Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018

Back to issue

Drug correction of endothelial dysfunction in children with chronic pyelonephritis

Authors: Вакуленко Л.І.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Своєчасна й достатня медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції в дітей із хронічним пієлонефритом визначає ефективність запобігання його прогресуванню, покращення серцево-судинного й ниркового прогнозу. Мета: вивчення ефективності різних схем медикаментозної корекції ендотеліальної дисфункції в дітей із хронічним пієлонефритом. Матеріали та методи. Обстежено 37 дітей віком 11–17 років із хронічним пієлонефритом поза періодом загострення. Перша група (17 пацієнтів) отримувала базисну терапію хронічного пієлонефриту, що включала інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) еналаприл; друга група (20 пацієнтів) крім стандартної терапії з іАПФ отримувала внутрішньовенну інфузію L-аргініну, а потім його пероральний розчин. Результати. У пацієнтів першої групи зареєстровано тенденцію до збільшення без вірогідної відмінності від стану до лікування значень діаметра плечової артерії в спокої (2,4 ± 0,1 мм), у фазу максимальної вазодилатації (2,9 ± 0,1 мм). Приріст діаметра плечової артерії після лікування вірогідно збільшився порівняно зі значенням до лікування (12,00 ± 0,39 мм). Лінійна швидкість кровотоку в стані спокою зменшувалась статистично незначуще (146,90 ± 1,13 см/с). У пацієнтів другої групи зареєстровано вірогідне збільшення порівняно з вихідним значенням діаметра плечової артерії в спокої (2,80 ± 0,13 мм) і у фазу максимальної вазодилатації (3,40 ± 0,14 мм). Приріст діаметра плечової артерії після лікування вірогідно не відрізнявся від фізіологічної норми (17,20 ± 0,41 мм). Лінійна швидкість кровотоку в стані спокою наближалась до значення в групі контролю без вірогідної різниці (141,20 ± 1,16 см/с). У цілому покращання функціонального стану ендотелію судин відбулося в групах на 26,9 і 47,8 % відповідно. Висновки. У хворих на хронічний пієлонефрит без проявів хронічної ниркової недостатності є ефективною монотерапія іАПФ еналаприлом. Для хворих, які мають прояви хронічної ниркової недостатності І–ІІ ступеня, доцільною є комбінована терапія з L-аргініном.

Актуальность. Своевременная и достаточная медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у детей с хроническом пиелонефритом определяет эффективность предупреждения его прогрессирования, улучшает сердечно-сосудистый и почечный прогноз. Цель: изучение эффективности различных схем медикаментозной коррекции эндотелиальной дисфункции у детей с хроническим пиелонефритом. Материалы и методы. Обследовано 37 детей в возрасте 11–17 лет с хроническим пиелонефритом вне периода обострения. Первая группа (17 пациентов) получала базисную терапию, включая ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) эналаприл; вторая группа (20 пациентов) помимо стандартной терапии с иАПФ получала инфузию L-аргинина, а потом его пероральный раствор. Результаты. У пациентов первой группы зарегистрирована тенденция к увеличению без достоверного отличия от состояния до лечения значений диаметра плечевой артерии в покое (2,4 ± 0,1 мм), в фазу максимальной вазодилатации (2,9 ± 0,1 мм). Прирост диаметра плечевой артерии достоверно увеличился по сравнению со значением до лечения (12,00 ± 0,39 мм). Линейная скорость кровотока в состоянии покоя уменьшалась статистически незначимо (146,90 ± 1,13 см/с). У пациентов второй группы зарегистрировано достоверное увеличение по сравнению с исходным значением диаметра плечевой артерии в покое (2,80 ± 0,13 мм) и в фазу максимальной вазодилатации (3,40 ± 0,14 мм). Прирост диаметра плечевой артерии после лечения достоверно не отличался от физиологической нормы (17,20 ± 0,41 мм). Линейная скорость кровотока в покое приближалась к значению в группе контроля без достоверной разницы (141,20 ± 1,16 см/с). В целом проявления эндотелиальной дисфункциии уменьшились на 26,9 и 47,8 % в первой и второй группе соответственно. Выводы. У больных хроническим пиелонефритом без проявлений хронической почечной недостаточности эффективна монотерапия иАПФ эналаприлом. Для больных, имеющих проявления хронической почечной недостаточности I–II степени, целесообразна комбинированная терапия с L-аргинином.

