Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №3, 2019

Back to issue

The results of the discogenic lumbar radiculopathy treatment using radiofrequency cold plasma nucleoplasty

Authors: Павлов Б.Б.(1), Фищенко Я.В.(2)
(1) — Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Біль у нижній частині спини з іррадіацією в нижні кінцівки продовжує залишатися серйозною медичною проблемою. Останнім часом мінімально інвазивні черезшкірні методи з використанням внутрішньодискового підходу в лікуванні болю у спині набувають все більшої популярності. Нуклеопластика — процедура, при якій для декомпресії диска використовується радіочастотний біполярний електрод, що генерує холодноплазмову енергію в процесі так званої коблації. Основні переваги цієї внутрішньодискової технології — відсутність грубого теплового ураження оброб-люваної поверхні та міні-інвазивність. Мета дослідження: оцінити ефективність лікування больового синдрому методом черезшкірної радіочастотної холодноплазмової нуклеопластики (коблації) у пацієнтів, які страждають від хронічних поперекових дискогенних радикулопатій. Матеріали та методи. У дослідження були включені 58 пацієнтів віком від 29 до 55 років (43,0 ± 4,6 року), які проходили лікування в 2017–2018 рр. у клініці «Нейромед» та відділенні спінальної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ). Результати. До лікування середній показник рівня болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) в обстежуваних становив 7,9 ± 0,8 бала, після процедури було відзначено позитивну динаміку в межах 3,44 ± 0,98 бала. Через місяць після маніпуляції хворі описували свої відчуття як легкий, часом помірний біль (ВАШ 1,83 ± 0,98 бала). При обстеженні через 6 місяців рівень болю у групі знаходився на відмітці 1,3 ± 1,5 бала. Негативний результат відзначений у 4 пацієнтів. Висновки. Радіочастотна холодноплазмова нуклеопластика (коблація) може бути рекомендована як ефективний метод лікування дискогенних поперекових радикулопатій.

Актуальность. Боль в нижней части спины c иррадиацией в нижние конечности продолжает оставаться серьезной медицинской проблемой. За последнее время минимально инвазивные чрескожные методы с использованием внутридискового подхода в лечении болей в спине приобретают все большую популярность. Нуклеопластика — процедура, при которой для декомпрессии диска используется радиочастотный биполярный электрод, генерирующий холодноплазменную энергию в процессе так называемой коблации. Основные преимущества этой внутридисковой технологии — отсутствие грубого теплового поражения обрабатываемой поверхности и мини-инвазивность. Цель исследования: оценить эффективность лечения болевого синдрома методом чрескожной радиочастотной холодноплазменной нуклеопластики (коблации) у пациентов, страдающих хроническими поясничными дискогенными радикулопатиями. Материалы и методы. В исследование включены 58 пациентов в возрасте от 29 до 55 лет (43,0 ± 4,6 года), проходивших лечение в 2017–2018 гг. в клинике «Нейромед» и отделении спинальной хирургии ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» (г. Киев). Результаты. До лечения средний показатель уровня боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) у обследуемых составил 7,9 ± 0,8 балла, после процедуры была отмечена позитивная динамика в пределах 3,44 ± 0,98 балла. Через месяц после манипуляции больные описывали свои ощущения как легкую, временами умеренную боль (ВАШ 1,83 ± 0,98 балла). При обследовании через 6 месяцев уровень боли в группе находился на отметке 1,3 ± 1,5 балла. Негативный результат отмечен у 4 пациентов. Выводы. Радиочастотная холодноплазменная нуклеопластика (коблация) может быть рекомендована как эффективный метод лечения дискогенных поясничных радикулопатий.

Background. Lower back pain with irradiation to the lower limbs continues to be a serious medical problem. Recently, minimally invasive percutaneous techniques using an intradisc approach are becoming increasingly popular in the treatment of back pain. Nucleoplasty is a procedure in which radiofrequency bipolar electrode is used for decompression of a disc that gene-rates cold plasma energy in the process of so-called coblation. The main advantages of this intradisc techniques are the absence of gross thermal damage to the treated surface and minimal invasiveness. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness of pain syndrome treatment by percutaneous radiofrequency cold plasma nucleoplasty (coblation) in patients with chronic lumbar discogenic radiculopathy. Materials and methods. The study included 58 patients aged 29 to 55 (43.0 ± 4.6) years who were treated in 2017–2018 in “Neuromed” clinic in Kyiv and the Department of Spinal Surgery of the State Institution “Institute of Traumatology and Orthopedics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. Results. Before treatment, the average level of pain by visual analogue scale (VAS) in patients was 7.9 ± 0.8 points, after the procedure, positive dynamics was observed in the range of 3.44 ± 0.98 points. One month after the manipulation, the patients described their feelings as “mild, sometimes — moderate pain” (VAS 1.83 ± 0.98 points). When examined after 6 months, the level of pain in the group was at the level of 1.3 ± 1.5 points. A negative result was observed in 4 patients. Conclusions. Radiofrequency cold plasma nucleoplasty (coblation) can be recommended as an effective method for the treatment of discogenic lumbar radiculopathy.


Keywords

поперекова радикулопатія; холодноплазмова нуклеопластика; внутрішньодискова коблація

поясничная радикулопатия; холодноплазменная нуклеопластика; внутридисковая коблация

lumbar radiculopathy; cold plasma nucleoplasty; intradisc coblation


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Lee D.W., Loh E.S.Y., Kueh C.C., Poi J.H., Francis T., Koh K.C., Wazir N.N., Singh H. Radiofrequency-induced intradiscal nucleoplasty chronic low back pain secondary to lumbar disc herniation. Malaysian Orthopaedic Journal. 2013. 7(3). 18-20. doi: http://dx.doi.org/10.5704.MOJ.1307.009. PMID: 25722820. PMCID: PMC4341032

2. Bressler H.B., Keyes W.J., Rochon P.A., Badley E. The prevalence of low back pain in the elderly. A systemic review of the literature. Spine. 1999. 24. 1813-1819. PMID: 10488512. https://doi.org/10.1097/00007632-199909010-00011

3. Lawrence R.C., Helmick C.G., Arnett F.C. Estimates of the pre-valence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States. Arthritis Rheum. 1998. 41. 778-799. PMID: 9588729. doi: 10.1002/1529-0131(199805)41:5<778::AID-ART4>3.0.CO;2-V

4. Cassidy J.D., Carroll L.J., Cote P. The Saskatche-wan health and back pain survey. The prevalence of low back pain and related disability in Saskatchewan adults. Spine. 1998. 23. 1860-1867. PMID: 9762743. https://doi.org/10.1097/00007632-199809010-00012

5. Singh V., Piryani C., Liao K., Nieschulz S. Percutaneous disc decompression using coblation (nucleoplasty) in the treatment of chronic discogenic pain. Pain Physician. 2002. 5(3). 250-259. PMID: 16902650

6. Mirza S.K., White A.A. Anatomy of intervertebral disc and pathophysiology of herniated disc disease. J. Clin. Laser. Med. Surg. 1995. 13. 131-142. PMID: 10150636. doi: 10.1089/clm.1995.13.131

7. Kuslich S.D., Ulstrom C.L., Michael C.J. The tissue origin of low back pain and sciatica: A report of pain response to tissue stimulation during operation on the lumbar spine using local anesthesia. Orthop. Clin. North. Am. 1991. 22. 181-187. Avai-lable from: http://drdavedecamillis.com/articles/scans/8_TissueOriginLowBackPain_Kuslich.pdf

8. Schwarzer A., Aprill C., Derby R., Fortin J., Kine G., Bogduk N. The prevalence and clinical features of internal disc disruption in patients with chronic low back pain. Spine. 1995. 20. 1878-1883. PMID: 8560335. https://doi.org/10.1097/00007632-199509000-00007

9. Manchikanti L., Singh V., Pampati V.S., Damron K.S., Barnhill R.C., Beyer C., Cash K.A. Evaluation of the relative contributions of various structures in chronic low back pain. Pain Physician. 2001. 4. 308-316. PMID: 16902676

10. Carragee E.J., Suen P., Han M. Can MR scanning in patients with sciatica predict failure of open limited discectomy? In Proceedings of the International Society for the Study of Lumbar Spine (ISSLS). Scotland, June 2001. Available from: https://journals.lww.com/spinejournalabstracts/Citation/2001/00020/Group_5__5_Abstracts__.6.aspx

11. Kolesov S.V., Kurpyakov A.P. Cold plasma nucleoplasty for intervertebral disc herniation. Hir. Pozvonoc. 2007. 3. 53-58 (In Russian). Available from: http://www.spinesurgery.ru/jour/article/view/932/745

12. Veizi E., Hayek S. Interventional therapies for chronic low back pain. Neuromodulation. 2014. 17. 31-45. PMID: 25395115. doi: 10.1111/ner.12250

13. Kumar N.S., Shah S.M., Tan B.W., Juned S., Yao K. Discogenic axial back pain: is there a role for nucleoplasty? Asian Spine J. 2013. 7. 314-321. PMID: 24353849. PMCID: PMC3863658. https://doi.org/10.4184/asj.2013.7.4.314

14. Freeman B.J., Mehdian R. Intradiscal electrothermal therapy, percutaneous discectomy, and nucleoplasty: what is the current evidence? Curr. Pain Headache Rep. 2008. 12. 14-21. https://doi.org/10.1007/s11916-008-0004-7

15. Yakovlev A., Tamimi M.A., Liang H., Eristavi M. Outcomes of percutaneous disc decompression utilizing nucleoplasty for the treatment of chronic discogenic pain. Pain Physician. 2007. 10. 319-328. Available from: http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article = Nzk2&journal = 32

16. Liliang P.-C., Lu K., Liang C.-L., Chen Y.-W., Tsai Y.-D., Tu Y.-K. Nucleoplasty for treating lumbar disk degenerative low back pain: an outcome prediction analysis. Journal of Pain Research. 2016. 9. 893-898. PMID: 27826211. PMCID: PMC5096781. doi: 10.2147/JPR.S116533

17. Eichen P.M., Achilles N., Konig V., Mösges R., Hellmich M., Himpe B., Kirchner R. Nucleoplasty, a minimally invasive procedure for disc decompression: a systematic review and meta-analysis of published clinical studies. Pain Physician. 2014. 17. 149-173. Available from: http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article = MjA2Ng %3D %3D&journal = 81

18. Manchikanti L., Falco F.J., Benyamin R.M., Singh V., Calodney A.K., Onyewu O., Helm S. II, Hirsch J.A. An update of the systematic assessment of mechanical lumbar disc decompression with nucleoplasty. Pain Physician. 2013. 16(2). 25-54. Available from: http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article = MTg3OQ %3D %3D&journal = 74

19. Gerges F.J., Lipsitz S.R., Nedeljkovic S.S. A syste-matic review on the effectiveness of the nucleoplasty procedure for discogenic pain. Pain Physician. 2010. 13. 117-132. Avai-lable from: http://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article = MTMyMg %3D %3D&journal = 54

20. Belova A. Scales, tests and questionnaires in neurology and neurosurgery. Guide for physicians and research fellows. Moscow. Antidor. 2004. 432 (In Russian).

21. He L., Hu X., Tang Y., Li X., Zheng S., Ni J. Efficacy of coblation annuloplasty in discogenic low back pain. Medicine. 2015. 94(19). e846. doi: 10.1097/MD.0000000000000846

22. Rafael Cincu, Francisco de Asis Lorente, Joaquin Gomez, Jose Eiras, Amit Agrawal. One decade follow up after nucleoplasty in the management of degenerative disc disease causing low back pain and radiculopathy. Asian J. Neurosurg. 2015. 10(1). 21-25. doi: 10.4103/1793-5482.151504

Similar articles

Our experience with pulsed radiofrequency of dorsal root ganglion (PRF DRG) in the treatment of lumbar radiculopathy
Authors: Павлов Б.Б.(1), Фищенко Я.В.(2)
(1) — Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

"Тrauma" Том 20, №4, 2019
Date: 2019.10.07
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Epidural steroid injections in chronic discogenic low back pain treatment
Authors: Смоланка В.И.(1), Федурця В.М.(1), Павлов Б.Б.(2)
1 - Ужгородский национальный университет, г. Ужгород, Украина
2 - Ужгородский областной центр нейрохирургии и неврологии, г. Ужгород, Украина
3 - Клиника «Нейромед», г. Киев, Украина

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №1, 2019
Date: 2019.05.22
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Local low-back pain: modern view on diagnosis and drug therapy
Authors: Орос М.М., Палагута Г.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

International neurological journal №4 (106), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Our experience in surgical treatment of spinal disc herniation
Authors: Піонтковський В.К. (1), Фіщенко Я.В. (2)
1 - КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, Україна
2 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №3, 2019
Date: 2019.10.21
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue