Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018

Back to issue

Medical care for children in educational institutions: state, problems and prospects of development

Authors: Пересипкіна Т.В.(1, 2), Сидоренко Т.П.(1, 2), Пересипкіна А.М.(2), Кіндрук М.О.(2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В статті проведено аналіз систем медичного забезпечення дітей шкільного віку, особливостей організації. Міжнародний досвід свідчить, що існують різні моделі медичного забезпечення дітей у навчальних закладах: відмінності щодо підпорядкування шкільної служби (структурам охорони здоров’я або освіти), фінансування, підготовки кадрів та найбільш — щодо профілактичної спрямованості: обсягу та терміну проведення профілактичних медичних оглядів. Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що поки оптимальної моделі шкільної охорони здоров’я в світі не визначено. Загальними проблемами шкільної охорони здоров’я є недостатнє фінансування, нерівномірний доступ дітей до медичних послуг. Наведено стан медичного забезпечення школярів у країнах пострадянського простору, результати змін у галузі охорони здоров’я дітей, що стосувалися реформування системи санітарно-епідеміологічних закладів, модернізації їх функцій, створення нових вертикальних структур, функціями яких є розробка національних і регіональних програм щодо пропаганди здорового способу життя, медичної освіти та комунікаційна діяльність. Проаналізовано розвиток системи шкільної медицини в Україні з позиції «Концепції стандартів якості шкільних медичних послуг і компетенцій» Європейського союзу шкільної та університетської медицини. Окреслено перспективи шкільної медицини в Україні, а саме: потреба у розробці і запровадженні нової української моделі шкільної медицини, адаптованої до європейських стандартів, та інтегрування її у систему громадського здоров’я, що затверджено в Україні; оновлення нормативно-правової бази; розвиток кадрового потенціалу; формування нових професійних компетентностей медичних працівників шкільної медицини в Україні; посилення міжвідомчої взаємодії в питаннях допомоги збереження здоров’я дітям і підліткам, які навчаються.

В статье приведен анализ систем медицинского обеспечения детей школьного возраста, особенности организации. Международный опыт свидетельствует, что существуют различные модели медицинского обеспечения детей в учебных заведениях: отличия касаются подчинения школьной службы (структурам здравоохранения или образования), финансирования, подготовки кадров и наибольшие — в плане профилактической направленности: объема и сроков проведения профилактических медицинских осмотров. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пока оптимальная модель школьного здравоохранения в мире не определена. Общими проблемами школьного здравоохранения являются недостаточное финансирование, неравномерный доступ детей к медицинским услугам. Приведены данные о состоянии медицинского обеспечения школьников в странах постсоветского пространства, результаты изменений в области охраны здоровья детей, касающихся реформирования системы санитарно-эпидемиологических учреждений, модернизации их функций, создания новых вертикальных структур, функциями которых является разработка национальных и региональных программ по пропаганде здорового образа жизни, медицинского образования и коммуникационная деятельность. Проанализировано развитие системы школьной медицины в Украине с позиции «Концепции стандартов качества школьных медицинских услуг и компетенций» Европейского союза школьной и университетской медицины (2014). Определены перспективы школьной медицины в Украине, а именно: потребность в разработке и внедрении новой украинской модели школьной медицины, адаптированной к европейским стандартам, с последующим интегрированием ее в систему общественного здравоохранения, утвержденную в Украине; обновление нормативно-правовой базы; развитие кадрового потенциала; формирование новых профессиональных компетенций медицинских работников школьной медицины в Украине; усиление межведомственного взаимодействия в вопросах сохранения здоровья детям и подросткам.

The article analyzes the systems of medical support for school-age children, features of organization. International experience shows that there are different models of medical care for children in educational institutions. The main differences relate to the subordination of the school service (health or education structures), funding, training and the greatest differences — in terms of preventive care: the volume and timing of preventive medical examinations. World Health Organization notes that now the optimal model of school health care in the world is not defined. The general problems of school health are the lack of funding, uneven access of children to medical services. The state of medical provision of schoolchildren in the post-Soviet countries is considered, as well as the results of the restructuring in the field of children health care related to the reform of the sanitary and epidemiological institutions system, the modernization of their functions, the creation of new vertical structures, the functions of which is the development of national and regional programs for promoting healthy lifestyle, medical education and communication activities. The development of the system of school medicine in Ukraine was analysed from the point of view of the “Concept of quality standards of school health services and competences” of the European Union for School and University Health and Medicine. The prospects of school medicine in Ukraine are outlined. Namely, the need to develop and implement a new Ukrainian model of school medicine adapted to European standards and integrate it into the public health system, which is approved in Ukraine; updating the regulatory framework; development of personnel potential; formation of new professional competencies of healthcare workers in school medicine in Ukraine; strengthening the interagency cooperation in helping children and adolescents maintain their health.


Keywords

шкільна медицина; медична допомога дітям; профілактична медицина; діти і підлітки

школьная медицина; медицинская помощь детям; профилактическая медицина; дети и подростки

school medicine; medical care for children; preventive medicine; children and adolescents


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Стан здоров’я дітей та підлітків України. ДЗ «Центр медичної статистики Мiнiстерства охорони здоров’я України». — Режим доступу: http://medstat.gov.ua/ukr/main.html.

2. Stewart J. Medical inspection of schools: report to the Canadian medical association // Canadian Medical Association Journal. — 1911. — 1(5). — Р. 425-39.

3. Blair M., DeBell D. Reconceptualising health services for school-age children in the 21st century // Archives of Disease in Childhood. —2011. — 96(7). — Р. 616-18.

4. Baltag V., Levi M. Pairing Children with Health Services: The results of a survey on school health services in the WHO European Region. — Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010.

5. Pommier J. et al. School health promotion: organization of services and roles of health professionals in seven European countries // European Journal of Public Health. — 2010. — 20(2). — Р. 182-8.

6. Sagan A. et al. Poland health system review // Health Systems in Transition. — 2011. — 13(8). — Р. 1-193.

7. Wilson J., Jungner G. Principles and practice of screening for disease. — Geneva: World Health Organization, 1968.

8. Brownjohn N. How school nursing links with other services // Child and Adolescent Mental Health in Primary Care. — 2003. — 1. — Р. 15-16.

9. Webb C.P. et al. Smoking initiation and nicotine dependence symptoms in Ukraine: findings from the Ukraine World Mental Health survey // Public Health. — 2007. — 121(9). — Р. 663-672.

10. Huffman S.K., Rizov M. Determinants of obesity in transition economies: the case of Russia // Economics and Human Biology. — 2007. — 5(3). — Р. 379-391.

11. Rtveladze K. еt al. Obesity trends in Russia. The impact on health and healthca recosts // Health & Place. — 2012. — 4. — Р. 1471-1484.

12. Richardson E. еt al. Belarus: health system review // Health Systemsin Transition. — 2013. — 15(5). — Р. 1-118.

13. Lekhan V., Rudiy V., Richardson E. Ukraine: Health system review // Health Systems in Transition. — 2010. — 12(8). — Р. 1-183.

14. Katsaga A. еt al. Kazakhstan: Health system review // Health Systemsin Transition. — 2012. — 14(4). — Р. 1-154.

15. Ibrahimov F. еt al. Azerbaijan: Health system review // Health Systemsin Transition. — 2010. — 12(3). — Р. 1-117.

16. Khodjamurodov G., Rechel B. Tajikistan: Health system review // Health Systems in Transition. — 2010. — 12(2). — Р. 1-154.

17. Maier C.B., Martin-Moreno J.M. Quovadis SANEPID? A cross-country analysis of public health reforms in 10 post-Soviet states // Health Policy. — 2011. — 102. — Р. 18-25.

18. Smith O., Nguyen S.N. Getting better: improving health system outcomes in Europe and Central Asia. — Washington, DC, World Bank, 2013.

19. Lee A. et al. Can Health Promoting Schools contribute to the better health and wellbeing of young people? // The Hong Kong experience, Journal of Epidemiology and Community Health. — 2006. — 60(6). — Р. 530-6.

20. Eвропейская концепция стандартов качества школьных медицинских услуг и компетенций для специалистов школьного здравоохранения (2014). — Режим доступу: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/publications/2014/european-framework-for-quality-standards-in-school-health-services-and-competences-for-school-health-professionals.


Back to issue