Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 19, №6, 2018

Back to issue

Our clinical experience of the justified use of hip joint endoprosthesis with trabecular bionic stem Physiohip in patients with coxarthrosis degree III–IV

Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Про асептичну нестабільність ендопротеза було відомо із самого початку зародження відповідного методу лікування. F. Copf у 1987 р. запропонував новий підхід із використанням трабекулярно-біонічного ендопротеза. Але в деяких випадках нашої практики були виявлені негативні результати лікування в короткочасні строки. Був проведений детальний аналіз цих досліджень, його результати висвітлені в даній науковій праці. Мета: покращити результати операцій ендопротезування кульшового суглоба на основі обґрунтованого застосування ендопротеза з трабекулярно-біонічною ніжкою Physiohip у хворих із коксартрозом. Матеріали та методи. На базі Київського міського ортопедичного центру ендопротезування, хірургії й реабілітації Київської міської клінічної лікарні № 12 за період 2013–2017 рр. було проліковано 26 пацієнтів, яким виконували операції ендопротезування кульшового суглоба із застосуванням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip за удосконаленою нами методикою. Чоловіків було 21 (81 %), жінок — 5 (19 %). Середній вік хворих становив 39 років (24–63 роки). Ендопротезування проводили при ідіопатичному коксартрозі ІІІ–IV ст. у 16 хворих (62 %), при асептичному некрозі головки стегнової кістки 3–4-ї ст. — у 10 хворих (38 %). Оцінку функціональних результатів лікування проводили за Harris Hip Score в динаміці в післяопераційному періоді через 1, 3, 6 міс., а надалі — через 1, 3 і 5 років. Результати. Відмінні результати після операцій виявлені в 19 пацієнтів (73,1 %), у 5 пацієнтів (19,2 %) досягнуто добрий результат, у 2 (7,7 %) пацієнтів результат залишився задовільним, а незадовільних результатів не відзначено. Висновки. Аналіз результатів проведеного дослідження свідчить, що при виборі показань до операції тотального ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip за удосконаленою методикою важливо врахувати форму коксартрозу, вік і стать пацієнтів, масу тіла, а також наявність коморбідної патології й остеопорозу.

Актуальность. Об асептической нестабильности эндопротеза было известно с самого начала зарождения соответствующего метода лечения. F. Copf в 1987 г. предложил новый подход с использованием трабекулярно-бионического эндопротеза. Но в некоторых случаях нашей практики были выявлены негативные результаты лечения в кратковременные сроки. Был проведен детальный анализ этих исследований, его результаты освещены в данной научной работе. Цель: улучшить результаты операций эндопротезирования тазобедренного сустава на основе обоснованного применения эндопротеза с трабекулярно-бионической ножкой Physiohip у больных с коксартрозом. Материалы и методы. На базе Киевского городского ортопедического центра эндопротезирования, хирургии и реабилитации Киевской городской клинической больницы № 12 за период 2013–2017 гг. было пролечено 26 пациентов, которым выполняли операции эндопротезирования тазобедренного сустава с применением трабекулярно-бионической ножки Physiohip по усовершенствованной нами методике. Мужчин было 21 (81 %), женщин — 5 (19 %). Средний возраст больных составил 39 лет (24–63 года). Эндопротезирование проводили при идиопатическом коксартрозе III–IV ст. у 16 больных (62 %), при асептическом некрозе головки бедренной кости 3–4-й ст. — у 10 больных (38 %). Оценку функциональных результатов лечения проводили по Harris Hip Score в динамике в послеоперационном периоде через 1, 3, 6 мес., а в дальнейшем — через 1, 3 и 5 лет. Результаты. Отличные результаты после операций выявлены у 19 пациентов (73,1 %), у 5 пациентов (19,2 %) достигнут хороший результат, у 2 (7,7 %) пациентов результат остался удовлетворительным, а неудовлетворительных результатов не отмечено. Выводы. Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует, что при выборе показаний к операции тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионической ножки Physiohip по усовершенствованной методике важно учесть форму коксартроза, возраст и пол пациентов, массу тела, а также наличие коморбидной патологии и остеопороза.

Background. Aseptic instability of the endoprosthesis was known from the very beginning of this method of treatment. F. Copf in 1987 proposed a new approach using trabecular bionic endoprosthesis. But in some cases, our practice has shown negative short-term treatment outcomes. A detailed analysis of these studies was conducted, its results are considered in this scientific work. Purpose: to improve the results of hip replacements based on the justified use of endoprosthesis with the trabecular bionic stem Phy-siohip in patients with coxarthrosis. Materials and methods. At the premises of Kiev Municipal Orthopedic Center of Replacement, Surgery and Rehabilitation of the Kyiv Municipal Clinical Hospital No. 12 in 2013–2017, we have 26 treated patients who underwent hip arthroplasty using trabecular bionic stem Physiohip according to our improved technique. There were 21 (81 %) men and 5 (19 %) women. The average age of patients was 39 (24–63) years. Endoprosthetics was performed in case of idiopathic coxarthrosis degree III–IV in 16 patients (62 %), in avascular necrosis of the femoral head degree III–IV — in 10 patients (38%). The evaluation of functional treatment outcomes was performed on the Harris Hip Score in the postoperative period in 1, 3, 6 months, and later — after 1, 3 and 5 years. Results. Excellent results after surgery were obtained in 19 patients (73.1 %), good results — in 5 (19.2 %), in 2 (7.7 %) persons, the result was satisfactory, and there were no unsatisfactory results. Conclusions. An analysis of the study results shows that it is important to take into account the forms of coxarthrosis, age and gender of patients, body weight, the presence of comorbid pathology and osteoporosis when choosing indications to total hip replacement using Physiohip trabecular bionic stem.


