Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Family influence on the formation of nutritional status of student youth, the dietary habits of future parents

Authors: Авдієвська О.Г.(1, 2), Сотнікова-Мелешкіна Ж.В.(1, 2), Ісаєва Я.А.(2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Родина забезпечує існування спадкоємності поколінь, це історично обумовлений процес входження підростаючого покоління в життя суспільства. За допомогою батьків діти набувають перший життєвий досвід, вміння і навички здорового способу життя. Тому родина може виступати як позитивний і негативний чинник виховання одночасно. Студентська молодь є майбутніми батьками, тому дуже важливо впровадити принципи здорового способу життя та сформувати правильні харчові звички саме у цей час. Однією з найбільш вагомих причин погіршення стану здоров’я є порушення структури харчування та зниження його якості. Метою дослідження було проведення гігієнічної оцінки харчового статусу та індивідуальної корекції харчування студентів. Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 63 студенти української національності, православного віросповідання, із них 37 дівчат та 26 хлопців віком від 19 до 21 року. Інструментом дослідження була анкета, розроблена кафедрою гігієни та соціальної медицини і затверджена науково-методичною радою Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, яку студенти самостійно заповнювали під час вивчення елективного курсу «нутриціологія» під керівництвом викладача. Дослідження було проведене в чотири етапи. Результати. Понад рекомендовану вікову норму споживають білків 75 % студентів і 80 % студенток. Тваринний білок понад рекомендовану норму споживають 81,8 % хлопців і 92 % дівчат. Дівчата також споживають жирів понад вікову норму. При диференціації за статтю співвідношення сніданку, обіду та вечері не було встановлено вірогідної різниці між харчуванням дівчат та хлопців, р > 0,05; так, у дівчат співвідношення дорівнювало 29,7; 41,5; 28,8 %, а серед хлопців — 27,6; 39,8; 32,9 %. Висновки. Згідно з отриманими результатами, студенти не дотримуються рекомендацій раціонального харчування, а надлишок білків і жирів корегують недостатнім споживанням вуглеводів, що й обумовлює недостатню енергетичну цінність середньодобового раціону, що може негативно вплинути на формування раціонального харчування майбутньої родини.

Актуальность. Семья обеспечивает существование преемственности поколений, это исторически обусловленный процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь общества. С помощью родителей дети приобретают первый жизненный опыт, умения и навыки здорового образа жизни. Поэтому семья может выступать в качестве положительного и отрицательного фактора воспитания одновременно. Студенческая молодежь является будущими родителями, поэтому очень важно внедрить принципы здорового образа жизни и сформировать правильные пищевые привычки именно в это время. Одной из наиболее весомых причин ухудшения состояния здоровья является нарушение структуры питания и снижения его качества. Целью исследования было проведение гигиенической оценки пищевого статуса и индивидуальной коррекции питания студентов. Материалы и методы. В исследовании принимали участие 63 студента украинской национальности, православного вероисповедания, из них 37 девушек и 26 юношей в возрасте от 19 лет до 21 года. Инструментом исследования была анкета, разработанная кафедрой гигиены и социальной медицины и утвержденная научно-методическим советом Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, которую студенты самостоятельно заполняли в ходе изучения элективного курса «нутрициология» под руководством преподавателя. Исследование проведено в четыре этапа. Результаты. Больше рекомендуемой возрастной нормы употребляют белков 75 % студентов и 80 % студенток. Животный белок более рекомендуемой нормы употребляют 81,8 % юношей и 92 % девушек. Девушки также употребляют жиров больше возрастной нормы. При дифференциации по полу соотношение завтрака, обеда и ужина не было установлено достоверной разницы между питанием девушек и парней, р > 0,05; так, у девушек соотношение равнялось 29,7; 41,5; 28,8 %, а среди юношей — 27,6; 39,8; 32,9 %. Выводы. Согласно полученным результатам, студенты не придерживаются рекомендаций рационального питания, а избыток белков и жиров корректируют недостаточным употреблением углеводов, что и обусловливает недостаточную энергетическую ценность среднесуточного рациона, что может негативно повлиять на формирование рационального питания будущей семьи.

Background. The family ensures the continuity of generations; this is a historically caused process of entering the younger generation into society. With the help of parents, children acquire the first life experience, skills and habits of a healthy lifestyle. Therefore, the family can act as a positive and negative factor in up-bringing simultaneously. Student youth are future parents, so, it is very important to introduce the principles of a healthy lifestyle and to form proper dietary habits right now. One of the most important reasons for the deterioration of health is the disturbance of the nutrition structure and deterioration of its quality. The purpose of the study was to conduct a hygienic assessment of the nutritional status and individual nutrition correction in students. Materials and methods. The study included 63 Ukrainian students of Orthodox worldview (37 girls and 26 boys aged from 19 to 21 years). The study was conducted using a questionnaire been developed by the Department of Hygiene and Social Medicine and approved by the research and scientific council of V.N. Karazin Kharkiv National University. The students filled in the questionnaire by themselves within the elective course of “Nutritional Science” under the direction of a lector. The study was 4-staged. Results. The article deals with the main factors of forming the food culture of the future family as a means of achieving the health of children. 75 % of male students and 80 % of female students consumed proteins over the recommended age-appropriate normal value. Animal protein exceeds the recommended norm in 81.8 % of boys and 92 % of girls. Girls also consume fat above the age-appropriate normal value. When differentiating by gender, the ratio of breakfast, lunch and dinner was not found to differ between girls and boys; p > 0.05. In girls, the ratio was 29.7, 41.5, 28.8 %, and in boys — 27.6, 39.8, 32.9 %. According to the obtained results, students do not adhere to the recommendations of rational nutrition, and the excess of proteins and fats is adjusted by insufficient consumption of carbohydrates, which causes the lack of energy value of the daily diet, that can negatively affect the formation of rational nutrition of the future family.


Keywords

здоровий спосіб життя; раціональне харчування; студенти; родина; дитина

здоровый образ жизни; рациональное питание; студенты; семья; ребенок

healthy lifestyle; rational nutrition; students; family; child


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Nutritional Knowledge, Practice, and Dietary Habits among school Children and Adolescents / M.M. Naeeni, S. Jafari, M. Fouladgar, K. Heidari // Int. J. Prev. Med. — 2014 Dec. — 5(Suppl. 2). — S171-S178.

2. Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors / Story M., Neumark-Sztainer D., French S.J. // Am. Diet. Assoc. — 2002. — 102(3 Suppl.). — S40-51.

3. Young people and healthy eating: A systematic review of research on barriers and facilitators / Shepherd J., Harden A., Rees R., Brunton G., Garcia J., Oliver S. et al. // Health Educ. Res. — 2006. — 21. — Р. 239-57.

4. До питання харчування студентської молоді як чинника здорового способу життя / Ю.В. Марушко, О.Л. Таринська // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2013. — Кн. 3. — С. 247-254.

5. Children’s body image concerns and eating disturbance: A review of the literature / Ricciardelli L.A., McCabe M.P. // Clin. Psychol. Rev. — 2001. — 21. — Р. 325-44.

6. National Diet and Nutrition Survey: Young People Aged 4–18 Years; report of the Diet and Nutrition Survey / Gregory J., Lowe S., Bates C.J., Prentice A., Jackson L.V., Smithers G. et al. — Egham-UK: Stationery Office, 2000.

7. Формування культури здорового харчування школярів / М. Буц // Молодий вчений. — 2017. — № 9.1(49.1).

8. Здорова школа: аспекти моніторингу: навч. посіб. / О. Шиян, Ю. Павлова, Л. Кудрик, Н. Сороколіт, О. Микитюк; за наук. ред. О. Шиян. — Л.: Кольорове небо, 2013. — С. 122.

9. Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України / Кисельов К.Ю. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. — 2014. — № 1096, вип. 86, сер. «Економічна».

10. Летяго Г.В. Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоров’язберігаючої поведінки / Водолажський М.Л., Авдієвська О.Г., Савєльєва Л.М. // Молодий вчений. — 2018. — № 8. — С. 293-296.

11. Даценко І.І. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За загал. ред. Даценко.  — Львів: Світ, 2001. — 472 с.

12. Плужнікова Т.В. Роль харчування у життєдіяльності студентів на прикладі студентів перших курсів ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава / Т.В. Плужнікова, Н.Р. Радченко // Матеріали конференції Relevant issues of modern medicineThe experience of poland and ukraineOctober 20–21, 2017. — Lublin, 2017. — С. 160-162.

12. Подригало Л.В. Анализ питания студенческой молодежи во взаимосвязи с особенностями здоровья / Л.В. Подригало, С.А. Пашкевич, К. Прусик // Физическое воспитание студентов. — 2012. — № 6. — С. 83-87.

13. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response / F. Branca, H. Nikogosian, T. Lobstein // WHO, 2009. — 392 р.

14. Reliability and validity of nutrition knowledge and diet-health awareness tests developed from the 1989–1991 diet and health knowledge surveys / Sapp S.G., Jensen H.H. // J. Nutr. Educ. — 1997. — 29. — Р. 63-72.

15. Exploration of possible correlates of nutrition awareness and the relationship with nutrition-related behaviours: Results of a consumer study / Dillen S.M., Jan Hiddink G., Koelen M.A., de Graaf C., van Woerkum C.M. // Public Health Nutr. — 2008. — 11. — Р. 478-85.

16. The study of correlation of nutritional KAP with non contagious diseases risk factors / Mohammadi F., Mirmiran P., Bayegi F., Azizi F. // Res. Med. Sci. — 2002. — 26. — Р. 199-201.

17. Home Environment Factors and Adolescent Health Behaviors and Weight Status / Berge, Jerica M. [et al.] // Journal of the Academy of Nutrition And Dietetics. — 2016. — 116(1). — P. 46-60.

18. Melanson K.J. Nutrition review: Life style approaches to promoting healthy eating for children // Am. J. Lifestyle Med. — 2008. — 2. — Р. 26-9.

19. ’If I don’t like it then I can choose what I want’: Welsh school children’s accounts of preference for and control over food choice / Warren E., Parry O., Lynch R., Murphy S. // Health Promot. Int. — 2008. — 23. — Р. 144-51.

20. Desire to be thinner and weight control among children and their parents / Thelen M.H., Cormier J.F. // Behav. Ther. — 1996. — 26. — Р. 85-99.

21. Determination of dietary habits as a risk factor of cardiovascular heart disease in Turkish adolescents / Bas M., Altan T., Dinçer D., Aran E., Kaya H.G., Yüksek O. // Eur. J. Nutr. — 2005. — 44. — Р. 174-82.

22. Nutrition monitoring of Russian schoolchildren in a period of economic change: A World Health Organization multicenter survey, 1992–1995 / Martinchik A.N., Baturin A.K., Helsing E. // Am. J. Clin. Nutr. — 1997. — 65(4 Suppl.). — Р. 1215S-9.

23. Dietary intakes of adolescents living in Edirne, Turkey / Garipagaoglu M., Oner N., Vatansever U., Inan M., Kucukugurluoglu Y., Turan C. // J. Am. Coll. Nutr. — 2008. — 27. — Р. 394-400.

24. Prasad A.S. Discovery of human zinc deficiency: its impact on human health and disease / Prasad A.S. // Adv. Nutr. — 2013 Mar 1. — 4(2). — Р. 176-90.

25. Holick M.F. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention / M.F. Holick // Rev. Endocr. Metab. Disord. — 2017 Jun. — 18(2). — Р. 153-165.

Similar articles

The status of actual nutrition in students of boarding physical training school
Authors: Пластунова О.Б., Няньковський С.Л.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 13, №7, 2018
Date: 2018.12.17
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Н.В. ДАВИДЕНКО, І.П. СМИРНОВА, І.М. ГОРБАСЬ, О.О. КВАША, ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" Артериальная гипертензия (216) 2007 (тематический номер)
Date: 2007.11.28
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Сучасні тенденції в харчуванні дітей раннього віку (12–36 міс.): європейський та світовий досвід
Authors: Шадрін О.Г.1, Добрянський Д.О.2, Няньковський С.Л.2, Клименко В.А.3, Бєлоусова О.Ю.4, Івахненко О.С.2, 1 ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ, 2 Кафедра педіатрії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, 3 Кафедра пропедевтики педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету, 4 Кафедра педіатричної гастроентерології і нутриціології ХМАПО
"Child`s Health" 2 (45) 2013
Date: 2013.04.30
Categories: Pediatrics/Neonatology, Dietetics
Sections: Manuals
Authors: Lisbeth Mathus-Vliegen, медичний центр університету Амстердама, Голландія
"News of medicine and pharmacy" 21 (349) 2010
Date: 2011.01.12

Back to issue