Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №6, 2018

Back to issue

Dynamics of the level of metals in the blood of patients with knee and hip osteoarthritis after the knee and hip replacement

Authors: Климовицкий Ф.В., Сокрут Н.В., Синяченко О.В., Сокрут О.П.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Гонартроз (гонартрит) та коксартроз (коксартрит) — найчастіші захворювання ортопедичного профілю, які завдають відчутного медико-соціального збитку хворим людям і суспільству в цілому. Гонококсартроз (ГКА) супроводжується мікроелементозом, що перебігає з порушенням в організмі рівнів багатьох металів. Дослідження ролі металів, що містяться в крові хворих на ГКА, при патогенетичних побудовах ускладнень ендопротезування колінних і кульшових суглобів, стало актуальною проблемою. Після імплантації штучних металевих зчленувань при ГКА в перипротезних тканинах виявляється підвищення рівнів алюмінію (Al), кобальту (Co), хрому (Cr), молібдену (Mo), нікелю (Ni), титану (Ti) і ванадію (V). Мета дослідження: оцінити характер динаміки показників в сироватці крові хворих на ГКА металів (Al, Сo, Cr, Mo, Ni, Ti, V) до і після ендопротезування суглобів. Матеріали та методи. Однобічне ендопротезування суглобів проведено 11 хворим на ГКА (7 жінок і 4 чоловіки віком 46–65 років). Штучні протези кульшових зчленувань імплантовані 6 пацієнтам, колінних — 5. У двох випадках виконано цементну фіксацію. До операції при сонографії виразний синовіт констатований у 8 випадках, у 4 спостереженнях була IV стадія захворювання, у 7 — III, остеохондроз хребта діагностований у 10 пацієнтів, спондилоартроз дуговідросчастих зчленувань — у 5, системний остеопороз — у 4, поліартроз встановлений у 6 хворих. Результати. Вміст початкових параметрів (до імплантації штучних зчленувань) Al становив 2,70 ± 0,45 мкг/л, Co — 12,50 ± 1,52 мкг/л, Cr — 1,50 ± 0,23 нг/л, Mo — 2,00 ± 0,28 мкг/л, Ni — 5,2 ± 0,8 мкг/л, Ti — 2,50 ± 0,17 мкг/л, V — 1,90 ± 0,29 мкг/л. При ГКА на 1/2 від конт-рольних значень в групі здорових виявились більшими параметри Со і на 1/4 — Ti. Через 2–3 місяці після операції ендопротезування суглобів констатовано вірогідне збільшення на 89,1 % Co, на 75,2 % — Cr, на 43,9 % — Mo, на 49,4 % — Ni і на 45,4 % — Ti (концентрації Со і Cr стали ще більше — відповідно на 23,3 і 40,2 % порівняно з початковими значеннями). Мали місце кореляційні зв’язки показників в крові з параметрами металів у волоссі і з рівнем їх в грунті регіонів проживання хворих, від чого залежав клінічний перебіг захворювання. Чинниками ризику значних кістково-деструктивних змін та накопичення металів в організмі хворих на ГКА після ендопротезування суглобів є показники в грунті Co > 3 мг/кг, Cr > 260 мг/кг, Ti > 520 мг/кг і V > 160 мг/кг. Висновки. Посилення існуючого мікроелементозу металів при ГКА після імплантації штучних зчленувань необхідно враховувати при плануванні програми ендопротезування суглобів і прогнозування можливих ускладнень операції.

Актуальность. Гонартроз (гонартрит) и коксартроз (коксартрит) — одни из самых частых заболеваний ортопедического профиля, которые наносят ощутимый медико-социальный ущерб больным людям и обществу в целом. Гонококсартроз (ГКА) сопровождается микроэлементозом, протекающим с нарушением в организме уровней многих металлов. Исследование роли металлов, содержащихся в крови больных ГКА, при патогенетических построениях осложнений эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов стало актуальной проблемой. После имплантации искусственных металлических сочленений при ГКА в перипротезных тканях обнаруживается повышение уровней алюминия (Al), кобальта (Co), хрома (Cr), молибдена (Mo), никеля (Ni), титана (Ti) и ванадия (V). Цель исследования: оценить характер динамики показателей в сыворотке крови больных ГКА металлов (Al, Сo, Cr, Mo, Ni, Ti, V) до и после эндопротезирования суставов. Материалы и методы. Одностороннее эндопротезирование суставов проведено 11 больным ГКА (7 женщин и 4 мужчины в возрасте 46–65 лет). Искусственные протезы тазобедренных сочленений имплантированы 6 пациентам, коленных — 5. В двух случаях выполнена цементная фиксация. До операции при сонографии выраженный синовит констатирован в 8 случаях, в 4 наблюдениях была IV стадия заболевания, в 7 — III, остеохондроз позвоночника диагностирован у 10 пациентов, спондилоартроз дугоотростчатых сочленений — у 5, системный остеопороз — у 4, полиартроз — у 6 больных. Результаты. Содержание исходных параметров (до имплантации искусственных сочленений) Al составило 2,70 ± 0,45 мкг/л, Co — 12,50 ± 1,52 мкг/л, Cr — 1,50 ± 0,23 нг/л, Mo — 2,00 ± 0,28 мкг/л, Ni — 5,2 ± 0,8 мкг/л, Ti — 2,50 ± 0,17 мкг/л, V — 1,90 ± 0,29 мкг/л. При ГКА на 1/2 от контрольных значений в группе здоровых оказались большими параметры Со и на 1/4 — Ti. Спустя 2–3 месяца после операции эндопротезирования суставов констатировано достоверное увеличение на 89,1 % Co, на 75,2 % — Cr, на 43,9 % — Mo, на 49,4 % — Ni и на 45,4 % — Ti (концентрации Со и Cr стали еще больше — соответственно на 23,3 и 40,2 % по сравнению с исходными значениями). Имели место корреляционные связи показателей в крови с параметрами металлов в волосах и с уровнем их в почве регионов проживания больных, от чего зависело клиническое течение заболевания. Факторами риска выраженных костно-деструктивных изменений и накопления металлов в организме больных ГКА после эндопротезирования суставов являются показатели в почве Co > 3 мг/кг, Cr > 260 мг/кг, Ti > 520 мг/кг и V > 160 мг/кг. Выводы. Усиление существующего микроэлементоза металлов при ГКА после имплантации искусственных сочленений необходимо учитывать при планировании программы эндопротезирования суставов и прогнозирования возможных осложнений операции.

Background. Gonarthrosis and coxarthrosis are one of the most frequent orthopedic diseases that cause significant medical and social damage to sick people and society as a whole. Knee and hip osteoarthritis (KHO) is accompanied by microelementosis, which occurs with a violation in body levels of many metals. The study of the role of metals contained in the body of patients with KHO, with pathogenetic constructions of complications in the knee and hip replacement, has become an urgent problem. After the implantation of artificial metal joints in HCA, an increase in the levels of Al, Co, Cr, Mo, Ni, Ti, and V in periprosthetic tissues was detected. Purpose of the study: to assess the nature of the dynamics of the blood levels of metals (Al, Co, Cr, Mo, Ni, Ti, V) in patients with KHO before and after joint arthroplasty. Materials and methods. Unilateral arthroplasty was performed in 11 patients with KHO (7 women and 4 men aged 46–65 years). Artificial prostheses of the hip joints were implanted in 6 patients, knee joints — in 5. In two cases, cement fixation was applied. Before surgery, during sonography, manifested synovitis was detected in 8 cases, in 4 cases, there was stage IV of the disease, in 7 — III, osteochondrosis of the spine was diagnosed in 10 patients, spondyloarthritis of facet joints — in 5, systemic osteoporosis — in 4, polyarthrosis was detected in 6 patients. Results. The initial content (before implantation of artificial joints) of Al was 2.70 ± 0.45 μg/l, Co — 12.50 ± 1.52 μg/l, Cr — 1.50 ± 0.23 ng/l, Mo — 2.00 ± 0.28 μg/l, Ni — 5.20 ± 0.80 μg/l, Ti — 2.50 ± 0.17 μg/l, V — 1.90 ± 0.29 μg/l. In KHO, Co values turned out to be 1/2 higher than control values in the group of healthy individuals, Ti — 1/4 higher. Two-three months after arthroplasty, a significant increase was observed: by 89.1 % — in Co level, 75.2 % — Cr, 43.9 % — Mo, 49.4 % — Ni and 45.4 % — Ti (Co and Cr content became even higher — by 23.3 and 40.2 %, respectively, compared with the baseline values). There were correlations of the blood indicators with the parameters of metals in the hair and their level in the soil of the patients’ regions of residence, on which the clinical course of the disease depended. The risk factors for the significant bone-destructive changes and the accumulation of metals in the body of patients with KHO after arthroplasty are the soil indices of Co > 3 mg/kg, Cr > 260 mg/kg Ti > 520 mg/kg and V > 160 mg/kg. Conclusions. The progression of the existing microelements in KHO after implantation of artificial joints should be taken into account when planning the program of arthroplasty and predicting possible complications of the operation.