Keywords

ідіопатичний коксартроз; асептичний некроз головки стегнової кістки; ендопротезування кульшового суглоба; трабекулярно-біонічна ніжка Physiohip; удосконалена методика ендопротезування; функціональна шкала Harris Hip Score; візуальна аналогова шкала

идиопатический коксартроз; асептический некроз головки бедренной кости; эндопротезирование тазобедренного сустава; трабекулярно-бионическая ножка Physiohip; усовершенствованная методика эндопротезирования; функциональная шкала Harris Hip Score; визуальная аналоговая шкала

idiopathic coxarthrosis; avascular necrosis of the femoral head; hip replacement; trabecular bionic stem Physiohip; improving the method of arthroplasty; Harris Hip Score; visual analogue scale


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Лоскутов А.Е., Олейник А.Е., Ковбаса Е.А. Клинико-статистический анализ выживаемости эндопротезов тазобедренного сустава // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2014. — № 2. — С. 11-15.
2. Бондар В.К. Удосконалення технологій ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip // Травма. — 2018. — Т. 19, № 3. — С. 57-60. 
3. Бур’янов О.А. Досвід ендопротезування кульшового суглоба в ортопедо-травматологічній практиці залізничної медицини / О.А. Бур’янов, В.П. Кваша, О.Г. Легенький, Ю.Г. Ейтутіс // Медицина транспорту України. — 2013. — № 4. — С. 58-63. 
4. Корж М.О. Стан та проблемні питання ендопротезування суглобів в Україні (виконання рішень XV з’їзду ортопедів-травматологів України) / М.О. Корж, Г.В. Гайко, В.А. Філіпенко, С.І. Герасименко, В.О. Танькут // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2014. — № 1. — С. 81-86. 
5. Корж Н.А. Состояние проблемы эндопротезирования суставов в Украине / Корж Н.А., Филиппенко В.А., Танькут В.А. // Травма. — 2016. — Т. 17, № 3. — С. 24-25. 
6. Косяков А.Н., Розенберг О.А., Бондарь В.К., Гребенников К.А., Сохань С.В., Ульянчич Н.В. Биосовместимость материалов эндопротеза нового поколения при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2010. — № 4. — С. 105-115. 
7. Косяков О.М., Бур’янов О.А., Бондар В.К. Віддалені результати тотального ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки «Physiohip» // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2018. — № 3. — С. 99-103. 
8. Патент України № 75843 U., А61В17/56 (2006.01). Спосіб ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip / Бур’янов О.А., Косяков О.М., Бондар В.К., опубл. 10.12.2012, бюл. № 23.
9. Филиппенко В.А. Методы подбора ножки эндопротеза при первичном бесцементном эндопротезировании тазобедренного сустава / В.А. Филиппенко, А.И. Жигун, О.А. Подгайская // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2009. — № 4. — С. 118-122.
10. Copf F., Holz U. Bionic als Grundlage eines trabekular orientierten endoprothesen systems // R. Wetzel. Verankerungsprinzipien in der Hüftendoprothetik. — 2001. — P. 113.
11. Holz U., Copf F., Thielemann F. Die Implantation der trabekular orientierten Hlift total endoprothese // Operat. Orthop. Traumatolol. — 1991. — 3. — 1-16.

Similar articles

Improving technologies for hip replacement using trabecular bionic stem Physiohip
Authors: Бондар В.К.
Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Determination of risk factors for negative results of total hip replacement using Physiohip trabecular bionic leg
Authors: Косяков О.М.(1), Бур’янов О.А.(2), Карпінська О.Д.(3), Бондар В.К.(1)
1 - Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Computer modeling of hip arthroplasty using the trabecular-bionic  femoral component Physiohip
Authors: Бондарь В.К.(1), Косяков А.Н.(1), Бурьянов А.А.(2), Hindenlang Ulrich(3), Schneider Ralf(4)
(1) — Киевский городской центр эндопротезирования, хирургии и реабилитации, КГКБ № 12, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — LASSO Ingenieurgesellschaft mbH, Leinfelden-Echterdingen, Germany
(4) — HLRS High Performance Computing Center Stuttgart, Stuttgart, Germany

"Тrauma" Том 18, №6, 2017
Date: 2018.02.12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Causes of dislocation of the endoprosthesis head  after primary hip arthroplasty
Authors: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 18, №1, 2017
Date: 2017.04.05

Back to issue