Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019

Back to issue

Clinical course and prevalence of obesity associated with sphincter of Oddi dysfunction by pancreatic type in adolescents

Authors: Лембрик І.С., Цицюра О.О., Приймак Р.Ю.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Гастроентерологічні прояви ожиріння є актуальною проблемою медицини з огляду на взаємообтяжливий характер. Мета роботи: вивчити поширеність та клінічні особливості перебігу в підлітків з аліментарно-конституціональним ожирінням та супутньою дисфункцією сфінктера Одді за панкреатичним типом і без даного поєднання. Матеріали та методи. Обстежено 120 підлітків з аліментарно-конституціональним ожирінням з ізольованим перебігом та в поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді за панкреатичним типом, які перебували на лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні м. Івано-Франківська за період із 2014 по 2019 рік включно. Хворі підлягали комплексному обстеженню відповідно до сучасних протоколів діагностики та лікування. Результати. Поширеність ожиріння по Україні, за даними статистики, становила 13,4 % на 1000 дитячого населення. Серед хворих переважали хлопчики (70,0 і 30,0 %, р < 0,05). Tривалість недуги в більшості обстежених дітей із поєднаною патологією становила 6,0 ± 2,1 року, а в разі ізольованого перебігу захворювання — 4,5 ± 3,1 року. До провідних чинників ризику втягнення підшлункової залози в патологічний процес належали: генетична схильність (наявність ожиріння чи надлишкової маси тіла в одного або обох батьків), гіподинамія та порушення раціону харчування (переважання борошняних виробів та солодощів), рідше — недостатній питний режим. У клініці поєднаної патології домінував спастичний біль із локалізацією в лівому підребер’ї та тривалістю кілька годин, що погано знімався спазмолітиками (75,0 і 25,0 %, χ2 = 17,69, р < 0,05). Загальний диспептичний індекс (здуття живота і проноси) у дітей із поєднаною патологією був вищим, аніж у решти обстежених (5,01 ± 0,06 і 3,02 ± 0,04 бала, р < 0,05). Інтоксикаційний індекс за рахунок загальної слабкості був найвищим у дітей із аліментарно-конституціональним ожирінням та функціональним панкреатичним розладом (7,02 ± 0,06 і 3,50 ± 0,02 бала, р < 0,05). Висновки. Ожиріння часто поєднується з функціональною патологією підшлункової залози, а окремі клініко-лабораторні маркери та чинники ризику втягнення підшлункової залози в патологічний процес повинні лягти в основу оновлених протоколів діагностики та лікування.

Актуальность. Гастроэнтерологические проявления ожирения являются актуальной проблемой медицины вследствие взаимоотягощающего характера. Цель работы: изучить распространенность и клинические особенности течения у подростков с алиментарно-конституциональным ожирением и сопутствующей дисфункцией сфинктера Одди по панкреатическому типу и без данного сочетания. Материалы и методы. Обследованы 120 подростков с алиментарно-конституциональным ожирением в сочетании с дисфункцией сфинктера Одди по панкреатическому типу, которые находились на лечении в областной детской клинической больнице г. Ивано-Франковска за период с 2016 по 2019 год включительно. Больные подлежали комплексному обследованию в соответствии с современными протоколами диагностики и лечения. Результаты. Распространенность ожирения по Украине, по данным статистики, составляла 13,4 % на 1000 детского населения. Среди пациентов преобладали мальчики (70,0 и 30,0 %, р < 0,05). Продолжительность болезни у большинства детей с сочетанной патологией составила 6,0 ± 2,1 года, а в случае изолированного течения заболевания — 4,5 ± 3,1 года. К доминирующим факторам риска вовлечения поджелудочной железы в патологический процесс относились: генетическая предрасположенность (наличие ожирения или избыточной массы тела у одного или двух родителей), гиподинамия и нарушение рациона питания (преобладание мучных изделий и сладостей), реже — недостаточный питьевой режим. Среди клинических проявлений сочетанной патологии доминировала спастическая боль с локализацией в левом подреберье и продолжительностью несколько часов, которая плохо снималась спазмолитиками (75,0 и 25,0 %, χ2 = 17,69, р < 0,05). Общий диспептический индекс (вздутие живота и понос) у детей с сочетанной патологией был выше, чем у остальных обследованных (5,01 ± 0,06 и 3,02 ± 0,04 балла, р < 0,05). Интоксикационный индекс за счет общей слабости был самым высоким в когорте детей с алиментарно-конституциональным ожирением и функциональным панкреатическим расстройством (7,02 ± 0,06 и 3,50 ± 0,02 балла, р < 0,05). Выводы. Ожирение часто сочетается с функциональной патологией поджелудочной железы, а отдельные клинико-лабораторные маркеры и факторы риска вовлечения поджелудочной железы в патологический процесс должны лечь в основу обновленных протоколов диагностики и лечения.

Background. Gastroenterological manifestations of obesity is a topical problem of medicine in terms of mutually burdened nature. The purpose was to study the prevalence and clinical features of disease in adolescents with alimentary-constitutional obesity and concomitant sphincter of Oddi dysfunction by pancreatic type, or without such combination. Materials and methods. One hundred twenty adolescents with alimentary-constitutional obesity alone or in combination with sphincter of Oddi dysfunction by pancreatic type were examined. They were treated according to modern protocols of diagnosis and treatment in the Ivano-Frankivsk Regional Children’s Clinical Hospital for the period from 2016 through 2019. Results. The prevalence of obesity in Ukraine, according to statistics, was 13.4 % per 1,000 children, which confirms the optimization of the diagnosis of this pathological condition compared to European data (10–15 % per 1,000 children population). We have found that among the examined children, males prevailed (70.0 and 30.0 %, p < 0.05). In majority of children with combined pathology, the duration of illness before admission to the hospital was 6.0 ± 2.1 years, with isolated course of the disease — 4.5 ± 3.1 years. The main risk factors for the pancreatic involvement are: genetic predisposition, low physical activity and diet violations, less frequently — insufficient fluid intake. Among the clinical manifestations of combined pathology, spastic pain with localization in the left subcostal region, which persisted for several hours and was poorly controlled by pain killers (75.0 and 25.0 %, χ2 = 17.69, p < 0.05), prevailed. The total dyspeptic index (abdominal distension and diarrhea) in children with combined pathology was higher than in the others (5.01 ± 0.06 points and 3.02 ± 0.04 points, p < 0.05). The intoxication index due to general weakness was higher in the cohort of children with alimentary-constitutional obesity and functional pancreatic disorder (7.02 ± 0.06 points and 3.50 ± 0.02 points, p < 0.05). Conclusions. Obesity is often combined with functional pancreatic pathology, and individual clinical and laboratory markers and risk factors for pancreatic involvement in the pathological process should be based on updated diagnostic and treatment protocols.


Keywords

підлітки; аліментарно-конституціональне ожиріння; дисфункція сфінктера Одді за панкреатичним типом; перебіг

подростки; алиментарно-конституциональное ожирение; дисфункция сфинктера Одди по панкреатическому типу; течение

adolescents; alimentary-constitutional obesity; sphincter of Oddi dysfunction by pancreatic type; clinical course


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Белоусов Ю.В. Панкреатит и панкреатопатия: классификационные характеристики, принципы диагностики и лечения у детей // Здоровье ребенка. — 2012. — № 8(43). —
С. 129-133.

2. Бабінець Л.С., Кицай К.Ю. Клініко-патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу та ожиріння // Гастроентерологія. — 2016. — № 1(59). — C. 86-92.

3. Styne D.M., Arslanian S.A., Connor E.L. Ожиріння в дітей — визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 3) // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2017 March. — 102(3). — P. 709-757. doi.org/ 10. 1210 /jc. 2016-2573.

4. World Health Organization: Growth reference 5–19 years. BMI-for-age (5-19 years). — Режим доступу: http:// www.who.Int /growthref/ who 2007 -bmi -for -age/en/.

5. Werlin S.L., Troendle D., Shah U. et al. Impact of Obesity on Pediatric Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis // Pancreas. — 2018 Sep. — 47(8). — P. 967-973. doi.org: 10.1097/MPA.0000000000001120.

6. Kumar S., Ooi C.Y., Werlin S. et al. Risk Factors Associated With Pediatric Acute Recurrent and Chronic Pancreatitis: Lessons From INSPPIRE // JAMA Pediatr. — 2016, Jun 1. — 170(6). — P. 562-569.

7. Guyatt G.H., Schunemann H.J., Djubegovic B., Akl E.A. Guidelane panels shold not GRADE good practice statements // J. Cin. Epidemiol. — 2015. — 68. — P. 597-600.

8. Skinner A.C., Perrin E.M., Moss L.A., Skelton J.A. Cardiometabolic risks and severety of obesity in children and young adults // N. Engl. J. Med. — 2015. — 373. — P. 1307-1317. 

9. Krebs N.F., Himes J.H., Jacobson D., Nicklas T.A., Guilday P., Styne D. Assessment of child and adolescent overweight and obesity // Pediatrics. — 2007. — 120 (Suppl. 4). — P. 193-228.

10. Eriksson J.G., Kajante E., Lamp M., Osmond C. Trajectories of body mass index amongs children who develop type 2 diabetes as adults // J. Intern. Med. — 2015. — 278. — P. 219-226.

11. Daniels S.R., Hassink S.G. Committee on Nutrition. The role of the pediatrician in primary prevention obesity // Pediatrics. — 2015. — P. 275-292.

12. Rajjo T., Amasri J., Al Notal A., Farah W., Ahmed A.T. Mohammed K., Kanwar A., Asi N., Wang Z., Prokops J., Murad M.H. The assotiation of weight loss and cardiometabolic outcomes in obese children. Systemic review and meta-regression // J. Clin. Endocrinol. Metabol. — 2017. — 102(3). — P. 763-765.

Similar articles

Особливості епідеміології дитячого ожиріння  в умовах Півдня України
Authors: Величко В.І. Одеський національний медичний університет
"Child`s Health" 7 (34) 2011
Date: 2013.01.03
Categories: Pediatrics/Neonatology
Ендокринна функція фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок з аліментарно-конституціональним ожирінням
Authors: Шелестова Л.П., Жулковський В.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
"Medical and social problems of family" 3 (том 18) 2013
Date: 2013.11.08
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Стан панкреатобіліарної системи та інтестинальної мікрофлори в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки
Authors: Завгородня Н.Ю., Лук’яненко О.Ю., Коненко І.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
"Gastroenterology" 4 (62) 2016
Date: 2016.11.01
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Age Peculiarities of the Course of Functional Biliary Disorders in Children
Authors: Пащенко І.В. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Date: 2016.10.28
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue