Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Characteristics of the heart rhythm in children with gastroesophageal reflux disease

Authors: Зімницька Т.В., Шевченко Н.С., Головко Т.О., Кір’янчук Н.В., Буліч І.М.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Захворюваність на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) зростає серед пацієнтів різного віку у всьому світі. Важливим є вивчення позастравохідних симптомів, у тому числі кардіологічних проявів ГЕРХ. Наявність змін із боку серця обумовлює вибір терапевтичного втручання. Мета — вивчення характеру серцевого ритму та його змін у дітей із ГЕРХ. Матеріали та методи. Проаналізовані історії хвороби 82 дітей із ГЕРХ віком від 10 до 18 років. Усім дітям було проведено езофагогастродуоденоскопію, за результатами ендоскопічного дослідження пацієнти були розподілені на дві групи: в першу увійшли 26 осіб із ГЕРХ та езофагітом, в другу — 56 осіб із ГЕРХ та незміненою слизовою стравоходу. Для уточнення стану серцевої діяльності усім дітям будо проведено електрокардіографічне дослідження у дванадцяти стандартних відведеннях. Результати. Отримані дані свідчили, що в дітей із ГЕРХ зміни серцевого ритму спостерігались у третини пацієнтів (34,1 %), при цьому частота синусової тахікардії та синусової брадикардії була майже однаковою незалежно від віку. Разом із тим у хворих першої групи переважала синусова тахікардія (p < 0,05), а в пацієнтів другої групи — синусова брадикардія. Висновки. ГЕРХ супроводжується змінами серцевого ритму в достатньо великої кількості хворих. Найбільш несприятливим фактором щодо виникнення прискореного серцебиття в пацієнтів є наявність запального процесу в слизовій стравоходу.

Актуальность. Заболеваемость гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) увеличивается у пациентов разных возрастных групп во всем мире. Важным является изучение внепищеводных, в том числе кардиологических симптомов ГЭРБ. Наличие изменений со стороны сердца обусловливает выбор терапевтического вмешательства. Цель — изучение характера сердечного ритма и его изменений у детей с ГЭРБ. Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 82 детей в возрасте от 10 до 18 лет. С целью изучения состояния слизистой пищевода всем детям проведена эзофагогастродуоденоскопия, по результатам эндоскопического исследования пациенты были разделены на группы. В первую группу вошли 26 больных с ГЭРБ и эзофагитом, во вторую — 56 лиц с ГЭРБ и неизмененной слизистой пищевода. Для уточнения состояния сердечной деятельности всем детям проведено электрокардиографическое исследование в двенадцати стандартных отведениях. Результаты. Полученные результаты свидетельствовали, что у детей с ГЭРБ изменения сердечного ритма наблюдались у трети пациентов (34,1 %), при этом частота синусовой тахикардии и синусовой брадикардии была практически одинаковой независимо от возраста. Вместе с тем у больных первой группы преобладала синусовая тахикардия (p < 0,05), а у пациентов второй группы — синусовая брадикардия (p < 0,05). Выводы. ГЭРБ у детей сопровождается изменениями сердечного ритма у довольно большого количества больных. Наиболее неблагоприятным фактором возникновения ускоренного сердцебиения является наличие воспалительного процесса в слизистой пищевода.

Background. Incidence of gastroesophageal reflux disease (GERD) increases in patients from different age groups throughout the world. Studying the extraesophageal manifestations, including cardiologic symptoms of GERD, in children is relevant. The presence of changes in the heart helps to choose therapeutic intervention. The purpose was to study the heart rhythm and its changes in children with GERD. Materials and methods. We studied medical histories of 82 children aged 10 to 18 years with GERD. Upper endoscopy was done in order to study esophageal mucosa. According to the results of endoscopic examination, children were divided into groups. The first group included 26 patients with GERD and esophagitis, the second — 56 children with GERD and normal mucous membrane. Electrocardiography was performed for all children to clarify cardiac activity. Results. Heart rhythm disorders were observed in 34.4 % of children. The frequency of sinus tachycardia and sinus bradycardia was almost the same regardless of age. We compared frequency of heart rhythm disorders in children of groups I and II. The results showed that the frequency of sinus tachycardia was higher in patients of group I, sinus bradycardia — in group II. Conclusions. Frequency of heart rhythm disorders in children with GERD is rather high. The most unfavorable factor leading to heart tachyarrhythmia is inflammation of esophageal mucosa.


Keywords

ГЕРХ; діти; серцевий ритм; синусова тахікардія; синусова брадикардія

ГЭРБ; дети; сердечный ритм; синусовая тахикардия; синусовая брадикардия

gastroesophageal reflux disease; children; heart rhythm; sinus tachycardia; sinus bradycardia


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Марушко Ю.В. Досвід використання пантопразолу у комплексній терапії захворювань травного тракту різних вікових груп [Електронний ресурс] / Ю.В. Марушко, А.О. Асонов // Ліки України. — 2017. — № 3(209). — С. 19-23. — Режим доступу до журн.: http://www.health-medix.com/articles/liki_ukr/2017-05-05/3.pdf.

2. Бичков М.А. Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень / М.А. Бичков, М.М. Яхницька // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2017. — № 2. — С. 39-43. — DOI: 10.11603/1811-2471.2017.v0.i2.7701.

3. Jung H.K. Epidemiology of Gastroesophageal Reflux Disease in Asia: A Systematic Review / H.K. Jung // J. Neurogastroenterol. Motil. — 2011. — Vol. 17, № 1. — P. 14-27.

4. Amy W. Gastroesophageal Reflux Disease Management in Pediatric Patients [Electronic resource] / W. Amy // US Pharm. — 2015. — Vol. 40, № 12. — P. 28-32. — Mode of access: https://www.uspharmacist.com/article/gastroesophageal-reflux-disease-management-in-pediatric-patients.

5. Gastro-Esophageal Reflux in Children / A. Rybak, M. Pesce, N. Thapar, O. Borrelli // Int. J. Mol. Sci. — 2017. — Vol. 18, № 8. — pii: E1671. — DOI: 10.3390/ijms18081671.

6. Дац-Опока М.І. Аналіз особливостей клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей в різних вікових періодах / М.І. Дац-Опока // ScienceRise: Medical Science. — 2017. — № 11(19). — С. 13-17. — DOI: 10.15587/2519-4798.2017.116729.

7. Крючко Т.О. Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей / Т.О Крючко, І.М. Несіна // Здоровье ребенка. — 2013. — № 4. — C. 16-19. — Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zd_2013_4_4.

8. Ходош Э.М. Патофизиология, вегетативные нарушения и респираторные маски ГЭРБ / Э.М. Ходош, В.С. Крутько, П.И. Потейко [Электронный ресурс] // Новости медицины и фармации. — 2011. — № 9(364). — Режим доступа к газете: http://www.mif-ua.com/archive/article/34348.

9. Зубаренко О.В. Сучасний погляд на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у дітей / О.В. Зубаренко, Т.Ю. Кравченко, А.А. Левченко // Перинатологія і педіатрія. — 2013. — № 1(53). — С. 17-19.

10. Ильяшевич И.Г. Внесистемные проявленияя гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / И.Г. Ильяшевич, Н.В. Коновалова, С.В. Тихонов // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. — 2013. — Т. 5, № 1. — С. 93-100.

11. Кабанец Н.С. Внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Электронный ресурс] / Н.С. Кабанец, В.Я. Колкина, М.А. Крюк // Новости медицины и фармации. — 2012. — № 434: Гастроэнтерология. — Режим доступа к газете: http://www.mif–ua.com/archive/article/34348.

12. Is Atrial Fibrillation a Risk Factor for Gastroesophageal Reflux Disease Occurrence Medicine (Baltimore) / J.J. Hwang, D.H. Lee, H. Yoon [et al.] // Medicine (Baltimor). — 2015. — Vol. 94, № 43. — P. e1921. — DOI: 10.1097/MD.0000000000001921.

13. Atrial fibrillation and gastroesophageal reflux disease: the cardiogastric interaction / D. Linz, M. Hohl, J. Vollmar [et al.] // EP Europace. — 2017 — Vol. 19, № 1. — P. 16-20. — DOI: 10.1093/europace/euw092.

14. Шаповалова М.М. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и нейрогенные аритмии сердца (обзор литературы) // Молодой ученый. — 2014. — № 5. — С. 165-167. — Режим доступа к журн.: https://moluch.ru/archive/64/10230/.

15. Atrial fibrillation in patients with gastroesophageal reflux disease: A comprehensive review / C. Roman, S. Bruley des Varannes, L. Muresan [et al.] // World J. Gastroenterol. — 2014. — Vol. 20, № 28. — P. 9592-9599. — DOI: 10.3748/wjg.v20.i28.9592.

16. Jalalyazdi M. The Effects of Pantoprazole on the Treatment of Palpitation in Patients with Gastro esophageal Reflux Disease (GERD): A Case Series [Electronic resource] / M. Jalalyazdi, A.M. Gharaee // J. Cardiothorac Med. — 2015. — Vol. 3, № 2. — P. 309-312. — Mode of access: http://jctm.mums.ac.ir/article_4381.html.

17. Приворотский В.Ф. Рабочий протокол диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей / В.Ф. Приворотский, Н.Е Луппова // Детская больница. — 2009. — № 3. — С. 3-11.

18. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации: Пер. с нем. / А. Бююль, П. Цефель. — Platinum Edition. — Москва [и др.]: DiaSoft, 2005. — 602 с.

19. Дац-Опока М.І. Особливості вегетативної (автономної) нервової системи у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та різними генотипами локусу С825Т гена GNB3 / М.І. Дац-Опока, О.З. Гнатейко, Г.В. Макух // ScienceRise: Medical Science. — 2017. — № 8(16). — C. 10-15.

20. Atrial Fibrillationand Acid Reux Disease / P. Velagapudi, M. Turagam, M. ALeal, A. Kocheril // Clin. Cardiol. — 2012. — Vol. 35, № 3. — P. 180-186. — DOI: 10.1002/clc.21969.

21. Маев И.В. Клиническое значение вариабельности сердечного ритма у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью / И.В. Маев, Г.Л. Юренев, Т.В. Юренева-Тхоржевская // Клиническая медицина. — 2016. — № 94(8). — С. 574-582. — DOI: 10.18821/0023-2149-2016-94-8-574-582.

Similar articles

The Incidence of Lesions of Different Systems and Organs in Children  with Gastroesophageal Reflux Disease
Authors: Гнатейко О.З.(1, 2), Дац-Опока М.І.(1), Личковська О.Л.(1), Цьолко Т.Ю.(3);
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна (2) — ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», м. Львів, Україна (3) — ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського», м. Львів, Україна

"Child`s Health" 6 (74) 2016
Date: 2016.11.21
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Using GerdQ as a screening diagnostic method in children with gastroduodenal diseases
Authors: Павленко Н.В.(1), Волошин К.В.(2), Слободянюк О.Л.(1), Волошина Л.Г.(1), Ганзій О.Б.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 13, Додаток 1, 2018 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія
Date: 2018.05.25
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: І.М. Скрипник, д.м.н., професор, зав. кафедри; О.Ф. Гопко, к.м.н., асистент, Н.Л. Соколюк, к.м.н., доцент. Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (323) 2010 (тематический номер)
Date: 2010.08.09
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей:  сучасний погляд на патогенез і клініку
Authors: Зубаренко О.В., Кравченко Т.Ю., Лосєва К.О. Одеський національний медичний університет
"Child`s Health" 1 (36) 2012
Date: 2012.02.24
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue