Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019

Back to issue

Age-related and gender features of circulating immune complexes and lipid metabolism in inflammatory bowel diseases

Authors: M.V. Stoikevych, I.A. Klenina, O.M. Tatarchuk, V.A. Karachinova, N.S. Fedorova
SІ “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Мета: оцінити рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) і стану ліпідного обміну в пацієнтів iз віковими та гендерними особливостями перебігу запальних захворювань кишечника (ЗЗК). Матеріали та методи. Проведено обстеження 80 пацієнтів iз ЗЗК: 53 iз неспецифічним виразковим колітом (НВК) та 27 iз хворобою Крона (ХК). Вони були розділені на дві групи залежно від статі: 40 чоловіків та 40 жінок. Крім того, усі хворі були поділені на групи залежно від віку: молодi (45 осiб — 28 iз НВК та 17 iз ХК); середнього віку (15 пацієнтів — 10 iз НВК та 5 iз ХК); похилого віку (20 осiб — 15 iз НВК та 5 iз ХК). Контрольну групу становили 20 практично здорових осіб. У сироватці крові визначали рівень ЦІК, загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїнів високої, низької та дуже низької щільності (ЛПДНЩ), коефіцієнт атерогенності. Результати. Рівень ЦІК у сироватці крові вірогiдно перевищував норму в жінок iз ЗЗК — у 1,57 раза (р < 0,05), що можна розглядати як показник інтенсивності запалення, залучення імунної системи до патологічного процесу. У жінок iз НВК рівень ЦІК вірогiдно підвищений — у 1,62 раза (р < 0,05) порівняно з контрольною групою. При ЗЗК уміст ЦІК залежав від віку хворих, він був вірогідно підвищений — у 1,5 раза (р < 0,05) та 1,4 раза (р < 0,05) у пацієнтів середнього та похилого віку відповідно порівняно з молодими хворими. Встановлено кореляцію між рівнем ЦІК та віком (r = +0,552; р = 0,025). Виявлено порушення ліпідного обміну в жінок iз НВК, що виражалося в зниженні вмісту тригліцеридів у сироватці крові в 1,7 разa (р < 0,001), а у чоловіків iз ХК відбувалося зменшення цього показника в 1,5 разa (р < 0,05) порівняно з контрольною групою. У жінок iз НВК вірогідно знижувався рівень ЛПДНЩ в сироватці крові — у 2 рази (р < 0,05), а в чоловіків iз ХК — у 1,8 разa (р < 0,05) порівняно з контрольною групою. Визначено вірогідне зниження вмісту тригліцеридів — у 1,5 разa (р < 0,05) та в 1,6 разa (р < 0,05) у молодих пацієнтів iз НВК та ХК відповідно та в 1,6 разa (р < 0,05) у пацієнтів середнього віку з ХК. Паралельно спостерігалася виражена тенденція до зменшення вмісту холестерину у всіх молодих пацієнтів iз ЗЗК. Визначено вірогідне зниження коефіцієнта атерогенності в молодих хворих. Висновки. Проведені дослідження дозволили встановити та підтвердити наявність біохімічних змін з боку ліпідного обміну та вмісту ЦІК у пацієнтів iз запальними захворюваннями кишечника.

Цель: определить уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и состояние липидного обмена у пациентов с возрастными и гендерными особенностями протекания воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Материалы и методы. Проведено обследование 80 пациентов с ВЗК: 53 с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) и 27 с болезнью Крона (БК). Они были разделены на две группы в зависимости от пола: 40 мужчин и 40 женщин. Кроме того, все больные были разделены на группы в зависимости от возраста: молодые (45 человек — 28 с НЯК и 17 с БК); среднего возраста (15 пациентов — 10 с НЯК и 5 с БК); пожилые (20 человек — 15 с НЯК и 5 с БК). Контрольную группу составили 20 практически здоровых людей. В сыворотке крови определяли уровень ЦИК, общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности (ЛПОНП), коэффициент атерогенности. Результаты. Уровень ЦИК в сыворотке крови достоверно превышал норму у женщин с ВЗК — в 1,57 раза (р < 0,05), что можно рассматривать как показатель интенсивности воспаления, вовлечения иммунной системы в патологический процесс. У женщин с НЯК уровень ЦИК достоверно повышен — в 1,62 раза (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой. При ВЗК содержание ЦИК зависело от возраста больных, оно было достоверно повышено — в 1,5 раза (р < 0,05) и 1,4 раза (р < 0,05) у пациентов среднего и пожилого возраста соответственно в сравнении с молодыми больными. Установлена корреляция между уровнем ЦИК и возрастом (r = +0,552; р = 0,025). Выявлено нарушение липидного обмена у женщин с НЯК, что выражалось в снижении уровня триглицеридов в сыворотке крови в 1,7 раза (р < 0,001), а у мужчин с БК происходило уменьшение данного показателя в 1,5 раза (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой. У женщин с НЯК достоверно снижался уровень ЛПОНП в сыворотке крови — в 2 раза (р < 0,05), а у мужчин с БК — в 1,8 раза (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой. Установлено достоверное уменьшение уровня триглицеридов — в 1,5 раза (р < 0,05) и в 1,6 раза (р < 0,05) у молодых пациентов с НЯК и БК соответственно и в 1,6 раза (р < 0,05) у пациентов среднего возраста с БК. Параллельно наблюдалась выраженная тенденция к снижению уровня холестерина у всех молодых пациентов с ВЗК. Установлено достоверное уменьшение коэффициента атерогенности у молодых больных. Выводы. Проведенные исследования позволили установить и подтвердить наличие биохимических изменений со стороны липидного обмена и уровня ЦИК у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Background. The purpose of the present work was to assess the level of circulating immune complexes (CIC) and lipid metabolism state in patients with inflammatory bowel disease (IBD). Materials and methods. We examined 80 patients with IBD: 53 with ulcerative colitis (UC) and 27 with Crohn’s disease (CD). Depending on the gender, they were divided into two groups: 40 womеn and 40 men. Also, depending on the age, all patients were divided into three groups: young (45 individuals — 28 with UC and 17 with CD); middle-aged (15 persons — 10 with UC and 5 with CD); elderly (20 patients — 15 with UC and 5 with CD). The control group included 20 apparently healthy individuals. In patients’ blood serum, the levels of CIC, total cholesterol, triglycerides, phospholipids, high-density, low-density and very low-density lipoprotein cholesterol were determined, as well as atherogenic index. Results. Serum level of CIC significantly exceeded the normal values in women with IBD — by 1.57 times (p < 0.05), which can be considered as an indicator of inflammation intensity, involvement of the immune system in the pathological process. In women with UC, the content of CIC was significantly increased — by 1.62 times (p < 0.05) compared to the control group. In IBD, the level of CIC depended on the age of patients; it was significantly increased — by 1.5 times (p < 0.05) and 1.4 times (p < 0.05) — in middle-aged patients and in the elderly, respectively, compared to a group of young patients. The correlation between the level of CIC and the age (r = +0.552; p = 0.025) was established. The violation of lipid metabolism was observed in women with UC, which manifested in 1.7-time reduction of serum triglycerides (p < 0.001); in men with CD, a decrease in this indicator by 1.5 times (p < 0.05) occurred compared to the control group. In women with UC, the serum level of very low-density lipoproteins was 2 times lower (p < 0.05), and in men with CD — 1.8 times (p < 0.05) as compared to controls. A probable reduction in the content of triglycerides was detected: by 1.5 times (p < 0.05) and 1.6 times (p < 0.05) in young patients with UC and CD, respectively, and by 1.6 times (p < 0.05) in middle-aged patients with CD. In parallel, there was a pronounced tendency to cholesterol lowering in all young patients with IBD. A probable decrease in the atherogenic index was detected in young patients. Conclusions. The completed studies allowed establishing and confirming the presence of biochemical changes in patients with IBD (lipid metabolism and the content of CIC), which play the main role in the pathogenetic mechanisms of these diseases.


Keywords

запальні захворювання кишечника; неспецифічний виразковий коліт; хвороба Крона; циркулюючі імунні комплекси; ліпідний обмін

воспалительные заболевания кишечника; неспецифический язвенный колит; болезнь Крона; циркулирующие иммунные комплексы; липидный обмен

inflammatory bowel diseases; ulcerative colitis; Crohn’s disease; circulating immune complexes; lipid metabolism


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бойко Т.И. Состояние функции сосудистого эндотелия у больных с хроническими воспалительными заболеваниями / Т.И. Бойко, М.В. Стойкевич, Е.В. Колбасина, Е.В. Сорочан // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 1(51). — С. 5-10.

2. Степанов Ю.М. Хронічні запальні захворювання кишечника: особливості епідеміології в Україні / Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда, О.П. Петішко // Гастроентерологія. — 2017. — Т. 51, № 2. — С. 11-19. http://dx.doi.org/10.22141/2308-2097.51.2.2017.101703.

3. Носова І.А. Труднощі діагностики та обґрунтування принципів базисного лікування хворих на неспецифічні запальні хвороби кишечнику // Сучасна гастроентерологія. — 2007. — № 4(36). — С. 51-55.

4. Пасієшвілі Л.М. Хронічний коліт як чинник розвитку та прогресування вторинного остеопорозу у хворих з остеохондрозом хребта / Л.М. Пасієшвілі, А.Б. Андруша // Сучасна гастроентерологія. — 2008. — № 2. — C. 30-33.

5. Вдовиченко В.І. Порівняльна характеристика мікробіоценозу кишечнику у хворих на синдром подразненого кишечнику та неспецифічний виразковий коліт / В.І. Вдовиченко, О.П. Корнійчук, О.О. Меренцова, Ю.С. Лозинський // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 4(54). — С. 67-70.

6. Татьянина O.Ф. Маркеры кишечного воспаления при заболеваниях кишечника: обзор литературы / О.Ф. Татьянина, А.С. Потапов, Л.С. Намазова, Е.Г. Цимбалова, А.Г. Кучеренко, А.Н. Сурков // Педиатрическая фармакология. — 2008. — Т. 5, № 3. — С. 39-45.

7. Стeпанов Ю.М. Содержание фекального кальпротектина у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника / Ю.М. Степанов, Н.С. Федорова // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 2. — С. 44-48.

8. Дорофєєв А.Е. Ураження гепатобіліарної системи при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона / А.Е. Дорофєєв, Н.В. Драгомирицька, Г.М. Іжа, О.О. Россохіна // Університетська клініка. — 2013. — Т. 9, № 2. — С. 228-230.

9. Калинкина Н.В. Особенности метаболизма оксида азота под влиянием различных кумулятивных доз антрациклиновых препаратов: Автореф. дис… канд. мед. наук: 14.01.11. — Донецк, 2010. — 6 с.

Similar articles

Clinical Paraclinical Parameters of Primary Arterial Hypertension in Adolescents
Authors: Horlenko O.M., Sochka N.V., Debreceni O.V., Horlenko F.V., Piridi V.L., Tomey A.I., Debreceni K.O., Kossey G.B. - State Higher Educational Institution «Uzhgorod National University», Medical Faculty, Department of Pediatrics with Infectious Diseases, Uzhgorod
"Child`s Health" 4 (55) 2014
Date: 2014.08.05
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Screening of blood plasma cholesterol level in children from families with diabetes mellitus
Authors: L. Prystupiuk — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
"Child`s Health" 3 (63) 2015
Date: 2015.06.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The effect of infusion therapy on blood ketone levels in patients with diabetic ketoacidosis
Authors: Kondratska I.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
International journal of endocrinology 1 (65) 2015
Date: 2015.05.14
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Comparative evaluation of the influence of diabetic retinopathy progression factors on indices of lipid metabolism in metabolic syndrome
Authors: L.Yu. Pуlуpenko, V.М. Serdіuk, O.P. Kucher
State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Date: 2018.02.01
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue