Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

The state of the mucous membrane of the upper digestive tract in children with combined GERD and chronic gastroduodenal pathology

Authors: Кирьянчук Н.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков, Украина

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Згідно з літературними даними, частота гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у популяції становить від 7 до 60 %, а у дітей, за інформацією різних авторів, коливається від 2–4 до 8,7–49 %. У дітей ГЕРХ часто формується на тлі хронічної гастродуоденальної патології. Мета. Вивчення ендоскопічної картини верхніх відділів травного тракту при їх поєднаному ураженні у дітей. Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 120 дітей із поєднаними ГЕРХ та хронічною гастродуоденальною патологією. Діагнози верифіковано за допомогою езофагогастродуоденоскопії. Діти були розподілені на групи залежно від характеру ураження слизової стравоходу. В I групу ввійшло 35 дітей з ерозивним та виразковим езофагітом; у ІІ групу було включено 43 дитини з катаральним езофагітом; ІІІ групу становили 42 дитини з ГЕРХ без езофагіту. Результати. Частота гастроезофагеального рефлюксу III ступеня вірогідно частіше зустрічається у дітей з ГЕРХ та ерозивно-виразковим езофагітом. При помірно вираженій гіперемії та набряку слизової оболонки шлунка у дітей вірогідно частіше (p < 0,05) формується ГЕРХ без езофагіту. При яскраво виражених запальних змінах слизової шлунка вірогідно частіше (p < 0,05) має місце гастроезофагеальний рефлюкс із запальним ураженням слизової стравоходу та формуванням як катарального, так і ерозивного езофагіту. Деструктивні зміни слизової у стравоході та цибулині дванадцятипалої кишки (ДПК) не корелюють поміж собою. Висновки. При поєднаних ГЕРХ та хронічної гастродуоденальної патології ступінь вираженості езофагіту залежить від характеру ураження слизової шлунка та ДПК.

Актуальность. Согласно данным литературы, частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в популяции составляет от 7 до 60 %, а у детей, по данным различных авторов, колеблется от 2–4 до 8,7–49 %. У детей ГЭРБ часто формируется на фоне хронической гастродуоденальной патологии. Цель. Изучение эндоскопической картины верхних отделов пищеварительного тракта при их сочетанном поражении у детей. Материалы и методы. Под наблюдением находилось 120 детей с сочетанными ГЭРБ и хронической гастродуоденальной патологией. Диагнозы верифицированы с помощью эзофагогастродуоденоскопии. Дети были разделены на группы в зависимости от характера поражения слизистой пищевода. В I группу вошли 35 детей с эрозивным и язвенным эзофагитом; во II группу включены 43 ребенка с катаральным эзофагитом; III группу составили 42 ребенка с ГЭРБ без эзофагита. Результаты. Частота гастроэзофагеального рефлюкса III степени достоверно чаще встречается у детей с ГЭРБ и эрозивно-язвенным эзофагитом. При умеренно выраженной гиперемии и отеке слизистой оболочки желудка у детей достоверно чаще (p < 0,05) формируется ГЭРБ без эзофагита. При ярко выраженных воспалительных изменениях слизистой желудка достоверно чаще (p < 0,05) имеет место гастроэзофагеальный рефлюкс с воспалительным поражением слизистой пищевода и формированием как катарального, так и эрозивного эзофагита. Деструктивные изменения слизистой в пищеводе и в луковице двенадцатиперстной кишки (ДПК) не коррелируют между собой. Выводы. При сочетанных ГЭРБ и хронической гастродуоденальной патологии степень выраженности эзофагита зависит от характера поражения слизистой желудка и ДПК.

Background. The frequency of gastroesophageal reflux disease (GERD) in population is reported to be from 7 to 60 %, and in children it varies from 2–4 to 8.7–49 % according to various authors. In children, GERD often develops against a background of chronic gastroduodenal pathology. The purpose was to study the endoscopic picture of the upper digestive tract in children having combined lesions. Materials and methods. The study included 120 children with concomitant GERD and chronic gastroduodenal pathology. The diagnoses were verified with esophagogastroduodenoscopy. The children were divided into groups depending on the nature of the esophagus mucosa lesion. Group I included 35 children with erosive and ulcerative esophagitis; group II included 43 children with catarrhal esophagitis. Group III included 42 children with GERD without esophagitis. Results. The frequency of gastroesophageal reflux of the III degree is more common in children with combined GERD and erosive and ulcerative esophagitis. GERB without esophagitis develops more often in children with moderate hyperemia and edema in the gastric mucosa (p < 0.05). More pronounced inflammatory changes in the gastric mucosa are more often (p < 0.05) associated with gastroesophageal reflux with inflammatory lesions of the esophageal mucosa resulting in both catarrhal and erosive esophagitis. Destructive changes in the mucosa of the esophagus and duodenal cap do not correlate with each other. Conclusions. In children with combined GERD and chronic gastroduodenal pathology, the degree of severity of esophagitis depends on the nature of the lesion of the gastric mucosa and duodenum.


Keywords

ГЕРХ; хронічний гастродуоденіт; діти; еритематозна гастродуоденопатія; езофагіт

ГЭРБ; хронический гастродуоденит; дети; эритематозная гастродуоденопатия; эзофагит

GERD (gastroesophageal reflux disease); chronic gastroduodenitis; children; erythematous gastroduodenopathy; esophagitis

Введение

Согласно данным литературы, частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) в популяции составляет от 7 до 60 %, а у детей, по информации различных авторов, колеблется от 2–4 до 8,7–49 % [1–5]. Значение ее определяется не только растущей распространенностью, но и увеличением числа осложненных форм, внепищеводными проявлениями заболевания.

У детей ГЭРБ часто формируется на фоне хронической гастродуоденальной патологии. Практически у каждого четвертого-пятого ребенка с заболеваниями органов пищеварения выявляют те или иные жалобы, указывающие на заболевание пищевода [6]. Сочетанное поражение верхних отделов пищеварительного тракта, по мнению авторов, обусловлено общностью каузативных и патогенетических факторов, таких как нестабильность вегетативной и эндокринной регуляции [7, 8], генетическая предрасположенность [9].

К общим патофизиологическим факторам относят нарушение кислотной и моторной функций верхних отделов пищеварительного тракта, а также висцеральную гиперчувствительность. Большинство авторов считают, что характер и выраженность пищеводных нарушений зависят от характера патологии гастродуоденальной зоны [10, 11]. В то же время рядом исследований не выявлена взаимосвязь морфологических изменений в пищеводе и желудке [12].

Целью настоящего исследования послужило изучение эндоскопической картины верхних отделов пищеварительного тракта при их сочетанном поражении у детей.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 120 детей с сочетанными ГЭРБ и хронической гастродуоденальной патологией (ХГП). С целью верификации диагноза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, а также сопутствующей гастродуоденальной патологии всем детям проводили эзофагогастродуоденоскопию с помощью эндоскопа GIF-10 японской фирмы Olimpus. Оценка степени патологических изменений пищевода проводилась на основе системы эндоскопических признаков гастроэзофагеального рефлюкса и эзофагита у детей, предложенной G. Tutgat, в модификации В.Ф. Приворотского и соавторов. Изучалось состояние слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), моторные нарушения сфинктерного аппарата.

Статистическую обработку полученных результатов проводили согласно рекомендациям С. Гланц и А. Бююль (2002). Статистические данные представлены в виде средних значений и их ошибок (M ± m). Для сравнения количественных данных использовали критерии Стьюдента, Ньюмана — Кейсла. Качественные показатели сравнивали с помощью непараметрических методов (критерии c2, Фишера). С целью выявления степени связи между параметрами применяли корреляционный анализ с использованием коэффициента Пирсона.

Результаты и обсуждение

При I степени эзофагита выявлялись умеренно выраженная очаговая эритема и отек слизистой оболочки брюшного отдела пищевода. При этом отмечался подъем Z-линии до 1 см. Такая эндоскопическая картина наблюдалась у 43 детей (35,8 %). При II степени эзофагита, которая имела место у 29 детей (24,6 %), выявлялись тотальная гиперемия слизистой брюшного отдела пищевода, единичные эрозии с фибринозным налетом. У 4 детей (3,3 %) эндоскопическая картина слизистой пищевода характеризовалась наличием воспалительного процесса, распространяющегося на грудной отдел пищевода, а также наличием многочисленных циркулярно расположенных эрозий, что соответствовало III степени эзофагита. У 2 детей (1,7 %) обнаружены язвенные дефекты в пищеводе (IV cтепень эзофагита).

После проведенного эндоскопического исследования дети были разделены на группы в зависимости от характера поражения слизистой пищевода. В I группу вошло 35 детей с эрозивным и язвенным эзофагитом, во II группу включено 43 ребенка с катаральным эзофагитом, III группу составили 42 ребенка с ГЭРБ без эзофагита.

У всех детей выявлены эндоскопические признаки гастроэзофагеального рефлюкса. У 11 детей (9,2 %) имел место ГЭР I степени, сопровождающийся минимальными моторными нарушениями нижнего пищеводного сфинктера. При эндоскопическом исследовании отмечалось кратковременное провоцированное субтотальное (по одной из стенок) пролабирование пищевода на высоту 1–2 см, а также снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера. При межгрупповом сравнении достоверных различий в частоте встречаемости ГЭР I степени не выявлено (табл. 1).

Наиболее часто (p < 0,05) встречался ГЭР II (75 ребенка, 62,5 %), при котором имели место отчетливые эндоскопические признаки недостаточности кардии, тотальное или субтотальное провоцированное пролабирование пищевода на высоту более 3 см. Такой характер моторных нарушений имел место преимущественно у детей с катаральным эзофагитом.

ГЭР III степени имел место у 34 детей (11,7 %). У них наблюдалось резкое снижение тонуса пищеводного отверстия, а также выраженное спонтанное или провоцированное пролабирование выше ножек диафрагмы с возможной частичной фиксацией. При межгрупповом сравнении выявлено, что частота ГЭР III достоверно чаще (p < 0,05 ) была у детей с эрозивным и язвенным эзофагитом.

Таким образом, при сочетанной патологии верхних отделов пищеварительного тракта степень тяжести эзофагита зависела от выраженности гастроэзофагеального рефлюкса, способствующего увеличению времени экспозиции желудочного содержимого в пищеводе.

При эндоскопическом исследовании мы изучали состояние слизистой оболочки желудка (СОЖ) и ДПК с целью выяснения, каким образом сочетанная патология органов гастродуоденальной зоны влияет на формирование осложненных форм ГЭРБ (табл. 2).

У 41 больного (34,2 %) эндоскопическая картина СОЖ характеризовалась умеренно выраженной очаговой гиперемией, незначительным секреторным желудочным содержимым без патологических примесей, достаточным расправлением складок при инсуффляции воздухом.

При межгрупповом сравнении такая эндоскопическая картина СОЖ имела место достоверно чаще (p < 0,05) у детей с ГЭРБ без эзофагита и у детей с катаральным эзофагитом по сравнению с группой детей с эрозивным и язвенным эзофагитом (табл. 2).

У 74 детей (61,6 %) выявлены более резко выраженные изменения СОЖ и ДПК. У этих детей имели место ярко выраженные отек и гиперемия слизистой, гиперсекреция с примесью слизи, желчи, гематина, а также ригидность складок и привратника. При межгрупповом сравнении такая эндоскопическая картина наиболее часто встречалась у детей с эрозивным эзофагитом по сравнению с группой детьми с катаральным эзофагитом (p > 0,05) и группой детей с ГЭРБ без эзофагита (p < 0,05).

У 5 детей (4,1 %), помимо ярко выраженной гиперемии и отека слизистой СОЖ, отмечались рыхлость и зернистость СОЖ и ДПК, имели место гипертрофия и гиперплазия. Достоверных различий при межгрупповом сравнении не выявлено, что может объясняться малым количеством больных с описанной выше эндоскопической картиной.

Эрозии в желудке выявлены только у 2 детей (1,7 %). Значительно чаще эрозии локализовались в луковице ДПК (29 случаев; 24,2 %). При межгрупповом сравнении частота эрозий в луковице ДПК у детей с катаральными эзофагитами была выше по сравнению с группой детей с ГЭРБ без эзофагита, хотя это различие не являлось статистически значимым (p > 0,05). Обращает на себя внимание тот факт, что эрозии в луковице ДПК достоверно реже встречались у детей с эрозивным и язвенным эзофагитом по сравнению с детьми с катаральным эзофагитом. Язвенный дефект луковицы ДПК имел место у 9 детей (7,5 %) с одинаковой частотой у детей всех изучаемых групп.

Таким образом, при сочетанных ГЭРБ и хронической гастродуоденальной патологии степень выраженности эзофагита зависит от характера поражения слизистой желудка и ДПК. Это может объясняться тем, что у детей с резко воспалительными изменениями СОЖ и ДПК наблюдаются более выраженные нарушения моторной функции, что приводит к увеличению времени спонтанной релаксации нижнего пищеводного сфинктера и продолжительности агрессивного влияния кислотно-пептического фактора на дистальную часть пищевода.

Выводы

1. Частота гастроэзофагеального рефлюкса III степени достоверно чаще встречается у детей с ГЭРБ и эрозивно-язвенным эзофагитом.

2. При умеренно выраженной гиперемии и отеке СОЖ у детей достоверно чаще формируется гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита.

3. При ярко выраженных воспалительных изменениях слизистой желудка достоверно чаще имеет место гастроэзофагеальный рефлюкс с воспалительным поражением слизистой пищевода и формированием как катарального, так и эрозивного эзофагита.

4. Деструктивные изменения слизистой в пищеводе и луковице ДПК не коррелируют между собой.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.


Bibliography

1. Крючко Т.О. Особливості позастравохідних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей / Т.О Крючко, І.М. Несіна // Здоров’я дитини. — 2013. — № 4. — С. 16-19.

2. Prevalence and management of gastroesophageal reflux disease in children and adolescents: a nationwide cross-sectional observational study / L. Martigne, P.H. Delaage, F. Thomas-Delecourt [et al.] // Eur. J. Pediatr. — 2012. — Vol. 171, № 12. — P. 1767-1773. doi: 10.1007/s00431-012-1807-4.

3. Gastroesophageal reflux frequency of children in Hatay: A retrospective analysis / F. Aydoğan, E. Kalender, E. Yengil [et al.] // Eastern. JMed. — 2014. — Vol. 19, № 3. — P. 146-149.

4. Козловский С.К. Гастродуоденальная рефлюксная болезнь у детей / А.А. Козловский, С.К. Лозовик, Н.А. Покульневич // Проблемы здоровья и экологии. — 2011. — № 6. — С. 7-12.

5. Graziani M.G. Prevalence of endoscopic esophagitis in pediatric gastroesophageal reflux disease and relative indication /M.G. Graziani, C. Cicerone, G. Marrocco // Digestive and Liver Disease. — 2014. — Vol. 46 (suppl. 3). — Pe86. doihttps://doi.org/10.1016/j.dld.2014.07.057.

6. Гриднева Н.Н. Современные подходы к диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей / Н.Н. Гриднева // Сучасна гастроентерологія. — 2013. — № 6(74). — С. 108-116.

7. Панова И.В. Клинико-патогенетические особенности формирования хронического гастродуоденита в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью у детей в I–III стадиях полового созревания: Дис... д-ра мед. наук: 14.01.08 / Панова Ирина Витальевна. — Ростов-на-Дону, 2013. — 354 с.

8. Решетников О.В. Симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ассоциированные факторы у подростков: популяционное исследование / О.В. Решетников, С.А. Курилович, Д.В. Денисова // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2013. — № 12. — С. 8-14.

9. Genetic factors for functional dyspepsia / T. Oshima, F. Toyoshima, S. Nakajima [et al.] // J. Gastroenterol. Hepatol. — 2011. — Vol. 26 (suppl. 3). — P. 83-87. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06639.x.

10. Сочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов / Н.В. Павленко, И.Г. Солодовниченко, К.В. Волошин, Е.Б. Ганзий // Перинатология и педиатрия. — 2013. — № 4(56). — С. 85-87.

11. Pepsin in saliva for the diagnosis of gastro-oesophageal reflux disease / J.O. Hayat, S. Gabieta-Somnez, E. Yazaki [et al.] // Gut. — 2015. — Vol. 64. — P. 373-380. doi: 10.1136/gutjnl-2014-307049.

12. Загорский С.Э. Морфолого-эндоскопические сопоставления при исследовании пищевода у детей и подростков / С.Э. Загорский, С.К. Клецкий // Медицинский журнал. — 2010. — № 3. — С. 75-79.


Back to issue