Background. Timely and sufficient drug correction of endothelial dysfunction in children with chronic pyelonephritis determines the effectiveness of preventing its progression, improves cardiovascular and renal prognosis. The purpose of the study was to examine the effectiveness of various regimens of drug correction for endothelial dysfunction in children with chronic pyelonephritis. Materials and methods. Thirty seven children aged 11–17 years with non-acute chronic pyelonephritis were examined. Thus, the first group of 17 patients received baseline therapy of chronic pyelonephritis, including angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor enalapril; the second group of 20 patients in addition to standard therapy with ACE inhibitor received the intravenous infusion of L-arginine and then took its oral solution. Results. Patients in the first group had a tendency to increase in the diameter of the brachial artery at rest (2.4 ± 0.1 mm), in the phase of maximal vasodilation (2.9 ± 0.1 mm), without a significant difference from the state before the treatment. An increment of the brachial artery diameter after the treatment had significantly increased in comparison with the level before the treatment (12.00 ± 0.39 mm). Moreover, the reduction of linear blood flow velocity at rest was not statistically significant (146.90 ± 1.13 cm/s). In the second group, there was a significant increase in the brachial artery diameter at rest (2.80 ± 0.13 mm) and in the phase of maximal vasodilation (3.40 ± 0.14 mm) as compared to the baseline. Meanwhile, an increase in the brachial artery diameter after treatment was not significantly different from the physiological norm (17.20 ± 0.41 mm). The linear blood flow velocity at rest was close to the value in the control group, with no significant difference (141.20 ± 1.16 cm/s). In general, the manifestations of endothelial dysfunction decreased by 26.9 and 47.8 % in the first and second groups, respectively. Conclusions. In patients with chronic pyelonephritis without manifestations of chronic renal failure, monotherapy with ACE inhibitor enalapril is effective. In patients with manifestations of chronic renal failure degree I–II, it is advisable to use combined therapy with L-arginine.


Keywords

ендотеліальна дисфункція; хронічний пієлонефрит; діти; інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту; L-аргінін

эндотелиальная дисфункция; хронический пиелонефрит; дети; ингибитор ангиотензинпревращающего фермента; L-аргинин

endothelial dysfunction; chronic pyelonephritis; children; angiotensin-converting enzyme inhibitors; L-arginine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Абатуров А.Е. Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 4) / А.Е. Абатуров, А.П. Волосовец, Т.П. Борисова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 8. — С. 94-100.

2. Aldámiz-Echevarría L. Asymmetric Dimethylarginine, Endothelial Dysfunction and Renal Disease / L. Aldámiz-Echevarría, F.Andrade // Int. J. Mol. Sci. — 2012. — № 13. — Р. 11288-11311. doi: 10.3390/ijms130911288.

3. Drożdż D. Thrombomodulin as a New Marker of Endothelial Dysfunction in Chronic Kidney Disease in Children / D. Drożdż, M. Łątka, T. Drożdż, K. Sztefko, P. Kwinta // Oxid. Med. Cell Longev. — 2018. — 1619293. doi: 10.1155/2018/1619293.

4. Goligorsky M.S. Pathogenesis of endothelial cell dysfunction in chronic kidney disease: a retrospective and what the future may hold / S.M. Goligorsky // Kidney Res. Clin. Pract. — 2015. — № 34(2). — Р. 76-82. doi: 10.1016/j.krcp.2015.05.003.

5. Fliser D. The dysfunctional endothelium in CKD and in cardiovascular disease: mapping the origin(s) of cardiovascular problems in CKD and of kidney disease in cardiovascular conditions for a research agenda / D. Fliser, A. Wiecek, G. Suleymanlar et al. // Kidney Int. Suppl. — 2011. — № 1(1). — Р. 6-9. doi: 10.1038/kisup.2011.6.

6. Martens C.R. The Vascular Endothelium in Chronic Kidney Disease: A Novel Target for Aerobic Exercise / C.R. Martens, D.L. Kirkman, D.G. Edwards // Exerc. Sport Sci Rev. — 2016. — № 44(1). — Р. 12-19. doi: 10.1249/JES.0000000000000065.

7. Перцева Н.О. Динамика эндотелиальной дисфункции, нефропатических и дислипидемических нарушений у больных с недостаточной компенсацией сахарного диабета 2 типа в течение 1 года применения блокаторов рецепторов ангиотензина II для коррекции артериальной гипертензии / Н.О. Перцева // Медичні перспективи. — 2014. — Т. ХІХ, № 4. —
С. 89-97.

8. Tian J. Cardiovascular risks in chronic kidney disease pediatric patients / J. Tian, L. Niu, X. An // Exp. Ther. Med. — 2017. — № 14(5). — Р. 4615-4619. doi: 10.3892/etm.2017.

9. Жаринова В.Ю. Эндотелильная дисфункция как мультидисциплинарная проблема / В.Ю. Жаринова // Кровообіг і гомеостаз. — 2015. — № 1–2. — С. 9-14.

10. Чернявская Т.К. Современные подходы к диагностике и коррекции эндотелиальной дисфункции у пациентов с артериальной гипертонией / Т.К. Чернявская // Лечебное дело. — 2013. — № 2. — С. 118-130.

11. Turner J.M. Treatment of chronic kidney disease / J.М. Turner, С. Bauer, M.K. Abramowitz, M.L. Melamed, T.H. Hostetter // Kidney Int. — 2012. — № 81(4). — Р. 351-362. doi: 10.1038/ki.2011.380. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turner%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22166846.

12. Оксенюк О.С. Роль окислительного стресса в развитии хронической болезни почек и способы его оценки / О.С. Оксенюк, Ю.А. Калмыкова, О.Б. Смирнова, Д.Г. Пасечник // Журнал фундаментальной медицины и биологии. — 2016. — № 1. —
С. 15 -24.

13. Reddy Y.S. Nitric oxide status in patients with chronic kidney disease / Reddy Y.S., Kiranmayi V.S., Bitla A.R., Krishna G.S., Rao P.V., Sivakumar V. // Indian J. Nephrol. — 2015. — № 25(5). — Р. 287-291. doi: 10.4103/0971-4065.147376.

14. Shahin Y. Angiotensin converting enzyme inhibitors effect on endothelial dysfunction: a meta-analysis of randomised controlled trials / Y. Shahin, J.A. Khan, N. Samuel, I. Chetter // Atherosclerosis. — 2011. — Vol. 216. — P. 7-16. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2011.02.044.

15. Загородний М.І. Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії: сучасні погляди на причини й механізми розвитку, діагностику та корекцію / М.І. Загородний, І.А. Свінціцький // Практикуючий лікар. — 2013. — № 2. —
С. 17-27.

16. Tomasoni L. Effects of treatment strategy on endothelial function / L. Tomasoni, S. Sitia, C. Borghi et al. // Autoimmun. Rev. — 2010. — Vol. 9. — P. 840-844.

17. Popolo A. L-Arginine and its metabolites in kidney and cardiovascular disease / A. Popolo, S. Adesso, A. Pinto, G. Autore, S. Marzocco // Amino Acids. — 2014. — № 46(10). — Р. 2271-2286. doi: 10.1007/s00726-014-1825-9.

18. Бережний В.В. Вивчення функціонального стану ендотелію за допомогою комплексу показників проби з реактивною гіперемією / В.В. Бережний, І.В. Романкевич // Современная педиатрия. — 2016. — № 2(74). — С. 112-116.

19. Квашнина Л.В. Профілактика порушень ендотеліальної функції у дітей у період переходу від здоров’я до синдрому вегетативної дисфункції / Л.В. Квашніна, Т.Б. Ігнатова // Современная педиатрия. — 2016. — № 5(77). — С. 16-24.

20. Higashi Y. Assessment of endothelial function. History, methodological aspects, and clinical perspectives / Y. Higashi // Int. Heart J. — 2015. — № 56(2). — Р. 125-134. doi: 10.1536/ihj.14-385.

21. Si D. A new method for the assessment of endothelial function with peripheral arterial volume / D. Si, L. Ni, Y. Wang, J. Liu, J. Yang, P. Yang // BMC Cardiovasc. Disord. — 2018. — № 18(1). — Р. 81. doi: 10.1186/s12872-018-0821-5.

22. Волосовець О.П. Ендотеліальна дисфункція як системна патологія у дітей / О.П. Волосовець, С.П. Кривопустов, Т.С. Мороз, В.Є. Досенко // Здоров’я України. — 2011. — № 5(46). — С. 48-49.

23. Протопопов А.А. Гипергомоцистеинемия как предиктор прогрессирования хронического пиелонефрита / А.А. Протопопов, О.В. Нестеренко, В.Б. Бородулин, О.В. Шевченко // Клиническая нефрология. — 2013. — № 6. — С. 33-36.

24. Бабушкина А.В. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины / А.В. Бабушкина // Укр. мед. часопис. — 2009. — Т. 6, № 74. — С. 43-48.

25. Дзугкоев С.Г. Механизмы развития эндотелиальной дисфункции и перспективы коррекции / Дзугкоев С.Г., Можаева И.В., Такоева Е.А., Дзугкоева Ф.С., Маргиева О.И. // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 4, ч. 1. — С. 198-204.

26. El-Sadek A.E. Arginine dimethylation products in pediatric patients with chronic kidney disease / A.E. El-Sadek, E.G. Behery, A.A. Azab // Ann. Med. Surg. (Lond.). — 2016. — № 9. — Р. 22-27. doi: 10.1016/j.amsu.2016.05.017.

27. Chen J. Interrelationship of Multiple Endothelial Dysfunction Biomarkers with Chronic Kidney Disease / J. Chen, L.L. Hamm, E.R. Mohler et al. // PLoS ONE. — 2015. — № 10(7). — e0132047. doi: 10.1371/journal.pone.0132047.

28. Топчий И.И. Перекисное окисление липидов и метаболизм оксида азота у больных хронической болезнью почек в динамике лечения / И.И. Топчий, А.Н. Кириенко, Т.Н. Бондарь, А.В. Лесовая, Е.Н. Щенявская // Український журнал нефрології та дiалiзу. — 2012. — № 1. — С. 3-8.

29. Курята О.В. Застосування інфузійної форми L-аргініну в комплексному лікуванні хворих з хронічним захворюванням нирок II і III ступеня у поєднанні з ішемічною хворобою серця / О.В. Курята, Є.О. Фролова // Клін. та експер. дослідж. — 2012. — № 3. — С. 235-238.

Similar articles

Effectiveness of nephroprotective therapy in children with chronic pyelonephritis  in the follow-up observation
Authors: Вакуленко Л.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 13, №2, 2018
Date: 2018.05.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Clinical and Prognostic Role of Endothelial Dysfunction and Endothelial NO-Synthase Gene Polymorphisms in Chronic Heart Failure
Authors: Voronkov L.H., Mazur I.D., Horovenko N.H., Shkurat I.A. - "National Scientific Center" Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko" NAMS of of Ukraine", Kiev
"Hypertension" 6 (44) 2015
Date: 2016.01.26
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Effectiveness of using a combined preparation of L-arginine and L-carnitine in patients with multiple trauma
Authors: Кріштафор Д.А., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Діагностика та корекція порушень церебральної гемодинаміки та ремоделювання брахіоцефальних судин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії
Authors: Яркова С.В. - Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» Запорізького державного медичного університету
International neurological journal 1 (63) 2014
Date: 2014.04.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue