Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №1, 2019

Back to issue

X-ray assessment of the growth plate functioning after cessation of its temporary bilateral blocking by different types of plates: an experimental study

Authors: Хмизов С.О.(1), Рокутов В.С.(2), Єршов Д.В.(3), Македонський І.О.(3)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги», м. Дніпро, Україна
3 - КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР», м. Дніпро, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Метод тимчасового двобічного блокування (ТДБ) наросткової зони (НЗ) пластинами широко застосовується при лікуванні помірної різниці довжини нижніх кінцівок у дітей. Структурно-функціональні зміни НЗ в умовах її ТДБ різними фіксаторами є предметом активних досліджень і мають науково-практичний інтерес. Особливості функціонування НЗ після припинення її ТДБ залишаються недостатньо вивченим питанням та потребують вирішення. Мета: визначення особливостей поздовжнього зростання дистальної НЗ стегнової кістки після припинення її тимчасового двобічного блокування різної тривалості із застосуванням пластин різних типів (неблокованих та блокованих) у експериментальних тварин. Матеріали та методи. Для експерименту відібрано 12 білих кроликів. Усім тваринам проведено ТДБ дистальної НЗ правої стегнової кістки пластинами з гвинтами. Залежно від типу використаних пластин тварини були поділені на групи: у групі 1 (6 кроликів) ТДБ проведено неблокованими пластинами, у групі 2 (6 кроликів) — блокованими пластинами. За допомогою визначення зміни відстані «спиця — щілина колінного суглоба» була проведена оцінка відновлення поздовжнього зростання кістки після припинення ТДБ. Отримані дані з дослідної кінцівки порівнювали з контрольною. Обробка та порівняння отриманих даних проводились за допомогою статистичних методів (t-критерій). Результати. Оцінка результатів вимірювань відстані «спиця — щілина колінного суглоба» показала поступове збільшення зазначеного параметра на дослідній та контрольній кінцівках у всіх кроликів обох груп на всіх термінах дослідження. Різниця середніх показників зміни відстані «спиця — щілина колінного суглоба» між дослідними та контрольними кінцівками кроликів обох груп, що вимірювалась протягом трьох тижнів після припинення ТДБ різної тривалості, була статистично незначимою. Висновки. Збільшення відстані «спиця — щілина колінного суглоба» на дослідній кінцівці в динаміці після припинення тимчасового двобічного блокування різної тривалості (5 та 7 тижнів) неблокованими та блокованими пластинами свідчить про відновлення функції дистальної НЗ стегнової кістки кроликів. Порівняння середніх показників зміни відстані «спиця — щілина колінного суглоба» в динаміці між дослідними та контрольними кінцівками свідчить про відновлення темпів поздовжнього зростання в обох групах тварин.

Актуальность. Метод временного двустороннего блокирования (ВДБ) зоны роста (ЗР) пластинами широко применяется при лечении умеренной разницы длины нижних конечностей у детей. Структурно-функциональные изменения ЗР в условиях ее ВДБ различными фиксаторами являются предметом активных исследований и представляют научно-практический интерес. Особенности функционирования ЗР после прекращения ее ВДБ остаются недостаточно изученным вопросом и требуют решения. Цель: определение особенностей продольного роста дистальной ЗР бедренной кости после прекращения ее временного двустороннего блокирования различной продолжительности с применением пластин различных типов (неблокированных и блокированных) у экспериментальных животных. Материалы и методы. Для эксперимента отобрали 12 белых кроликов. Всем животным проведено ВДБ дистальной ЗР правой бедренной кости пластинами с винтами. В зависимости от типа используемых пластин животные были разделены на группы: в группе 1 (6 кроликов) ВДБ проведено неблокируемыми пластинами, в группе 2 (6 кроликов) — блокированными пластинами. При помощи определения изменения расстояния «спица — щель коленного сустава» была проведена оценка восстановления продольного роста кости после прекращения ВДБ. Полученные данные с исследуемой конечности сравнивали с контрольной. Обработка и сравнение полученных данных проводились с помощью статистических методов (t-критерий). Результаты. Оценка результатов измерений расстояния «спица — щель коленного сустава» показала постепенное увеличение указанного параметра на исследуемой и контрольной конечностях у всех кроликов обеих групп на всех сроках исследования. Разница средних показателей изменений расстояния «спица — щель коленного сустава» между исследуемыми и контрольными конечностями кроликов обеих групп, которые измерялись на протяжении трех недель после прекращения ВДБ различной продолжительности, была статистически не значимая. Выводы. Увеличение расстояния «спица — щель коленного сустава» на исследуемой конечности в динамике после прекращения временного двустороннего блокирования различной продолжительности (5 и 7 недель) неблокированными и блокированными пластинами свидетельствует о возобновлении функционирования дистальной ЗР бедренной кости кроликов. Сравнение средних показателей изменений расстояния «спица — щель коленного сустава» в динамике между исследуемыми и контрольными конечностями свидетельствует о восстановлении темпов продольного роста в обеих группах кроликов.

Background. The method of temporary bilateral blocking (TBB) of the growth plate (GP) is widely used for the treatment of moderate leg length discrepancies in children. Structural and functional changes of GP during its TBB with different types of fixators are the subject of active research and of practical and scientific interest. The functioning of the GP after the cessation of its TBB remains understudied issue and needs to be resolved. The purpose was to determine the features of the distal femoral GP longitudinal growth after cessation its temporary bilateral blocking of various duration using different types of plates (non-blocking and blocking) in experimental animals. Materials and methods. Twelve white rabbits were selected for the experiment. TBB of right femoral distal GR using plates with screws were performed in all animals. Depending on the type of plates used, the animals were divided into groups: in group 1 (6 rabbits), the TBB was conducted with non-blocking plates, in group 2 (6 rabbits) — with blocking plates. Using determination of the “pin-knee joint line” distance changes, the restoration of longitudinal bone growth was assessed after cessation of the TBB. The obtained data from the studied limb was compared with the control one. Comparison of the data obtained was carried out using statistical methods (t-test). Results. Evaluation of the results of measuring the “pin-knee joint line” distance showed a gradual increase of mentioned parameter on the studied and control limbs in all rabbits of both groups during all periods of the study. The difference in the mean changes in the “pin-knee joint line” distance between studied and control limbs in rabbits of both groups, which was measured for three weeks after TBB cessation, was not statistically significant. Conclusions. An increase of the “pin-knee joint line” distance of the studied limb in dynamics after cessation of temporary bilateral blocking of various duration (5 and 7 weeks) with non-blocking and blocking plates indicates the restoration of the distal femoral GP functioning in rabbits. Comparison of the mean changes in the “pin-knee joint line” distance in dynamics between studied and control limbs indicates a restoration of the longitudinal growth rates in both groups of rabbits.


Keywords

наросткова зона; тимчасове двобічне блокування; поздовжнє зростання; експериментальне дослідження

зона роста; временное двустороннее блокирование; продольный рост; экспериментальное исследование

growth plate; temporary bilateral blocking; longitudinal growth; experimental study


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ghanem I. Surgical epiphysiodesis indications and techniques: update / I. Ghanem, J.A. Karam, R.F. Widmann // Curr. Opin. Pediatr. — 2011. — Vol. 23(1). — P. 53-9. — DOI: 10.1097/MOP.0b013e32834231b3.
2. Burnei G. Upper and lower limb length equalization: diagnosis, limb lengthening and curtailment, epiphysiodesis / G. Burnei, C. Vlad, S. Gavriliu [et al.] // Rom. J. Intern. Med. — 2012. — Vol. 50(1). — P. 43-59. — PMID: 22788093.
3. Pendleton A.M. Guided growth for the treatment of moderate leg-length discrepancy / A.M. Pendleton, P.M. Stevens, M. Hung // Orthopedics. — 2013. — Vol. 36(5). — P. 575-80. — DOI: 10.3928/01477447-20130426-18.
4. Siedhoff M. Temporary epiphyseodesis for limb-length discrepancy. 8- to 15-year follow-up of 34 children / M. Siedhoff, K. Ridderbusch, S. Breyer, R. Stücker, M. Rupprecht // Acta Orthop. — 2014. — Vol. 85(6). — P. 626-32. — DOI: 10.3109/17453674.2014.960646.
5. Gottliebsen M. Guided growth: mechanism and reversibility of modulation / M. Gottliebsen, J.M. Shiguetomi-Medina, O. Rahbek, B. Møller-Madsen // J. Child. Orthop. — 2016. — Vol. 10(6). — P. 471-477. — DOI: 10.1007/s11832-016-0778-9.
6. Stevens P. The role of guided growth as it relates to limb lengthening / P.M. Stevens // J. Child. Orthop. — 2016. — Vol. 10. — P. 479-486. — DOI: 10.1007/s11832-016-0779-8.
7. Gottliebsen M. Controlled longitudinal bone growth by temporary tension band plating: an experimental study / M. Gottliebsen, B. Møller-Madsen, H. Stødkilde-Jørgensen, O. Rahbek // Bone Joint J. — 2013. — Vol. 95-B(6). — P. 855-60. — DOI: 10.1302/0301-620X.95B6.29327.
8. Kömür B. Permanent and temporary epiphysiodesis: an experimental study in a rabbit model / B. Kömür, M. Coşkun, A.A. Kömür, A. Oral // Acta Orthop. Traumatol. Turc. — 2013. — Vol. 47(1). — P. 48-54. — PMID: 23552720.
9. Hall-Craggs E.C. The effect of epiphysial stapling on growth in length of the rabbits tibia and femur / E.C. Hall-Craggs, C.A. Lawrence // J. Bone Joint Surg. Br. — 1969. — Vol. 51(2). — P. 359-65. — PMID: 5770420.
10. Розвиток дистального метаепіфізу стегнової кістки в умовах тимчасового двобічного блокування наросткової зони пластинами різних типів: експериментальне дослідження / С.О. Хмизов, В.С. Рокутов, Д.В. Єршов // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — № 3. — С. 48-53. 
11. Інтернет-ресурс — https://www.theimagingsource.com/support/downloads-for-windows/end-user-software/icmeasure/

Similar articles

Study of structural features in the experimental chronic knee osteoarthritis in rabbits
Authors: Ткачук П.В., Страфун С.С., Савосько С.І., Макаренко О.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №6, 2018
Date: 2019.01.15
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Application of platelet-rich plasma in the treatment of osteochondral defects in animal testing
Authors: Бур’янов О.А.(1), Лябах А.П.(3), Дедух Н.В.(2), Омельченко Т.М.(1), Черновол П.А.(1), Турчин О.А.(3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
3 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №1, 2019
Date: 2019.03.26
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Modern view on the problem of the leg length discrepancy in children and treatment using methods of guided growth (literary review)
Authors: Хмизов С.О.(1), Рокутов В.С.(2), Єршов Д.В.(1)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗ «Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДОР, м. Дніпро, Україна

"Тrauma" Том 18, №4, 2017
Date: 2017.09.25
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Studying the duration of rigidity preservation in bone fragment fixation by biodegradable polylactide plates
Authors: Хвисюк О.М.(1), Павлов О.Д.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2)
1 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

"Тrauma" Том 19, №5, 2018
Date: 2018.11.27
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue