Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №3, 2019

Back to issue

Comparing the impact of different modes of ventilation on cerebral blood flow in term infants with hypoxic-ischemic encephalopathy

Authors: Сурков Д.М.
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР», м. Дніпро, Україна

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні немає результатів великих рандомізованих контрольованих досліджень, які порівнювали би диференційований вплив різних режимів штучної вентиляції легень на стан церебральної перфузії у новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (ГІЕ). Перспективним є застосування нового режиму вентиляції Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), що вже довів свої переваги у недоношених немовлят. Мета дослідження: порівняти вплив Neurally Adjusted Ventilatory Assist та інших режимів штучної вентиляції легень на стан мозкового кровотоку в гострому періоді ГІЕ у доношених новонароджених. Матеріали та методи. Досліджено 205 доношених новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією за Sarnat II–III ст. в терміні ≤ 72 годин після пологів. Немовлята були рандомізовані на досліджувану групу із застосуванням NAVA (n = 16) та групу контролю (n = 189), до якої ввійшли такі режими вентиляції, як PC, SIMV/PSV та PRVC. Проведений мультиваріантний дисперсійний аналіз впливу NAVA та інших режимів вентиляції на стан церебральної перфузії в гострому періоді неонатальної гіпоксично-ішемічної енцефалопатії. Результати. На третій день лікування наприкінці періоду терапевтичної гіпотермії та початку зігрівання отримана вірогідна відмінність між групами щодо допплерівського індексу мозкового кровотоку RI (0,70 [0,67–0,74] у групі NAVA та 0,66 [0,58–0,72] у групі контролю, р = 0,021) і пульсаційного індексу РІ (1,3 [1,2–1,5] в групі NAVA та 1,2 [1,0–1,40] в групі контролю, р = 0,032). Також результати тесту ANOVA підтвердили, що порівняно з іншими режимами вентиляції NAVA мав статистично вірогідний позитивний вплив на 2-й і 3-й день спостереження як на величину RI (р = 0,009), так і на РІ (р = 0,012). Висновки. Режим вентиляції Neurally Adjusted Ventilatory Assist має кращий вплив на індекси церебральної перфузії у доношених новонароджених у гострому періоді ГІЕ порівняно з традиційними режимами PC, SIMV/PSV та PRVC.

Актуальность. На сегодняшний день нет опубликованных результатов крупных рандомизированных контролируемых исследований, которые сравнивали бы дифференцированное влияние различных режимов искусственной вентиляции легких на состояние церебральной перфузии у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ). Перспективным является применение нового режима вентиляции Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), который уже доказал свои преимущества у недоношенных младенцев. Цель исследования: сравнить влияние Neurally Adjusted Ventilatory Assist и других режимов искусственной вентиляции легких на состояние мозгового кровотока в остром периоде ГИЭ у доношенных новорожденных. Материалы и методы. В исследование включено 205 доношенных новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией по Sarnat II–III ст. в сроке ≤ 72 часов после родов. Младенцы были рандомизированы на исследуемую группу с применением NAVA (n = 16) и группу контроля (n = 189), в которую вошли такие режимы вентиляции, как PC, SIMV/PSV и PRVC. Проведен мультивариантный дисперсионный анализ влияния NAVA и других режимов вентиляции на состояние церебральной перфузии в остром периоде неонатальной гипоксически-ишемической энцефалопатии. Результаты. На третий день лечения в конце периода терапевтической гипотермии и начала согревания получено достоверное различие между группами в отношении допплеровского индекса мозгового кровотока RI (0,70 [0,67–0,74] в группе NAVA и 0,66 [0,58–0,72] в группе контроля, р = 0,021) и пульсационного индекса РІ (1,3 [1,2–1,5] в группе NAVA и 1,2 [1,0–1,40] в группе контроля, р = 0,032). Также результаты теста ANOVA подтвердили, что по сравнению с другими режимами вентиляции NAVA имел статистически достоверное положительное влияние на 2-й и 3-й день наблюдения как на величину RI (р = 0,009), так и на РІ (р = 0,012). Выводы. Режим вентиляции Neurally Adjusted Ventilatory Assist продемонстрировал положительное влияние на индексы церебральной перфузии у доношенных новорожденных в остром периоде ГИЭ по сравнению с традиционными режимами PC, SIMV/PSV и PRVC.

Background. To date, there are no published results of large randomized controlled studies compared the differentiated influence of different modes of ventilation on cerebral perfusion in newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE). New mode of ventilation named neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) looks promising on this field, because it has already proved its advantages in premature babies. The purpose was to compare the impact of neurally adjusted ventilatory assist and other modes of ventilation on cerebral blood flow in the acute period of HIE in full-term neonates. Materials and methods. Data of 205 term infants with hypoxic-ischemic encephalopathy Sarnat stage II–III was collected during ≤ 72 hours of life. All the infants were randomized into the group of NAVA (n = 16) and the control group (n = 189), which included such modes of ventilation as pressure control (PC), synchronized intermittent-mandatory ventilation/pressure support ventilation (SIMV/PSV) and pressure-regulated volume control (PRVC). A multivariate dispersion analysis of the impact of NAVA and other modes of ventilation on cerebral perfusion during the acute period of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy was performed. Results. A significant difference was found between groups on day 3 of treatment at the end of the period of therapeutic hypothermia and the rewarming beginning in terms of Doppler resistive index (RI) of cerebral blood flow (0.70 [0.67–0.74] in the NAVA group and 0.66 [0.58–0.72] in the control group; p = 0.021) and the pulsatile index (PI) (1.3 [1.2–1.5] in the NAVA group and 1.2 [1.0–1.40] in the control group; p = 0.032). Also, analysis of variance results confirmed that compared with other ventilation modes, NAVA had a statistically significant positive influence both on the RI (p = 0.009) and on the PI (p = 0.012) at days 2 and 3 of observation. Conclusions. The neurally adjusted ventilatory assist demonstrated a positive impact on cerebral perfusion indices in full-term newborns during the acute HIE period compared with traditional modes of ventilation: PC, SIMV/PSV and PRVC.


Keywords

гіпоксія; енцефалопатія; новонароджені; вентиляція; індекс резистентності; NAVA

гипоксия; энцефалопатия; новорожденные; вентиляция; индекс резистентности; NAVA

hypoxia; encephalopathy; neonates; ventilation; resistant index; neurally adjusted ventilatory assist


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Foster J.P. Nasal continuous positive airway pressure (nCPAP) for term neonates with respiratory distress / J.P. Foster, A. Buckmaster, L. Sinclair et al. // Cochrane Database of Syst Reviews. — 2015. — Vol. 11. — CD011962. doi: 10.1002/14651858.CD011962.

2. Dewez J.E. Continuous positive airway pressure (CPAP) to treat respiratory distress in newborns in low- and middle-income countries / J.E. Dewez, van den N. Broek // Trop. Doct. — 2017. — Vol. 47(1). — P. 19-22. doi: 10.1177/0049475516630210.

3. Levene M.I. Hypoxic-ischemic encephalopathy // Fanaroff and Martin’s neonatal-perinatal medicine: diseases of the fetus and infant. 9th / Ed. by R.J. Martin, A.A. Fanaroff, M.C. Walsh. — St. Louis, Missoury: Elseiver Mosby Inc, 2011. — P. 952-975.

4. Zanelli S.A., Stanley D.P. Hypoxic-ischemic encephalopathy [Internet]. 2018 [cited 2019 Mar 8]. Available from: https://emedicine.medscape.com/article/973501-overview#a8.

5. Verma P. Respiratory compliance of newborns after birth and their short-term outcomes / P. Verma, A. Kalraiya // Int. J. Contemp. Pediatr. — 2017. — Vol. 4(2). — P. 620-624. doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20170720.

6. Goldsmith J.P. Assisted Ventilation of the Neonate / J.P. Goldsmith, E. Karotkin, G. Suresh et al. // Evidence-Based Approach to Newborn Respiratory Care. 6th Edition. — Elsevier, 2017. — 640 p.

7. Tiffany L.B. Assisted ventilation of the neonate / L.B. Tiffany // JAMA. — 2012. — Vol. 307(22). — P. 2437. doi:10.1001/jama.307.22.2437-a.

8. Pappas A. Hypocarbia and adverse outcome in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy / A. Pappas, S. Shankaran, A.R. Laptook et al. // J. Pediatr. — 2011. — Vol. 158(5). — P. 752-758. doi: 10.1016/j.jpeds.2010.10.019.

9. Bancalari E. Advances in respiratory support for high risk newborn infants / E. Bancalari, N. Claure // Maternal Health, Neonatology and Perinatology. — 2015. — Vol. 1. — P. 13. doi: 10.1186/s40748-015-0014-5.

10. Gupta S. Volume ventilation in neonates / S. Gupta, S. Janakiraman // Paediatrics and Child Health. — 2018. — Vol. 8(1). — P. 1-5. doi: 10.1016/j.paed.2017.09.004.

11. Chitty H. Volume-targeted ventilation in newborn infants / H. Chitty, S. Sinha // Clinical Practice. — 2015. — Vol. 11(1). — P. 8-12.

12. Krieger T.J. Volume-targeted ventilation in the neonate: benchmarking ventilators on an active lung model / T.J. Krieger, M. Wald // Pediatr. Crit. Care Med. — 2017. — Vol. 18(3). — P. 241-248. doi: 10.1097/PCC.0000000000001088.

13. Klingenberg C. A comparison of volume-targeted ventilation modes with traditional pressure-limited ventilation modes for newborn babies / C. Klingenberg, K.I. Wheeler, N. McCallion et al. // Cochrane Database Syst. Rev. — 2017. — Vol. 10. — CD003666. doi: 10.1002/14651858.CD003666.pub4.

14. Wang C. Mechanical ventilation modes for respiratory distress syndrome in infants: a systematic review and network meta-analysis / C. Wang, L. Guo, C. Chi et al. // Crit. Care. — 2015. — Vol. 19. — P. 108. doi: 10.1186/s13054-015-0843-7.

15. Greenough A. Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants / A. Greenough, V. Murthy, A.D. Milner et al. // Cochrane Database Syst. Rev. — 2016. — Vol. 9. — CD000456. doi: 10.1002/14651858.cd000456.pub4.CD000456.

16. Rocha G. Respiratory care for the ventilated neonate / G. Rocha, P. Soares, A. Gonçalves et al. // Canadian Respiratory Journal. — 2018. — Vol. 2018. — Р. e7472964. doi: 10.1155/2018/7472964.

17. Guthrie S.O. A crossover analysis of mandatory minute ventilation compared to synchronized intermittent mandatory ventilation in neonates / S.O. Guthrie, C. Lynn, B.J. Lafleur et al. // J. Perinatol. — 2005. — Vol. 25(10). — P. 643-646. doi: 10.1038/sj.jp.7211371.

18. Claure N. New modes of mechanical ventilation in the preterm newborn: evidence of benefit / N. Claure, E. Bancalari // Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. — 2007. — Vol. 92(6). — P. F508-F512. doi: 10.1136/adc.2006.108852.

19. Serra A. Pressure support ventilation in neonatal age: lights and shadows / A. Serra, M. Stronati // Pediatr. Med. Chir. — 2005. — Vol. 27(6). — P. 13-18. PMID: 16922007.

20. Rozé J.C. Pressure support ventilation — a new triggered ventilation mode for neonates / J.C. Rozé, T. Krüger. — Lübeck: Dräger Medizintechnik GmbH, 2015. — 72 p.

21. Hokenson M.A. Neonatal pressure support ventilation: are we doing what we think we are doing? / M.A. Hokenson, E.G. Shepherd // Respiratory Care. — 2014. — Vol. 59(10). — P. 1606-1607. doi: 10.4187/respcare.03616.

22. El-Rahman Ali A.A. Pressure regulated volume controlled ventilation versus synchronized intermittent mandatory ventilation in COPD patients suffering from acute respiratory failure / A.A. El-Rahman Ali, R.A. El-Razik El Wahsha, M.A. El-Sattar Aghaa et al. // Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis. — 2016. — Vol. 65(1). — P. 121-125. doi: 10.1016/j.ejcdt.2015.08.004.

23. Stein H. Application of neurally adjusted ventilatory assist in neonates / H. Stein, K. Firestone // Semin Fetal Neonatal Med. — 2014. — Vol. 19(1). — P. 60-69. doi: 10.1016/j.siny.2013.09.005.

24. Kallio M. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care-a randomized controlled trial / M. Kallio, O. Peltoniemi, E. Anttila et al. // Pediatr Pulmonol. — 2015. — Vol. 50(1). — P. 55-62. doi: 10.1002/ppul.22995.

25. Ducharme-Crevier L. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) allows patient-ventilator synchrony during pediatric noninvasive ventilation: a crossover physiological study / L. Ducharme-Crevier, J. Beck, S. Essouri et al. // Crit. Care. — 2015. — Vol. 19. — P. 44. doi: 10.1186/s13054-015-0770-7.

26. Goligher E.C. Update in mechanical ventilation, sedation, and outcomes 2014 / E.C. Goligher, G. Douflé, E. Fan. // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — Vol. 191(12). — P. 1367-1373. doi: 10.1164/rccm.201502-0346UP.

