Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №1, 2019

Back to issue

Long-term results of L.S. Weil osteotomy in the surgical treatment of metatarsalgia

Authors: Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Пятковський В.М., Коструб О.О., Лябах А.П.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Проаналізовані віддалені результати хірургічного лікування 61 пацієнта з метатарзалгією за допомогою застосування Weil-остеотомії. Мета роботи — аналіз віддалених результатів застосування остеотомії за L.S. Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії. Матеріали та методи. Був досліджений 61 пацієнт (88 стоп, 107 випадків) із метатарзалгією. Всі пацієнти були жінками, середній вік яких становив 50,71 ± 1,12 (20–74) року; середній індекс маси тіла — 25,65 ± 0,32 (18,36–34,93). Однобічну метатарзалгію діагностували в 34 хворих, двобічну — у 27. За локалізацією метатарзалгію розподілили так: під головкою другої плеснової кістки — 86 випадків, третьої плеснової кістки — 19 випадків, четвертої плеснової кістки — 2 випадки. Застосовували клініко-рентгенологічний, сонографічний та статистичний (середнє значення, різницю між середніми оцінювали за допомогою парного t-тесту для дисперсій) методи дослідження. Результати оцінювали за схемою AOFAS та ВАШ у строки 1–54 місяці (у середньому — 25,68 ± 1,92). Результати. Функція стопи до та після операції становила 56,79 ± 1,58/84,8 ± 0,67 (p < 0,001), рівень болю — 5,75 ± 0,15/1,41 ± 0,04 (p < 0,001). Результати хірургічного лікування за AOFAS: відмінні — 60,23 %, добрі — 36,37 %, задовільні — 3,4 %, поганих результатів не було. Ускладнення, які виникли після Weil-остеотомії: рецидив метатарзалгії — 5 пацієнтів; підвивих основної фаланги без клінічної симптоматики — 25 випадків. Незрощень місця остеотомії й асептичного некрозу головок плеснових кісток не було. В чотирьох випадках діагностували міграцію гвинтів. У 6 пацієнток утворився так званий floating toe. Висновки. Застосування Weil-остеотомії, спрямованої на адекватне укорочення плеснової кістки при метатарзалгії, забезпечує суттєве зменшення больового синдрому; дозволяє усунути дорсальне зміщення основної фаланги та девіацію пальця в поперечній площині. Покращує рівень функції за AOFAS (сегмент для 2–5-го пальців) до 84,80 ± 0,67 бала.

Актуальность. Проанализированы отдаленные результаты хирургического лечения 61 пациента с метатарзалгией с помощью применения Weil-остеотомии. Цель работы — анализ отдаленных результатов применения остеотомии по L.S. Weil при хирургическом лечении метатарзалгии. Материалы и методы. Был исследован 61 пациент (88 стоп, 107 случаев) с метатарзалгией. Все пациенты были женщинами, средний возраст которых составил 50,71 ± 1,12 (20–74) года; средний индекс массы тела — 25,65 ± 0,32 (18,36–34,93). Одностороннюю метатарзалгию диагностировали у 34 больных, двухстороннюю — у 27. По локализации метатарзалгию распределили следующим образом: под головкой второй плюсневой кости — 86 случаев, третей плюсневой кости — 19 случаев, четвертой плюсневой кости — 2 случая. Использовали клинико-рентгенологический, сонографический и статистический (среднее значение, разницу между средними оценивали с помощью парного t-теста для дисперсий) методы исследования. Результаты оценивали по схеме AOFAS и ВАШ в сроки 1–54 месяца (в среднем — 25,68 ± 1,92). Результаты. Функция стопы до и после операции составила 56,79 ± 1,58/84,8 ± 0,67 (p < 0,001), уровень боли — 5,75 ± 0,15/1,41 ± 0,04 (p < 0,001). Результаты хирургического лечения по AOFAS: отличные — 60,23 %, хорошие — 36,37 %, удовлетворительные — 3,4 %, плохих результатов не было. Осложнения, которые возникли после Weil-остеотомии: рецидив метатарзалгии — 5 пациентов; подвывих основной фаланги без клинической симптоматики — 25 случаев. Несращения места остеотомии и асептического некроза головок плюсневых костей не было. В четырех случаях диагностировали миграцию винтов. У 6 пациенток образовался floating toe. Выводы. Использование Weil-остеотомии, предназначенной для адекватного укорочения плюсневой кости при метатарзалгии, обеспечивает существенное снижение болевого синдрома; позволяет исправить дорсальное смещение основной фаланги и девиацию пальца в поперечной плоскости. Улучшает уровень функции по AOFAS (сегмент для 2–5-го пальцев) до 84,80 ± 0,67 балла.

Background. Weil osteotomy is commonly used for the surgical treatment of metatarsalgia and is reliable among the various types of metatarsal osteotomy. Weil osteotomy is effective surgical procedure despite the complications, promotes significant pain relief and foot function improving. The purpose was to analyze the long-term results of Weil osteotomy in the surgical treatment of metatarsalgia. Materials and methods. Sixty one patients (88 feet, 107 cases) with metatarsalgia were examined. All patients were females. Their average age was 50.71 ± 1.12 (20–74) years; the average body mass index — 25.65 ± 0.32 (18.36–34.93) kg/m2. One foot was affected in 34 patients, both feet — in 27 patients. Metatarsalgia was detected under the head of the second metatarsals in 86 cases, third metatarsals — in 19 cases, fourth metatarsals — in 2 cases. The clinical, radiological, sonographic and statistic methods (the mean value, the significance of mean value was assessed by two-sample t-test) were used. Results were assessed by the American Orthopedic Foot and Ankle Score (AOFAS), visual analog scale within 1–54 months (mean 25.68 ± 1.92 months). Results. The function dynamics before/after operation was 56.79 ± 1.58/84.80 ± 0.67 (p < 0.001), pain dynamics — 5.75 ± 0.15/1.41 ± 0.04 (p < 0.001). The results of surgical treatment by AOFAS: excellent — 60.23 %, good — 36.37 %, satisfactory — 3.4 %, unsatisfactory — 0 %. Complication: recurrence metatarsalgia was diagnosed in 5 patients. Asymptomatic subluxation of the proximal phalanges was diagnosed in 25 cases. Non-union and aseptic necrosis were not diagnosed, migration of screws was in 4 cases. The floating toe was detected in 6 patients. Conclusions. Weil osteotomy was used for adequate shortening of the metatarsals in patients with metatarsalgia. It is effective surgical procedure, promotes significant pain relief and improvement of foot function by AOFAS (84.80 ± 0.67); allows correcting the dorsal subluxations of the proximal phalanges and deviation of the toes in the transverse plane.


Keywords

метатарзалгія; стопа; Weil-остеотомія; передній відділ стопи

метатарзалгия; стопа; Weil-остеотомия; передний отдел стопы

metatarsalgia; foot; Weil osteotomy; forefoot


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Besse J.L. Metatarsalgia // Orthop. Traumatol. Surg. Res. — 2017. — 103(1S). — Р. 29-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.otsr.2016.06.020.
2. Doty J.F., Coughlin MJ. Metatarsophalangeal joint instability of the lesser toes and plantar plate deficiency // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2014. — 22. — 4. — Р. 235-45. doi: 10.5435/JAAOS-22-04-235.
3. DiPreta J.A. Metatarsalgia, lesser toe deformities, and associated disorders of the forefoot // Medical Clinics of North America. — 2014. — 98. — 2. — Р. 233-251. doi: 10.1016/j.mcna.2013.10.003.
4. Espinosa N., Maceira E., Myerson M.S. Current concept review: Metatarsalgia // Foot and Ankle International. — 2008. — 29. — 8. — Р. 871-879. doi: 10.3113/FAI.2008.0000.
5. Pearce C.J., Calder J.D. Metatarsalgia: Proximal Metatarsal Osteotomies // Foot and Ankle Clinics. — 2011. — 16. — 4. — Р. 597-608. DOI: 10.1016/j.fcl.2011.08.007.
6. Janisse D.J., Janisse E. Shoe modification and the use of orthoses in the treatment of foot and ankle pathology // J. Am. Acad. Orthop. Surg. — 2008. — 16. — Р. 152-158. PMID: 18316713.
7. Männikkö K., Sahlman J. The Effect of Metatarsal Padding on Pain and Functional Ability in Metatarsalgia // Scand. J. Surg. — 2017. — 106. — 4. — Р. 332-337. doi: 10.1177/1457496916683090. 
8. Haque S., Kakwani R., Chadwick C. et al. Outcome of minimally invasive distal metatarsal metaphyseal osteotomy (DMMO) for lesser toe metatarsalgia // Foot and Ankle International. — 2016. — 37. — 1. — Р. 58-63. https://doi.org/10.1177/1071100715598601.
9. Henry J., Besse J.L., Fessy M.H. Distal osteotomy of the lateral metatarsals: A series of 72 cases comparing the Weil osteotomy and the DMMO percutaneous osteotomy // Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. — 2011. — 97. — 6. — Р. 57-65. https://doi.org/10.1016/j.otsr.2011.07.003.
10. O’Kane C., Kilmartin T. The Surgical Management of Central Metatarsalgia // Foot and Ankle Inter. — 2016. — 23. — 5. — Р. 415-419. https://doi.org/10.1177/107110070202300508. 
11. Redfern D.J., Vernois J. Percutaneous Surgery for Metatarsalgia and the Lesser Toes // Foot and Ankle Clinics. — 2016. — 21. — 3. — Р. 527-550. https://doi.org/10.1016/j.fcl.2016.04.003.
12. Yeo N.E., Loh B., Chen J.Y., Yew A.K., Ng S.Y. Comparison of early outcome of Weil osteotomy and distal metatarsal mini-invasive osteotomy for lesser toe metatarsalgia // J. Orthop. Surg. — 2016. — 24(3). — Р. 350-353. DOI: 10.1177/1602400315.
13. Barouk L.S. Weil’s metatarsal ostetomy in the treatment of metatarsalgia // Orthopäde. — 1996. — 25. — Р. 338-344. PMID: 8927380.
14. Turchyn O.A., Lazarenko G.M., Liabakh A.P. Weil’s osteotomy at the surgical treatment of metatarsalgia // Trauma. — 2016(17). — 2. — Р. 59-63. DOI: https://doi.org/10.22141/1608-1706.2.17.2016.74651.
15. Kitaoka H. Clinical rating systems for the ankle — hindfoot, midfoot, hallux, and lesser toes // Foot Ankle Int. — 1994. — 15. — 7. — Р. 349-353. DOI: 10.1177/107110079401500701.
16. Reddy V.B. Metatarsal Osteotomies: Complications // Foot and Ankle Clin. — 2018. — 23(1). — Р. 47-55. doi: 10.1016/j.fcl.2017.10.001.
17. Snyder J., Owen J., Wayne J. et al. Plantar pressure and load in cadaver feet after a Weil or chevron osteotomy // Foot and Ankle Int. — 2005. — 26. — Р. 158-165. DOI: 10.1177/107110070502600208.
18. Weijers R.E., Walenkamp G.H., van Mamren H. et al. The relationship of the position of the metatarsal heads and peak plantar pressure // Foot Ankle Int. — 2003. — 24. — Р. 349-353. https://doi.org/10.1177/107110070302400408.
19. Prozorovskij D.V., Romanenko K.K., Ershov D.V. Differentiated approach to the treatment of hammertoe in adults // Trauma. — 2014(15). — 2. — Р. 125-129.
20. Hernández-Martínez J.C., Vázquez-Escamilla J., Coronado-Puente M. Short-term results of Weils osteotomy in patients with propulsive metatarsalgia // Acta Ortop. Mex. — 2017. — 31(1). — Р. 48-52. PMID: 28741328. 
21. Huertaa J.P., Lorente C.A., Carmona F.J.G. The Weil osteotomy: A comprehensive review // Rev. Esp. Podol. — 2017. — 28(2). — Р. 38-51. https://doi.org/10.1016/j.repod.2017.10.003.

Similar articles

Weil Osteotomy in the Surgical Treatment of Metatarsalgia
Authors: Turchyn O.A., Lazarenko H.M., Liabakh A.P. - State Institution «Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
"Тrauma" Том 17, №2, 2016
Date: 2016.05.24
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Особливості виконання корегувальних остеотомій першої плеснової кістки при hallux valgus
Authors: Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Лісовий О.В., Магеровський С.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Тrauma" Том 15, №3, 2014
Date: 2014.07.09
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Ефективність компресуючої гачкоподібної пластини при корегувальних остеотоміях першої плеснової кістки
Authors: Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. м. Київ
"Тrauma" Том 13, №3, 2012
Date: 2013.01.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Histological features of metatarsophalangeal plantar plate structure
Authors: Турчин О.А., Григоровська А.В., Коструб О.О., Лябах А.П.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ,Україна

"Тrauma" Том 20, №3, 2019
Date: 2019.07.14
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue