Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019

Back to issue

Digestive system diseases: the actual problem of clinical medicine

Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. У всьому світі щорічно збільшується кількість людей, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту і гепатобіліарної системи, а отже, потребують спеціалізованої гастроентерологічної допомоги. Мета: визначення особливостей динаміки та співвідношення показників поширеності та захворюваності на хвороби органів травлення (ХОТ) в Україні. Матеріали та методи. В роботі застосовувалися структурно-логічний аналіз і клініко-статистичний метод. Вивчення показників проводилося на підставі аналізу матеріалів офіційної статистики Центру медичної статистики МОЗ України протягом 2014–2017 років. Результати. Частка ХОТ у загальній структурі поширеності за класами хвороб серед усього населення становить 9,8 % і посідає 3 місце (усього 43 нозології), у структурі захворюваності — 4,1 % та займає 7 місце. Індекс накопичення хвороб за класом ХОТ серед дорослого населення України за 4 роки зріс на 3,4 %. Від гастроентерологічних захворювань страждають всі вікові групи населення: більшість пацієнтів знаходиться в працездатній групі, вдвічі менша частота поширення ХОТ серед дітей, поширеність серед міського населення у 2 рази вища, ніж серед сільського. Найбільший показник захворюваності у 2017 р. (понад 4 тис. на 100 тис. населення) відмічено в Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях; найменший (нижче 2 тис. на 100 тис. населення) спостерігається в Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Найвища поширеність (понад 22 тис. на 100 тис. населення) зареєстрована в Дніпропетровській, Київській і Чернігівській областях; найнижча (менше 12 тис. на 100 тис. населення) — у Запорізькій, Львівській і Волинській областях. Висновки. Наведені результати підкреслюють медико-соціальну актуальність хвороб органів травлення, що обумовлює необхідність розробки і впровадження в практичну охорону здоров’я нових методів діагностики та лікування, а також проведення комплексної організаційної стратегії охорони здоров’я в розділі гастроентерології як на державному, так і регіональному рівнях.

Актуальность. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, которые страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, а следовательно, нуждаются в специализированной гастроэнтерологической помощи. Цель: определение особенностей динамики и соотношения показателей распространенности и заболеваемости болезнями органов пищеварения (БОП) в Украине. Материалы и методы. В работе применялись структурно-логический анализ и клинико-статистический метод. Изучение показателей проводилось на основании анализа материалов официальной статистики Центра медицинской статистики МЗ Украины в течение 2014–2017 годов. Результаты. Доля БОП в общей структуре распространенности по классам болезней среди всего населения составляет 9,8 % и занимает 3 место (всего 43 нозологии), в структуре заболеваемости — 4,1 % и занимает 7 место. Индекс накопления болезней по классу БОТ среди взрослого населения Украины за 4 года вырос на 3,4 %. Гастроэнтерологическими заболеваниями болеют все возрастные группы населения: большинство пациентов находятся в работоспособной группе, вдвое меньше частота распространения БОП среди детей, распространенность среди городского населения в 2 раза выше, чем среди сельского. Наибольший показатель заболеваемости в 2017 г. (более 4 тыс. на 100 тыс. населения) отмечен в Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях; наименьший (ниже 2 тыс. на 100 тыс. населения) наблюдается в Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Самая высокая распространенность (более 22 тыс. на 100 тыс. населения) зарегистрирована в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях; самая низкая (менее 12 тыс. на 100 тыс. населения) — в Запорожской, Львовской и Волынской областях. Выводы. Представленные результаты подчеркивают медико-социальную актуальность болезней органов пищеварения, что обусловливает необходимость разработки и внедрения в практическое здравоохранение новых методов диагностики и лечения, а также проведения комплексной организационной стратегии здравоохранения в разделе гастроэнтерологии как на государственном, так и региональном уровнях.

Background. Worldwide, the number of people suffering from gastrointestinal and hepatobiliary diseases is increasing annually, and, therefore, they need specialized gastroenterological assistance. The objective is to identify the features of the dynamics, the ratio of the prevalence and incidence of digestive system diseases (DSD) in Ukraine in 2014–2017. Materials and methods. Structural and logical analysis, clinical and statistical methods were used in the work. The study of indicators was carried out based on the analysis of materials of official statistics of the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine during 2014–2017. Results. The share of DSD in the general structure of prevalence according to the disease class among the entire population is 9.8 % and ranks third (43 nosologies in total), in the morbidity structure — 4.1 % and ranks seventh. The index of DSD accumulation among the adult population of Ukraine has grown by 3.4 % for 4 years. All age groups suffer from gastrointestinal diseases: the majority of patients are of working age, the frequency of DSD among children is twice as low, the prevalence among the urban population is 2 times higher than among the rural population. The highest incidence rate in 2017 (more than 4 thousand per 100 thousand population) was recorded in Transcarpathian, Ivano-Frankivsk and Rivne regions; the lowest (below 2 thousand per 100 thousand population) — in Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson regions. The highest prevalence (more than 22 thousand per 100 thousand population) is registered in the Dnipropetrovsk, Kyiv and Chernihiv regions; the lowest (less than 12 thousand per 100 thousand population) — in Zaporizhzhia, Lviv and Volyn regions. Conclusions. The presented results indicate the medical and social relevance of digestive system diseases that necessitates the development and implementation of new methods for the diagnosis and treatment in practical public healthcare, as well as a comprehensive organizational health strategy in the field of gastroenterology, both at the state and regional levels.


Keywords

хвороби органів травлення; поширеність; захворюваність

болезни органов пищеварения; распространенность; заболеваемость

digestive system diseases; prevalence; morbidity


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Беляева Ю.Н. Болезни органов пищеварения как медико-социальная проблема // Bulletin of Medical Internet Conferences. — 2013. — Vol. 3(3). — P. 566-568.

2. Организация Объединенных Наций (2011). Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними. Доклад Генерального секретаря. Режим доступа: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/83&Lang=R.

3. Peery A.F., Dellon E.S., Lund J., Crockett S.D., McGowan C.E., Bulsiewicz W.J. et al. Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update // Gastroenterol. — 2012. — 143(5). — Р. 1179-1187. doi: 10.1053/j.gastro.2012.08.002. 

4. Антипов В.В., Антипова С.И. Социально контролируемые предотвратимые причины заболеваемости и смертности: оценка проблемы в Беларуси // Медицинские новости. — 2015. — № 6(249). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-kontroliruemye-predotvratimye-prichiny-zabolevaemosti-i-smertnosti-otsenka-problemy-v-belarusi.

5. Обзоры систем здравоохранения: Казахстан 2018 // OECD Publishing. — 2018. — 268 с.

6. Чепелевська Л.А., Слабкий В.Г. Роль хвороб органів травлення в падінні трудового потенціалу України // Економіка і право охорони здоров’я. — 2017. — № 1. — С. 10-17.

7. Чепелевська Л.А., Крапівіна А.А. Особливості смертності населення України від окремих хвороб органів травлення // Україна. Здоров’я нації. — 2013. — № 1. — С. 54-58. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2013_1_10.

8. Дзюба О.М., Чепелевська Л.А., Карамзіна Л.А. Сучасні тенденції смертності населення працездатного віку від хвороб органів травлення // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2016. — № 1(67). — С. 24-29.

9. Петрунько И.Л., Соклакова В.И., Черкасова А.А., Сергеева Н.В. Заболевания органов пищеварения: первичная инвалидность в Иркутской области // Acta Biomedica Scientifica. — 2017. — № 1(113). — С. 44-47


Back to issue