27. Liet J.-M. Physiological effects of invasive ventilation with neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in a crossover study / J.-M. Liet, F. Barrière, B. Gaillard-Le Roux et al. // BMC Pediatr. — 2016. — Vol. 16. — P. 180. doi: 10.1186/s12887-016-0717-4.

28. Arca M.J. Current concepts in acute respiratory support for neonates and children / M.J. Arca, M. Uhing, M. Wakeham // Semin. Pediatr Surg. — 2015. — Vol. 24(1). — P. 2-7. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2014.11.001.

29. Rossor T.E. Neurally adjusted ventilatory assist for neonatal respiratory support / T.E. Rossor, S. Shetty, A. Greenough // Cochrane Database of Syst. Reviews. — 2016. — Vol. 6. — CD012251. doi: 10.1002/14651858.CD012251.

30. Garcia-Muñoz Rodrigo F. Successful weaning and extubation in the premature newborn using neuraly adjusted ventilatory assist. (Article in Spanish) / F. Garcia-Muñoz Rodrigo, S. Rivero Rodriguez, A. Florido Rodriguez et al. // An. Pediatr. (Barc.). — 2015. — Vol. 82(1). — P. 126-130. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.01.024.

31. Piastra M. Neurally adjusted ventilatory assist vs pressure support ventilation in infants recovering fromsevere acute respiratory distress syndrome: Nested study / M. Piastra, D. De Luca, R. Costa et al. // J. Crit. Care. — 2014. — Vol. 29(2). — P. 312. e1-5. doi: 10.1016/j.jcrc.2013.08.006.

32. Beck J. Neurally-adjusted ventilatory assist (NAVA) in children: a systematic review / J. Beck, G. Emeriaud, Y. Liu et al. // Minerva Anestesiol. — 2016. — Vol. 82(8). — P. 874-883. PMID: 26375790.

33. Kadivar M. Neurally Adjusted Ventilatory Assist in neonates: a research study / M. Kadivar, Z. Mosayebi, R. Sangsari et al. // Journal of Comprehensive Pediatrics. — 2018. — Vol. 9(3). — Р. e62297. doi: 10.5812/compreped.62297.

34. Narchi H. Neurally adjusted ventilator assist in very low birthweight infants: Current status / H. Narchi, F. Chedid // World J. Methodol. — 2015. — Vol. 5(2). — P. 62-67. doi: 10.5662/wjm.v5i2.62.

35. Proisy M. Brain perfusion imaging in neonates: an overview / M. Proisy, S. Mitra, C. Uria-Avellana et al. // American Journal of Neuroradiology. — 2016. — Vol. 37(10). — P. 1766-1773. doi: https://doi.org/10.3174/ajnr.A4778.

36. Wong F. Cerebral blood flow measurements in the neonatal brain / F. Wong // Prenatal and Postnatal Determinants of Development. — 2016. — Vol. 109. — P. 69-87. doi: 10.1007/978-1-4939-3014-2_5.

37. Orman G. Neonatal head ultrasonography today: a powerful imaging tool / G. Orman, J.E. Benson, C.F. Kweldam et al. // Journal of Neuroimaging. — 2015. — Vol. 25(1). — P. 31-55. doi: 10.1111/jon.12108.

38. Gerner G.J. Transfontanellar duplex brain ultrasonography resistive indices as a prognostic tool in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy before and after treatment with therapeutic hypothermia / G.J. Gerner, V.J. Burton, A. Poretti et al. // Journal of Perinatology. — 2016. — Vol. 36(3). — P. 202-206. doi: 10.1038/jp.2015.169.

39. Elstad M. Cerebral resistance index is less predictive in hypothermic encephalopathic newborns / M. Elstad, A. Whitelaw, M. Thoresen // Acta Paediatrica. — 2011. — Vol. 100. — P. 1344-1349. doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02327.x.

40. Shetty S. Crossover study of assist control ventilation and neurally adjusted ventilatory assist / Shetty S., Hunt K., Peacock J. et al. // Eur. J. Pediatr. — 2017. — № 176(4). — Р. 509-513. doi: 10.1007/s00431-017-2866-3.

Similar articles

Hypoxic-ischemic encephalopathy in full-term neonates: current state of the problem
Authors: Сурков Д.М.
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня ДОР», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: О.П. ВОЛОСОВЕЦЬ, С.П. КРИВОПУСТОВ, О.В. КОРНІЙЧУК, Н.С. ПИЦЮРА, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
"Child`s Health" 4(7) 2007
Date: 2007.10.24
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Hypoxic ischemic encephalopathy in term newborns: risk factors and their impact on the course of acute period
Authors: Сурков Д.М.
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue