Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №2, 2019

Back to issue

Sarcopenia and rheumatoid arthritis

Authors: Поворознюк В.В. (1), Дзерович Н.І. (1), Іваник О.С. (1), Карасевська Т.А. (2)
1 - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. На сьогодні серед синдромів і захворювань, асоційованих із віком, науковці приділяють велику увагу вивченню саркопенії, за наявності якої спостерігається збільшення ризику падінь, погіршення якості життя, порушення рухової активності, зниження тривалості життя та зростання летальності пацієнтів. У 2016 році саркопенія внесена до Міжнародної класифікації хвороб. Виділяють первинну та вторинну форми саркопенії. У статті наведені дані літератури та результати власних досліджень щодо саркопенії у пацієнтів із ревматоїдним артритом. Метою даного дослідження було оцінити показники мінеральної щільності кісткової тканини, знежиреної маси та частоту пресаркопенії у пацієнтів із ревматоїдним артритом. Матеріали та методи. Обстежено 461 жінку віком 40–87 років (середній вік — 57,17 ± 0,71 року), серед яких 71 пацієнтка з ревматоїдним артритом і 390 жінок контрольної групи. Проводили клінічне й лабораторне обстеження (визначення швидкості осідання еритроцитів та С-реактивного білка у сироватці крові). Вираженість больового синдрому визначали за допомогою візуально-аналогової шкали болю, якість життя — за допомогою анкети HAQ. Показники знежиреної маси, мінеральної щільності кісткової тканини визначали за допомогою рентгенівської абсорбціометрії (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Пресаркопенію (І стадію саркопенії) визначали при індексі апендикулярної знежиреної маси менше 5,72 кг/м2 (Поворознюк В.В., Дзерович Н.І., 2016). Статистичний аналіз проводили з використанням програми Statistica 6.0. Результати. У пацієнток із ревматоїдним артритом виявлені вірогідно нижчі показники мінеральної щільності кісткової тканини на рівні шийки стегнової кістки (р = 0,002), знежиреної маси всього тіла (р = 0,01) та апендикулярної знежиреної маси (р < 0,01). Частота пресаркопенії у жінок із ревматоїдним артритом становила 49 %, в осіб контрольної групи — 18 %. Висновки. При ревматоїдному артриті у пацієнтів виявлено ураження не тільки кісткової тканини, але й скелетної м’язової тканини, що призводить до значного погіршення функціональних можливостей та якості життя пацієнтів. Враховуючи вагоме медико-соціальне значення проблеми, необхідні подальші дослідження щодо вивчення механізмів розвитку, розробка методів профілактики та лікування саркопенії у пацієнтів із ревматоїдним артритом.

Актуальность. На сегодняшний день среди синдромов и заболеваний, ассоциированных с возрастом, ученые уделяют большое внимание изучению саркопении, при наличии которой наблюдается увеличение риска падений, ухудшение качества жизни, нарушение двигательной активности, снижение продолжительности жизни и рост летальности пациентов. В 2016 году саркопения внесена в Международную классификацию болезней. Выделяют первичную и вторичную формы саркопении. В статье представлены данные литературы и результаты собственных исследований по саркопении у пациентов с ревматоидным артритом. Целью данного исследования было оценить показатели минеральной плотности костной ткани, обезжиренной массы и частоту пресаркопении у пациентов с ревматоидным артритом. Материалы и методы. Обследована 461 женщина в возрасте 40–87 лет (средний возраст — 57,17 ± 0,71 года), среди которых 71 пациентка с ревматоидным артритом и 390 женщин контрольной группы. Проводили клиническое и лабораторное обследование (определение скорости оседания эритроцитов и С-реактивного белка в сыворотке крови). Выраженность болевого синдрома определяли с помощью визуально-аналоговой шкалы боли, качество жизни — с помощью анкеты HAQ. Показатели обезжиренной массы, минеральной плотности костной ткани определяли с помощью рентгеновской абсорб­циометрии (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Пресаркопению (І стадию саркопении) определяли при значении индекса аппендикулярной обезжиренной массы меньше 5,72 кг/м2 (Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., 2016). Статистический анализ проводили с использованием программы Statistica 6.0. Результаты. У пациенток с ревматоидным артритом выявлены достоверно более низкие показатели минеральной плотности костной ткани на уровне шейки бедренной кости (р = 0,002), обезжиренной массы всего тела (р = 0,01) и аппендикулярной обезжиренной массы (р < 0,01). Частота пресаркопении у женщин с ревматоидным артритом составила 49 %, у лиц контрольной группы — 18 %. Выводы. При ревматоидном артрите у пациентов выявлено поражение не только костной ткани, но и скелетной мышечной ткани, что приводит к значительному ухудшению функциональных возможностей и качества жизни пациентов. Учитывая важное медико-социальное значение проблемы, необходимы дальнейшие исследования по изучению механизмов развития, разработка методов профилактики и лечения саркопении у пациентов с ревматоидным артритом.

Background. Nowadays in the field of syndromes and diseases associated with age, scientists focus especial attention on the problem of sarcopenia, which combines an increased risk of falls, deterioration of life quality, impaired functional activity, reduced life expectancy and increased mortality of patients. In 2016, sarcopenia has been included in the Internatio­nal Classification of Diseases. There are the primary and secon­dary forms of sarcopenia. This article presents the reference data and results of our own studies on sarcopenia in the rheumatoid arthritis patients. The aim of this study was to evaluate the bone mineral density, lean mass and frequency of pre-scarcopenia in patients with rheumatoid arthritis. Materials and me­thods. 461 women aged 40–87 years (age 57.17 ± 0.71 years) were exa­mined, among them 71 patients with rheumatoid arthritis and 390 controls. We conducted the clinical and laboratory exa­mination (erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein level in serum). Pain intensity was evaluated by the visual analogue scale, the quality of life – by the HAQ questionnaire. Lean mass, bone mineral density were measured by the X-ray absorptiometry (Prodigy, GEHC Lunar, Madison, WI, USA). Pre-sarcopenia (first stage of sarcopenia) was determined when an appendicular lean mass index was less than 5.72 kg/m2 (V.V. Povoroznyuk, N.I. Dzerovich, 2016). Statistical analysis was conducted using the "Statistica 6.0" software. Results. Patients with rheumatoid arthritis had a significantly lower femoral neck mineral density (p = 0.002), lean mass of the total body (p = 0.01) and appendicular lean mass (p < 0.01). The frequency of pre-sarcopenia in women with rheumatoid arthritis was 49 %, in the control group — 18 %. Conclusions. Patients with rheumatoid arthritis had not only bone tissue, but also skeletal muscle tissue disorders, resulting in a significant deterioration of functional capacity and quality of life. Given the significant medical and social significance of the problem, further studies into the mechanisms of pathogenesis, development of diagnostic methods, prevention and treatment of sarcopenia in patients with rheumatoid arthritis are required.


Keywords

саркопенія; ревматоїдний артрит; мінеральна щільність кісткової тканини; знежирена маса тіла

саркопения; ревматоидный артрит; минеральная плотность костной ткани; обезжиренная масса тела

sarcopenia; rheumatoid arthritis; bone mineral density; lean mass


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Rosenberg I.H. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J. Nutr. 1997. 127. Р. 990-991. doi: 10.1093/jn/127.5.990S.
2. Burton L.A., Sumukadas D. Optimal management of sarcopenia. Clinical interventions in aging. 2010. 5. Р. 217-228. PMID: 20852669.
3. Cruz-Jentoft A.J., Baeyens J.P., Bauer J.M. et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Age and ageing. 2010. 39. Р. 412-423. doi: 10.1093/ageing/afq034.
4. Cruz-Jentoft A.J., Landi F., Schneider S.M. et al. Prevalence of and interventions for sarcopenia in ageing adults: a systematic review. Report of the International Sarcopenia Initiative (EWGSOP and IWGS). Age and Ageing. 2014. 43. Р. 748-759.
5. Di Monaco M., Castiglioni C., Vallero F. et al. Appendicular lean mass does not mediate the significant association between vitamin D status and functional outcome in hip-fracture women. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2011. 92(2). Р. 271-276. doi: 10.1016/j.apmr.2010.09.028.
6. Landi F., Cruz-Jentoft A.J., Liperoti R. et al. Sarcopenia and mortality risk in frail older persons aged 80 years and older: results from ilSIRENTE study. Age Ageing. 2013. 42. Р. 203-209. doi: 10.1093/ageing/afs194.
7. Morley J.E., Anker S.D., Evans W.J. Cachexia and –aging: an update based on the Fourth International. Cachexia Meeting. J. Nutr. Health Aging. 2009. 13. Р. 47-55.
8. Volpato S., Bianchi L., Cherubini A. et al. Prevalence and clinical correlates of sarcopenia in community-dwelling older people: application of the EWGSOP definition and diagnostic algorithm. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2014. 69. Р. 438-446. doi: 10.1093/gerona/glt149.
9. Anker S.D., Morley J.E., von Haehling S. Welcome to the ICD-10 code for sarcopenia. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2016. 7. Р. 512-514. doi: 10.1002/jcsm.12147.
10. Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019. 48(1). Р. 16-31. doi: 10.1093/ageing/afy169.
11. Povoroznyuk V., Binkley N., Dzerovych N., Povoroznyuk R. Sarkopeniya [Sarcopenia]. K., 2016. 180 p. (In Ukrainian).
12. Dodds R.M., Granic A., Davies K. et al. Prevalence and incidence of sarcopenia in the very old: findings from the Newcastle 85+ Study. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017. 8. Р. 229-237. doi: 10.1002/jcsm.12157.
13. Brown J.C., Harhay M.O., Harhay M.N. Sarcopenia and mortality among a population-based sample of community-dwelling older adults. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2016. 7. Р. 290-298. doi: 10.1002/jcsm.12073.
14. Kim J.H., Lim S., Choi S.H. et al. Sarcopenia: an independent predictor of mortality in community-dwelling older Korean men. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2014. 69. Р. 1244-1252. doi: 10.1093/gerona/glu050.
15. Patel H.P., Al-Shanti N., Davies L.C. et al. Lean mass, muscle strength and gene expression in community dwelling older men: findings from the Hertfordshire sarcopenia study (HSS). Calcif. Tissue Int. 2014. 95. Р. 308-316. doi: 10.1007/s00223-014-9894-z.
16. Yamada M., Nishiguchi S., Fukutani N. et al. Prevalence of sarcopenia in community-dwelling Japanese older adults. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2013. 14. Р. 911-915. doi: 10.1016/j.jamda.2013.08.015.
17. Legrand D., Vaes B., Mathen C. et al. The prevalence of sarcopenia in very old individuals according to the European consensus definition: insights from the BELFRAIL study. Age Ageing. 2013. 42. Р. 727-734. doi: 10.1093/ageing/aft128.
18. Landi F., Liperoti R., Fusco D. et al. Prevalence and risk factors of sarcopenia among nursing home older residents. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2012. 67. Р. 48-55. doi: 10.1093/gerona/glr035.
19. Santo R.C.E., Fernandes K.Z., Lora P.S. Prevalence of rheumatoid cachexia in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2018. 9(5). Р. 816-825. doi: 10.1002/jcsm.12320.
20. Tournadre A., Pereira B., Dutheil F. et al. Changes in body composition and metabolic profile during interleukin 6 inhibition in rheumatoid arthritis. J. Cachexia Sarcopenia Muscle. 2017. 8(4). Р. 639-646. doi: 10.1002/jcsm.12189.
21. Giles J.T., Ling S.M., Ferrucci L. et al. Abnormal body composition phenotypes in older rheumatoid arthritis patients: association with disease characteristics and pharmacotherapies. Arthritis Rheum. 2008. 59. Р. 807-815. doi: 10.1002/art.23719.
22. Doğan S.C., Hizmetli S., Hayta E. et al. Sarcopenia in women with rheumatoid arthritis. Eur. J. Rheumatol. 2015. 2(2). Р. 57-61. doi: 10.5152/eurjrheum.2015.0038.
23. Munro R., Capell H. Prevalence of low body mass in rheumatoid arthritis: association with the acute phase response. Ann. Rheum. Dis. 1997. 56. Р. 326-329.
24. Greenlund L.J., Nair K.S. Sarcopenia-consequen–ces mechanisms and potential therapies. Aging. 2003. 124. Р. 287-299. PMID: 12663126.
25. Visser M., Pahor M., Taaffe D.R. et al. Relationship of interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha with muscle mass and muscle strength in elderly men and women: the Health ABC Study. J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2002. 57. Р. 326-332.
26. Volpato S., Guralnik J.M., Ferrucci L. et al. Cardiovascular disease, interleukin-6, and risk of mortality in older women: the women’s health and aging study. Circulation. 2001. 103. Р. 947-953.
27. Ngeuleu A., Allali F., Medrare L. et al. Sarcopenia in rheumatoid arthritis: prevalence, influence of disease acti–vity and associated factors. Rheumatol. Int. 2017 Jun. 37(6). Р. 1015-1020. doi: 10.1007/s00296-017-3665-x. 
28. Torii M., Hashimoto M., Hanai A. et al. Prevalence and factors associated with sarcopenia in patients with rheumatoid arthritis. Mod. Rheumatol. 2018. 11. Р. 1-17. doi: 10.1080/14397595.2018.1510565. 
29. Krajewska-Włodarczyk M. Sarcopenia in rheumatoid arthritis. Wiad Lek. 2016. 69(3 pt. 2). Р. 542-547. PMID: 27717942.

Similar articles

2019 European recommendations on sarcopenia diagnosis
Authors: Дзерович Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 9, №4, 2019
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Diagnosis and prevention of sarcopenia
Authors: Поворознюк В.В.(1), Дзерович Н.І.(1), Синєок Л.Л.(2), Романенко М.С.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Лабораторія геродієтетики ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." Том 7, №4, 2017
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Sarcopenia, Osteoporosis and Its Complications
Authors: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

"Pain. Joints. Spine." 4 (24) 2016
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches

Back to issue