Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Features of using non-invasive tests for assessment of liver fibrosis in obese adolescents

Authors: Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Хоменко М.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні поширеність ожиріння серед дітей набула масштабів глобальної епідемії. Значення цієї проблеми обумовлюється розвитком інсулінорезистентності (ІР) та метаболічного синдрому, печінковою маніфестацією якого вважають розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП), що може призводити до формування фібротичних змін в органі вже у дитячому віці. Застосування методів неінвазивної оцінки фіброзу печінки у дітей, хворих на ожиріння та НАЖХП, дозволяє уникнути призначення біопсії печінки у частини хворих, тому є актуальним питанням педіатрії. Мета дослідження — вивчити можливість використання неінвазивних тестів оцінки фіброзу печінки у підлітків з ожирінням залежно від наявності інсулінорезистентності. Матеріали та методи. В дослідження було включено 84 підлітки віком 12–17 років з ожирінням. Проводили клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження. Для оцінки фіброзу печінки здійснювали розрахунок індексів: APRI (AST to Platelet Ratio Index), PNFI (pediatric NAFLD fibrosis index) та FIB-4 (Fibrosis-4). Результати. У підлітків з ожирінням переважали скарги на підвищений апетит — 78,6 %, диспептичні розлади — 54,8 %, біль у животі — 52,3 %. Залежно від наявності інсулінорезистентності хворих було розподілено на дві групи: 66,7 % підлітків з IP та 33,3 % підлітків без IP. При біохімічному аналізі крові у хворих з ІР були виявлені вірогідно вищі рівні тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності, коефіцієнта атерогенності, індексу HOMA-IR. У 82,1 % пацієнтів за даними ультразвукового дослідження спостерігалися ознаки НАЖХП. При оцінці фіброзу печінки за розрахунком індексу PNFI встановлені ознаки фіброзу у 35,7 % хворих, а його середні значення були вірогідно вищими у хворих з ІР. Не відмічено жодного хворого з ознаками значного фіброзу печінки на підставі розрахунку індексів FIB-4 та APRI незалежно від наявності ІР. Висновки. У 82,1 % підлітків, хворих на ожиріння, відмічаються ознаки НАЖХП, а у 66,7 % діагностується ІР. Використання індексів оцінки фіброзу печінки засвідчило, що найбільш інформативним був індекс PNFI, за допомогою якого було виявлено ознаки фіброзу у третини підлітків з ожирінням.

Актуальность. На сегодняшний день распространенность ожирения среди детей приобрела масштабы глобальной эпидемии. Значение этой проблемы обусловливается развитием инсулинорезистентности (ИР) и метаболического синдрома, печеночной манифестацией которого считают развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), что может приводить к формированию фибротических изменений в органе уже в детском возрасте. Применение методов неинвазивной оценки фиброза печени у детей, больных ожирением и НАЖБП, позволяет избежать назначения биопсии печени у части больных, поэтому является актуальным вопросом педиатрии. Цель исследования — изучить возможность использования неинвазивных тестов оценки фиброза печени у подростков с ожирением в зависимости от наличия инсулинорезистентности. Материалы и методы. В исследование было включено 84 подростка в возрасте 12–17 лет с ожирением. Проводили клиническое и лабораторно-инструментальное исследования. Для оценки фиброза печени осуществляли расчет индексов: APRI (AST to Platelet Ratio Index), PNFI (pediatric NAFLD fibrosis index) и FIB-4 (Fibrosis-4). Результаты. У подростков с ожирением преобладали жалобы на повышенный аппетит — 78,6 %, диспептические расстройства — 54,8 %, боль в животе — 52,3 %. В зависимости от наличия инсулинорезистентности больные были поделены на две группы: 66,7 % подростков с ИP и 33,3 % подростков без ИP. При биохимическом анализе крови у больных с ИP были обнаружены достоверно более высокие уровни триглицеридов, холестерина липопротеидов очень низкой плотности, коэффициента атерогенности, индекса HOMA-IR. У 82,1 % пациентов по данным ультразвукового исследования наблюдались признаки НАЖБП. При оценке фиброза печени по расчету индекса PNFI установлены признаки фиброза у 35,7 % больных, а его средние значения были достоверно выше у больных с ИР. Не отмечено ни одного больного с признаками значительного фиброза печени на основании расчета индексов FIB-4 и APRI независимо от наличия ИР. Выводы. У 82,1 % подростков, больных ожирением, отмечаются признаки НАЖБП, а у 66,7 % диагностируется ИР. Использование индексов оценки фиброза печени показало, что наиболее информативным был индекс PNFI, с помощью которого были выявлены признаки фиброза у трети подростков с ожирением.

Background. The prevalence of obesity among children has become a global epidemic today. The importance of this problem is caused by the development of insulin resistance and metabolic syndrome, the hepatic manifestation of which is considered the development of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), which can lead to the formation of fibrotic changes in the organ already in childhood. The use of non-invasive assessment of liver fibrosis in obese children with NAFLD allows avoid the liver biopsy in some patients, therefore, it is an urgent issue of pediatrics. The purpose of the study was to examine the possibility of using non-invasive tests to assess liver fibrosis in obese adolescents, depending on the presence of insulin resistance. Materials and methods. The study involved 84 adolescents with obesity aged 12–17 years old. A clinical, laboratory and instrumental examination was conducted. For the assessment of liver fibrosis, the following indices were calculated: AST to Platelet Ratio Index (APRI), pediatric NAFLD fibrosis index (PNFI) и Fibrosis-4 (FIB-4). Results. The basic complains among obese adolescents were: increased appetite — 78.6 %, dyspepsia — 54.8 %, abdominal pain — 52.3 %. Depending on the presence of insulin resistance (IR), the patients were divided into two groups: 66.7 % of adolescents with IR and 33.3 % of adolescents without IR. Biochemical analysis of blood in patients with IR revealed significantly higher levels of triglycerides, very low density lipoprotein cholesterol, atherogenic coefficient, HOMA-IR. According to ultrasound examination results, 82.1 % of patients showed signs of NAFLD. When assessing liver fibrosis by calculating PNFI, 35.7 % of patients demonstrated fibrosis signs, and its mean values were significantly higher in patients with IR. There were no patients with signs of significant liver fibrosis on the basis of calculation of FIB-4 and APRI indices, regardless of IR presence. Conclusions. 82.1 % of obese adolescents had signs of NAFLD and 66.7 % were diagnosed with IR. The use of indices for assessing liver fibrosis revealed PNFI to be the most informative one, which showed signs of fibrosis in a one third of obese adolescents.


Keywords

підлітки; ожиріння; неінвазивні тести оцінки фіброзу печінки; неалкогольна жирова хвороба печінки

подростки; ожирение; неинвазивные тесты оценки фиброза печени; неалкогольная жировая болезнь печени

adolescents; obesity; non-invasive tests for liver fibrosis assessment; non-alcoholic fatty liver disease


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Commission on Ending Childhood Obesity. Facts and figures on childhood obesity / World Health Organization [et al.]. — World Health Organization: Geneva, Switzerland. — 2017.

2. Xu S. Pediatric obesity: Causes, symptoms, prevention and treatment / S. Xu, Y. Xue // Exp. Ther. Med. — 2016. — Vol. 11, № 1. — P. 15-20. doi: 10.1136/gutjnl-2014-308379.

3. Child and adolescent obesity: part of a bigger picture / T. Lobstein [et al.] // The Lancet. — 2015. — Vol. 385, № 9986. — P. 2510-2520. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61746-3.

4. Kumar S. Review of childhood obesity: from epidemiology, etiology, and comorbidities to clinical assessment and treatment / S. Kumar, A.S. Kelly // Mayo Clin. Proc. — 2017. — Vol. 92, № 2. — P. 251-265. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.09.017.

5. Selvakumar P.K. Nonalcoholic fatty liver disease in children: not a small matter / P.K. Selvakumar, M.N. Kabbany, N. Alkhouri // Pediatric Drugs. — 2018. — Vol. 20, № 4. — P. 315-329. doi: 10.1007/s40272-018-0292-2.

6. Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина) / Ю.М. Степанов, О.Є. Абатуров, Н.Ю. Завгородня, І.Ю. Скирда // Гастроентерологія. — 2015. — № 2. — С. 99-107.

7. The pharmacological management of NAFLD in children and adolescents / S. Liyanagedera [et al.] // Expert Rev. Clin. Pharmacol. — 2017. — Vol. 10, № 11. — P. 1225-1237. doi: 10.1080/17512433.2017.1365599.

8. Non-alcoholic fatty liver disease in children / Singer C. [et al.] // Current health sciences journal. — 2014. — Vol. 40, № 3. — P. 170-176. doi: 10.12865/CHSJ.40.03.03.

9. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases / N. Chalasani [et al.] // Diseases Hepatology. — 2018. — Vol. 67, № 1. — P. 328-357. doi: 10.1002/hep.29367.

10. The pediatric NAFLD fibrosis index: a predictor of liver fibrosis in children with non-alcoholic fatty liver disease / V. Nobili [et al.] // BMC medicine. — 2009. — Vol. 7, № 1. — P. 21. doi: 10.1186/1741-7015-7-21.

11. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection / R.K. Sterling [et al.] // Hepatology. — 2006. — Vol. 43, № 6. — P. 1317-1325. doi: 10.1002/hep.21178.

12. A simple noninvasive index can predict both significant fibrosis and cirrhosis in patients with chronic hepatitis C / C.T. Wai [et al.] // Hepatology. — 2003. — Vol. 38, № 2. — P. 518-526. doi: 10.1053/jhep.2003.50346.

13. Novel serum biomarkers for noninvasive diagnosis and screening of nonalcoholic fatty liver disease-related hepatic fibrosis / B. Lin [et al.] // OMICS: a journal of integrative biology. — 2019. doi: 10.1089/omi.2019.0035.

14. Day J.W. The enhanced liver fibrosis (ELF) test in diagnosis and management of liver fibrosis / J.W. Day, W.M. Rosenberg // British Journal of Hospital Medicine. — 2018. — Vol. 79, № 12. — P. 694-699. doi: 10.12968/hmed.2018.79.12.694.

15. The ability of Hepascore to predict liver fibrosis in chronic liver disease: a meta analysis / Y. Huang [et al.] // Liver International. — 2017. — Vol. 37, № 1. — P. 121-131. doi: 10.1111/liv.13116.

16. Intrahepatic fat content and markers of hepatic fibrosis in obese children / W. Wu [et al.] // International journal of endocrinology. — 2016. — Vol. 2016. doi: 10.1155/2016/4890974.

17. A combination of the pediatric NAFLD fibrosis index and enhanced liver fibrosis test identifies children with fibrosis / N. Alkhouri [et al.] // Clinical Gastroenterology and Hepatology. — 2011. — Vol. 9, № 2. — P. 150-155. doi: 10.1016/j.cgh.2010.09.015.

18. Methods to improve the noninvasive diagnosis and assessment of disease severity in children with suspected nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): Study design / B. Rudolph [et al.] // Contemporary clinical trials. — 2018. — Vol. 75. — P. 51-58. doi: 10.1016/j.cct.2018.10.012.

19. Modified thresholds for fibrosis risk scores in nonalcoholic fatty liver disease are necessary in the obese / G.J. Ooi [et al.] // Obesity surgery. — 2017. — Vol. 27, № 1. — P. 115-125. doi: 10.1007/s11695-016-2246-5.

20. The evaluation of hepatic fibrosis scores in children with nonalcoholic fatty liver disease / S. Mansoor [et al.] // Digestive diseases and sciences. — 2015. — Vol. 60, № 5. — P. 1440-1447. doi: 10.1007/s10620-014-3494-7.

Similar articles

Noninvasive diagnosis of liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Степанов Ю.М., Недзвецька Н.В., Ягмур В.Б., Кленіна І.А., Ошмянська Н.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина)
Authors: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня Н.Ю., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
"Gastroenterology" 3 (57) 2015
Date: 2015.12.28
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Development of a non-invasive model to improve the accuracy of determining liver fibrosis stage in nonalcoholic fatty liver disease
Authors: Yu.M. Stepanov, N.V. Nedzvetskaya, V.B. Yagmur, I.A. Klenina, N.Yu. Oshmyanskaya
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

"Gastroenterology" Том 51, №4, 2017
Date: 2018.01.22
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Determination of liver damage indices APRI and FIB-4 score in adolescents with juvenile idiopathic arthritis
Authors: Страшок Л.А.(1, 2), Павлова О.С.(1)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

"Child`s Health" Том 15, №3, 2020
Date: 2020.06.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue