Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Gastroenterology" Том 53, №1, 2019

Back to issue

Pathogenetic aspects of chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary disease comorbidity

Authors: Христич Т.Н.(1), Гонцарюк Д.А.(2)
(1) — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, г. Черновцы, Украина
(2) — Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина

Categories: Gastroenterology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В огляді літератури висвітлюється питання участі деяких механізмів у розвитку коморбідного перебігу хронічного панкреатиту з хронічним обструктивним захворюванням легень. Увага приділяється загальним механізмам розвитку, що можуть розкрити суть адаптаційних процесів або слугувати для використання їх у розробці стратегії та тактики лікування, профілактики, реабілітації хворих при поліморбідності з урахуванням індивідуального підходу. Автори намагалися висвітлити питання розвитку та прогресування захворювань із точки зору теорії синтропічних та інтерференційних механізмів. Розглядається значення окисного стресу, хронічного, системного запалення (у тому числі С-реактивного білка), ендотеліальної дисфункції, мікроциркуляторних порушень та гіпоксії. Акцентується увага на тому, що мікроциркуляторні порушення і гіпоксію можна трактувати у розрізі транссиндромальних та інтерференційних механізмів при коморбідному перебігу хронічного панкреатиту із хронічним обструктивним захворюванням легень. Це важливо для тактики та стратегії лікувальних і медичних реабілітаційних заходів, що повинні проводитися з хворими на хронічний панкреатит із хронічним обструктивним захворюванням легень, оскільки запобігає поліпрагмазії.

В обзоре литературы освещается вопрос участия некоторых механизмов в развитии коморбидного течения хронического панкреатита с хронической обструктивной болезнью легких. Внимание обращается на то, что общность механизмов развития может раскрыть суть адаптационных процессов или служить для их использования в разработке стратегии и тактики лечения, профилактики и реабилитации больных при полиморбидности с учетом индивидуального подхода. Авторы попытались осветить вопросы развития и прогрессирования заболеваний с точки зрения теории синтропических и интерференционных механизмов. С учетом данного подхода рассматривается значение окислительного стресса, хронического системного воспаления (в том числе С-реактивного белка в развитии инсулинорезистентности), эндотелиальной дисфункции, микроциркуляторных нарушений и гипоксии. Акцентируется внимание на том, что микроциркуляторные нарушения и гипоксия, а также влияние С-реактивного белка на формирование инсулинорезистентности можно трактовать в качестве транссиндромальных и интерференционных механизмов при коморбидном течении хронического панкреатита с хронической обструктивной болезнью легких. Это важно для тактики и стратегии лечебных и медицинских реабилитационных мероприятий, проводимых с пациентами, страдающими хроническим панкреатитом с хронической обструктивной болезнью легких, поскольку предотвращает полипрагмазию.

A review of the literature considers the question of the involvement of certain mechanisms in the comorbid course of chronic pancreatitis with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Attention is drawn to the fact that the common mechanisms of development can reveal the essence of adaptation processes or serve for their use in developing strategies and treatments, prevention and rehabilitation of patients in polymorbidity with an individual approach. The authors attempted to consider the development and progression of diseases from the perspective of theory of syntropic and interference mechanisms. Significance of oxidative stress, chronic systemic inflammation (including C-reactive protein in the development of insulin resistance), endothelial dysfunction, microcirculatory disorders and hypoxia was considered. Emphasis is placed on the fact that microcirculatory disorders and hypoxia, as well as C-reactive protein effect on the formation of insulin resistance can be considered as transsyndromal mechanisms in comorbid flow of chronic pancreatitis with COPD. This is important for the tactics and strategy of medical rehabilitation activities conducted in patients suffering from chronic pancreatitis with COPD, as it prevents polypharmacy.


Keywords

хронічний панкреатит; хронічне обструктивне захворювання легень; синтропія; транссиндромальність; хронічна системна запальна реакція; гіпоксія; огляд

хронический панкреатит; хроническая обструктивная болезнь легких; синтропия; транссиндромность; хроническая системная воспалительная реакция; гипоксия; обзор

chronic pancreatitis; chronic obstructive pulmonary disease; syntropy; transsyndromicity; chronic systemic inflammatory response; hypoxia; review


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Палеев Ф.Н. Неспецифические маркеры воспаления в прогнозировании течения ишемической болезни сердца / Ф.Н. Палеев, И.С. Абудеева, О.В. Москалец [и др.] // Кардіологія. — 2009. — № 9. — С. 59-65.

2. Санникова М.В. Клинико-функциональная характеристика поджелудочной железы при хронической обструктивной болезни легких / М.В. Санникова, С.В. Клементова, Я.В. Вахрушев // Эсперим. и клин. гастроэнтерология. — 2007. — № 6. — С. 35-37.

3. Teleki J.M., Khristich T.M., Olinyk O.J., Yontsaryuk D.OThe level of growth factor in patients with chronic obstructive pulmonary disease with concomitant chronic pancreatitis // Науково-практична конференція «Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід», присвячена 95-й річниці від дня народження професора Самсон Олени Іларіонівни (тези доповідей), м. Чернівці, 14–15 квітня 2016 року. — Чернівці, 2016. — С. 115-116.

4. Афанасьєв С.В. Регіонарні особливості вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у хворих на хронічний панкреатит / С. В. Афанасьєв // Мед. хімія. — 2005. — Т. 7, № 1. — С. 33-36.

5. Jakobson P.М., Kunisaki R.V. Exhaled nitric oxide, systemic inflammation, and the spirometric response to inhaled fluticasone propionate in sever chronic obstructive pulmonary disease: a prospective stady / Jakobson P., Kunisaki R.V., Reise K.L., Janoff E.N. [et al.] // Ther. Adv. Thorac. Soc. — 2005. — Vol. 2. — P. 55-64.

6. Христич Т.М., Телекі Я.М., Федів О.І., Оліник О.Ю. Хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, О.І. Федів, О.Ю. Оліник. — Чернівці, 2013. — 232 с.

7. Христич Т.Н. О патогенезе сочетанных заболеваний органов пищеварения и бронхолегочной системы (обзор литературы) / Т.Н. Христич // Укр. мед. альманах. — 2006. — Т. 9, № 2. — С. 223-226.

8. Христич Т.М. Вміст С-реактивного білка у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, М.В. Дяк, Т.П. Денисенко // Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник. — 2010. — № 44. — С. 240-244.

9. Jana Teleki. Comprehensive assessment of quality of life in patients with chronic pancreatitis on the background of chronic obstructive pulmonary disease / Jana Teleki, Tamara Khrystych, Olexander Fediv, Olga Olinyk, Vladimyr Bagrij // Pancreatology, 45st Meeting 2013 European Pancreatic Club, June 20–23, 2013, Prague / Czech Republic /Abstractbook. — 2013. — P. 537.

10. Вьюн Т.И. Приоритеты диагностического поиска остеопенических состояний у пациентов с хроническим панкреатитом и гипертонической болезнью / Т.И. Вьюн, Л.М. Пасиешвили // Сучасна гастроентерологія. — 2018. — № 3(101). — С. 14-20.

11. Христич Т.Н. О механизмах, влияющих на формирование сердечной недостаточности при хронической болезни легких / Т.Н. Христич, Л.Д. Кушнир, Д.А. Гонцарюк, Я.М. Телеки, В.Н. Багрий // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. — 2017. — № 3(31). — С. 6-12.

12. Тодоріко Д.Д. Патогенетична характеристика прогресування системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легень у літньому та старечому віці / Л.Д. Тодоріко // Укр. терапевт. журн. — 2010. — № 2. — С. 107-112.

13. Перцева Т.О. Роль системних маркерів запалення у формуванні імунологічної відповіді на інфекцію/колонізацію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна // Укр. пульм. журн. — 2007. — № 1. — С. 22-25.

14. Серебренникова С.Н. Роль цитокинов в воспалительном процессе (сообщение 1) / С.Н. Серебренникова, И.Ж. Семинский // Сибирск. мед. журн. — 2008. — № 6. — С. 5-8.

15. De Torres J.P. C-reactive protein levels and survival in patients with moderate to very severe COPD / J.P. De Torres // Chest. — 2008. — Vol. 133. — P. 1336-43.

16. Телеки Я.МВлияние лечения на состояние показателей системы антиоксидантной защиты и оксидативного стресса при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с хроническим панкреатитом / Я.МТелекиТ.НХристичЮ.ОДудка // Internatiol Scientific Periodical Journal “The Unity Of Science”. — Vienna, Austria, 2015, August. — P. 200-205.

17. Оліник О.Ю. Функціональний стан ендотелію у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом / О.Ю. Оліник, О.І. Федів, І.С. Давиденко [та ін.] // Бук. мед. вісник. — 2010. — Т. 14, № 4(56). — С. 66-69.

18. Христич Т.М. Дисфункція ендотелію судин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, Л.Д. Кушнір // Гастроентерологія: Міжвідомчий збірник. — 2009. — Вип. 42. — С. 267-270.

19. Кубышева Н.И. Растворимые антигены ICAM 1 и sICAM 3 при хронической обструктивной болезни легких / Н.И. Кубышева, Л.Б. Постникова, Н.Б. Преснякова [и др.] // Иммунопат. и клин. имун. — 2009. — № 1. — С. 55-57.

20. Teleki Y.M. The cytokine status and endothelial functioning in the group of the patients with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant chronic pancreatitis / Y.M. Tekeki, N.K. Masliy, M.B. Scherbinina, I.A. Vivsiana, A.I. Hodan // The Unity of Science. — 2016, Febryary. — P. 202-205.

21. Христич Т.М. Хронічний панкреатит: сучасний погляд на етіологію, патогенез, клініку, лікування та медичну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит / Т.М. Христич, Т.Г. Темерівська, Д.О. Гонцарюк // Метод. рекомендації. — Чернівці, 2018. — 172 с.

22. Христич Т.Н. Хроническое легочное сердце: современные концепции / Т.Н. Христич. — Черновцы: Книги ХХІ, 2009. — 368 с.

23. Taubert D. Acute effects of glucose and insulin on vascular endothelium / D. Taubert // Diabetologia. — 2010. — Vol. 26. — P. 1026-1072.

24. Земляк О.С. Метаболічний ацидоз як важливий чинник патогенезу хронічного панкреатиту / О.С. Земляк, Л.С. Бабінець // Вестник клуба панкреатологов. — 2018. — № 3(40). — С. 17-19.

25. MacNee W. Pulmonary and systematic oxidant/antioxidant imbalance in chronic obstructive pulmonary disease / W. MacNee // Proc. Am. ThoracSoc. — 2005. — Vol. 2. — P. 50-60.

26. Травина Э.В. Формирование Th1-ассоциированного типа цитокинового дисбаланса при развитии метаболического синдрома у больных ХОЗЛ / Э.В. Травина, А.А. Хренов // Таврический медико-биологический вестник. — 2012. — Т. 15, № 2, ч. 3 (58). — С. 234-238.

27. Amrani Y. Activation of p55 tumor necrosis factor-alpha receptor-1 coupledto tumor necrosis factor receptor associated factor 2 stimulate sinter cellular adhesion molecule-1 expression bymodulating at hapsigargin sensitive pathway inhuman tracheal smoothmus clecells / Y. Amrani, A.L. Lazaar, R. Hoffmanetal // Mol. Pharmacol. — 2009. — Vol. 58, № 1. — P. 237-245.

28. Телеки Я.М. Вазорегулирующая функция сосудистого эндотелия у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с хроническим панкреатитом / Я.М. Телеки, Т.Н. Христич // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. — 2017. — № 2. — С. 55-58.

29. Qoun B.S. Contemporary Management of Acute Exacerbations of COPD. A Systematic Review and Metaanalisis / B.S. Qoun, W.Q. Gan, D.S. Sin // Chest. — 2008. — Vol. 133. — P. 756-766.

30. Самойленко А.А. Роль протеїнів родини HIF (hypoxia-induciblefactor) в регуляції фізіологічних відповідей клітин на гіпоксію / А.А. Самойленко // Укр. біохім. журн. — 2010. — Т. 82, № 4. — С. 5-17.

31. Cheng K. Hypoxia-inducible factor-1alpha regulates betacell function in mouse and human islets / K. Cheng, K. Ho, R. Stokes et al. // J. Clin. Invest. — 2010. — Vol. 120. — P. 2171-2183.

32. Halberg N. Hypoxia-inducible factor 1alpha induces fibrosis and insulinresistance in white adiposetissue / N. Halberg, T. Khan, M.E. Trujlo // Mol. Cell. Biol. — 2009. — Vol. 29. — P. 4467-4483.

33. Burt M.G. Continuous monitoring of circadian glycemic patternsin patients receiving prednisolone for COPD / M.G. Burt, G.W. Roberts, N.R. Aguilar-Loza et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 2011. – Vol. 96. — P. 1789-1796.

34. Spies C.M. Glucocorticoids / C.M. Spies, C. Strehl, M.C. van der Goes // Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. — 2011. — Vol. 25. — P. 891-900.

35. Brock C. Pathophysiology of chronic pancreatitis / C. Brock, L.M. Nielsen, D. Lelic, A.M. Drewes // World J. Gastroenterol. — 2013. — Vol. 19, № 42. — P. 7231-7240.

36. Pohl D. Excellent agreement between genetic and hydrogen breath tests for lactase deficiency and the role of extended symptom assessment / D. Pohl, E. Savarino, M. Hersberger et al. // Br. J. Nutr. — 2010. — Vol. 104. — P. 900-907.

37. Христич Т.М. Хронічне обструктивне захворювання легень: гетерогенність перебігу / Т.М. Христич, О.І. Федів, А.А. Ілюшина, Я.М. Телекі, О.Ю. Оліник // Буковинський медичний вісник. — 2012. — № 3–4 (52–53). — С. 26-32.

38. Христич Т.М., Федів О.І., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості поєднання з захворюваннями внутрішніх органів та методи медикаментозної корекції / Т.М. Христич, О.І. Федів, Я.М. Телекі, О.Ю. Оліник, Д.О. Гонцарюк. — Чернівці, 2017. — 248 с.

39. Христич Т.Н. Неалкогольная жировая болезнь печени: возможности медикаментозной коррекции / Т.Н. Христич // Новости медицины и фармации (В Украине). — 2014. — № 15(509). — С. 10-12.

Similar articles

Патогенетичні механізми розвитку інсулінорезистентності у хворих   на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Authors: Телекі Я.М.1, Христич Т.М.2, Федів О.І.1, Оліник О.Ю.1, 1 Кафедра внутрішньої медицини, 2 Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (451) 2013 (тематический номер)
Date: 2013.04.11
Categories: Gastroenterology, Pulmonology
Sections: Specialist manual
Активність показників плазмового протеолізу  та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне  захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Authors: Христич Т.М., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Gastroenterology" 1 (47) 2013
Date: 2013.05.27
Categories: Gastroenterology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Authors: Т.М. Христич, д.м.н., професор, О.І. Федів, д.м.н., професор, Я.М. Телекі, к.м.н., О.Ю. Оліник, к.м.н. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (382) 2011 (тематический номер)
Date: 2011.10.06
Неалкогольная жировая болезнь печени: возможности медикаментозной коррекции
Authors: Христич Т.Н. - д.м.н., профессор, Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы
"News of medicine and pharmacy" 15 (509) 2014
Date: 2014.10.17
Sections: Specialist manual

Back to issue