Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 13, №8, 2018

Back to issue

Features of the microbial landscape of the upper respiratory tract in children with microaspiration syndrome with damage to the central nervous system

Authors: Ильченко С.И., Мишина Н.В., Фиалковская А.А., Жукова Л.А.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Бронхолегенева патологія посідає провідне місце в структурі захворюваності дітей усіх вікових груп. Одним із факторів, що сприяють розвитку затяжного перебігу бронхітів або рецидивуючого бронхообструктивного синдрому, є мікроаспірація. Високий ризик розвитку як гострої, так і хронічної мікроаспірації мають діти з неврологічними розладами. Мета дослідження: вивчення особливостей перебігу респіраторної патології та мікробного пейзажу верхніх дихальних шляхів у дітей з мікроаспіраційним синдромом на тлі ураження центральної нервової системи (ЦНС). Матеріали та методи. Проведено комплексне обстеження 30 дітей віком від 1 міс. до 12 років (середній вік пацієнтів — 4,60 ± 0,03 року) з патологією ЦНС. Основну групу становили 18 дітей з перинатальним ураженням ЦНС, які мають в анамнезі затяжні та рецидивуючі бронхіти, групу порівняння — 12 респіраторно-асимптомних дітей з перинатальним ураженням ЦНС. Дослідження включало детальний збір анамнезу, об’єктивне обстеження дітей і лабораторно-інструментальні методи. У всіх хворих досліджували мікробний спектр верхніх дихальних шляхів, отриманий шляхом глибокого мазка з ротоглотки. Для статистичної обробки отриманих результатів використовувалася програма Statistica 13.0. Результати. Встановлено, що мікроаспіраційний синдром зустрічається переважно у дітей з тяжкою поєднаною патологією ЦНС. Респіраторна патологія у даної категорії пацієнтів характеризується рецидивуючими бронхітами (середня частота за рік — 5,9 ± 0,4), їх ранньою маніфестацією (середній вік початку бронхітів — 4,4 ± 0,5 міс.) і затяжним перебігом (середня тривалість бронхітів — 1,5 ± 0,1 міс.). Особливістю мікробного пейзажу верхніх дихальних шляхів у дітей з мікроаспіраційним синдромом на тлі ураження ЦНС є домінування кишкової умовно-патогенної мікрофлори (Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris і Proteus mirabilis), а також Pseudomonas aeroginosa і дріжджоподібних грибів роду Сandida. Висновки. Отримані результати мають важливе практичне значення при виборі стартового антибактеріального препарату для лікування затяжних бактеріальних бронхітів у дітей з мікроаспіраційним синдромом на тлі ураження ЦНС.

Актуальность. Бронхолегочная патология занимает ведущее место в структуре заболеваемости детей всех возрастных групп. Одним из факторов, способствующих затяжному течению бронхитов или рецидивирующему бронхообструктивному синдрому, является микроаспирация. Высокий риск развития как острой, так и хронической микроаспирации имеют дети с неврологическими расстройствами. Цель исследования: изучение особенностей течения респираторной патологии и микробного пейзажа верхних дыхательных путей у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения центральной нервной системы (ЦНС). Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 30 детей в возрасте от 1 мес. до 12 лет (средний возраст пациентов — 4,60 ± 0,03 года) с патологией ЦНС. Основную группу составили 18 детей с перинатальным поражением ЦНС, имеющие в анамнезе затяжные и рецидивирующие бронхиты, группу сравнения — 12 респираторно-асимптомных детей с перинатальным поражением ЦНС. Исследование включало детальный сбор анамнеза, объективное обследование детей и лабораторно-инструментальные методы. У всех больных изучали микробный спектр верхних дыхательных путей, полученный путем глубокого мазка из ротоглотки. Для статистической обработки полученных результатов использовалась программа Statistica 13.0. Результаты. Установлено, что микроаспирационный синдром встречается преимущественно у детей с тяжелой сочетанной патологией ЦНС. Респираторная патология у данной категории пациентов характеризуется рецидивирующими бронхитами (средняя частота за год — 5,9 ± 0,4), их ранней манифестацией (средний возраст начала бронхитов — 4,4 ± 0,5 мес.) и затяжным течением (средняя продолжительность бронхитов — 1,5 ± 0,1 мес.). Особенностью микробного пейзажа верхних дыхательных путей у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения ЦНС является доминирование кишечной условно-патогенной микрофлоры (Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris и Proteus mirabilis), а также Pseudomonas aeroginosa и дрожжеподобных грибов рода Сandida. Выводы. Полученные результаты имеют важное практическое значение при выборе стартового антибактериального препарата для лечения затяжных бактериальных бронхитов у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения ЦНС.

Background. Pathology of the respiratory system ranks first in the structure of the morbidity in children of all age groups. One of the factors leading to the protracted course of bronchitis or recurrent broncho-obstructive syndrome is microaspiration. Children with neurological disorders have a high risk of both acute and chronic microaspiration. The purpose is to study the characteristics of respiratory pathology and the microbial landscape of the upper respiratory tract in children with microaspiration syndrome on the background of damage to the central nervous system (CNS). Materials and methods. A comprehensive survey was conducted in 30 children aged 1 month to 12 years (the average age of patients was 4.60 ± 0.03 years) with CNS pathology. The main group consisted of 18 children with perinatal CNS damage who had prolonged and recurrent bronchitis in the past medical history, the comparison group — 12 respiratory asymptomatic children with perinatal CNS damage. The study included a detailed medical history, an objective examination of children and laboratory and instrumental methods. The microbial spectrum of the upper respiratory tract was investigated in all patients by deep smear from the oropharynx. For statistical processing of the results obtained, the program Statistica 13.0 was used. Results. It was found that microaspiration syndrome occurs mainly in children with severe combined pathology of CNS. Respiratory pathology in these patients is characterized by recurrent bronchitis (the average frequency per year is 5.9 ± 0.4), its early manifestation (the average age of bronchitis onset is 4.4 ± 0.5 months) and a protracted course (average duration of bronchitis is 1.5 ± 0.1 months). The peculiarity of the microbial landscape of the upper respiratory tract in children with microaspiration syndrome against the background of central nervous system damage is the dominance of intestinal opportunistic microflora (Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis) and also Pseudomonas aeruginosa and Candida. Conclusions. The obtained results are of practical importance for the selection of the starting antibacterial drug for the treatment of prolonged bacterial bronchitis in children with microaspiration syndrome on the background of CNS damage.


Keywords

мікроаспіраційний синдром; мікробний пейзаж верхніх дихальних шляхів; ураження центральної нервової системи; бронхіти; діти

микроаспирационный синдром; микробный пейзаж верхних дыхательных путей; поражение центральной нервной системы; бронхиты; дети

microaspiration syndrome; microbial landscape of the upper respiratory tract; damage to the central nervous system; bronchitis; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ильченко С.И. Микроаспирационный синдром в практике педиатра: современные особенности и роль в формировании бронхообструктивного синдрома / С.И. Ильченко, Е.Д. Дука, Л.А. Жукова // Здоровье ребенка. — 2016. — № 7(75). — С. 90-94. doi: 10.22141/2224-0551.7.75.2016.86731.

2. Satter E.M. The feeding relationship: problems and interventions / E.M. Satter // J. of Pediatric. — 2009. — V. 117. — Р. 181-189.

3. Proesmans M. Respiratory illness in children with disability: a serious problem? / M. Proesmans // Breathe (Sheff.). — 2016. — V. 12(4). — P. 97-103. doi: [10.1183/20734735.017416].

4. Arvedson J.C. Pediatric Swallowing and Feeding / J.C. Arvedson, L. Brodsky. — Delmar Cengage Learning, 2015. — 528 р.

5. Коренюк Е.С. Нарушения микробиоты дыхательных путей у детей с респираторными заболеваниями (обзор литературы) / Е.С. Коренюк // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13, № 5. — С. 506-515. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.5.2018.141569.

6. ERS statement on protracted bacterial bronchitis in children / A. Kantar, A.B. Chang, M.D. Shields, J.M. Marchant, K. Grimwood [et al.] // European Respiratory Journal. — 2017. — V. 50. doi: 10.1183/13993003.02139-2016.

7. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. Том 1: учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — Т. 1. — 443 с.

8. Колонизационная резистентность и иммунологическая реактивность слизистых ротоглотки у детей в норме и при бронхолегочных заболеваниях / В.А. Метельская, В.А. Алешкин, Е.А. Воропаева [и др.] // Вестник РАМН. — 2010. — № 7. — С. 10-15.

9. Disordered microbial communities in asthmatic airways / М. Hilty, С. Burke, Н. Pedro [et al.] // PloS one. — 2010. — 5. — Р. e8578 [PubMed].

10. Topographical continuity of bacterial populations in the healthy human respiratory tract / E.S. Charlson, К. Bittinger, A.R. Haas [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2011. — 184. — Р. 957-963.

11. Леженко Г.ОМікробіологічна характеристика дихальних шляхів у дітейхворих на рецидивуючий бронхіт / Г.ОЛеженкоО.ЄПашковаЛ.ІПантюшенко // Современная педиатрия. — 2013. — № 3(51). — С. 61-65.

12. Association Between Chronic Aspiration and Chronic Airway Infection with Pseudomonas aeruginosa and Other Gram-Negative Bacteria in Children with Cerebral Palsy / C.A. Gerdung, A. Tsang, A.S. Yasseen, K. Armstrong, H.J. McMillan [et al.] // Lung. — 2016. — V. 194, I. 2. — P. 307-314. doi: 10.1007/s00408-016-9856-5.


Back to issue