Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019

Back to issue

Frequency of functional disorders of the biliary tract in children with atopic dermatitis

Authors: Сорокман Т.В., Макарова О.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Як відзначають багато авторів, тяжкість перебігу та вираженість атопічного дерматиту (АД) багато в чому залежать від функціонального стану органів травлення. Мета: дослідити частоту та проаналізувати особливості перебігу атопічного дерматиту в дітей із порушеннями в біліарній системі. Матеріали та методи. Проведене дослідження 168 дітей віком від 1 до 18 років, хворих на АД. Діагноз АД у дітей встановлювали згідно з діагностичними критеріями J.M. Hanifin та G. Rajka (1980). Усі пацієнти і їх батьки були анкетовані з використанням карти обстеження. Визначали загальний та специфічні IgE (педіатрична панель). Стан біліарної системи вивчали за допомогою ультрасонографії, біохімічних показників сироватки крові. Статистична обробка результатів досліджень здійснювалась за допомогою стандартних алгоритмів варіаційної статистики. Результати. За даними анкетування виявлені такі фактори ризику розвитку АД у дітей і підлітків: обтяжена спадковість (53,5 %), прояви алергії на першому році життя (62,5 %), високі рівні IgЕ (52,3 %); чинники, що викликають загострення АД (тригери): змішані алергени — 23,8 %, харчові алергени — 71,4 %, лікарські алергени — 17,8 %, побутові алергени — 5,9 %, пилкові алергени — 3,4 %, температурний фактор — 1,7 %, психоемоційний фактор — 1,7 %, неуточнені — 24,6 %; штучне вигодовування з народження — 13,1 %. Загальна тривалість маніфестації: до року — 11,3 %, від 1 до 5 років — 44,9 %, від 5 до 10 років — 23,8 %, понад 10 років — 20,3 %. Cереднє значення за шкалою SCORAD у пацієнтів із легким ступенем АД становило 14,01 ± 0,63 бала, із середнім ступенем АД — 31,04 ± 0,92 бала, у пацієнтів із тяжким ступенем — 56,17 ± 5,23 бала. Середній бал за шкалою EASI в обстежених пацієнтів віком від 5 до 7 років становив 8,67 ± 0,46. Підвищений рівень IgE відзначався у 52,3 %. При активному опитуванні та огляді ознаки функціонального розладу біліарного тракту виявлені в більшості пацієнтів — 109 (64,8 ± 3,2 %) дітей. При УЗД у 45 (42,8 %) із 109 дітей, які мали скарги, встановлено дисфункцію жовчного міхура. Збільшення розмірів печінки (до 10 %) без зміни ехоструктури та ехогенності спостерігалося у 26 (23,8 ± 0,8 %) дітей із АД. Висновки. З огляду на високу частоту функціональних порушень біліарного тракту дітям з АД доцільно проводити ультразвукове дослідження органів гепатобіліарної системи. На основі отриманих даних важливо проводити відповідну корекцію виявлених порушень у комплексному лікуванні АД.

Актуальность. Как отмечают многие авторы, тяжесть течения и выраженность атопического дерматита (АД) во многом зависят от функционального состояния органов пищеварения. Цель: исследовать частоту и проанализировать особенности течения атопического дерматита у детей с нарушениями билиарной системы. Материалы и методы. Обследовано 168 детей в возрасте от 1 до 18 лет с АД. Диагноз АД у детей выставляли согласно диагностическим критериям J.M. Hanifin и G. Rajka (1980). Все пациенты и их родители были анкетированы с использованием карты обследования. Изучали общий и специфические IgE (педиатрическая панель). Состояние билиарной системы изучали с помощью ультрасонографии, биохимических показателей сыворотки крови. Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась с помощью стандартных алгоритмов вариационной статистики. Результаты. По данным анкетирования выявлены следующие факторы риска развития АД у детей и подростков: наследственность (53,5 %), проявления аллергии на первом году жизни (62,5 %), высокие уровни IgЕ (52,3 %); факторы, способствующие обострению АД (триггеры): смешанные аллергены — 23,8 %, пищевые аллергены — 71,4 %, лекарственные аллергены — 17,8 %, бытовые аллергены — 5,9 %, пыльцевые аллергены — 3,4 %, температурный фактор — 1,7 %, психоэмоциональный фактор — 1,7 %, неустановленные — 24,6 %; искусственное вскармливание с рождения (13,1 %); общая продолжительность манифестации АД: до года — 11,3 %, от 1 до 5 лет — 44,9 %, от 5 до 10 лет — 23,8 %, более 10 лет — 20,3 %. Среднее значение по шкале SCORAD у пациентов с легкой степенью АД составило 14,01 ± 0,63 балла, со средней степенью АД — 31,04 ± 0,92 балла, у пациентов с тяжелой степенью — 56,17 ± 5,23 балла. Средний балл по шкале EASI у обследованных пациентов в возрасте от 5 до 7 лет составил 8,67 ± 0,46. Повышенный уровень IgE отмечался у 52,3 % детей. При активном опросе и осмотре признаки функционального расстройства билиарного тракта обнаружены у большинства пациентов — 109 (64,8 ± 3,2 %) детей. При УЗИ у 45 (42,8 %) из 109 детей, которые имели жалобы, установлена дисфункция желчного пузыря. Увеличение размеров печени (до 10 %) без изменения эхоструктуры и эхогенность наблюдалось у 26 (23,8 ± 0,8 %) детей с АД. Выводы. С учетом высокой частоты функциональных нарушений билиарного тракта детям с АД целесообразно проводить ультразвуковое исследование органов пищеварительной системы. На основе полученных данных важно проводить соответствующую коррекцию выявленных нарушений в комплексном лечении АД.

Background. According to the data of numerous authors, the severity of atopic dermatitis (AD) strongly depends on the functional state of the digestive system. The purpose of the study is to analyze frequency and peculiarities of atopic dermatitis course in children with disorders in the biliary system. Materials and methods. A total of 168 children aged 1 to 18 years old with AD were studied. Diagnosis of AD in children was verified according to the diagnostic criteria of J.M. Hanifin and G. Rajka (1980). All patients and their parents were questioned using a survey record. General and specific IgE (pediatric panel) was determined. State of the biliary system was assessed using ultrasonography, biochemical parameters of blood serum. Statistical processing of research results was performed using standard algorithms of variation statistics. Results. According to the questionnaire results, the following risk factors for the development of AD in children and adolescents are found: burdened heredity (53.5 %), allergic manifestations during the 1st year of life (62.5 %), high IgE levels (52.3 %); factors causing exacerbation of AD (triggers): mixed allergens — 23.8 %, food allergens — 71.4 %, medicinal allergens — 17.8 %, household allergens — 5.9 %, pollen allergens — 3.4 %, temperature factor — 1.7 %, psychoemotional factor — 1.7 %, not specified — 24.6 %; artificial feeding from birth (13.1 %); the total duration of manifestation: up to a year — 11.3 %, from 1 to 5 years — 44.9 %, from 5 to 10 years — 23.8 %, more than 10 years — 20.3 %. The mean scoring value for SCORAD in patients with mild AD levels was 14.01 ± 0.63 points, with an average grade of AD of 31.04 ± 0.92 points, and in patients with severe degrees of 56.17 ± 5.23 points. The average score on the EASI scale in the examined patients aged 5 to 7 years was 8.67 ± 0.46 points. The elevated IgE level was registered in 52.3 %. The active survey and observation revealed the signs of functional disorder of the biliary tract in the majority of patients — 109 (64.8 ± 3.2 %) children. The ultrasound examination demonstrated gallbladder dysfunction in 45 (42.8 %) out of 109 children with complaints. Increase liver (up to 10 %) without changes in echostructure and echogenicity was observed in 26 (23.8 ± 0.8 %) children with AD. Conclusions. Given a high frequency of functional disorders of the biliary tract in children with AD, it is recommended to perform an ultrasound examination of the hepatobiliary system and to make the appropriate correction of the revealed violations in the complex treatment of AD on the basis of the obtained data.


Keywords

діти; атопічний дерматит; функціональні розлади біліарного тракту

дети; атопический дерматит; функциональные расстройства билиарного тракта

children; atopic dermatitis; functional disorders of the biliary tract


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Simon D., Wollenberg A., Renz H., Simon H.U. Atopic Dermatitis: Collegium Internationale Allergologicum (CIA) Update 2019 // Int. Arch. Allergy Immunol. — 2019 Feb. — 8. — Р. 1-12. doi: 10.1159/000497383.

2. Ellis C., Luger T., Abeck D. et al. International Consensus Conference on Atopic Dermatitis II (ICCAD II): clinical update and current treatment strategies // Brit. J. Dermatol. — 2003. — 148, Suppl. 63. — Р. 3-10. PMID: 12694268.

3. Ellwood P., Asher M., Beasley R. et al. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC): Phase Three rationale and methods // Int. J. Tuberc. Lung Dis. — 2005. — 9(1). — Р. 10-6.

4. Bridgman A.C., Eshtiaghi P., Cresswell-Melville А. et al. The Burden of Moderate to Severe Atopic Dermatitis in Canadian Children: A Cross-Sectional Survey // Cutan. J. Med. Surg. — 2018 Jul/Aug. — 22(4). — Р. 443-444. doi: 10.1177/1203475418761859.

5.Охотникова Е.Н. Атопический дерматит: взгляд педиатра // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. Спецвыпуск. — 2010. — № 1. — С. 65-73.

6. Kryuchko T.O., Holovanova I.A., Tkachenko O.Y. et al. Prevalence of risk factors of allergic diseases among children aged 8–9 years in Poltava region (the results of the first stage of the research) // Wiad. Lek. — 2018. — 71(3 pt 2). — Р. 699-704.

7. Yang E.J., Beck K.M., Sekhon S. et al. The impact of pediatric atopic dermatitis on families: A review // Pediatr. Dermatol. — 2019 Jan. — 36(1). — Р. 66-71. doi: 10.1111/pde.13727.

8. Barbarot S., Auziere S., Gadkari A. et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: results from an international survey // Allergy. — 2018 Jun. — 73(6). — Р. 1284-93. doi: 10.1111/all.13401.

9. Kunsleben N., Rüdrich U., Gehring M. et al. IL-31 Induces Chemotaxis, Calcium Mobilization, Release of Reactive Oxygen Species, and CCL26 in Eosinophils: Which Are Capable to Release IL-31 // J. Invest. Dermatol. — 2015 Jul. — 135(7). — Р. 1908-11.doi: 10.1038/jid.2015.106. Epub 2015 Mar 19.

10. Ramirez F.D., Chen S., Langan S.M. et al. Association of Atopic Dermatitis with Sleep Quality in Children // JAMA Pediatr. — 2019 Mar. — 4. — e190025. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0025.

11. Schmitt J., Chen C.M., Apfelbacher C. et al. LISA-plus Study Group. Infant eczema, infant sleeping problems, and mental health at 10 years of age: the prospective birth cohort study LISAplus // Allergy. — 2011 Mar. — 66(3). — Р. 404-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02487.

12. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis // Lancet. — 2016. — 387. — Р. 1109.doi: 10.1016/S0140-6736(15)00149-X.

13. Sicherer S.H. Clinical Aspects of Gastrointestinal Food Allergy in Childhood // Pediatrics. — 2003. — Vol. 111, № 6. — Р. 1609-1616.

14. Кобец Т.В., Гостищева Е.В. Анализ сочетанной патологии: атопический дерматит и функциональные нарушения билиарной системы у детей // Вестн. физиотерап. и курортол. — 2011. — (3). — С. 66-67.

15. Охотникова Е.Н. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. — 2013. — № 2. — С. 5-13.

16. Охотнікова О.М., Бондаренко Л.В., Іванова Т.П. та ін. Гастроінтестинальні порушення у дітей з атопічним дерматитом // Современная педиатрия. — 2014. — № 8 (64). — С. 104-109. doi: 10.15574/SP.2014.64.

17. Yaghmaie P., Koudelka C.W., Simpson E.L. Mental health comorbidity in patients with atopic dermatitis // J. Allergy Clin. Immunol. — 2013 Feb. — 131 (2). — Р. 428-33. doi: 10.1016/j.jaci.2012.10.041.

18. Halling-Overgaard A.S., Zachariae C., Thyssen J.P. Management of Atopic Hand Dermatitis // Dermatol. Clin. — 2017 Jul. — 35 (3). — Р. 365-372. doi: 10.1016/j.det.2017.02.010.

19. Hanifin J.M., Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis // Acta Derm. Venereol. Suppl (Stockh). — 1980. — 92. — Р. 44-47. doi: 10.2340/00015555924447.

20. Hanifin J.M., Thurston M., Omoto M. et al. The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. EASI Evaluator Group // Exp. Dermatol. — 2001. — Vol. 10 (1). — Р. 11-18. doi: 10.1034/j.1600-0625.2001.100102.x.

Similar articles

Atopic dermatitis is an important problem in current pediatrics
Authors: Няньковський С.Л., Няньковська О.С., Городиловська М.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019
Date: 2019.08.02
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Dysfunction of the biliary tract in children: traditional approaches and new postulates
Authors: Лук’яненко О.Ю., Пантелєєва Т.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

"Gastroenterology" Том 51, №3, 2017
Date: 2017.11.02
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Antihistamines for the complex treatment of allergic diseases
Authors: Няньковська О.С.(1), Няньковський С.Л.(1), Камуть Н.В.(1), Никитюк С.І.(2)
(1) — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня», м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 14, №7, 2019
Date: 2019.12.10
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Zinc levels and features of atopic dermatitis in children
Authors: Сорокман Т.В., Попелюк Н.О.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Child`s Health" Том 15, №2, 2020
Date: 2020.04.22
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue