Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №2, 2019

Back to issue

A case of infantile strongyloidiasis associated with Salmonella infection: diagnostic considerations

Authors: V.V. Mavrutenkov(1), A.V. Cherginets(1), O.V. Shvaratska(1), L.M. Cherginets(2)
(1) — State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
(2) — City Clinical Children’s Hospital 6, Dnipro, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Поєднані інфекції в педіатрії є клінічною проблемою, що набуває актуальності через їх поширеність і тенденцію до зміни типової клінічної картини окремих захворювань. Відповідно, це ускладнює точну оцінку етіології, процес лікування та негативно впливає на результат. Враховуючи зміни клімату, значні міграційні потоки та міжнародний туризм, тропічні гельмінози, які раніше не були поширені в Україні, є реальною загрозою для здоров’я населення, особливо в поєднанні з іншими патогенами. Матеріали та методи. Ми спостерігали випадок стронгілоїдозу та сальмонельозу в 5-місячної дитини, яка не відвідувала будь-якої суб- або тропічної території земної кулі. Дівчина походить із соціально незахищених верств суспільства і була залишена безпритульними батьками відразу після госпіталізації. У дівчини відмічались виражені тяжкі токсичні прояви, діарея, затримка розвитку, порушення харчування та зневоднення від помірного до тяжкого ступеня, плямисто-папульозні висипання на тулубі й нижніх кінцівках. Пряма світлова мікроскопія фекалій виявила Strongyloides stercoralis у кількості понад 10 рухливих личинок у полі зору, на різних стадіях розвитку. Промивна рідина бронхіального лаважу не містила личинок Str. stercoralis. Фекальна культура виявила Salmonella enteritidis групи D. Хіміотерапія цефтріаксоном внутрішньовенно й альбендазолом перорально призвела до елімінації обох патогенів. Висновки. Цей випадок змішаної інфекції S. enteritidis і Str. stercoralis може розглядатися лише як імовірний випадок автохтонної інфекції Str. stercoralis, оскільки вона не була підтверджена більш надійними методами діагностики (наприклад, ПЛР-визначення ДНК Str. stercoralis) і демонструє сумнівну епідеміологічну історію. Отже, для поліпшення діагностики ендемічних паразитарних інфекцій необхідно запровадити таку верифікацію як обов’язкову та обов’язково реєструвати відповідні випадки в національній системі епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки.

Актуальность. Сочетанные инфекции в педиатрии являются клинической проблемой, приобретающей актуальность из-за их распространенности и тенденции к изменению типичной клинической картины отдельных заболеваний. Соответственно, это затрудняет точную оценку этиологии, процесс лечения и негативно влияет на результат. Учитывая изменения климата, значительные миграционные потоки и международный туризм, тропические гельминтозы, которые ранее не были распространены в Украине, являются реальной угрозой для здоровья населения, особенно в сочетании с другими патогенами. Материалы и методы. Мы наблюдали случай стронгилоидоза и сальмонеллеза у 5-месячного ребенка, который не посещал никаких суб- или тропических территорий земного шара. Ребенок происходит из социально незащищенных слоев общества и оставлен бездомными родителями сразу после госпитализации. У девочки отмечались выраженные тяжелые токсические проявления, диарея, задержка развития, нарушение питания и обезвоживание от умеренной до тяжелой степени, пятнисто-папулезные высыпания на туловище и нижних конечностях. Прямая световая микроскопия фекалий обнаружила Strongyloides stercoralis в количестве более 10 подвижных личинок в поле зрения, на разных стадиях развития. Промывные воды бронхиального лаважа не содержали личинок Str. stercoralis. Фекальная культура обнаружила Salmonella enteritidis группы D. Химиотерапия цефтриаксоном внутривенно и альбендазолом перорально привела к элиминации обоих патогенов. Выводы. Данный случай смешанной инфекции S. enteritidis и Str. stercoralis может рассматриваться только как вероятный случай аутохтонной инфекции Str. stercoralis, поскольку она не была подтверждена более надежными методами диагностики (например, ПЦР-определение ДНК Str. stercoralis) и демонстрирует сомнительную эпидемиологическую историю. Соответственно, для улучшения диагностики эндемичных паразитарных инфекций необходимо ввести такую верификацию как обязательную и обязательно регистрировать соответствующие случаи в национальной системе эпидемиологического надзора и биологической безопасности.

Background. Pediatric co-infections are an emerging clinical problem due to their increasing prevalence and tendency to transform a typical clinical presentation of particular diseases. Thereafter, it tangles the accurate estimation of etiology, complicates the management and negatively impacts the outcome. Given the climatic changes, significant migratory flows and international tourism, tropical helminthiases, previously not common in Ukraine, are a real threat to the public health, especially in combination with other pathogens. Materials and methods. We observed a case of strongyloidiasis and salmonellosis in a Ukrainian 5-month-old female infant who had no history of visiting any of the sub- or tropical territory of the globe. The girl came from a socially vulnerable family and was abandoned by her homeless parents immediately after admission. The girl presented with severe toxic manifestations, diarrhea, developmental delay, moderate-to-severe malnutrition and dehydration, and maculopapular rash on the trunk and lower extremities. Direct light microscopy of feces revealed Str. stercoralis in the number of more than 10 mobile larvae per high-power field, at different stages of development. Bronchial lavage fluid contained no larvae of Str. stercoralis. Fecal culture revealed group D S. enteritidis. Chemotherapy with ceftriaxone IV and oral albendazole resulted in elimination of both pathogens. Conclusions. The given case of S. enteritidis and Str. stercoralis co-infection should be considered as a probable case of autochthonous Str. stercoralis infection, as it was not confirmed by more reliable diagnostic methods (e.g. PCR for Str. stercoralis DNA), and demonstrates a doubtful epidemiological history. Consequently, to improve the diagnosis of endemic parasitic infections, it is necessary to introduce such a verification as compulsory, and mandatory registration of relevant cases in the Ukrainian National System of Epidemiological Surveillance and Biosecurity is required.


Keywords

стронгілоїдоз; сальмонельоз; мікст-інфекція; діагностика; діти

стронгилоидоз; сальмонеллез; микст-инфекция; диагностика; дети

strongyloidiasis; salmonellosis; co-infection; diagnosis; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Davies O.L. WHO’s first ever global estimates of foodborne diseases find children under 5 account for almost one third of deaths [Electronic source] / O.L. Davies, F. Chaib // WHO News Release, Geneva. — 2015. — doi: who.int/news-room/detail/03-12-2015-who-s-first-ever-global-estimates-of-foodborne-diseases-find-children-under-5-account-for-almost-one-third-of-deaths.

2. Siddiqui A.A. Strongyloidiasis / A.A. Siddiqui, R.M. Genta, S.L. Berk // Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice: 2nd ed. — Philadelphia: Churchill Livingstone (Elsevier), 2005. — Vol. 1. — P. 1274-1285.

3. Bisoffi Z. Strongyloides stercoralis: a plea for action / Z. Bisoffi, D. Buonfrate, A. Montresor et al. // PLoS neglected tropical diseases. — 2013. — Vol. 7, Iss. 5. — P. e2214. doi: 10.1371/journal.pntd.0002214.

4. Schär F. Strongyloides stercoralis: Global Distribution and Risk Factors / F. Schär, U. Trostdorf, F. Giardina et al. // PLoS neglected tropical diseases. — 2013. — Vol. 7, Iss. 7. — P. e2288. doi: 10.1371/journal.pntd.0002288.

5. Valerio L. Strongyloides stercoralis, the hidden worm. Epidemiological and clinical characteristics of 70 cases diagnosed in the North Metropolitan Area of Barcelona, Spain, 2003–2012 / L. Valerio, S. Roure, G. Fernández-Rivas et al. // Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. — 2013. — Vol. 107, Iss. 8. — P. 465-470. doi: 10.1093/trstmh/trt053.

6. Buonfrate D. Epidemiology of Strongyloides stercoralis in northern Italy: results of a multicentre case-control study, February 2013 to July 2014 / D. Buonfrate, M. Baldissera, F. Abrescia et al. // Eurosurveillance. — 2016. — Vol. 21, Iss. 31. — P. 30310. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.31.30310.

7. Поляков В.Е. Стронгилоидоз у детей / В.Е. Поляков, И.А. Иванова, Н.Р. Полякова, М.Л. Воробьевa, Н.В. Поляков, В.В. Ромих // Педиатрия. — 2015. — Т. 94, № 5. — C. 120-125.

8. Погорельчук Т.Я. Особливості розповсюдження і клінічних проявів стронгілоїдозу у жителів Одеської області: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 16.00.11 «Паразитологія». — К., 2007. — 24 с.

9. Nutrition Guideline Healthy Infants and Young Children GI Function: Management of Constipation / Alberta Health Services. — Canada, 2015. — 14 p. — Режим доступу: https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/nutrition/if-nfs-ng-healthy-infants-gi-function-management-constipation.pdf.

10. Page W. The Unique Life Cycle of Strongyloides stercoralis and Implications for Public Health Action / W. Page, J.A. Judd, R.S. Bradbury // Tropical medicine and infectious disease. — 2018. — Vol. 3, Iss. 2. — P. 53. doi: 10.3390/tropicalmed3020053.

11. The Free Dictionary by Farlex. Medical Dictionary: Strongyloides: Life cycle of Strongyloides stercoralis (from Mahon and Manuselis, 2000) [Electronic source]. — Режим доступу: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Strongyloides.

12. Farthing M. WGO Practice Guideline: Management of Strongyloidiasis / M. Farthing, S. Fedail, L. Savioli, D.A.P. Bundy, J.H. Krabshuis // WGO. — 2004. — Режим доступу: http://www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/management-of-strongyloidiasis.

13. Farrar J. Manson’s Tropical Diseases / J. Farrar, P. Hotez, T. Junghanss, G. Kang, D. Lalloo, N. White. — 23rd edition. — Elsevier: Saunders LTD, 2013. — P. 1024.

14. Yap P. Determining soil-transmitted helminth infection status and physical fitness of school-aged children / P. Yap, T. Fürst, I. Müller, S. Kriemler, J. Utzinger, P. Steinmann // Journal of visualized experiments. — 2012. — Iss. 66. — P. e3966. doi: 10.3791/3966.

15. Long S.S. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases /  S.S. Long, L. Pickering, C. Prober. — 3th ed. — Stanford: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. — 1684 p.

16. Nutman T.B. Human infection with Strongyloides stercoralis and other related Strongyloides species / T.B. Nutman // Parasitology. — 2016. — Vol. 144, Iss. 3. — P. 263-273. doi: 10.1017/S0031182016000834.

17. Bradley J.S. Nelson’s Pediatric antimicrobial therapy / J.S. Bradley, J.D. Nelson. — 22nd ed. — New York: Amer. Acad. Pediatrics, 2016. — 278 p.

18. Krolewiecki A.J. A public health response against Strongyloides stercoralis: time to look at soil-transmitted helminthiasis in full / A.J. Krolewiecki, P. Lammie, J. Jacobson et al. // PLoS neglected tropical diseases. — 2013. — Vol. 7, Iss. 5. — P. e2165. doi: 10.1371/journal.pntd.0002165.

19. Forrer A. Ivermectin Treatment and Sanitation Effectively Reduce Strongyloides stercoralis Infection Risk in Rural Communities in Cambodia / A. Forrer, V. Khieu, C. Schindler et al. // PLoS neglected tropical diseases. — 2016. — Vol. 10, Iss. 8. — P. e0004909. doi: 10.1371/journal.pntd.0004909.

20. Токмалаев А.К. Стронгилоидоз / А.К. Токмалаев, Г.М. Кожевникова // Клиническая паразитология: протозоозы и гельминтозы. — М.: МИА, 2017. — 385 c.

21. Amor A. High prevalence of Strongyloides stercoralis in school-aged children in a rural highland of north-western Ethiopia: the role of intensive diagnostic work-up / A. Amor, E. Rodriguez, J. Saugar et al. // Parasites & vectors. — 2016. — Vol. 9, Iss. 1. — P. 617. doi: 10.1186/s13071-016-1912-8.

22. Гугосьян Ю.А. Стронгілоїдоз коней (поширення, діагностика, заходи боротьби): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.11 «Паразитологія» / Гугосьян Юрій Андрійович; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. — Львів, 2018. — 24 с.

23. Бойко О.О. Порівняння двох методів підрахунку яєць нематод / О.О. Бойко, Ю.В. Дуда // Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині: Мат-ли Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 19 травня 2015 року. — Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2015. — С. 23.

24. Мельничук В.В. Епізоотологічна ситуація щодо інвазійних захворювань свиней на території Полтавської області / В.В. Мельничук, В.О. Пругло // Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині: Мат-ли Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 19 травня 2015 року. — Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2015. — С. 66.

25. Шендрик І.М. Виявлення здатності мікобактерій до персистування в організмі личинок Strongуloides papillosus за умов їх сумісного культивування / І.М. Шендрик // Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині: Мат-ли Всеукраїнського наукового семінару, присвяченого 20-річчю заснування кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 19 травня 2015 року. — Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2015. — С. 96.

26. Дж.Д. Клейн и др. Секреты лечения детских инфекций / Под ред. В.ФУчайкина. — М.: Бином, 2007. — 415 с.

27. Toledo R. Strongyloidiasis with emphasis on human infections and its different clinical forms / R. Toledo, C. Muñoz-Antoli, J.G. Esteban // Advances in Parasitology. — 2015. — Vol. 88. — P. 165-241. doi: 10.1016/bs.apar.2015.02.005.


Back to issue