Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Comparative assessment of serum zinc and IgA levels in children with acute intestinal infections

Authors: Усачова О.В., Печугіна В.В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо лікування діареї стосуються застосування цинку (Zn). Zn при діареї покращує абсорбцію води в кишечнику, прискорює регенерацію ентероцитів, збільшує кількість кишкових ферментів, покращує імунну відповідь, важливою ланкою якої є імуноглобулін А (IgA). Метою було визначити рівні Zn та IgA у сироватці крові дітей раннього віку в динаміці гострої інфекційної діареї (ІД) бактеріальної та вірусної етіології. Матеріали та методи. Під спостереженням знаходилися 36 дітей віком від 4 місяців до 15 років з інфекційною діареєю. Діти були розподілені на три групи: І — 14 дітей віком до двох років з ІД бактеріальної етіології, ІІ — 9 дітей відповідного віку з ІД ротавірусної етіології, ІІІ — 13 дітей з діареєю віком старше двох років. У дітей було визначено рівні Zn та IgA у сироватці крові на 1-й та 5-й день лікування. Результати. Встановлено, що у 19,44 % хворих на ІД відмічається низький рівень Zn сироватки крові в 1-й день стаціонарного лікування, а у 25 % — вище від норми. У хворих І та ІІ групи низький рівень Zn був у 26,09 %, вище від норми — у 13,04 % (6,78–35,5 мкмоль/л), а у дітей групи ІІІ — у 11,11 % був нижче за норму і у 66,67 % — високим (7,9–9,5 мкмоль/л). Різниці у частоті гіпоцинкемії у дітей раннього віку з ІД ротавірусної та бактеріальної етіології відмічено не було. Також було виявлено зниження рівня сироваткого IgА у кожного 8-го хворого серед дітей раннього віку в перші дні стаціонарного лікування за відсутності відповідних змін у старшій віковій групі. На 5-й день стаціонарного лікування відбулась нормалізація показників цинку та сироваткого IgА в усіх дітей. Висновки. Отже, у чверті дітей раннього віку в гострому періоді ІД вірусної чи бактеріальної етіології спостерігається дефіцит цинку та зниження рівня сироваткого IgА, що потребує проведення подальших клініко-лабораторних досліджень.

Актуальность. Новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению диареи касаются применения цинка (Zn). Zn при диарее улучшает абсорбцию воды в кишечнике, ускоряет регенерацию энтероцитов, увеличивает количество кишечных ферментов, улучшает иммунный ответ, важным звеном которого является иммуноглобулин А (IgA). Целью было определить уровни Zn и IgA в сыворотке крови детей раннего возраста в динамике острой инфекционной диареи (ИД) бактериальной и вирусной этиологии. Материалы и методы. Под наблюдением находились 36 детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет с инфекционной диареей. Дети были разделены на три группы: I — 14 детей в возрасте до двух лет с ИД бактериальной этиологии, II — 9 детей соответствующего возраста с ИД ротавирусной этиологии, III — 13 детей с диареей в возрасте старше двух лет. У детей были определены уровни Zn и IgA в сыворотке крови на 1-й и 5-й день лечения. Результаты. Установлено, что у 19,44 % больных ИД отмечается низкий уровень Zn сыворотки крови в 1-й день стационарного лечения, а у 25 % — выше нормы. У больных I и II группы низкий уровень Zn был у 26,09 %, выше нормы — у 13,04 % (6,78–35,5 мкмоль/л), а у детей группы III — у 11,11 % был ниже нормы и у 66,67 % — высоким (7,9–9,5 мкмоль/л). Разницы в частоте гипоцинкемии у детей раннего возраста с ИД ротавирусной и бактериальной этиологии выявлено не было. Также было определено снижение уровня сывороточного IgA у каждого 8-го больного среди детей раннего возраста в первые дни стационарного лечения при отсутствии относительных изменений в старшей возрастной группе. На 5-й день стационарного лечения произошла нормализация показателей цинка и сывороточного IgА у всех детей. Выводы. Таким образом, у четверти детей раннего возраста в остром периоде ИД вирусной или бактериальной этиологии наблюдается дефицит цинка и недостаточность сывороточного IgА, что требует проведения дальнейших клинико-лабораторных обследований.

Background. New WHO guidelines for the treatment of diarrhea relate to the use of zinc (Zn). The use of Zn for diarrhea treatment improves the absorption of water in the intestine, accelerates the regeneration of enterocytes, increases the number of intestinal enzymes, improves the immune response, an important part of which is IgA. The purpose was to determine the serum level of Zn and IgA in young children in the dynamics of acute infectious diarrhea (ID) of bacterial and viral etiology. Materials and methods. Thirty-six children aged from 4 months to 15 years with infectious diarrhea were examined. The children were divided into three groups: I — 14 children under 2 years with bacterial ID, II — 9 children of the corresponding age with a viral one, III — 13 children over 2 years. In children, serum Zn and Ig A levels were determined on the 1st and 5th day of treatment. Results. It was established that a low level of serum Zn was observed on the 1st day of inpatient treatment in 19.44 % of patients with ID, and in 25 % — above the norm. The patients of groups I and II had a low level of Zn in 26.09 % cases, higher than the norm — in 13.04 % (6.78–35.5 μmol/l), and 11.11 % children of group III had low values and 66.67 % — high velel (7.9–9.5 µmol/l). There were no differences in the frequency of hypozincaemia in young children with ID of rotavirus and bacterial etiology. The reduced level of serum IgA was determined in every 8th patient among young children in the first days of inpatient treatment, in the absence of relative changes in the older age group. On day 5 of inpatient treatment, zinc and serum IgA values normalized in all children. Conclusions. Thus, a quarter of young children in the acute period of viral or bacterial ID presented with zinc and serum IgA deficiency. To clarify the role of zinc and serum IgA during the course of ID, it is recommended to conduct further clinical and laboratory examinations.


Keywords

інфекційна діарея; діти; цинк; селективний IgA

инфекционная диарея; дети; цинк; селективный IgA

infections diarrhea; children; zinc; selective IgA


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Галькевич Н.В. Инновационный поход к лечению острых диарей у детей / Галькевич Н.В., Довнар-Запольская О.Н. // Вестник Уральского государственного медицинского университета. — 2015. — Вып. 2–3 (29–30). — С. 186-192.

2. Халиуллина С.В. Современные принципы диагностики и лечения острых кишечных инфекций у детей: Автореф. дис… д. мед. наук. — Казань, 2016.

3. Ayman E. Serum Zinc Level and Its Correlation with Vesikari System Scoring in Acute Pediatric Diarrhea / Ayman E., Lobna S. Sherif, Mohammad Nabih, Nevine R. El Baroudy, Ghobrial C. Marcos, Ehsan A. Badawy, Amira S. El Refay // Open Access. Maced. J. Med. Sci. — 2017 Aug 15. — 5(5). — Р. 677-680. Published online 2017 Aug 12. doi: 10.3889/oamjms.2017.097PMCID:PMC5591602PMID:28932313.

4. Милевская Е.В. Современный подход к лечению диарей у детей / Милевская Е.В., Галькевич Н.В., Довнар-Запольская О.Н // Инновации в медицине и фармации. Материалы научно-практической конференции студентов и молодых ученых. — 2015. — С. 253-257.

5. Lazzerini M., Wanzira H. Дополнительное пероральное введение цинка для лечения диареи у детей. — Декабрь 2016. [Электронный ресурс]. Cochrane Infectious Diseases. https://www.cochrane.org/ru/CD005436/dopolnitelnoe-peroralnoe-vvedenie-cinka-dlya-lecheniya-diarei-u-detey.

6. Москалец О.В. Иммуноглобулин А и его селективный дефицит // Казанский медицинский журнал. — 2017. — Т. 98, № 5. — С. 809-813.

7. Информационный бюллетень ВОЗ № 330. Диарея. Апрель 2013 г. [Электронный ресурс]. — Женева. ВОЗ, 2013. http://www. who. int / mediacentre / factsheets / fs330 / ru / . — 28.08.2015.

8. Логвінова О.Л. Що необхідно знати педіатру про селективний дефіцит IgA (update 2017) / Логвінова О.Л., Гончарь М.О., Помазуновська О.П. // Здоров’я дитини. — 2017. — Т. 12, № 7. — С. 820-826.

9. Чопяк В.В. Дослідження регуляторних імунних механізмів та можливостей їх корекції у дітей, що часто хворіють / Чопяк В.В., Потемкина Г.А., Билянская Л.Н., Криль И.И., Мзурак М.В., Лищук-Якимович К.А. // Современная педиатрия. — 2015. — 3(67). — С. 85-91.

10. Лобзин Ю.В. Острые кишечные инфекции у детей. Новый взгляд на старую проблему   / Лобзин Ю.В., Анохин В.А., Халиуллина С.В. // Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. — 2014. — № 3.— С. 40-47.

11. Халиуллина С.В. Острые инфекционные диареи и дефицит цинка в организме ребенка   / Халиуллина С.В., Анохин В.А., Валиев В.С. // Вопросы детской диетологии. — 2014. — Т. 12, № 1. — С. 14-21.

12. Сміян О.І. Визначення макро- та мікроелементів у дітей з ротавірусною інфекцією / Сміян О.І., Сміян-Горбунова К.О., Лобода А.М., Попов С.В., Бинда Т.П. та ін. // Запорізький медичний журнал. — 2018. — Т. 20, № 3. — С. 371-374.

Similar articles

Authors: Надрага О.Б., Поцілуйко Н.М. Кафедра дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
"Child`s Health" 4 (31) 2011
Date: 2011.12.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
The value of zinc in infectious diseases in children
Authors: Крамарьов С.О.(1), Євтушенко В.В.(1), Євтушенко О.М.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №1, 2020
Date: 2020.02.28
Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Current Approaches to the Treatment of Diarrhea in Children
Authors: Niankovska О.S. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine
"Child`s Health" 6 (66) 2015
Date: 2016.01.27
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: КОРЖИНСЬКИЙ Ю.С., ЛІСНИЙ А.Є., Кафедра педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
"Child`s Health" 1(16) 2009
Date: 2009.04.15
Categories: Pediatrics/Neonatology

Back to issue