Keywords

остеоартроз; колінні і кульшові суглоби; ендопротезування; метали; кров

остеоартроз; коленные и тазобедренные суставы; эндопротезирование; металлы; кровь

osteoarthrosis; knee and hip joints; replacement; metals; blood


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Colotti G., Ilari A., Boffi A., Morea V. Metals and metal derivatives in medicine // Mini Rev. Med. Chem. — 2013. — 13(2). — Р. 211-21.
2. Czekaj J., Ehlinger M., Rahme M., Bonnomet F. Metallosis and cobalt-chrome intoxication after hip resurfacing arthroplasty // J. Orthop. Sci. — 2016. — 21(3). — P. 389-94. doi: 10.1016/j.jos.2015.06.001.
3. Hill J.C., Diamond O.J., O'Brien S., Boldt J.G., Stevenson M., Beverland D.E. Early surveillance of ceramic-on-metal total hip arthroplasty // Bone Joint J. — 2015. — 97(3). — Р. 300-5. doi: 10.1302/0301-620X.97B3.33242.
4. Hofer J.K., Ezzet K.A. A minimum 5-year follow-up of an oxidized zirconium femoral prosthesis used for total knee arthroplasty // Knee. — 2014. — 21(1). — Р. 168-71. doi: 10.1016/j.knee.2013.08.015.
5. Kazi H.A., Perera J.R., Gillott E., Carroll F.A., Briggs T.W. A prospective study of a ceramic-on-metal bearing in total hip arthroplasty. Clinical results, metal ion levels and chromosome analysis at two years // Bone Joint J. — 2013. — 95(8). — Р. 1040-4. doi: 10.1302/0301-620X.95B8.31574.
6. Kiran M., Boscainos P.J. Adverse reactions to metal debris in metal-on-polyethylene total hip arthroplasty using a titanium-molybdenum-zirconium-iron alloy stem // J. Arthroplasty. — 2015. — 30(2). — Р. 277-81. doi: 10.1016/j.arth.2014.06.030.
7. Kosheleva N.E., Vlasov D.V., Korlyakov I.D., Kasimov N.S. Сontamination of urban soils with heavy metals in Moscow as affected by building development // Sci. Total. Environ. — 2018. — 636(5). — Р. 854-63. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.308.
8. Kubaszewski L., Zioła-Frankowska A., Frankowski M., Rogala P., Gasik Z., Kaczmarczyk J. et al. Comparison of trace element concentration in bone and intervertebral disc tissue by atomic absorption spectrometry techniques // J. Orthop. Surg. Res. — 2014. — 25(9). — Р. 99-109. doi: 10.1186/s13018-014-0099-y.
9. Lamberg E.M., Streb R., Werner M., Kremenic I., Penna J. The 2- and 8-week effects of decompressive brace use in people with medial compartment knee osteoarthritis // Prosthet. Orthot. Int. — 2016. — 40(4). — Р. 447-53. doi: 10.1177/0309364615589537.
10. Leung Y.Y., Ma S., Noviani M., Wong S.B., Lee C.M., Soh I.A. et al. Validation of screening questionnaires for evaluation of knee osteoarthritis prevalence in the general population of Singapore // Int. J. Rheum. Dis. — 2017. — 21(12). — Р. 132-8. doi: 10.1111/1756-185X.13252.
11. Lützner J., Hartmann A., Dinnebier G., Spornraft-Ragal-ler P., Hamann C., Kirschner S. Metal hypersensitivity and metal ion levels in patients with coated or uncoated total knee arthroplasty: a randomised controlled study // Int. Orthop. — 2013. — 37(10). — Р. 1925-31. doi: 10.1007/s00264-013-2010-6.
12. Malek I.A., Rogers J., King A.C., Clutton J., Winson D., John A. The interchangeability of plasma and whole blood metal ion measurement in the monitoring of metal on metal hips // Arthritis. — 2015. — 2015. — 216785. doi: 10.1155/2015/216785.
13. Malzahn J. Conservative and operative treatment of working age patients with gonarthritis. Economic considera-tions // Orthopade. — 2014. — 43(6). — Р. 503-6; 508-10. doi: 10.1007/s00132-014-2295-1.
14. Matharu G.S., Judge A., Murray D.W., Pandit H.G. Outcomes after metal-on-metal hip revision surgery depend on the reason for failure: a propensity score-matched study // Clin. Orthop. Relat. Res. — 2018. — 476(2). — Р. 245-58. doi: 10.1007/s11999.0000000000000029.
15. Nelson A.E. Osteoarthritis year in review 2017: clinical // Osteoarthritis Cartilage. — 2017. — 8(12). — Р. 348-51. doi: 10.1016/j.joca.2017.11.014.
16. Steinberg J., Shah K.M., Gartland A., Zeggini E., Wilkinson J.M. Effects of chronic cobalt and chromium exposure after metal-on-metal hip resurfacing: An epigenome-wide association pilot study // J. Orthop. Res. — 2017. — 18(1). — Р. 133-9. doi: 10.1002/jor.23525.
17. Stejskal V., Reynolds T., Bjørklund G. Increased frequency of delayed type hypersensitivity to metals in patients with connective tissue disease // J. Trace Elem. Med. Biol. — 2015. — 31. — Р. 230-6. doi: 10.1016/j.jtemb.2015.01.001.
18. Vina E.R., Kwoh C.K. Epidemiology of osteoarthritis: –literature update // Curr. Opin. Rheumatol. — 2017. — 8(12). — Р. 142-9. doi: 10.1097/BOR.0000000000000479.
19. Weber P., Steinbrück A., Paulus A.C., Woiczinski M., Schmidutz F., Fottner A. et al. Partial exchange in total hip arthroplasty: what can we combine? // Orthopade. — 2017. — 46(2). — Р. 142-7. doi: 10.1007/s00132-016-3380-4.
20. Wu X., Hao C., Kumar J., Kuang H., Kotov N.A., Liz-Marzán L.M. et al. Environmentally responsive plasmonic nanoassemblies for biosensing // Chem. Soc. Rev. — 2018. — 8(5). — 00894. doi: 10.1039/c7cs00894e.
21. Yang T.H., Yuan T.H., Hwang Y.H., Lian I.B., Meng M., Su C.C. Increased inflammation in rheumatoid arthritis patients living where farm soils contain high levels of copper // J. Formos. Med. Assoc. — 2016. — 115(11). — Р. 991-6. doi: 10.1016/j.jfma.2015.10.001.

Similar articles

Metal included in the prosthetic knee joints in the hair  of patients with gonarthrosis
Authors: Сокрут Н.В., Климовицкий Ф.В., Синяченко О.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.17
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Clinical and pathogenetic importance of exogenous metals included into the joint prosthesis in knee osteoarthritis
Authors: Синяченко О.В., Сокрут Н.В., Климовицкий Ф.В., Сокрут В.Н., Герасименко А.И.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 8, №4, 2018
Date: 2019.02.04
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Клинико-патогенетическая значимость остеоассоциированных микроэлементов при болезнях суставов. Сообщение ІІ. Микроэлементоз в волосах
Authors: Синяченко О.В., Гейко И.А., Сокрут О.П., Хапченкова Д.С., Перепада А.В.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина

"Pain. Joints. Spine." 3 (23) 2016
Date: 2017.01.05
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Hip Dislocation After Total Hip Arthroplasty
Authors: Kanziuba A.I. - SHEE «Uzhgorod National University», Medical Faculty, Department of General Surgery with Courses in Traumatology, Operative Surgery and Forensic Medicine, Uzhgorod, Ukraine
"Тrauma" Том 17, №1, 2016
Date: 2016.04.29
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue