Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019

Back to issue

Informational significance of medical and social factors that influence the health-oriented behavior of school-age children

Authors: Пересипкіна Т.В.(1, 2), Редька І.В.(2, 3), Сидоренко Т.П.(1, 2), Пересипкіна А.М.(2)
(1) — ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
(3) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. На підставі даних медичної статистики визначається негативна динаміка здоров’я дітей та підлітків. За даними ВООЗ, фактори способу життя є пусковим механізмом розвитку неінфекційної патології. Тому актуальною є розробка та запровадження превентивних заходів щодо запобігання поширенню неінфекційної патології серед дітей. Потребує оновлення і діагностичний інструментарій, що має забезпечити ефективність проведення цілеспрямованих профілактичних програм. Мета. Розробка діагностичної анкети, яка дасть уявлення про значущість медико-соціальних факторів, що впливають на формування здоров’яорієнтованої поведінки учнівської молоді. Матеріали та методи. На підставі анкетування 851 школяра щодо різних компонентів способу життя (режим дня, родина, школа, суб’єктивна думка про здоров’яорієнтовану поведінку) і застосування методу С. Кульбака розроблено діагностичну анкету для визначення інформаційної значущості впливу медико-соціальних чинників на здоров’я школярів. Результати. Після оцінки інформативності кожної зі складових медико-соціальних факторів визначено питання з найвищою діагностичною цінністю, вони і склали кінцевий варіант діагностичної анкети. Розраховані діагностичні коефіцієнти кожного з варіантів відповідей на питання вказують на силу його впливу на формування здоров’яорієнтованої поведінки школяра. Підсумковий варіант анкети включає п’ятнадцять питань, які відповідають компонентам способу життя (родина, режим дня, переконання). На кожне питання пропонуються варіанти відповідей у балах, на підставі стандартизації за шкалою стенів. Відповідаючи на питання, анкетований вибирає один із варіантів відповідей, який вважає правильним для себе. При аналізі результатів підраховується загальна сума балів по всій анкеті та співвідноситься з розрахованими за шкалою стенів градаціями — низький, середній або високий рівень впливу медико-соціальних чинників на здоров’яорієнтовану поведінку. Висновки. Методика передбачає оцінку і відповідність рівням (високий, середній, низький) впливу за кожним із структурних компонентів (родина, режим дня, переконання) з метою подальшого проведення корекційних (діагностичних, профілактичних, освітніх) заходів для дітей та батьків щодо підвищення рівня здоров’я, здоров’яорієнтованої поведінки, зниження негативного впливу медико-соціальних факторів на здоров’я учнівської молоді.

Актуальность. На основании данных медицинской статистики определяется отрицательная динамика состояния здоровья детей и подростков Украины. По данным ВОЗ, факторы образа жизни являются пусковым механизмом развития неинфекционной патологии среди всех категорий населения. Поэтому актуальным становится вопрос разработки и внедрения превентивных мер для предотвращения распространения неинфекционной патологии среди детей. Нуждается в обновлении и диагностический инструментарий, который призван обеспечить эффективность проведения целенаправленных профилактических программ. Цель. Разработка диагностической анкеты, которая даст представление о значимости медико-социальных факторов, влияющих на формирование здоровьеориентированного поведения учащейся молодежи. Материалы и методы. На основании анкетирования 851 школьника по различным компонентам образа жизни (режим дня, семья, школа, субъективное мнение о здоровьеориентированном поведении) и применения метода С. Кульбака разработана диагностическая анкета для определения информационной значимости влияния медико-социальных факторов на здоровьеориентированное поведение школьников. Результаты. После оценки информативности каждого из составляющих медико-социальных факторов определены вопросы, имеющие наивысшую диагностическую ценность, которые и составили окончательный вариант диагностической анкеты. Рассчитанные диагностические коэффициенты каждого из вариантов ответов указывают на силу его влияния на формирование здоровьеориентированного поведения школьника. Итоговый вариант анкеты включает пятнадцать вопросов, которые соответствуют компонентам образа жизни (семья, режим дня и убеждения). На каждый вопрос предлагаются варианты ответов в баллах, стандартизированных по шкале стенов. Отвечая на вопрос, анкетируемый выбирает один из вариантов ответов, который считает правильным для себя. При анализе результатов подсчитывается общая сумма баллов по всей анкете и соотносится с рассчитанными по шкале стенов градациями — низкий, средний или высокий уровень влияния медико-социальных факторов на здоровьеориентированное поведение. Выводы. Методика предусматривает оценку и соотнесение с уровнями влияния (высокий, средний, низкий) по каждому из структурных компонентов (семья, режим дня или убеждения) с целью дальнейшего проведения коррекционных (диагностических, профилактических, образовательных) мероприятий для детей и родителей для повышения уровня здоровья, здоровьеориентированного поведения и снижения негативного влияния медико-социальных факторов на здоровье учащейся молодежи.

Background. Based on medical statistics, the negative dynamics of the health status of children and adolescents in Ukraine is determined. According to the World Health Organization, lifestyle factors are a trigger of non-communicable diseases among all categories of the population. Therefore, the question of the development and introduction of measures to prevent the spread of non-communicable diseases among children is becoming urgent. Diagnostic tools also need to be updated to ensure the effectiveness of targeted prevention programs. The purpose of this work is to develop a diagnostic questionnaire, which will give an idea of the importance of medical and social factors influencing the formation of health-oriented behavior in school-age children. Materials and methods. Based on the survey of 851 schoolchildren regarding various components of the lifestyle (daily routine, family, school, subjective opinion about health-oriented behavior) and the application of S. Kullback’s method, the diagnostic questionnaire was developed to determine the informational significance of the medical and social factors that influence the health-oriented behavior of schoolchildren. Results. After evaluating the informativeness of each component of medical and social factors, questions with the highest diagnostic value were identified, which constituted the final version of the diagnostic questionnaire. The calculated diagnostic coefficients of each answer indicate the strength of its influence on the formation of health-oriented student’s behavior. The final version of the questionnaire includes fifteen questions that correspond to the lifestyle components: daily routine, family, school, subjective opinion about health-oriented behavior. Each question is offered answers in points, standardized on sten score. Answering the question, the respondent chooses one of the answers that he considers to be true. When analyzing the results, the total scores for the entire questionnaire are calculated and compared with the gradations calculated on sten score — low, medium or high level of influence of medical and social factors of health-oriented behavior. Conclusions. The methodology provides for assessment and correspondence with levels of influence — high, medium, low — for each structural component: daily routine, family, school, subjective opinion about health-oriented behavior, with the aim of further carrying out corrective (diagnostic, preventive, educational) measures for children and parents to increase the level of health, health-oriented behavior and reduce the negative impact of medical and social factors on the health of students.


Keywords

здоров’яорієнтована поведінка; школярі; метод С. Кульбака; діагностична анкета

здоровьеориентированное поведение; школьники; метод С. Кульбака; диагностическая анкета

health-oriented behavior; schoolchildren; S. Kullback’s method; diagnostic questionnaire


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. А.с. 59878, UA. Соціологічний опитувальник для дослідження стану здоров’я та якості життя підлітків / Т.В. Пересипкіна, Т.П. Сидоренко, Н.І. Нечепоренко, Т.В. Кошман (UA). — № 60371; заявл. 31.03.2015; опубл. 28.05.2015, Бюл. № 2.

2. Быкова В.В. Методы и средства анализа информативности признаков при обработке медицинских данных [Текст] / В.В. Быкова, А.В. Катаева // Программные продукты и системы. — 2016. — № 2(114). — С. 172-178.

3. Вальд А. Последовательный статистический анализ. — М.: Физматизд, 1960. — 328 с.

4. Гублер Е.В. Вычислительные методы анализа и распознавание патологических процессов. — М.: Медицина, 1973. — 296 с.

5. Донцова Д.В. Метод альтернативного анализа Вальда как способ прогноза прогрессирования заболевания у больных хроническим гепатитом С [Текст] / Д.В. Донцова, Е.Б. Романова, Ю.М. Амбалов // Кубанский научный медицинский вестник. — 2011. — № 4. — С. 25-30.

6. Верес И.А. Метод последовательного анализа Вальда в разработке количественной оценки выраженности сальпингоофорита [Текст] / И.А. Верес, О.А. Пересада, В.И. Белька // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). — 2016. — № 5. — С. 5-7.

Similar articles

Проблемні питання сучасного медичного забезпечення дітей шкільного віку в Україні
Authors: Красножон С.В. - Донецький національній медичний університет ім. М. Горького
"Child`s Health" 2 (53) 2014
Date: 2014.05.28
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Eating behavior and quality of life in high school pupils in Lviv
Authors: Няньковський С.Л., Садова О.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 13, №1, 2018
Date: 2018.04.11
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The Peculiarities of Using Direct and Indirect Health Indicators When Evaluating the Dynamics of its Formation
Authors: Бердник О.В., Полька Н.С., Скочко Т.П., Добрянська О.В., Рудницька О.П. - ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна
"Child`s Health" 5 (73) 2016
Date: 2016.10.27
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
The dynamics of the health of schoolchildren in Ukraine according to the questionnaire survey
Authors: Няньковський С.Л., Яцула М.С., Няньковська О.С., Титуса А.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Child`s Health" Том 13, №5, 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue