Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Тrauma" Том 20, №3, 2019

Back to issue

Methods of treatment of proximal tibia deformity

Authors: Дунай О.Г.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Кривий Ріг, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Актуальність. Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів нижньої кінцівки досить поширені. Серед оперативних методів лікування, відповідно до стадії гонартрозу, корегуючі остеотомії проксимального відділу великогомілкової кістки (ПВВГК) займають важливе місце завдяки можливості перерозподілу навантаження в суглобі та подовженню терміну його функціонування. Мета: оцінка віддалених результатів лікування деформацій проксимального відділу великогомілкової кістки із застосуванням модифікованої нами методики Г.А. Ілізарова. Матеріали та методи. Спостерігали за 14 пацієнтами із деформацією ПВВГК, яким виконана корегуюча кортикотомія великогомілкової кістки з фіксацією в апараті Ілізарова за пропонованою нами методикою. Результати. Через 2 роки 10 із 14 прооперованих пацієнтів відзначали покращення стану суглоба: майже повністю зник біль, збільшилась амплітуда рухів, був відсутній синовіт. Через 10 років оглянуто 9 пацієнтів, які ще відносно активно користувалися прооперованою кінцівкою. Висновки. Запропонована нами методика кортикотомії великогомілкової кістки з подальшою фіксацією в апараті Ілізарова є досить ефективною при лікуванні деформацій ПВВГК завдяки малоінвазивності втручання, без необхідності застосування металевих фіксаторів та можливості корекції осі кінцівки в післяопераційному періоді. Крім того, немає потреби в кістковій пластиці та подальшому видаленні ­фіксатора.

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов нижней конечности достаточно распространены. Среди оперативных методов лечения, в соответствии со степенью гонартроза, корригирующие остеотомии проксимального отдела большеберцовой кости (ПОББК) занимают важное место за счет возможности перераспределения нагрузки в суставе и увеличения срока его функционирования. Цель: оценка отдаленных результатов лечения деформаций проксимального отдела большеберцовой кости с использованием модифицированной нами методики Г.А. Илизарова. Материалы и методы. Наблюдали 14 пациентов с деформацией ПОББК, которым выполнена корригирующая кортикотомия большеберцовой кости с фиксацией в аппарате Илизарова по предложенной нами методике. Результаты. Через 2 года 10 из 14 прооперированных пациентов отмечали улучшение состояния сустава: почти полностью исчезла боль, увеличилась амплитуда движений, отсутствовал синовит. Через 10 лет осмотрено 9 пациентов, которые еще достаточно активно пользовались оперированной конечностью. Выводы. Предложенная нами методика кортикотомии большеберцовой кости с дальнейшей фиксацией в аппарате Илизарова достаточно эффективна при лечении деформаций ПОББК за счет малоинвазивности, без необходимости применения металлических фиксаторов и возможности коррекции оси в послеоперационном периоде. Кроме того, нет необходимости в костной пластике и дальнейшем удалении фиксатора.

Background. Degenerative-dystrophic diseases of the joints of the lower extremities are quite spread. Among the intervention methods of treatment, according to the stage of knee osteoarthritis, correcting osteotomies hold an important place due to the opportunity of load redistribution in the joint and prolong of the term of its functioning. Purpose: to evaluate the long-term results of treatment of the proximal tibia deformity ­using the modified method of Ilizarov Materials and methods. We observed 14 patients with deformities of the proximal tibia deformity, who underwent corrective corticotomy of the tibia with fixation in Ilizarov frame using our technique. Results. After 2 years, 10 out of 14 operated patients showed improvement in the knee joint functioning: the pain had almost relieved, the range of movements increased, there were no synovitis. After 10 years, 9 patients were examined who were still quite active in using the operated limb. Conclusions. The tibia corticotomy technique proposed by us with further fixation with Ilizarov frame is quite effective in preventing proximal tibia deformity due to intervention, without the need to use small invasive metal clamps, and the possibility of postoperative correcting the limb axis. In addition, there is no need for bone grafting and further removal of the clamp.


Keywords

гонартроз; корегуюча кортикотомія; апарат Ілізарова

гонартроз; корригирующая кортикотомия; аппарат Илизарова

osteoarthritis of the knee; corrective corticotomy; Ilizarov frame


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Корнилов Н.Н. Артропластика коленного сустава. СПб., 2012. 228 с.

2. Жук П.М. Віддалені результати моноконділярної артропластики колінного суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування. 2014. № 4. С. 47-50.

3. Maclntosb D.L. Hemiarthroplasty of the knee using a space-occupying prosthesis for painful varus and valgus deformities. J. Bone Joint Surg. 1958. Vol. 40-A. P. 1431.

4. Engb G.A. Unicondytar arthroplasty: an option for high-demand patients wich gonarthrosis. AAOS Instr. Course Lect. 1999. Vol. 48. P. 143-148.

Similar articles

Діагностика та оперативне лікування хворих з уродженою ектромелією малогомілкової кістки
Authors: М.Ф. Сивак - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна
"Тrauma" Том 9, №2, 2008
Date: 2011.09.01
Categories: Traumatology and orthopedics, Surgery
Sections: Specialist manual
Аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів з хворобою Ерлахера — Блаунта
Authors: Кабацій М.С., Голюк Є.Л., Немеш М.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
"Тrauma" Том 15, №3, 2014
Date: 2014.07.03
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Improving technologies for hip replacement using trabecular bionic stem Physiohip
Authors: Бондар В.К.
Київський міський ортопедичний центр ендопротезування, хірургії та реабілітації, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №3, 2018
Date: 2018.07.18
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
The choice of ring extrafocal fixation devices  in the treatment of non-union of the tibia
Authors: Рушай А.К.(1), Бебіх А.Р.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 19, №1, 2018
Date: 2018.04.17
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue