Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

The principle of FPh for the correction of disynchrony of the intestinal motor-evacuation function in children

Authors: Боднар Г.Б., Боднар Б.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Останніми роками серед гастроентерологічної патології у дітей відзначається зростання вроджених аномалій розвитку товстої кишки, що є основою для розвитку органічних і функціональних захворювань усієї травної системи. Мета дослідження: виявити механізми формування порушень евакуаторної функції кишечника, встановити їх основні ланки та розробити адекватну програму профілактики та лікування, направлену на їх ліквідацію, що, в свою чергу, дозволить запобігти розвитку ускладнень та декомпенсації патологічного процесу в дітей із доліхосигмою. Матеріали та методи. Нами досліджено порушення циркадіанної регулярності евакуаторної функції кишечника у 252 дітей віком від 4 до 15 років за допомогою хроноентерографії. Результати. У дітей із декомпенсованим перебігом хронічного запору на фоні вродженого подовження сигмоподібної ободової кишки спостерігається сповільнення евакуаторної функції товстої кишки у вигляді брадіентерії ІІІ–ІV ступенів із песимальною акрофазою та тенденцією до розвитку аентерії. Регулярність циркадіанного ритму евакуаторної функції кишечника є однією із атрибутивних властивостей функціонування травної системи. Нами запропоновано для корекції дисинхронозу використання принципу FP (Four Р), який містить основні напрямки заходів щодо профілактики виникнення та прогресування хронічного запору у дітей із доліхосигмою. Висновки. Отже, при доліхосигмі спостерігається збільшення пацієнтів із ІІ ступенем брадіентерії за рахунок зменшення кількості пацієнтів із ознаками ІІІ–ІV ступенів. Використання хронометричного підходу до корекції порушень моторно-евакуаторної функції товстої кишки в дітей із хронічним запором, зумовленим вродженим подовженням сигмоподібної ободової кишки, дозволяє досягнути позитивної динаміки клінічної симптоматики і може бути використане як складова програми лікувально-профілактичних заходів при вродженому подовженні сигмоподібної кишки.

Актуальность. В последние годы среди гастроэнтерологической патологии у детей отмечается рост врожденных аномалий развития толстой кишки, которые являются основой для развития органических и функциональных заболеваний всей пищеварительной системы. Цель исследования: выявить механизмы формирования нарушений эвакуаторной функции кишечника, установить их основные звенья и разработать адекватную программу профилактики и лечения, направленную на их ликвидацию, что, в свою очередь, позволит предотвратить развитие осложнений и декомпенсации патологического процесса у детей с долихосигмой. Материалы и методы. Нами исследовано нарушение циркадианных ритмов эвакуаторной функции кишечника у 252 детей в возрасте от 4 до 15 лет с помощью хроноэнтерографии. Результаты. У детей с декомпенсированным течением хронического запора на фоне врожденного удлинения сигмовидной ободочной кишки наблюдается замедление эвакуаторной функции толстой кишки в виде брадиэнтерии III–IV степени с пессимальной акрофазой и тенденцией к развитию аэнтерии. Регулярность циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника является одним из атрибутивных свойств функционирования пищеварительной системы. Нами предложено для коррекции дисинхроноза использование принципа FP (Four Р), который содержит основные направления мероприятий по профилактике возникновения и прогрессирования хронического запора у детей с долихосигмой. Выводы. Следовательно, при долихосигме наблюдается увеличение пациентов со ІІ степенью брадиэнтерии за счет уменьшения количества пациентов с признаками III–IV степеней. Использование хронометрического подхода к коррекции нарушений моторно-эвакуаторной функции толстой кишки у детей с хроническим запором, обусловленным врожденным удлинением сигмовидной ободочной кишки, позволяет достичь положительной динамики клинической симптоматики и может быть использовано как составляющая программы лечебно-профилактических мероприятий при врожденном удлинении сигмовидной кишки.

Background. In recent years, among pediatric gastroenterological pathologies, the prevalence of congenital malformations of the colon causing the development of organic and functional diseases of the entire digestive system has increased. The purpose was to identify onset mechanisms of the bowel evacuation function disorders, to establish their basic links and develop an adequate medical and preventive treatment program aimed at their elimination, which in turn will allow preventing the development of pathologic complications and decompensation in children with dolichocolon. Materials and methods. We have studied circadian dysregulation of the bowel evacuation function in 252 children aged 4 to 15 years using chronoenterography. Results. Children with a decompensated chronic constipation associated with congenital lengthening of the sigmoid colon have demonstrated a slowdown of the bowel evacuation function in the form of III–IV bradyenteria with pessimal acrophase and a tendency to develop enteria. Regular circadian rhythm of the bowel evacuation function is an attribute of the digestive system functioning. To treat disynchrony, we propose the FP (Four P) principle aimed to prevent the onset and progression of chronic constipation in children with dolichocolon. Conclusions. Consequently, the severity of bradyenteria and definitive actophase are diagnostically valuable clinical symptoms in patients with dolichocolon. The use of the chronometric approach to the correction of the bowel motor-evacuation function disorders in children with chronic constipation associated with congenital lengthening of the sigmoid colon allows achieving positive clinical dynamics and can be used as a component of the medical and preventive treatment program in congenital lengthening of the sigmoid colon.


Keywords

доліхосигма; циркадіанний ритм; діти

долихосигма; циркадианный ритм; дети

dolichosigma; circadian rhythm; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Белоусов Ю.В. Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы у детей / Ю.В. Белоусов // Здоровье ребенка. — 2012. — № 1(36). — С. 134-138.

2. Богомолова И.К. Хронические запоры у детей: причины, механизмы развития, клиника / И.К. Богомолова, В.Н. Перегоедова, Ю.Г. Соловьева // Забайкальский медицинский вестник. — 2015. — № 3. — С. 121-129.

3. Комаров Ф.И. Хронобиология и хрономедицина / Комаров Ф.И., Раппопорт С.И. — М.: Триада-Х, 2000. — 488 с.

4. Современные проблемы диагностики и лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта / Е.М. Скворцова, В.В. Скворцов, Т.А. Мухтаров и др. // Медицинский совет. — 2015. — № 13. — С. 112-117.

5. Фенотипічний просторовий континуум дисплазії сполучної тканини у дітей з доліхосигмою / В.С. Конопліцький, В.В. Погорілий, О.О. Лукіянець, І.Г. Нестеренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник української медичної стоматологічної академії. — 2016. — Т. 16. — Вип. 1(53). — С. 118-121.

6. Borowitz S.M., Cox D.J., Kovatchev B. et al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome // Pediatrics. — 2005. — P. 115-873.

7. Talley N., Jones M., Nuyts G. et al. Risk factors for chronic constipation based on a general practice sample // Am. J. Gastroentrol. — 2003. — V. 98. — P. 1107-1111.


Back to issue