Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019

Back to issue

The risk prediction of acute simple bronchitis’ prolonged duration in children

Authors: Агафонова О.О., Токарєва Н.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Чинники та механізми формування тривалого перебігу гострого простого бронхіту в дітей на сьогодні до кінця невідомі. Описана участь ряду факторів, у тому числі клінічних, лабораторних та імунологічних. Мета дослідження — виявлення інформативно значущих клініко-анамнестичних, лабораторних та імунологічних факторів ризику тривалого перебігу бронхіту в дітей раннього віку, а також створення математичної моделі для прогнозування ймовірності розвитку цієї ситуації. Матеріали та методи. Під наглядом перебували 122 дитини віком від 1 до 6 років із гострим простим бронхітом, які були на обстеженні та лікуванні в інфекційному відділенні КЗ «Дніпровська МКЛ № 1 ДОР». Результати. Визначено фактори ризику та створено математичну модель прогнозу розвитку тривалого перебігу гострого простого бронхіту в дітей. Прогностичну значущість мали: маса тіла дитини при народженні більше 3,7 кг, паління матері, наявність фонових станів, таких як перинатальне ураження центральної нервової системи та хронічний тонзиліт, субфебрильна температура тіла, тривалість лихоманки більше 4,7 дня, а також рівні γ-інтерферону та α-дефензинів у ротоглотковій рідині. Висновки. Отримані результати показали, що на розвиток тривалого перебігу гострого простого бронхіту в дітей впливають клініко-анамнестичні, лабораторні й імунологічні чинники. Наведена математична модель прогнозування може використовуватися в практичній діяльності сімейних лікарів та педіатрів.

Актуальность. Факторы и механизмы формирования длительного течения острого простого бронхита у детей на сегодняшний день до конца неизвестны. Описано участие ряда факторов, в том числе клинических, лабораторных и иммунологических. Цель исследования — выявление информативно значимых клинико-анамнестических, лабораторных и иммунологических факторов риска длительного течения бронхита у детей раннего возраста, а также создание математической модели для прогнозирования вероятности развития этой ситуации. Материалы и методы. Под наблюдением находились 122 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет с острым простым бронхитом, которые были на обследовании и лечении в инфекционном отделении КУ «Днепровская ГКБ № 1 ДОС». Результаты. Определены факторы риска и создана математическая модель прогноза развития длительного течения острого простого бронхита у детей. Прогностическую значимость имели: масса тела ребенка при рождении более 3,7 кг, курение матери, наличие фоновых состояний, таких как перинатальное поражение центральной нервной системы и хронический тонзиллит, субфебрильная температура тела, продолжительность лихорадки более 4,7 дня, а также уровни γ-интерферона и α-дефензинов в ротоглоточной жидкости. Выводы. Полученные результаты показали, что на развитие длительного течения острого простого бронхита у детей влияют клинико-анамнестические, лабораторные и иммунологические факторы. Приведенная математическая модель прогнозирования может использоваться в практической деятельности семейных врачей и педиатров.

Background. Factors and mechanisms for the formation of a long course of acute simple bronchitis in children today are unknown finally. The participation of a big number different factors, including clinical, laboratory immunological indicators, is described. The purpose of the study: identifying informatively significant clinical-anamnestic, laboratory and immunological risk factors for the long-term course of bronchitis in young children, as well as the creation of a mathematical model for predicting the likelihood of developing this situation. Materials and methods. We’ve examined 122 children aged from 1 to 6 years old with acute simple bronchitis who were at the examination and treatment in the infectious department of the Dnipropetrovsk municipal clinical hospital №1. Results. Risk factors were determined and a mathematical model for predicting the development of long-term course of acute simple bronchitis in children was created. Prognostic significance has been obtained: the body weight of the baby at birth is more than 3.7 kg, mother's smoking, background conditions such as perinatal CNS and chronic tonsillitis, low-grade body temperature, duration of fever over 4.7 days, and levels of γ-interferon and α-defensins in the oropharyngeal fluid. Conclusions. The obtained results have shown that the development of the long course of acute simple bronchitis in children is influenced by clinical-anamnestic, laboratory and immunological factors. The given mathematical model of forecast can be used in the practical activity of family physicians and pediatricians.


Keywords

гострий простий бронхіт; діти; тривалий перебіг; прогноз ймовірності розвитку; фактори ризику

острый простой бронхит; дети; длительное течение; прогноз вероятности развития; факторы риска

acute simple bronchitis; children; forecasting of prolonged duration; risk factors


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Наказ МОЗ України від 13.01.2005 р. № 18 «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча пульмонологія».

2. Марушко Ю.В Захворювання органів дихання у дітей. Невідкладні стани в дитячій пульмонології: Навчальний посібник. — К., 2013. — 216 с.

3. Марушко Ю.В., Шеф Г.Г. Гострий бронхіт у дітей // Дитячий лікар. — 2015. — 8(45). — С. 28-36.

4. Абатуров О.Є. Клінічні особливості перебігу та стан місцевого імунітету в дітей раннього віку, які хворіють на гострий обструктивний бронхіт / О.Є. Абатуров, О.О. Русакова // Перинатология и педиатрия. — 2012. — № 1. —
С. 106-108.

5. Динаміка стану здоров’я дитячого населення за останні роки реформування медичної сфери України / О.П. Івахно, І.П. Козярін, В.В. Чорна, В.М. Махнюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2015. — Вип. 24(3). — С. 447-454.

6. Абатуров А.Е., Агафонова Е.А., Герасименко О.В., Кривуша Е.Л. Введение в иммунологию инфекционного процесса для педиатров и врачей общей практики — семейной медицины. — К., 2012. — С. 1-172.

7. Антипкин Ю.Г. Рецидивирующий бронхит у детей: дискуссионные вопросы / Ю.Г. Антипкин, В.Ф. Лапшин // Здоров’я України. — 2008. — № 18(1). — С. 19-21.

8. Марушко Ю.В. Ефективність сиропу первоцвіту у лікуванні гострих бронхітів у дітей / Ю.В. Марушко, О.Д. Московенко, Т.С. Брюзгіна // Современная педиатрия. — 2013. — № 5. — С. 80-84.

9. Сорока Н.Д. Острый бронхит у детей: состояние проблемы, актуальные пути решения / Н.Д. Сорока // Педиатрия. — 2013. — № 6. — С. 106-114.

10. Сміян О.І. Гострий бронхіт у структурі захворювань дихальної системи у дітей раннього віку та деякі аспекти раціональної антибактеріальної терапії / О.І. Сміян, В.В. Гринишин // Вісник СумДУ. Серія «Медицина». — 2008. — № 2. — С. 6-15.

11. Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у детей: Практическое руководство / В.К. Таточенко. — М.: Педиатрия, 2012. — 480 с.

12. Антикин Ю.Г., Лапшин В.Ф. Рецидивирующий бронхит у детей: современные вопросы патогенеза и диагностики // Здоров’я України, тематичний номер «Педіатрія». — 2017. — № 4(43).

13. Майданник В.Г., Емчинская Е.А. Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых бронхитов у детей с позиции доказательной медицины. — К., 2014. — 56 с.

14. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных — К.: Фірма малого друку, 2006. — 558 с.

15. Двойрин В.В., Клименков А.А. Методика контролируемых испытаний. — М.: Медицина, 1985. — 144 с.


Back to issue