилей и возрастных групп, а также мальчиков — стрелков, лучников, ватерполистов, борцов всех возрастных групп (метаболический эквивалент МЕТ ≤ 4,0), 12–14-летних боксеров, саночников, фехтовальщиков (МЕТ 5,0–6,0), 12–13-летних пятиборцев, велосипедистов, футболистов, легкоатлетов, гребцов (МЕТ > 6,0) является избыточным, 15–17-летних мальчиков спортивных профилей с МЕТ > 6,0 — недостаточным.

Background. The status of nutrition in child athletes representing various sports, which vary in load levels, remains insufficiently studied. The purpose of the study was to assess the status of the actual nutrition in students of boarding physical training school and to develop recommendations for its optimization. Materials and methods. The energy value and the nutrient composition of the food rations of the students were calculated according to the 28 menu layouts of the autumn and spring seasons. Results. Actual nutrition of students is irrational, unbalanced, especially in the content of vitamins and minerals, undifferentiated depending on the sports, gender and age of students, changeable in energy value, nutrient composition and mode on different days of the week, with the lowest energy value and content of nutrients on Saturday and Sunday. Conclusions. Nutrition of girls of all sports and age groups under study, as well as boys — shooters, archers, water polo players, wrestlers of all age groups (metabolic equivalent of task (MET) ≤ 4.0), 12–14-year-old boxers, lugers, fencers (MET 5.0–6.0) and 12–13-year-old representatives of pentathlon, cycling, football, athletics and rowing (MET > 6.0) is excessive, nutrition of 15–17-year-old boys representing various sports with MET > 6.0 is insufficient in energy value, content of proteins, fats and carbohydrates.


Keywords

діти-спортсмени; оцінка харчування

дети-спортсмены; оценка питания

child athletes; nutritional assessment


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Калиниченко І.О., Скиба О.О. Оцінка стану здоров’я дітей, які займаються різними видами спорту в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл // Досягнення біології та медицини. — 2014. — № 1. — С. 34-37.

2. Hayashi M., Hamu Y., Hashimoto Y. A guidebook for volleyball-related health problems using Manga and educational activities for injury prevention: Volleyball 911 // British Journal of Sports Medicine. — 2011. — Vol. 45. — P. 548.

3. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії, затв. наказом МОЗ України № 1073 від 03.09.2017 р. — Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17

4. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах. Постанова Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 р. — Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п

5. Пластунов Б.А., Пластунова О.Б. Про необхідність удосконалення норм харчування дітей в організованих колективах // Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків: Мат-ли наук.-практ. конф. з міжнарод. участю: Харків, 24–25 жовт. 2013 р. — Харків, 2013. — С. 104-105.

6. Химический состав пищевых продуктов: справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов; под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. — М.: ВО «Агропромиздат», 1987. — 224 с.

7. Пластунова О.Б., Няньковський С.Л. Розрахункові оцінки добових енерговитрат як основа для обґрунтування норм харчування юних спортсменів // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13, № 6. — С. 545-552.

8. Ainsworth B.E., Haskell W.L., Herrmann S.D., Meckes N., Bassett D.R., Tudor-Locke C., Greer J.L., Vezina J., Whitt-Glover M.C., Leon A.S. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values // Medicine & Science in Sports & Exercise. — 2011. — Vol. 43(8). — Р. 1575-1581.

9. Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку: Методичні рекомендації № 09.11/62.11 / Н.С. Полька, І.О. Калиниченко, С.В. Гозак, Т.В. Станкевич. — К.: МОЗ України, 2011. — 15 с.

10. National Collaborative on Childhood Obesity Research. Youth Compendium of Physical Activities. — Washington, DC: NCCOR, 2017. — Режим доступу : https://www.nccor.org/tools-youthcompendium/

11. Australian Bureau of Statistics. 4363.0.55.001 — Australian Health Survey: Users' Guide, 2011-13. Appendix 7: Classification of child physical activity. — 2013. — Режим доступу: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4363.0.55.001Appendix702011-13

12. Ridley K. Development of a compendium of energy expenditures for youth / K. Ridley, B.E. Ainsworth, T.S. Olds // International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. — 2008. — Vol. 5. — P. 45. — doi: 10.1186/1479-5868-5-45

13. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антомонов. — К., 2006. — 558 с.

14. Няньковський С.Л., Пластунова О.Б. Фізичний розвиток юних спортсменів — вихованців училища фізичної культури // Здоров’я дитини. — 2018. — Т. 13, № 3. — С. 248-255.

15. Energy and protein requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. — WHO Technical Report Series 724. — Geneva, 1985. — 206 p. — Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/003/aa040e/AA040E07.htm

16. Методические рекомендации по организации питания учащихся школ-интернатов спортивного профиля / Л.А. Мостовая, И.А. Сливинская, П.М. Карповец, Е.В. Гончарук, Н.И. Турта. — К.: МЗ УССР, 1984. — 21 с.

Similar articles

Calculated estimates of daily energy expenditure as a basis for the substantiation  of nutrition standards for young athletes
Authors: Пластунова О.Б., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 13, №6, 2018
Date: 2018.10.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Physical development of young athletes — students of physical training schools
Authors: Няньковський С.Л., Пластунова О.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018
Date: 2018.07.04
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Health status of young athletes — pupils of the school of physical culture
Authors: Няньковський С.Л., Пластунова О.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 12, №7, 2017
Date: 2017.12.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Рекомендації експертних груп, превентивні комерційні харчові раціони з доведеною ефективністю та нутрієнти, що показані пацієнтам із гіпертонічною хворобою й ожирінням високого кардіоваскулярного ризику
Authors: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

"News of medicine and pharmacy" 5 (613) 2017
Date: 2017.05.30
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue