Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 13, №8, 2018

Back to issue

The use of Sinudafen in the treatment of acute rhinosinusitis in children

Authors: Косаковський А.Л., Косаківська І.А., Ткаченко Ю.В., Грушецька Н.П., Шух Л.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Гострий риносинусит належить до найбільш поширених захворювань, з якими пацієнти звертаються до оториноларинголога, педіатра, сімейного лікаря. Тому застосування нових, більш ефективних препаратів для лікування цього захворювання є актуальним. Мета: вивчення впливу дієтичної добавки Синудафен на перебіг гострого риносинуситу в дітей. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням в клініці перебувало 30 пацієнтів (18 осіб — основна, 12 — контрольна група) віком від 12 до 18 років із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом. Вивчалась лікувальна дія дієтичної добавки Синудафен. Лікування проводили щоденно, до 10 днів. Синудафен призначали по 1 капсулі на добу після їди. Оцінку клінічних симптомів проводили за 3-бальною шкалою, інтенсивність болю оцінювали за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою. Результати. При лікуванні дітей із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом, які приймали Синудафен, відмічено зменшення гіперемії й набряку слизової оболонки носа, припинення гнійних і слизових виділень з порожнини носа, відновлення носового дихання, зменшення інтенсивності головного болю й загальної слабкості за більш короткий проміжок часу порівняно з контрольною групою. Висновки. Використання дієтичної добавки Синудафен при лікуванні пацієнтів з гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом сприяє більш швидкому зменшенню симптомів захворювання, покращенню функції лор-органів і відновленню працездатності пацієнтів.

Актуальность. Острый риносинусит относится к наиболее распространенным заболеваниям, с которыми пациенты обращаются к оториноларингологу, педиатру, семейному врачу. Поэтому применение новых, более эффективных препаратов для лечения данного заболевания является актуальным. Цель: изучение влияния диетической добавки Синудафен на течение острого синусита у детей. Материалы и методы. Под нашим наблюдением в клинике находилось 30 пациентов (18 человек — основная, 12 — контрольная группа) в возрасте от 12 до 18 лет с острым вирусным и бактериальным риносинуситом. Изучалось лечебное действие диетической добавки Синудафен. Лечение проводили ежедневно, до 10 дней. Синудафен назначали по 1 капсуле в сутки после еды. Оценку клинических симптомов проводили по 3-балльной шкале, интенсивность боли оценивали по 10-балльной визуально-аналоговой шкале. Результаты. При лечении детей с острым вирусным и бактериальным риносинуситом, которые принимали Синудафен, отмечено уменьшение гиперемии и отека слизистой оболочки носа, прекращение гнойных и слизистых выделений из полости носа, восстановление носового дыхания, уменьшение интенсивности головной боли и общей слабости за более короткий период времени по сравнению с контрольной группой. Выводы. Использование диетической добавки Синудафен при лечении пациентов с острым вирусным и бактериальным риносинуситом способствует более быстрому уменьшению симптомов заболевания, улучшению функции лор-органов и восстановлению работоспособности пациентов.

Background. Acute rhinosinusitis is one of the most common diseases, with which patients visit the otorhinolaryngologist, pediatrician, family doctor. Therefore, the use of new, more effective drugs for the treatment of this disease is relevant. The purpose of the study was to investigate the effect of Sinudafen on the course of acute rhinosinusitis in children. Materials and methods. Thirty patients (18 persons — the main group and 12 — the control one) aged 12 to 18 years with acute viral and bacterial rhinosinusitis were under our supervision in the clinic. The therapeutic effect of Sinudafen was studied. Treatment was performed daily for up to 10 days. Sinudafen was prescribed at a dose of 1 capsule a day after meals. Clinical symptoms were evaluated on a 3-point scale, and the intensity of pain — using a 10-point visual analog scale. Results. In the treatment of children with acute viral and bacterial rhinosinusitis, who received Sinudafen, a decrease in hyperemia and nasal mucosal swelling, the discontinuation of purulent and mucous discharge from the nasal cavity, restoration of nasal breathing, reduction of headache intensity and general weakness were noted in a shorter time as compared to the control group. Conclusions. The use of Sinudafen in the treatment of patients with acute viral and bacterial rhinosinusitis promotes faster reduction of symptoms, improvement of the function of ENT organs and restoration of performance status of patients.


Keywords

гострий риносинусит; лікування; Синудафен; діти

острый риносинусит; лечение; Синудафен; дети

acute rhinosinusitis; treatment; Sinudafen; children

Вступ

Гострий риносинусит належить до найбільш поширених захворювань, з якими пацієнти звертаються до оториноларинголога, педіатра, сімейного лікаря [1–2]. Тому застосування нових, більш ефективних препаратів для лікування цього захворювання є актуальним.

