Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Child`s Health" Том 14, №4, 2019

Back to issue

Neurotransmitter serum levels in children with recurrent upper respiratory tract infections

Authors: L.S. Ovcharenko, D.M. Sheludko, A.O. Vertehel, I.V. Samokhin, T.G. Andrienko, A.V. Kryazhev
State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine

Categories: Pediatrics/Neonatology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Діти молодшого шкільного віку схильні до частих захворювань органів дихання. У структурі загальної захворюваності ця патологія посідає перше місце. Її поширеність становить понад 60 %, що призводить до частих пропусків школи, відсутності активних ігор і прогулянок на свіжому повітрі. Зважаючи на це збільшується кількість часу, який дитина витрачає на засоби масової електронної комунікації і електронні ігри, що призводить до високої прихильності, навiть до залежності, формуючи гіподинамію та підвищення психоемоційного напруження, що в сукупності має негативний вплив на функціонування регуляторних систем дитячого організму. Рекурентні інфекції верхніх дихальних шляхів (ІВДШ) викликають напруження нейроендокринно-імунної регуляції, що призводить до дисбалансу ней­ропептидів — медіаторів нейрогенного запалення. Метою цiєї роботи є вивчення показників нейрогенного запалення у школярів молодших класів iз рекурентною патологією респіраторного тракту. Матеріали та методи. Ми обстежили 130 дітей iз рекурентними ІВДШ віком від 6 до 9 років у період соматичного благополуччя. Проведено аналіз умісту вазоактивного інтестинального пептиду (ВІП), субстанції Р і кінцевих стабільних метаболітів оксиду азоту (КСМ NO) у сироватці крові. Виявлено підвищення рівня субстанції Р у школярів iз рекурентними ІВДШ, що мало статистично вірогідні відмінності iз показниками умовно здорових дітей (р < 0,05). Результати. Установлено, що за високих концентрацій субстанції Р підвищується ризик розвитку повторних захворювань. Доведено, що в дітей iз рекурентними ІВДШ за рахунок підвищення сироваткового вмісту КСМ NO, які мають прозапальну спрямованість, посилюється активність нейрогенного запалення. Виявлено, що при вірогідному зниженні вмісту ВІП як протизапального трансмітера в дітей iз рекурентними ІВДШ неможливе пригнічення активності нейрогенного запалення, що призводить до його надмірної стимуляції. Висновки. Діти з рекурентними ІВДШ у період соматичного благополуччя мають підвищені концентрації субстанції Р і КСМ NO в плазмі крові. У період соматичного благополуччя в дітей раннього шкільного віку з рекурентними ІВДШ спостерігається зниження рівня протизапального нейропептиду ВІП.

Актуальность. Дети младшего школьного возраста подвержены частым заболеваниям органов дыхания. В структуре общей заболеваемости данная патология занимает первое место. Ее распространенность составляет более 60 %, что приводит к частым пропускам школы, отсутствию активных игр и прогулок на свежем воздухе. Ввиду этого увеличивается количество времени, которое ребенок тратит на средства массовой электронной коммуникации и электронные игры, что приводит к высокой привязанности, вплоть до зависимости, формируя гиподинамию и повышение психоэмоционального напряжения, что в совокупности оказывает негативное влияние на функционирование регуляторных систем детского организма. Рекуррентные инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП) вызывают напряжение нейроэндокринно-иммунной регуляции, что приводит к дисбалансу нейропептидов — медиаторов нейрогенного воспаления. Целью данной работы является изучение показателей нейрогенного воспаления у школьников младших классов с рекуррентной патологией респираторного тракта. Материалы и методы. Мы обследовали 130 детей с рекуррентными ИВДП в возрасте от 6 до 9 лет в период соматического благополучия. Проведен анализ содержания вазоактивного интестинального пептида (ВИП), субстанции Р и конечных стабильных метаболитов оксида азота (КСМ NO) в сыворотке крови. Выявлено повышение уровня субстанции Р у школьников с рекуррентными ИВДП, которое имело статистически достоверные различия с показателями условно здоровых детей (р < 0,05). Результаты. Установлено, что при высоких концентрациях субстанции Р повышается риск развития повторных заболеваний. Доказано, что у детей с рекуррентными ИВДП за счет повышения сывороточного содержания КСМ NO, имеющих провоспалительную направленность, усиливается активность нейрогенного воспаления. Выявлено, что при достоверном снижении уровня ВИП как противовоспалительного трансмиттера у детей с рекуррентными ИВДП невозможно подавление активности нейрогенного воспаления, что приводит к его чрезмерной стимуляции. Выводы. Дети с рекуррентными ИВДП в период соматического благополучия имеют повышенные концентрации субстанции Р и КСМ NO в плазме крови. В период соматического благополучия у детей раннего школьного возраста с рекуррентными ИВДП наблюдается снижение уровня противовоспалительного нейропептида ВИП.

Background. Schoolchildren are prone to frequent respiratory tract diseases. In the structure of general morbidity, this pathology ranks first. Its prevalence is more than 60 %, which leads to frequent school absenteeism, lack of active games and outdoor walks. So, there is an increase in the amount of time that a child spent on means of mass electronic communication and electronic games, resulting in high affection and addiction, forming hypodynamia, which in aggregate has a negative impact on the regulatory systems functioning. Recurrent upper respiratory tract infections (URTI) contribute to the strain of neuro-endocrine-immune regulation, causing an imbalance of neuropeptides — mediators of neurogenic inflammation. The purpose of this work is to study the neurogenic inflammation parameters in schoolchildren with functional disorders of the cardiovascular system and recurrent respiratory tract diseases. Materials and methods. We surveyed 130 children with URTI aged 6 to 9 years in the somatic well-being period. The analysis of the contents of vasoactive intestinal peptide (VIP), substance P and final stable metabolites of nitric oxide (FSM NO) in serum was carried out. An increase in substance P level in children with recurrent URTI was found, which had statistically significant differences with the healthy children indices (p < 0.05). Results. It has been found that high concentration of substance P increases the risk of recurrent URTI. It has been proved that in children with recurrent URTI due to increased FSM NO serum content that has a pro-inflammatory orientation, there is an increased neurogenic inflammation activity. It was found that the reliable reduction in the content of VIP as an anti-inflammatory transmitter in children with recurrent URTI can not suppress the activity of neurogenic inflammation, resulting in its excessive stimulation. Conclusions. Children with recurrent URTI in the somatic well-being period have increased serum levels of substance Р and FSM NO. In the somatic well-being period in schoolchildren with recurrent URTI, a decrease in the concentration of anti-inflammatory neuropeptide VIP is observed.


Keywords

діти; нейропептиди; субстанція Р; рекурентні інфекції верхніх дихальних шляхів

дети; нейропептиды; субстанция Р; рекуррентные инфекции верхних дыхательных путей

children; neuropeptides; substance Р; recurrent upper respiratory tract infections


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Григорьева В.А., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л. Современные представления о роли нейроиммунных звеньев в патогенезе заболеваний органов дыхания. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2011. Т. 56. № 4. С. 36-40.

2. Казюкова Т.В., Коваль Г.С., Самсыгина Г.А. и др. Часто болеющие дети: современные возможности снижения респираторной заболеваемости. Педиатрия. 2012. Т. 91. № 5. С. 42-48.

3. Муквіч О.М., Омельченко Л.І. Профілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей шкільного віку. Дитячий лікар. 2013. № 6(27). С. 65-70.

4. Овчаренко Л.С., Шамрай И.В., Вертегел А.А. Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей. Перинатология и педиатрия. 2013. № 3.
С. 118-125.

5. Овчаренко Л.С., Волошин М.А., Вертегел А.О. та ін. Нейро–імунокорекція у дітей iз рекурентними бронхітами та перинатальними порушеннями центральної нервової системи: Методичні рекомендації. Київ, 2015. 19 с.

6. Речкина Е.А. Часто болеющие дети и роль иммунокоррекции в их лечении. Астма та алергія. 2013. № 1. С. 44-47.

7. Урясьев О.М., Шаханов А.В. Роль полиморфизма синтаз оксида азота в формировании коморбидной патологии бронхиальной астмы и гипертонической болезни. Казанский медицинский журнал. 2017. Т. 98. № 2. С. 226-232.

8. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В.В.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2016. 452 с.

9. Ang S-F, Moochhala SM, MacAry PA, et al. Hydrogen sulfide and neurogenic inflammation in polymicrobial sepsis: involvement of substance P and ERK-NF-kB. Shi S, ed. PLoS ONE. 2011;6(9):e24535.

10. Chandrasekharan B, Nezami BG, Srinivasan S. Emerging neuropeptide targets in inflammation: NPY and VIP. American Journal of Phy–siology-Gastrointestinal and Liver Physiology. 2013;304(11):G949-G957. doi: 10.1152/ajpgi.00493.2012.

11. Ganea D, Hooper KM, Kong W. The neuropeptide VIP: direct effects on immune cells and involvement in inflammatory and autoimmune diseases. Acta physiologica (Oxford, England). 2015;213(2):442-452. doi: 10.1111/apha.12427.

12. Malhotra R. Understanding migraine: Potential role of neurogenic inflammation. Annals of Indian Academy of Neurology. 2016;19(2):175-182. doi: 10.4103/0972-2327.182302.

13. Souza-Moreira L, Campos-Salinas J, Caro M, et al. Neuropeptides as pleiotropic modulators of the immune response. Neuroendocrinology. 2011;94(2):89-100. doi: org/10.1159/000328636.

14. Waschek JA. VIP and PACAP: neuropeptide modulators of CNS inflammation, injury, and repair. British Journal of Pharmacology. 2013;169(3):512-523. doi: 10.1111/bph.12181.

Similar articles

Gender features and clinical and prognostic significance of markers neurogenic and allergic inflammation in children with asthma
Authors: Nedelskaya S.N., Akulova E.Y., Solodova I.V., Mazur V.I. - Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye, Ukraine
"Child`s Health" 7 (58) 2014
Date: 2015.02.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Influence of inflammation factors on indices of vegetative tone in children  with recurrent respiratory diseases
Authors: Овчаренко Л.С., Шелудько Д.Н.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

"Child`s Health" Том 13, №3, 2018
Date: 2018.07.04
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Correlation between serum content of cytokines and neuropeptides in children with recurrent bronchitis and vertebrobasilar arterial system syndrome
Authors: Овчаренко Л.С., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

"Child`s Health" Том 13, №4, 2018
Date: 2018.07.19
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Neurogenic inflammation markers in children with vertebrobasilar  arterial system syndrome and recurrent bronchitis
Authors: Овчаренко Л.С., Слуцкая Т.В.
ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», г. Запорожье, Украина

"Child`s Health" Том 12, №4, 2017
Date: 2017.08.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual

Back to issue