Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 52, №4, 2018

Back to issue

Treatment of autoimmune hepatitits according to the national, international recommendations and own experience

Authors: Cтепанов Ю.М.(1, 2), Косинська С.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Автоімунний гепатит (АІГ) — рідка патологія печінки, проте останнім часом кількість хворих збільшується. Немає однозначного визначення та чітких патогномонічних критеріїв АІГ, відмінними рисами є наявність автоантитіл, значна гіпергаммаглобулінемія, характерні морфологічні зміни та наявна відповідь на імуносупресивну терапію. Імуносупресивна терапія при АІГ спрямована на купірування автоімунного процесу, ліквідацію запального синдрому, зменшення прогресування фіброзу, гальмування розвитку цирозу. Препаратами першої лінії є кортикостероїди та азатіоприн, ефективність яких значно перевищує плацебо. Преднізолон призначають у середньому 40–60 мг/добу, у дозі 0,5–1 мг/кг/добу. Чим вища активність цитолізу, тим більша доза преднізолону потрібна. При зменшенні цитолізу, за даними печінкових проб, відповідно зменшується доза преднізолону. У практиці частіше застосовують метилпреднізолон. Азатіоприн призначають або відразу, або через 2 тижні прийому преднізолону в дозі 50 мг/добу із можливим підвищенням до 100 мг/добу, в індивідуальному дозуванні — 1–2 мг/кг/добу. Сьогодні перевагу віддають комбінованій терапії преднізолоном та азатіоприном. Оцінка ефективності лікування АІГ передбачає контроль рівня амінотрансфераз (насамперед аланінтрансферази) та IgG, бажана їх повна нормалізація. Для оцінки динаміки фіброзу застосовується еластографія печінки. На жаль, лікування фактично призначається довічно. До препаратів другої лінії належать мікофенолату мофетил, циклоспорин, такролімус, сиролімус, еверолімус та інші. З них найбільш вивченим вважається мікофенолату мофетил. Продовжуються пошуки ефективної терапії АІГ, розробляються методи клітинної, антицитокінової, антифібротичної терапії. Наведено клінічні приклади з власного досвіду. Висновки. Лікування АІГ є складним процесом. У вирішенні даної проблеми значно допомагають останні сучасні рекомендації, дані проведених досліджень та накопичений досвід. Вибір терапії потребує індивідуального підходу з урахуванням особливостей клінічного перебігу та відповіді на терапію.

Аутоиммунный гепатит (АИГ) — редкая патология печени, но в последние годы количество больных увеличивается. Нет однозначного определения и четких патогномоничных критериев АИГ, отличительными признаками являются наличие аутоантител, значительная гипергаммаглобулинемия, характерные морфологические изменения и хороший ответ на иммуносупрессивную терапию. Иммуносупрессивная терапия при АИГ направлена на купирование аутоиммунного процесса, ликвидацию воспалительного синдрома, уменьшение прогрессирования фиброза, торможение развития цирроза. Препаратами первой линии являются кортикостероиды и азатиоприн, эффективность которых значительно превышает плацебо. Преднизолон назначают в среднем 40–60 мг/сут, в дозе 0,5–1 мг/кг/сут. Чем выше активность цитолиза, тем большая доза преднизолона необходима. При уменьшении цитолиза, по данным печеночных проб, соответственно уменьшается доза преднизолона. В практике чаще используется метилпреднизолон. Азатиоприн назначают или сразу, или через 2 недели приема преднизолона в дозе 50 мг/сут с возможным повышением до 100 мг/сут, в индивидуальной дозе — 1–2 мг/кг/сут. В настоящее время преимущество отдают комбинированной терапии преднизолоном и азатиоприном. Оценка эффективности лечения АИГ предусматривает контроль уровня аминотрансфераз (прежде всего аланинтрансферазы) и IgG, желательна их полная нормализация. Для оценки фиброза применяется эластография печени. К сожалению, лечение фактически назначается пожизненно. К препаратам второй линии относятся микофенолата мофетил, циклоспорин, такролимус, сиролимус, эверолимус и другие. Из них наиболее изученным считается микофенолата мофетил. Продолжаются поиски эффективной терапии АИГ, разрабатываются методы клеточной, антицитокиновой, антифибротической терапии. Приведены клинические примеры из собственного опыта. Выводы. Лечение АИГ является сложным процессом. В решении данной проблемы значительно помогают современные рекомендации, данные проведенных исследований и накопленный опыт. Выбор терапии требует индивидуального подхода с учетом особенностей клинического течения и ответа на терапию.

Autoimmune hepatitis (AIH) is rare liver pathology, but there is the increase in the number of patients over the last years. There is no unambiguous determination or clear pathognomonic criteria of AIH. A presence of autoantibodies, hypergammaglobulinemia, characteristic morphological changes and response to immunosuppressive therapy are inherent for AIH. Immunosupressive therapy must provide the control of autoimmune process, elimination of inflammatory syndrome, fibrosis reduction, slowing down the development of cirrhosis. The first-line drugs in AIH are corticosteroids and azathioprine, more effective than placebo. Prednisolone is prescribed at a dose of 40–60 mg/day, individual dose is 0.5–1 mg/kg/day. The higher the activity of cytolysis, the larger the required dose of prednisolone. When cytolysis is reduced according to hepatic tests, the dose of prednisolone is decreased. Methylprednisolone is used more often in practice. Azathioprine is administered either immediately or 2 weeks after prednisolone at a dose 50 mg/day with a possible increase to 100 mg/day, individual dose is 1–2 mg/kg/day. Now preference is given to combination therapy with prednisolone and azathioprine. Assessment of the effectiveness of AIH treatment involves monitoring the level of aminotransferases and immunoglobulin G, their complete normalization is desirable. To evaluate fibrosis, we used liver elastography. Treatment is actually life long. The second-line drugs are mycophenolate mofetil, cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus and other. The mycophenolate mofetil is considered most studied. The search for effective AIG therapy continues, methods of cellular, anticytokine, antifibrotic therapies are being developed. Clinical examples from own experience are presented. Treatment of AIH is a difficult process. Modern recommendations, data from the studies and accumulated experience help considerably. The choice of therapy requires individual approach, taking into account the features of clinical course and response to therapy.


Keywords

автоімунний гепатит; лікування; рекомендації; практичний досвід

аутоиммунный гепатит; лечение; рекомендации; практический опыт

autoimmune hepatitis; treatment; recommendations; practical experience


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Czaja A.J. Diagnosis and Management of Autoimmune Hepatitis: Current Status and Future Directions / A.J. Czaja // Gut and Liver. — 2016. — Vol. 10(2). — Р. 177-203. doi: 10.5009/gnl15352.

2. Terziroli Beretta-Piccoli B. Autoimmune hepatitis: Standard treatment and systematic review of alternative treatments / Terziroli Beretta-Piccoli B., Mieli-Vergani G., Vergani D. // World J. Gastroenterol. — 2017. — Vol. 23(33). — Р. 6030-6048. doi: 10.3748/wjg.v23.i33.6030.

3. Liwinski T. Autoimmune hepatitis — update on clinical management in 2017 / Т. Liwinski, С. Schramm // Clin. Res. Hepatol. Gastroenterol. — 2017 Dec. — 41(6). — Р. 617-625. doi: 10.1016/j.clinre.2017.07.002.

4. Autoimmune hepatitis, one disease with many faces: etiopathogenetic, clinico-laboratory and histological characteristics / N.K. Gatselis, K. Zachou, G.K. Koukoulis, G.N. Dalekos // World J. Gastroenterol. — 2015. — № 21(1). — Р. 60-83. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.60.

5. Autoimmune hepatitis / N.M. van Gerven, Y.S. de Boer, C.J. Mulder et al. // World J. Gastroenterol. — 2016. — Vol. 22(19). — P. 4651-4661. doi: 10.3748/wjg.v22.i19.4651.

6. Manns M.P. Autoimmune hepatitis — Update 2015 / M.P. Manns, A.W. Lohse, D. Vergani // J. Hepatol. — 2015. — Vol. 62 (1 Suppl.). — P. 100-111. doi: 10.1016/j.jhep.2015.03.005

7. Than N.N.Autoimmune Hepatitis: Progress from Global Immunosuppression to Personalised Regulatory T Cell Therapy / N.N. Than, H.C. Jeffery, Y.H. Oo // Can. J. Gastroenterol. Hepatol. — 2016. — P. 2016:7181685. doi: 10.1155/2016/7181685.

