Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 13, №8, 2018

Back to issue

Antibiotic therapy of community-acquired pneumonia in children: comparison of international guidelines and current practice in Ukraine

Authors: Няньковський С.Л.(1), Фуртак Р.Н.(1), Яцула М.С.(1), Бережна І.Ю.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова», м. Львів, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Захворювання органів дихання залишаються актуальною медико-соціальною проблемою педіатрії. Мета дослідження: вивчення актуальних наукових джерел щодо лікування пневмоній у дітей, порівняльний аналіз рекомендацій провідних країн щодо антибіотикотерапії (АБТ) позалікарняних пневмоній та принципів АБТ у дітей із позалікарняною пневмонією у м. Львові. Матеріали та методи. Використано контент-аналіз, метод системного й порівняльного аналізу стосовно АБТ у дітей із позалікарняною пневмонією; проведено ретроспективний аналіз карт стаціонарного хворого з позалікарняними пневмоніями. Результати. Ми порівняли рекомендації Товариства дитячих інфекційних хвороб — Американського товариства інфекційних захворювань (PIDS-IDSA), Британського торакального товариства (BTS) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо АБТ позалікарняних пневмоній у дітей. ВООЗ рекомендує АБТ протягом 5 днів нетяжких позалікарняних пневмоній, а в рекомендаціях BTS не вказано на тривалість лікування. На думку експертів PIDS-IDSA, найкраще вивчені 10-денні курси АБТ. В усіх рекомендаціях амоксицилін перорально є терапією вибору для амбулаторних пацієнтів. Для госпіталізованих пацієнтів ВООЗ рекомендує парентеральне лікування ампіциліном з гентаміцином. BTS рекомендує пероральну антибіотикотерапію амоксициліном, а PIDS-IDSA пропонує розпочинати лікування з парентерального введення ампіциліну або пеніциліну G у випадку, якщо дитина повністю вакцинована, та цефалоспорину ІІІ покоління у випадку, якщо дитина не повністю вакцинована. Для порівняння принципів та існуючої практики щодо АБТ позалікарняної пневмонії було проаналізовано 260 карт стаціонарного хворого з позалікарняними пневмоніями ІІ педіатричного відділення Комунальної міської дитячої клінічної лікарні м. Львова за 2017 рік. Стартовими антибіотиками, які призначались найчастіше дітям з пневмонією у стаціонарі, були цефалоспорини III покоління. Середній термін прийому антибіотиків становив 7 днів. Висновки. На основі проаналізованих джерел можна дійти висновку, що питання тривалості застосування, а подекуди і вибору антибактеріального засобу є доволі дискусійним та потребує подальшого вивчення.

Актуальность. Заболевания органов дыхания остаются актуальной медико-социальной проблемой педиатрии. Цель исследования: изучение актуальных научных источников по лечению пневмоний у детей, сравнительный анализ рекомендаций ведущих стран по антибиотикотерапии (АБТ) внебольничных пневмоний и принципов АБТ у детей с внебольничной пневмонией в г. Львове. Материалы и методы. Использованы контент-анализ, метод системного и сравнительного анализа относительно АБТ у детей с внебольничной пневмонией; проведен ретроспективный анализ историй болезни детей с внебольничной пневмонией. Результаты. Мы сравнили рекомендации Общества детских инфекционных болезней — Американского общества инфекционных заболеваний (PIDS-IDSA), Британского торакального общества (BTS) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно АБТ внебольничных пневмоний у детей. ВОЗ рекомендует АБТ в течение 5 дней нетяжелых внебольничных пневмоний, а в рекомендациях BTS не указана продолжительность лечения. По мнению экспертов PIDS-IDSA, лучше всего изучены 10-дневные курсы АБТ. Во всех рекомендациях амоксициллин перорально указан как терапия выбора для амбулаторных пациентов. Для госпитализированных пациентов ВОЗ рекомендует парентеральное лечение ампициллином с гентамицином. BTS рекомендует пероральную антибиотикотерапию амоксициллином, а PIDS-IDSA предлагает начинать лечение с парентерального введения ампициллина или пенициллина G в случае, если ребенок полностью вакцинирован, и цефалоспорина III поколения в случае, если ребенок не вакцинирован полностью. Для сравнения принципов и существующей практики АБТ внебольничной пневмонии были проанализированы 260 карт стационарного больного с внебольничной пневмонией II педиатрического отделения Коммунальной городской детской клинической больницы г. Львова за 2017 год. Стартовыми антибиотиками, которые назначались чаще всего детям с пневмонией в стационаре, были цефалоспорины III поколения. Средний срок приема антибиотиков составлял 7 дней. Выводы. На основании проанализированных источников можно сделать вывод, что вопрос длительности применения, а иногда и выбора антибактериального средства является достаточно дискуссионным и требует дальнейшего изучения.

Background. Respiratory diseases are a serious medical and social problem in pediatrics. The aim of the study was to research the current scientific sources for the treatment of community-acquired pneumonia in children, to conduct a comparative analysis of the recommendations of the leading countries on antibiotic therapy (ABT) of the community-acquired pneumonia and ABT principles in children with community-acquired pneumonia in Lviv. Materials and methods. We used content analysis, method of systemic and comparative analysis regarding ABT in children with community-acquired pneumonia as well as a retrospective analysis of medical records of children with community-acquired pneumonia. Results. We compared the guidelines of the Pediatric Infectious Diseases Society — Infectious Diseases Society of America (PIDS-IDSA), the British Thoracic Society (BTS) and the World Health Organization (WHO) on ABT of community-acquired pneumonia in children. WHO recommends ABT of non-severe community-acquired pneumonia for 5 days, and BTS recommendations do not indicate the duration of treatment. According to PIDS-IDSA experts, the 10-day ABT courses are best studied. According to all guidelines, oral administration of amoxicillin is a choice-therapy for outpatient cases. For inpatient incidences WHO recommends treatment of ampicillin and gentamicin combination. BTS recommends oral antibiotic therapy of amoxicillin, and PIDS-IDSA suggests starting treatment with administration of ampicillin or penicillin G in the cases of a fully vaccinated child and III generation cephalosporin in case the child is not fully vaccinated. We analyzed 260 medical records of children with community-acquired pneumonia of the Pediatric Department 2 of Lviv City Children’s Clinical Hospital in 2017. Third generation cephalosporins were most often prescribed to children with pneumonia in the hospital. The average duration of antibiotic treatment was 7 days. Conclusions. Based on the analyzed sources, we can conclude that the question of the antibiotic therapy duration and sometimes the choice of antibacterial agent is quite controversial and requires further study.


Keywords

позалікарняна пневмонія; діти; антибактеріальна терапія

внебольничная пневмония; дети; антибактериальная терапия

community-acquired pneumonia; children; antibacterial therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Pneumonia / World Health Organization // Fact sheet. — 2016. — Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/.

2. Comparison between diagnosis and treatment of community-acquired pneumonia in children in various medical centres across Europe with the United States, United Kingdom and the World Health Organization guidelines / V. Usonis, R. Ivaskevicius, J. Diez-Domingo, et al. // Pneumonia. — 2016. — Vol. 8, № 1. — 10 p. — https://doi.org/10.1186/s41479-016-0005-y. — Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5469201/.

3. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America / J.S. Bradley, C.L. Byington, S.S. Shah, et al. // Clin. Infect. Dis. — 2011. — Vol. 53, № 7. — P. 25-76. — https://doi.org/10.1093/cid/cir531. — Режим доступу: https://academic.oup.com/cid/article/53/7/e25/424286.

4. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011 / M. Harris, J. Clark, N. Coote, et al. // Thorax. — 2011. — Vol. 66, Issue Suppl 2. — P. 1-23. — http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2011-200598. — Режим доступу: https://thorax.bmj.com/content/66/Suppl_2/ii1.

5. WHO. Pocket Book of hospital care for children. Guidelines for the management of common illnesses with limited resources. — Second edition / World Health Organization. — 2013. — Р. 80-91.

6. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children / S. Jain, D.J. Williams, S.R. Arnold, et al. // N Engl J Med. — 2015. — Vol. 372, № 9. — P. 835-845. — http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1405870. — Режим доступу: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1405870.

7. High incidence of pulmonary bacterial co-infection in children with severe respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis / K. Thorburn, S. Harigopal, V. Reddy, N. Taylor, H.K.F van Saene // Thorax. — 2006. — Vol. 61, Issue 7. — P. 611-615. — http://dx.doi.org/10.1136/thx.2005.048397. — Режим доступу: https://thorax.bmj.com/content/61/7/611.

8. Мокия-Сербина С.А. Внебольничные пневмонии у детей: современные подходы к продолжительности антибиотикотерапии / С.А. Мокия-Сербина, Т.В. Литвинова, Г.А. Плохинов // Здоровье ребенка. — 2016. — № 2. — С. 138-141.

9. Short-course Antibiotic Treatment for Community-acquired Alveolar Pneumonia in Ambulatory Children: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Trial / D. Greenberg, N. Givon-Lavi, Y. Sadaka, S. Ben-Shimol, J. Bar-Ziv, R. Dagan // Pediatr. InfectDisJ. — 2014. — № 33(2). — P. 136-142. — https://dx.doi.org/ 10.1097/INF.0000000000000023.

10. Резолюция участников круглого стола по рациональной антимикробной терапии распространенных заболеваний детского возраста 24 февраля 2010 г. (г. Киев) // Здоровье ребенка. — 2010. — № 2(23). — Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/12747.

11. Майданник В.Г., Ємчинська Є.О. Клінічні настанови з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії у дітей з позиції доказової медицини. — К., 2014. — 43 с.

Similar articles

Rationale for the use of levofloxacin 750 mg intravenously for the treatment  of severe community acquired pneumonia in the hospital  (literature review)
Authors: Нестеренко О.М., Прокопенко Б.Б., Нестеренко О.О., Воробйова Т.І.
Донецький національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, м. Краматорськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Approaches to the treatment of diseases of the lower respiratory tract: choice of antibacterial preparati on taking into account international recommendations
Authors: Крамарьов С.О., Закордонець Л.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №6, 2018
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Aspects of treatment of lower respiratory tract infections in terms of clinical guidelines of different countries (bronchiolitis, bronchitis, community-acquired pneumonia)
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №4, 2019
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Authors: І.Г. Палій, С.Г. Заїка, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Н.С. Скічко, Вінницька міська поліклініка № 2, С.В. Косенко, Комунальний заклад «Міська поліклініка № 1»
"News of medicine and pharmacy" Пульмонология (344) 2010 (тематический номер)

Back to issue