Метою дослідження було вивчення впливу дієтичної добавки Синудафен на перебіг гострого риносинуситу в дітей.

Матеріали та методи

Під нашим спостереженням у клініці перебувало 30 пацієнтів (18 осіб — основна, 12 — контрольна група) віком від 12 до 18 років із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом. Вивчались фармакотерапевтичні властивості дієтичної добавки Синудафен. До складу Синудафену входить екстракт квіток бузини; екстракт квіток коров’яку; екстракт трави вербени; екстракт квіток липи; екстракт листя андрографісу волотистого, що містить 98 % андрографолідів; екстракт листя м’яти перцевої; наповнювач (целюлоза); желатин; антиспікаючий агент (кремнію діоксид); барвники (титану діоксид, заліза оксиди й гідроксиди, патентований синій V). У табл. 1 наведено відомості про терапевтичну дію екстрактів, що входять до складу засобу Синудафен.

У процесі дослідження враховувалися клінічні прояви захворювання та їх динаміка під час лікування. При проведенні дослідження дотримувалися вимог Гельсінської декларації, яка була прийнята Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації (2010), і Комісії з біоетики НМАПО імені П.Л. Шупика.

Критерії включення пацієнтів у дослідження: стать (хлопчики й дівчатка); вік від 12 до 18 років; діагноз (гострий вірусний і бактеріальний риносинусит); письмова згода батьків пацієнта брати участь у дослідженні й виконувати його вимоги.

Критерії виключення: підвищена чутливість до дієтичної добавки Синудафен, тяжкі бактеріальні інфекції, небажання пацієнта виконувати вимоги протоколу, включно з дотриманням графіка візитів і підписанням інформованої згоди.

У процесі випробування в усіх пацієнтів оцінювалася динаміка клінічних проявів захворювання за даними об’єктивного обстеження. Ефективність Синудафену оцінювалася за зменшенням клінічних проявів захворювання. Враховувалися динаміка лабораторних показників, а також частота виникнення й характер побічних реакцій.

Дослідження включало скринінг (період набору пацієнтів) і період лікування. Пацієнтам проводилось об’єктивне обстеження, що включало передню риноскопію, фарингоскопію, отоскопію, дослідження носового дихання. Усі дані обстеження вносилися до індивідуальної реєстраційної форми хворого.

Лікування проводили щоденно, воно тривало до 10 днів. Синудафен призначали по 1 капсулі на добу після їди. Оцінку клінічних симптомів проводили за 3-бальною шкалою, інтенсивність болю оцінювали за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою.

Результати та обговорення

При лікуванні дітей із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом, які приймали засіб Синудафен, відмічено зменшення гіперемії й набряку слизової оболонки носа, припинення гнійних і слизових виділень із порожнини носа, відновлення носового дихання, зменшення інтенсивності головного болю й загальної слабкості за більш короткий проміжок часу порівняно з контрольною групою.

У табл. 2 наведені місцеві прояви, у табл. 3 — загальні симптоми в дітей із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом, які отримували дієтичну добавку Синудафен. На рис. 1 наведено динаміку гіперемії й набряку слизової оболонки в дітей із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом, які приймали Синудафен, і хворих контрольної групи, а на рис. 2 — динаміку носового дихання й виділень слизу з носа під час лікування.

З наведених даних видно, що застосування Синудафену при лікуванні пацієнтів із гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом сприяє більш швидкому зменшенню симптомів захворювання, зокрема гіперемії й набряку слизової оболонки порожнини носа, зменшенню проявів ринореї. Носове дихання відновлювалось за коротший проміжок часу. Це, у свою чергу, сприяло відновленню працездатності пацієнтів.

Висновки

Використання дієтичної добавки Синудафен при лікуванні пацієнтів з гострим вірусним і бактеріальним риносинуситом сприяє більш швидкому зменшенню симптомів захворювання, покращенню функції лор-органів і відновленню працездатності пацієнтів.

Конфлікт інтересів. Не заявлений.


Bibliography

1. Гострий риносинусит у дітей. Монографія / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, В.В. Синяченко [та ін.]. — К.: Логос, 2017. — 174 с.

2. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник / А.А. Лайко, А.Л. Косаковський, Д.Д. Заболотна [та ін.]; за ред. проф. А.А. Лайка. — К.: Логос, 2013. — 576 с.


Back to issue