8. Степанов Ю.М. Ведення хворих на аутоімунні захворювання печінки на основі останніх рекомендацій EASL та власного досвіду / Ю.М. Степанов, С.В. Косинська, О.В. Павленко // Патологія. — 2018. — Т. 15, № 1(42). — С. 101-108.

9. Role of age in presentation, response to therapy and outcome of autoimmune hepatitis / M.A. Baven-Pronk, M. Biewenga, J.J. van Silfhout et al. // Clin. Transl. Gastroenterol. — 2018. — Vol. 9(6). — P. 165. doi: 10.1038/s41424-018-0028-1.

10. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis // Journal of Hepatology. — 2015. — 63(4). — P. 971-1004.

11. Type 1 and type 2 autoimmune hepatitis in adults share the same clinical phenotype / P. Muratori, C. Lalanne, A. Fabbri et al. // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2015. — Vol. 41(12). — P. 1281-1287. doi: 10.1111/apt.13210.

12. Epidemiology and causes of death in a Swedish cohort of patients with autoimmune hepatitis / Å. Danielsson Borssén, H. Marschall, A. Bergquist et al. // Scandinavian Journal of Gastroenterology. — 2017. — Vol. 52, № 9. — Р. 1022-1028. doi: 10.1080/00365521.2017.1335772.

13. To U. Overlap Syndrome of Autoimmune Hepatitis and Primary Biliary Cholangitis / U. To, M. Silveira // Clin. Liver Dis. — 2018. — Vol. 22(3). — P. 603-611. doi: 10.1016/j.cld.2018.03.010.

14. Vierling J.M. Autoimmune Hepatitis and Overlap Syndromes: Diagnosis and Management / J.M. Vierling // Clin. Gastroenterol. Hepatol. — 2015. — Vol. 13(12). — P. 2088-2108. doi: 10.1016/j.cgh.2015.08.012.

15. Lammert С. Management of Difficult Cases of Autoimmune Hepatitis / C. Lammert, V.M. Loy, K. Oshima, S. Gawrieh // Curr. Gastroenterol. Rep. — 2016 Feb. — 18(2). — Р. 9. doi: 10.1007/s11894-015-0484-7.

16. Prompt initiation of high-dose i.v. corticosteroids seems to prevent progression to liver failure in patients with original acute severe autoimmune hepatitis / K. Zachou, P. Arvaniti, K. Azariadis et al. // Hepatol. Res. — 2018. — Vol. 24. doi: 10.1111/hepr.13252.

17. EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) iver failure // J. Hepatol. — 2017. — Vol. 66(5). — P. 1047-1081. doi: 10.1016/j.jhep.2016.12.003.

18. Ichai P. Usefulness of corticosteroids for the treatment of severe and fulminant forms of autoimmune hepatitis / Ichai P., Duclos-Vallée J.-C., Guettier C. et al. // Liver Transplant Off Publ Am Assoc Study Liver Dis Int Liver Transplant Soc. — 2007. — Vol. 13(7). — P. 996-1003. doi: 10.1002/lt.21036.

19. Miśkiewicz P. Influence of Methylprednisolone Pulse Therapy on Liver Function in Patients with Graves' Orbitopathy / P. Miśkiewicz, A. Jankowska, K. Brodzińska et al. // Int. J. Endocrinol. — 2018. — Vol. 2018. — P. 1978590. doi: 10.1155/2018/1978590.

20. Mycophenolate mofetil as an alternative treatment for autoimmune hepatitis / S.W. Park, S.H. Um, H.A. Lee et al. // Clin. Mol. Hepatol. — 2016. — Vol. 22(2). — P. 281-85. doi: 10.3350/cmh.2015.0040.

21. Biochemical efficacy of tioguanine in autoimmune hepatitis: a retrospective review of practice in the Netherlands / F.F. van den Brand, C.M.J. van Nieuwkerk, B.J. Verwer et al. // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2018. — Vol. 48(7). — P. 761-767. doi: 10.1111/apt.14939.

22. Bolia R. Lower 6-MMP/6-TG Ratio May Be a Therapeutic Target in Pediatric Autoimmune Hepatitis / R. Bolia, J. Rajanayagam, W. Hardikar // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2018. — Vol. 67(6). — P. 695-700. doi: 10.1097/MPG.0000000000002146.

