Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Child`s Health" Том 14, Додаток 1, 2019 Дитяча гастроентерологія та нутриціологія

Back to issue

Gastric emptying in children with diffuse nontoxic goiter

Authors: Сорокман Т.В., Бачу М.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Доведено, що майже у 2,5 раза частіше від патології органів травлення страждають школярі з хворобами щитоподібної залози, зокрема з дифузним нетоксичним зобом (ДНЗ). Мета: вивчити особливості моторно-евакуаторної функції шлунка в дітей із дифузним нетоксичним зобом. Матеріали та методи. Основну групу становили діти із зобом (89 осіб), групу порівняння — діти без відхилень з боку щитоподібної залози (84 особи). Проводилось багатопланове анкетування, ультрасонографічне дослідження щитоподібної залози й функціональне ультрасонографічне дослідження шлунка. Результати. Поширеність зоба серед дітей Буковини становила 53,3 %. Частота функціональних розладів органів травлення в дітей обох груп становила 27,55 ± 2,17 %: у дітей із ДНЗ — 33,9 ± 2,3 %, у дітей без ДНЗ — 21,4 ± 1,3 %, p < 0,05. Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка встановлені у 12 дітей із ДНЗ (11,6 %) і 6 (8,5 %) дітей без ДНЗ. Найчастіше ці порушення реєструвалися в дітей із функціональною диспепсією. Висновки. Встановлено вірогідно вищу частоту функціональних розладів травної системи в дітей із дифузним нетоксичним зобом, у тому числі порушень моторно-евакуаторної функції шлунка. Санація соматичної патології дозволить зменшити частоту несприятливого перебігу ДНЗ у дітей і підлітків.

Актуальность. Доказано, что почти в 2,5 раза чаще патологией органов пищеварения страдают школьники с болезнями щитовидной железы, в том числе с диффузным нетоксическим зобом (ДНЗ). Цель: изучить особенности моторно-эвакуаторной функции желудка у детей с диффузным нетоксическим зобом. Материалы и методы. Основную группу составили дети с зобом (89 человек), группу сравнения — дети (84 человека) без отклонений со стороны щитовидной железы. Проводилось многоплановое анкетирование, ультрасонографическое исследование щитовидной железы и функциональное ультрасонографическое исследование желудка. Результаты. Распространенность зоба среди детей Буковины составила 53,3 %. Частота функциональных расстройств органов пищеварения у детей обеих групп составляла 27,55 ± 2,17 %: у детей с ДНЗ — 33,9 ± 2,3 %, у детей без ДНЗ — 21,4 ± 1,3 %, p < 0,05. Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка установлены у 12 детей с ДНЗ (11,6 %) и 6 (8,5 %) детей без ДНЗ. Чаще всего эти нарушения регистрировались у детей с функциональной диспепсией. Выводы. Установлена достоверно более высокая частота функциональных расстройств пищеварительной системы у детей с диффузным нетоксическим зобом, в том числе нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка. Санация соматической патологии позволит уменьшить частоту неблагоприятного течения ДНЗ у детей и подростков.

Background. It has been proved that pupils with thyroid diseases, in particular diffuse nontoxic goiter (DNG), suffer from digestive disorders almost 2.5 times more often. The purpose was to study the features of gastric emptying in children with diffuse nontoxic goiter. Materials and methods. The main group included children with DNG (n = 89), the comparison group — children without thyroid diseases (n = 84). A multi-faceted questionnaire survey, thyroid ultrasonography and functional ultrasonography of the stomach were conducted. Results. The prevalence of goiter among children of Bukovina was 53.3 %. The frequency of functional gastrointestinal disorders in children of both groups was 27.55 ± 2.17 %: in patients with DNG — 33.9 ± 2.3 %, in children without DNG — 21.4 ± 1.3 %, p < 0.05. Impaired gastric emptying was detected in 12 patients with DNG (11.6 %) and in 6 (8.5 %) children without DNG. Most often, these violations were registered in patients with functional dyspepsia. Conclusions. A significantly higher frequency of functional gastrointestinal disorders in children with diffuse nontoxic goiter, including impaired gastric emptying, was established. Treatment of somatic disease will reduce the frequency of unfavorable course of DNG in children and adolescents.


Keywords

дифузний нетоксичний зоб; моторно-евакуаторна функція шлунка; діти

диффузный нетоксический зоб; моторно-эвакуаторная функция желудка; дети

diffuse nontoxic goiter; gastric emptying; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Heinsch M.L., Nightingale S. Functional gastrointestinal disorders in children and adolescents: Knowledge, practice and attitudes of Australian paediatricians // J. Paediatr. Child Health. — 2019 Jan 9. doi: 10.1111/jpc.14342.

2. Родионова О.Н., Трубина Н.В., Реутова Э.Юи дрОсобенности нарушений нейрогуморальной регуляции, цитокинового и тиреоидного статуса у больных с функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2009. — 11(1). — 51-56.

3. Malik R., Hodgson H. The relationship between the thyroid gland and the liver Quart // J. Med. — 2002. — 95(9). — 559-569.

4. Chiou E., Nurko S. Functional abdominal pain and irritable bowel syndrome in children and adolescents // Therapy. — 2011 May 1. — 8(3). — 315-331.

5. Drossman D.A. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features and Rome IV // Gastroenterology. — 2016. — 150. — 1262-1279.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.032.

6. Drossman D.A., Tack J., Ford A.C. et al. Functional Gastrointestinal Disorders (Disorders of Gut-Brain Interaction): A Rome Foundation Working Team Report // Gastroenterology. — 2018 Mar. — 154(4). — 1140-1171.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2017.11.279.

7. Зелінська Н.Б., Резнікова А.Л., Маменко М.Є., Єрохіна О.І. Зоб у дітей: клініка, диференційна діагностика, лікування (методичні рекомендації) // Сучасна педіатрія. — 2006. — 10(1). — 57-66.

8. Буряк В.Н., Мурашко Е.С. Особенности патологии щитовидной железы в детском возрасте // Лікарська справа. — 2012. — 5. — 58-63.

9. Плехова Е.И., Кашкалда Д.А., Волкова Т.И. и др. Дисбаланс микроэлементов и витаминов у подростков с диффузным нетоксическим зобом и сопутствующей дискинезией желчевыводящих путей // Лікарська справа. — 2014. — 11. — 138-141.

10. Протокол надання допомоги дітям хворим на зоб простий нетоксичний (ендемічний і спорадичний): Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006.

11. Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process // Gastroenterology. — 2006. — 130. — 1377-1390. DOI: 10.1053/j.gastro.2006.03.008.

12. Наказ МОЗ України від 20.01.2013 № 59 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення».

13. Bolondi L., Bortolotti M., Santi V. et al. Measurement of gastric emptying time by realмtime ultrasonograph // Gastroenterology. — 1985. — 89(4). — 752-759.

14. Falmy M.E., Osman M.A., Mahmoud R.A. et al. Measuring of Gastric Emtying in Egyptian Pediatric Patients with Porм tal Hypertention by Using Realмtime Ultrasound // The Saudi Journal of Gastroеnterology. — 2012. — 18(1). — 40-44.

Similar articles

The Count of Vitamins and Trace Elements in Adolescents with Diffuse Nontoxic Goiter in View of Food Consumption
Authors: Kashkalda D.A., Turchina S.I., Varodova O.V., Volkova Yu.V. - SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
"Child`s Health" 8 (68) 2015
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Vitamin-mineral premix and treatment of diffusive nontoxic goiter
Authors: Турчина С.І.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

International journal of endocrinology Том 14, №1, 2018
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Dynamics of thyroid gland sizes in patients with diffuse and nodular goiter, autoimmune thyroiditis during monotherapy by Alba® preparation in different regions of Ukraine
Authors: Панькив В.И.(1), Гурьянов В.Г.(2), Петровская Л.Р.(3)
(1) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, г. Ивано-Франковск, Украина

International journal of endocrinology Том 13, №8, 2017
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual

Back to issue