Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Hypertension" №1 (63), 2019

Back to issue

New recommendations on hypertension, but the questions of clinicians are old

Authors: Доценко Н.Я., Боев С.С., Шехунова И.А., Герасименко Л.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

Categories: Cardiology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

В останні роки в медичній науковій літературі опубліковано чимало рекомендацій, зроблених на найвищому рівні та присвячених питанням діагностики, клініки та лікування артеріальної гіпертензії (АГ). При аналізі цих рекомендацій автори звертають увагу на низку моментів дискусійного характеру. Обговорюється перегляд ухвали та формулювання діагнозів при АГ. Розглядаються питання визначення ступеня АГ, ураження органів-мішеней, пов’язане з підвищеним артеріальним тиском (очного дна, серця, нирок), і доцільності винесення їх у формулювання діагнозу. Оцінка органних уражень рекомендується не тільки для визначення ризику, а й для моніторування на тлі лікування. Високе прогностичне значення має зміна на тлі лікування ЕКГ- і ехоКГ-ознак гіпертрофії лівого шлуночка, швидкості клубочкової фільтрації; помірне — динаміка альбумінурії й кісточково-плечового індексу. Не має прогностичного значення зміна товщини комплексу інтима-медіа. Оцінювати динаміку факторів ризику і вираженість ураження органів-мішеней слід через 2 роки. Обговорюються переваги й недоліки варіантів вимірювання артеріального тиску: офісного, амбулаторного (домашнього, самовимірювання) моніторування і добового моніторування (апаратного).

В последние годы в медицинской научной литературе опубликовано немало рекомендаций, созданных на самом высоком уровне и посвященных вопросам диагностики, клиники и лечения артериальной гипертензии (АГ). При анализе этих рекомендаций авторы обращают внимание на ряд моментов дискуссионного характера. Обсуждается пересмотр определения и формулировки диагнозов при АГ. Рассматриваются вопросы определения степени АГ, поражения органов-мишеней, связанного с повышенным артериальным давлением (глазного дна, сердца, почек), и целесообразности включения их в формулировку диагноза. Оценка органных поражений рекомендуется не только для определения риска, но и для мониторирования на фоне лечения. Высоким прогностическим значением обладает изменение на фоне лечения ЭКГ- и ЭхоКГ-признаков гипертрофии левого желудочка, скорости клубочковой фильтрации; умеренным — динамика альбуминурии и лодыжечно-плечевого индекса. Не имеет прогностического значения изменение толщины комплекса интима-медиа сонных артерий. Оценивать динамику факторов риска и выраженность поражения органов-мишеней следует через 2 года. Обсуждаются преимущества и недостатки вариантов измерения артериального давления: офисного, амбулаторного (домашнего, самоизмерения) мониторирования и суточного мониторирования (аппаратного).

In recent years, many recommendations have been published in the medical scientific literature, created at the hi-ghest level and dealing with the issues of diagnosis, clinical picture and treatment of hypertension. The authors draw attention to a number of points of discussion when analyzing these recommendations. There is a discussion about revising the definition and writing diagnoses in hypertension. The issues of establishing the degree of hypertension, target organ damage associated with high blood pressure (fundus, heart, kidneys) and the feasibility of including them in writing a diagnosis are considered. Assessment of organ lesions is recommended not only to determine the risk, but also to monitor them during treatment. The changes in electrocardiography and echocardiography signs of left ventricular hypertrophy, glomerular filtration rate during the treatment are of high prognostic value; the dynamics of albuminuria and ankle-brachial index — of moderate. The changes in the carotid intima media thickness have no prognostic value. The dynamics of risk factors and the severity of target organ damage should be evaluated after 2 years. The advantages and disadvantages of options for measuring blood pressure are discussed: office, outpatient (home, self-measurement) monitoring and daily monitoring (using devices).


Keywords

дискусія; артеріальна гіпертензія; рутинні методи дослідження

дискуссия; артериальная гипертензия; рутинные методы исследования

discussion; arterial hypertension; routine research methods


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Скавронский Н. Медучреждения начинают задумываться о неэффективности собственных лабораторий и аутсорсинге диагностики / Н. Скавронский // Новости медицины и фармации. — 2018. — № 9 (661). — С. 22.

2. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering [et al.] // Eur. Heart J. — 2018. — Vol. 39 (33). — P. 3021-3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339.

3. Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України. Проект / Ю.М. Сіренко, Л.А. Міщенко, Л.М. Єна [та ін.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — № 4 (60). — С. 32-53.

4. Сіренко Ю.М. Про нові європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії після їх першої презентації (коментар) / Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия. — 2018. — № 3 (59). — С. 19-22.

5. The 2018 ESC-ESH guidelines for the management of arterial hypertension leave clinicians facing a dilemma in half of the patients / E. Vidal-Petiot, Y. Elbez, T.F. Lüscher [et al.] // Eur. Heart J. — 2018. — Vol. 39 (45). — Р. 4040-4041. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy495/

6. Clinical Value of Measuring the Renin/Aldosterone Levels: Optimising the Management of Uncontrolled/Resistant Hypertension / M. Doumas, C. Boutari, C. Tsioufis [et al.] // Curr. Vasc. Pharmacol. — 2017. — Vol. 16 (1). — P. 10-14. doi: https://doi.org/10.2174/1570161115666170426145612/

7. Наказ МОЗУ № 86808 від 10.2013 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі».

8. Бронхіальна астма. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / В.В. Бережний, П.В. Гришило, Р.М. Дегтярева [та ін.] — К., 2013. — 205 с.

9. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology / Р. Ponikowski, А.А. Voors, S.D. Anker [et al.] // Eur. J. Heart Fail. — 2016. — Vol. 18 (8). — P. 891-975.

10. KDIGO 2012 Сlinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease / A. Levin, P.E. Stevens, R.W. Bilous [et al.] // Kidney International Supplements. — 2013. — Vol. 3 (1). — P. 1-150. doi: 10.1038/kisup.2012

11. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia, G. De Backer, A. Dominiczak [et al.] // J. Hypertens — 2007. — Vol. 25. — Р. 1105-1187.

12. O'Brien M. Carotid revascularization: risks and benefits / O'Brien, A. Chandra // Vascular. Health and Risk Management. — 2014. — Vol. 10. — P. 403-416. doi.org/10.2147/VHRM.S48923.

13. Рекомендации по использованию эхокардиографии при артериальной гипертензии у взрослых / Н.Т. Ватутин, Е.В. Склянная, А.Н. Шевелек [и др.] // Практична ангіологія. — 2015. — № 4 (71). — С. 41-54.

14. Wong T.Y. Hypertensive Retinopathy / T.Y. Wong, P. Mitchell // N. Engl. J. Med. — 2004. — № 25. — P. 2310-2317. doi: 10.1056/NEJMra032865

15. Курс лекций по клинической кардиологии / Под ред. В.И. Целуйко. — Харьков: Гриф, 2004. — 576 с.

16. Konstantinidis L. Hypertension and the eye / L. Konstantinidis, Y. Guex-Crosier // Current Opinion in Ophthalmology. — 2016 — Vol. 27, Iss. 6. — P. 514-521 doi: 10.1097/ICU.0000000000000307.

17. Бильченко А.В. Новое в диагностике и контроле лечения артериальной гипертензии / А.В. Бильченко // Therapia. — 2016. — № 10. — С. 17-20.

18. Радченко А.Д. Современные аспекты контроля артериального давления: достаточно ли рутинного измерения? (Часть II) / А.Д. Радченко // Артериальная гипертензия. — 2015. — № 2. — С. 11-22.

19. Актуальні аспекти варіабельності артеріального тиску при артеріальній гіпертензії / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, Л.В. Герасименко [и др.] // Артериальная гипертензия. — 2018. — № 2 (58). — С. 44-51.


Back to issue