23. Analytical Pitfalls of Therapeutic Drug Monitoring of Thiopurines in Patients With Inflammatory Bowel Disease / M. Simsek, B. Meijer, C.J.J. Mulder et al. // Ther. Drug. Monit. — 2017. — Vol. 39(6). — P. 584-588. doi: 10.1097/FTD.0000000000000455.

24. Lim S.Z. Revisiting the Role of Thiopurines in Inflammatory Bowel Disease Through Pharmacogenomics and Use of Novel Methods for Therapeutic Drug Monitoring / S.Z. Lim, E.W. Chua // Front. Pharmacol. — 2018. — Vol. 9. — Р. 1107. doi: 10.3389/fphar.2018.01107.

25. Expert clinical management of autoimmune hepatitis in the real world / R. Liberal, Y. de Boer, R. Andrade et al. // Alimentary Pharmacology & Therapeutics. — 2017. — Vol. 45(5). — P. 723-732.

26. Comparative efficacy and tolerability of treatments for adult autoimmune hepatitis: A systematic review and network meta-analysis / F.B. Lu, E.D. Hu, L.M. Xu et al. // Exp. Ther. Med. — 2018. — Vol. 15(6). — P. 4838-4850. doi: 10.3892/etm.2018.6063.

27. Mycophenolate mofetil treatment in patients with autoimmune hepatitis failing standard therapywith prednisolone and azathioprine / G. Giannakopoulos, H. Verbaan, I.L. Friis-Liby et al. // Dig. Liver Dis. — 2018, Oct 12. pii: S1590-8658(18)31178-2. doi: 10.1016/j.dld.2018.10.004.

28. A systematic review and meta-analysis of second-line immunosuppressants for autoimmune hepatitis treatment / M. De Lemos-Bonotto, C. Valle-Tovo, A.M. Costabeber et al. // Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. — 2018. — Vol. 30(2). — P. 212-216. doi: 10.1097/MEG.0000000000001019.

29. Second-line Agents in Pediatric Patients With Autoimmune Hepatitis: A Systematic Review and Meta-analysis / A.N. Zizzo, P.L. Valentino, P.S. Shah, B.M. Kamath // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2017. — Vol. 65(1). — P. 6-15. doi: 10.1097/MPG.0000000000001530.

30. Efficacy and Safety of Mycophenolate Mofetil and Tacrolimus as Second-line Therapy or Patients With Autoimmune Hepatitis / C. Efe, H. Hagström, H. Ytting et al. // Clin. Gastroenterol. Hepatol. — 2017. — Vol. 15(12). — P. 1950-1956. doi: 10.1016/j.cgh.2017.06.001.

31. Novel therapeutic targets in autoimmune hepatitis / R. Taubert, K.L. Hupa-Breier, E. Jaeckel, M.P. Manns // J. Autoimmun. — 2018, Nov 3. pii: S0896-8411(18)30601-2. doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.022.

32. Long-Term Prognostic Significance of Persisting Histological Activity Despite Biochemical Remission in Autoimmune Hepatitis / H.K. Dhaliwal, B.S. Hoeroldt, A.K. Dube et al. // Am. J. Gastroenterol. — 2015. — Vol. 110(7). — P. 993-999. doi: 10.1038/ajg.2015.139.

33. Montano-Loza A.J. Targeting Hepatic Fibrosis in Autoimmune Hepatitis / A.J. Montano-Loza, R.B. Thandassery, A.J. Czaja // Dig. Dis. Sci. — 2016. — Vol. 61(11). — P. 3118-3139.

34. Farkas S. Overview of the indications and contraindications for liver transplantation / S. Farkas, C. Hackl, H.J. Schlitt // Cold Spring Harb. Perspect. Med. — 2014. — Vol. 4(5). — pii: a015602. doi: 10.1101/cshperspect.a015602.

35. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis // J. Hepatol. — 2017. — Vol. 67(1). — P. 145-172. doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.022.

Similar articles

Authors: І.М. Скрипник, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (294) 2009 (тематический номер)
Date: 2010.05.27
Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом
Authors: Мельниченко Л.Я., Гладун В.М., Попок Д.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 2 (48) 2013
Date: 2013.06.19
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Overlap of Wilson’s disease and autoimmune hepatitis:  a case report
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Жигир Н.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія
Date: 2019.05.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Laboratory diagnosis of liver pathology in pregnant women
Authors: Пинский Л.Л.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.11
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual

Back to issue